Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội

201 723 0
  • Loading ...
1/201 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2015, 23:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC VÀ ĐỒ CHƠI TRẺ EM BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHO CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI, ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRẺ VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI CNĐT : NGUYỄN BÁ CẦN 9582 HÀ NỘI – 2012 MỤC LỤC Trang Những chữ viết tắt 5 Danh mục các bảng số liệu 6 Danh mục các hình vẽ 7 Danh mục các sơ đồ 8 Các phụ lục 8 Mở đầu 9 Phần thứ nhất. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHO CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRẺ VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI 15 I.1. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRẺ VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 15 I.1.1. Khoa học xã hội, nghiên cứu khoa học xã hội và đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội 15 I.1.2. Tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội ở nước ta 25 I.2. ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHO CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI. 29 I.2.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của các tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội 29 I.2.2. Đầu tư cơ sở vật chấ t, trang thiết bị kỹ thuật cho tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội 33 I.3. ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHO TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRẺ VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 54 I.3.1. Cơ sở vật chất trang thiế t bị kỹ thuật của các tổ chức nghiên cứu, đào tạo KHXH của một số nước trên thế giới 54 I.3.2. Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật của các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội của một số nước 59 - 2 - I.3.3. Một số bài học về đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật của các tổ chức nghiên cứu, đào tạo KHXH của một số nước trên thế giới 63 Phần thứ hai: CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CỦA CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRẺ VỀ KHOA HỌC XÃ H ỘI NƯỚC TA HIỆN NAY 66 II.1. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CỦA CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRẺ KHOA HỌC XÃ HỘI 66 II.1.1. Mức độ đáp ứng cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội 66 II.1.2. Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật của các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ về khoa học xã hội 81 II.2. QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CỦA CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ KHOA HỌC XÃ HỘI 90 II.2.1. Quản lý đầu tư cơ s ở vật chất trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội 90 II.2.2. Quản trị, khai thác sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ về khoa học xã hội 100 II.2.3. Đội ngũ cán bộ làm công tác cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ về khoa học xã hội 107 II.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHO CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRẺ VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI NHỮNG NĂM VỪA QUA 109 II.3.1. Điểm mạnh của công tác đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuậ t cho các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội trong những năm vừa qua 109 II.3.2. Điểm yếu và bất cập của công tác đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội trong những năm vừa qua 111 II.3.3. Nguyên nhân của yếu kém và bất cập 114 - 3 - Phần thứ ba: TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRẺ VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011- 2020 119 III.1 BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRẺ VỀ KHOA HỌC XÃ HỘ I GIAI ĐOẠN 2011-2020 119 III.1.1. Bối cảnh của việc đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội giai đoạn 2011-2020 119 III.1.2. Sự cần thiết tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu, đào t ạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội giai đoạn 2011-2020 123 III.2. