NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP HUYỆN TAM ĐẢO TỈNH VĨNH PHÖC

nghiên cứu đề xuất một số nội dung bản quy hoạch lâm nghiệp huyện tam đảo - tỉnh vĩnh phöc

nghiên cứu đề xuất một số nội dung cơ bản quy hoạch lâm nghiệp huyện tam đảo - tỉnh vĩnh phöc
... triển lâm nghiệp huyện - Đề xuất số nội dung cho quy hoạch lâm nghiệp huyện - Đề xuất giải pháp thực 2.2 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Rừng đất lâm nghiệp địa bàn huyện Tam Đảo - Phạm ... HỌC NÔNG LÂM ĐỖ HỮU MẠNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP HUYỆN TAM ĐẢO - TỈNH VĨNH PHÖC Chuyên ngành: Lâm học Mã số: 62.62.60 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP ... Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 27 - Quy hoạch rừng sản xuất 2.3.5 Đề xuất số nội dung QHLN huyện Tam Đảo - Quy hoạch lâm nghiệp huyện - Quy hoạch biện pháp kinh doanh rừng - Quy hoạch biện pháp...
 • 126
 • 399
 • 0

Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Nội Dung Bản Quy Hoạch Lâm Nghiệp Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Nội Dung Cơ Bản Quy Hoạch Lâm Nghiệp Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc
... 2020 2.3.4 Quy hoch loi rng huyn Tam o - Quy hoch rng c dng - Quy hoch rng phũng h 17 18 - Quy hoch rng sn xut 2.3.5 xut mt s ni dung QHLN huyn Tam o - Quy hoch lõm nghip huyn - Quy hoch cỏc ... lõm nghip giai on 200 6-2 010 v nh hng n nm 2020 ca tnh Vnh Phỳc; - Ngh quyt i hi ng b huyn Tam o - tnh Vnh Phỳc ln th 14 nhim k 200 5-2 010; - Quy hoch tng th kinh t-xó hi huyn Tam o n nm 2010 v nhng ... cụng tỏc quy hoch, k hoch ca cỏc c s sn xut b) Ni dung ca quy hoch vựng chuyờn canh - Xỏc nh quy mụ, ranh gii vựng - Xỏc nh phng hng, ch tiờu nhim v sn xut - B trớ s dng t - Xỏc nh quy mụ, ranh...
 • 118
 • 112
 • 0

NGHIÊN cứu đề XUẤT một số nội DUNG bản QUY HOẠCH lâm NGHIỆP HUỴEN QUỲNH lưu TỈNH NGHỆ AN

NGHIÊN cứu đề XUẤT một số nội DUNG cơ bản QUY HOẠCH lâm NGHIỆP HUỴEN QUỲNH lưu TỈNH NGHỆ AN
... triển lâm nghiệp ổn định 12 năm(2008 - 2020) huyện Quỳnh Lu + Đề xuất nội dung quy hoạch lâm nghiệp huyện giai đoạn 2008 - 2020 3.1.3 Giới hạn vấn đề nghiên cứu: Nghiên cứu nội dung quy hoạch ... 02/2007 UBND tỉnh Nghệ An 2.3 Phạm vi nghiên cứu: Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rừng 34 xã có đất lâm nghiệp huyện Quỳnh Lu - tỉnh Nghệ An Chơng Mục tiêu, nội dung phơng pháp nghiên cứu 3.1 ... yêu cầu cấp bách địa phơng Đó lý hình thành đề tài: Nghiên cứu đề xuất nội dung quy hoạch lâm nghiệp Huyện Quỳnh Lu - Tỉnh Nghệ An" chơng lợc sử nghiên cứu 1.1 Trên giới: Chúng ta biết việc quản...
 • 119
 • 228
 • 0

nghiên cứu sở khoa học đề xuất nội dung bản quy hoạch lâm nghiệp huyện tân sơn - tỉnh phú thọ, giai đoạn 2011 - 2020

nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất nội dung cơ bản quy hoạch lâm nghiệp huyện tân sơn - tỉnh phú thọ, giai đoạn 2011 - 2020
... khoáng sản huyện Tân 30 Sơn 3.4 cấu kinh tế huyện qua số năm Bảng 32 Bảng 3.5 Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ 33 sản 200 8-2 010 động huyện Tân Sơn 200 8-2 010 Bảng 3.6 Lao 34 Bảng 3.7 Diện ... chung huyện Tân Sơn nói riêng nối huyện Tân Sơn với vùng Tây Bắc thủ đô Hà Nội * Hệ thống - ng tỉnh: Trên địa bàn huyện có 03 tuyến - ng tỉnh, gồm ĐT 316C, 316D 316E * Hệ thống - ng huyện: ... giáp tỉnh, huyện sau: + Phía Đông giáp huyện Thanh Sơn + Phía Tây giáp huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La + Phía Nam giáp huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình + Phía Bắc giáp huyện...
 • 114
 • 171
 • 1

Nghiên Cứu Sở Khoa Học Đề Xuất Nội Dung Bản Quy Hoạch Lâm Nghiệp Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ, Giai Đoạn 2011 - 2020

Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Đề Xuất Nội Dung Cơ Bản Quy Hoạch Lâm Nghiệp Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ, Giai Đoạn 2011 - 2020
... khoáng sản huyện Tân Sơn 30 Bảng 3.4 cấu kinh tế huyện qua số năm 32 Bảng 3.5 Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 200 8-2 010 33 Bảng 3.6 Lao động huyện Tân Sơn 200 8-2 010 34 Bảng 3.7 Diện ... + Phía Tây giáp huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La + Phía Nam giáp huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình + Phía Bắc giáp huyện Yên Lập Trung tâm huyện Tân Sơn xN Tân Phú, cách thành ... Bng - Quy hoch rng c dng n Hựng - Quy hoch Vn quc gia Xuõn Sn - Quy hoch rng c dng Nỳi N - R soỏt quy hoch v nh hng phỏt trin loi rng tnh Phỳ Th giai on 2006 - 2010 v nh hng n nm 2015 - Quy hoch...
 • 110
 • 116
 • 0

nghiên cứu đề xuất những nội dung bản quy hoạch lâm nghiệp huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an

nghiên cứu đề xuất những nội dung cơ bản quy hoạch lâm nghiệp huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
... triển lâm nghiệp ổn định 12 năm(2008 - 2020) huyện Quỳnh