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRẺ VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011-2020 127 III.2.1. Quan điểm tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội giai đoạn 2011-2020 127 III.2.2. Mục tiêu đầu tư tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội giai đoạn 2011-2020 129 III.2.3. Chỉ tiêu phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật cho các t ổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội giai đoạn 2011-2020 131 III.2.4. Định hướng tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội giai đoạn 2011-2020 133 III.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT B Ị CHO CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRẺ VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011-2020 136 - 4 - III.3.1. Chấn chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội 136 III.3.2. Rà soát sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu, đào t ạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội 138 III.3.3. Mở rộng các kênh huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội 141 III.3.4. Nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứ u, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội 143 III.3.5. Nâng cao hiệu suất khai thác, sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật của các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội 146 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 149 Danh mục tài liệu tham khảo 155 Phụ lục 1: Danh sách tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội gửi phiếu khảo sát 162 Phụ lục 2: Danh sách các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội đã tham gia tọa đàm, trao đổi 169 Phụ lục 3: Phiếu khảo sát thực trạng CSVCTTBKT của tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH (phiếu hỏi số 1) 170 Phụ lục 4: Phiếu khảo sát thực trạ ng CSVCTTBKT của tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH (phiếu hỏi số 2) 184 Phụ lục 5: Phiếu khảo sát thực trạng CSVCTTBKT của tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH (phiếu hỏi số 3) 191 Phụ lục 6: Phiếu khảo sát thực trạng CSVCTTBKT của tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH (phiếu hỏ i số 4) 196 - 5 - NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT Công nghiệp hóa: CNH Cơ sở vật chất: CSVC Cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật: CSVCTTBKT Cao đẳng: CĐ Công nghệ thông tin: CNTT Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em: CSVCTBTHĐCTE Đại học: ĐH Đại học Quốc gia Hà Nội: ĐHQGHN Đại học Quốc gia thành phố H ồ Chí Minh: ĐHQGTPHCM Giáo dục và đào tạo: GD&ĐT Giáo dục đại học: GDĐH Giảng viên: GV Hiện đại hóa: HĐH Khoa học và Công nghệ: KH&CN Khoa học xã hội: KHXH Khoa học tự nhiên: KHTN Khoa học công nghệ: KHCN Khoa học kỹ thuật: KHKT Nghiên cứu khoa học: NCKH Nghiên cứu sinh: NCS Ngân sách nhà nước: NSNN Sinh viên: SV Sau đại học: SĐH Thu nhập quốc dân: GDP Thư viện điện tử: TVĐT Trang thiết bị k ỹ thuật: TTBKT Tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên hợp quốc: UNESCO Xã hội hóa: XHH - 6 - DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 1: Tỷ lệ % GDP đầu tư cho giáo dục đại học ở một số nước trên thế giới; Bảng 2. Diện tích đất trung bình cho 1 sinh viên đại học, cao đẳng; Bảng 3. Tình hình lập quy hoạch xây dựng của các tổ chức nghiên cứu KHXH và đòa tạo cán bộ về KHXH; Bảng 4. Diện tích phòng học tính bình quân/1 sinh viên; Bảng 5: Các chỉ tiêu đánh giá chung về khả năng phục vụ sinh viên trong sinh hoạt tại trường; Bảng 6: Mức độ đáp ứng của phòng thí nghiệm, phòng thực hành và cơ sở thí nghiệm hiện có của các đơn vị; Bảng 7. Tình hình những loại thiết bị, phương tiện hiện có của đơn vị và mức độ cần bổ sung; Bảng 8. Một số chỉ tiêu đánh giá thư viện truyền thống; Bảng 9. Một số chỉ tiêu đ ánh giá thư viện điện tử; Bảng 10: Một số chỉ tiêu cơ sở vật chất về công nghệ thông tin; Bảng 11: Một số nhóm ngành KHXH đang được triển khai nghiên cứu và đào tạo tại 74 đơn vị khảo sát; Bảng 12. Phát triển quy mô đào tạo của một số trường đại học có hoạt động nghiên cứu KHXH và đào tạo cán bộ về KHXH giai đoạn 1975-2010; Bả ng 13. Cơ cấu thu về đầu tư CSVCTTBKT của tổ chức nghiên cứu KHXH và đào tạo cán bộ KHXH trong 3 năm 2007-2009; Bảng 14. Mức trần học phí đại học tại trường công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015; Bảng 15: Các yếu tố và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch kế hoạch đầu tư CSVCTTBKT củ a các đơn vị; Bảng 16. Một số chỉ tiêu đánh giá cán bộ thư viện điện tử . - 7 - DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Cơ cấu diện tích đất sử dụng hiện có của các đơn vị; Hình 2: Mức độ đáp ứng về thư viện hiện có so với yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị; Hình 3. Thu về đầu tư CSVCTTBKT của đơn vị trung ương quản lý và địa phương quản lý trong 3 năm (2007-2009); Hình 4. Thu đầu tư CSVCTTBKT của tổ chức nghiên cứu KHXH và đào t ạo cán bộ KHXH trong 3 năm 2007-2009 theo vùng miền; Hình 5: Nguồn kinh phí chính để đầu tư CSVCTTBKT các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ về KHXH trong 3 năm (2007-2009); Hình 6. Đầu tư NSNN cho các bộ, ngành và địa phương 2001-2005; Hình 7. Phân bổ kinh phí cho các bộ, ngành 2001-2005; Hình 8: Tình hình lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về đầu tư CSVC và trang thiết bị kỹ thuật của các đơn vị; Hình 9: Ý kiến đánh giá về thực hiện chiến lược, quy hoạch, k ế hoạch đầu tư CSVC và trang thiết bị kỹ thuật của các đơn vị; Hình 10: Nguồn kinh phí đầu tư CSVC và trang thiết bị kỹ thuật; Hình 11: Những bất cập về chính sách, cơ chế phân bổ, cấp phát và quản lý nguồn kinh phí đầu tư CSVC và trang thiết bị kỹ thuật của các đơn vị - 8 - DANH MỤC SƠ ĐỐ Sơ đồ 1: Quy trình quản lý và sử dụng NSNN đầu tư cho KH&CN hiện nay; Sơ đồ 2: Quy trình phân bổ NSNN cho GDĐH hiện nay; Sơ đồ 3. Cơ cấu phân bổ chi NSNN cho KHCN hiện nay. CÁC BẢNG PHU LỤC 1. Phụ lục 1: Danh sách tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội khảo sát; 2. Phụ lục 2: Danh sách các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ tr ẻ về khoa học xã hội trực tiếp tham gia tọa đàm, trao đổi. 3. Phụ lục 3: Phiếu khảo sát thực trạng CSVCTTBKT của tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH (phiếu hỏi số 1) 4. Phụ lục 4: Phiếu khảo sát thực trạng CSVCTTBKT của tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH (phiếu hỏi số 2) 5. Phụ lục 5: Phiế u khảo sát thực trạng CSVCTTBKT của tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH (phiếu hỏi số 3) 6. Phụ lục 6: Phiếu khảo sát thực trạng CSVCTTBKT của tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH (phiếu hỏi số 4) - 9 - MỞ ĐẦU 1. Bối cảnh hình thành và mục đích của nhiệm vụ nghiên cứu Ngày 24/7/2007 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 928/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Nghiên cứu khoa học xã hội (KHXH), tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa" (gọ i tắt là Đề án 928-mã số 928/06-10) và giao Viện Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì tổ chức triển khai. Cục Cơ sở Vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi Trẻ em thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được Viện Khoa học Xã hội Việt Nam giao thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật (CSVCTTBKT) cho các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH” mang mã số 06, gọi tắt là nhiệm vụ khung số 06 tại Quyết định số 1476/QĐ- KHXH ngày 2/12/2008 của Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Nhiệm vụ khung 06 là một trong 9 nhiệm vụ của đề án 928/06-10. Mục đích và yêu cầu nghiên cứu là: i). Phân tích thực trạng về đầu tư CSVCTTBKT của các tổ chức nghiên c ứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH Việt Nam giai đoạn 2001-2010, trong đó trọng tâm là giai đoạn 2006-2010; ii). Đánh giá về cơ chế và cơ cấu đầu tư, quản lý nhà nước về đầu tư, hiệu quả sử dụng CSVCTTBKT tại các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH giai đoạn 2001-2010; iii). Đề xuất các giải pháp tăng cường đầu tư CSVCTTBKT cho các t ổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH Việt Nam giai đoạn 2011-2020 nhằm khuyến khích lao động sáng tạo, phát huy tài năng phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước; và, [...]... - I.2 ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHO CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRẺ VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI I.2.1 Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội Hoạt động nghiên cứu và giảng dạy KHXH trong các viện nghiên cứu khoa học và trường ĐH, CĐ cũng giống như tất cả các tổ chức nghiên cứu và đào tạo khoa học công nghệ nói chung,... VÀ ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHO CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRẺ VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI I.1 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRẺ VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY I.1.1 Khoa học xã hội và hoạt động nghiên cứu, đào tạo khoa học xã hội I.1.1.1 KHXH và sự khác nhau giữa KHXH với các khoa học khác Thuật ngữ KHXH, một cách tổng quát, dùng để chỉ các môn khoa học nghiên. .. cho các tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội Tuy nhiên, việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu KHXH vẫn còn những bất cập như chưa được đầu tư đúng tầm, đầu tư còn dàn trải, thiếu trọng tâm hoặc chưa kịp thời theo yêu cầu của thực tế, chưa có tiêu chuẩn, định mức rõ ràng về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ. .. kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH Vì vậy, việc tăng cường đầu tư, hiện đại hóa CSVCTTBKT cho các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ KHXH, đặc biệt cho các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH và đầu tư hiệu quả, cũng như quản lý tốt CSVCTTBKT sau đầu tư đang là những vấn đề hết sức quan trọng, nhận được sự quan tâm của cộng đồng xã hội và các tổ chức nghiên cứu, ... tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội I.2.2.1 Nội dung đầu tư CSVCTTBKT cho tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH Đầu tư CSVCTTBKT cho các tổ chức nghiên cứu KHXH và tổ chức đào tạo cán bộ về KHXH là hành động tích lũy tài sản cố định cho các viện và trường Nói theo cách khác, đó là sự tăng/ giảm về tài sản cố định của các tổ chức, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và sứ mạng nghiên cứu, đào. .. (sửa đổi năm 2009) và Luật Khoa học và Công nghệ (năm 2000), đầu tư CSVCTTBKT cho các tổ chức nghiên cứu KHXH và tổ chức đào tạo cán bộ trẻ về KHXH là đầu tư phát triển Nhà nước ưu tiên đầu tư cho tổ chức nghiên cứu KHXH và tổ chức đào tạo KHXH Ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực đầu tư Đầu tư CSVCTTBKT cho các tổ chức nghiên cứu KHXH và tổ chức đào tạo KHXH phải phù hợp với... trợ cho các đối tư ng chính sách xã hội khi thụ hưởng các dịch vụ do cơ sở thực hiện xã hội hóa cung cấp (phương thức hỗ trợ do Thủ - 27 - tư ng Chính phủ quyết định) I.1.2.2 Tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH Sự phân biệt giữa tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH và tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ về KHXH nói chung chỉ mang tính ước lệ Theo cách hiểu thông thường, cũng như tổ. .. vấn đề cơ bản của CSVCTTBKT và đầu tư CSVCTTBKT của tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH, đồng thời trình bày xu hướng và bức tranh tổng thể về CSVCTTBKT và đầu tư CSVCTTBKT của tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH ở một số nước trên thế giới - Phần thứ hai, phân tích thực trạng đầu tư CSVCTTBKT của các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH hiện nay thông qua hệ thống các. .. rời các chuẩn mực quốc tế - 24 - I.1.2 Tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội ở nước ta hiện nay I.1.2.1 Tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ về KHXH Theo quy định của Luật KH&CN (2000), Luật Giáo dục (2005) và Luật sửa đổi Luật Giáo dục (2009), đơn vị được công nhận là tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ KHXH hiện nay ở nước ta gồm có: - Cơ sở nghiên cứu, đào tạo được tổ chức dưới các. .. các tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về KHXH của cả nước Cuộc khảo sát đã thu thập được những thông tin quý báu về quy mô đào tạo; đội ngũ cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý CSVCTTBKT; tình trạng thực tế về diện tích đất đai, trang thiết bị thí nghiệm và thực hành; cơ sở thực tập; thư viện; tình hình đầu tư, sử dụng CSVCTTBKT của các tổ chức nghiên cứu KHXH và đào tạo cán bộ trẻ . Khoa học xã hội, nghiên cứu khoa học xã hội và đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội 15 I.1.2. Tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội ở nước ta 25 I.2. ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT. CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHO CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRẺ VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI 15 I.1. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRẺ VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI. VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHO CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI. 29 I.2.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của các tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội, Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn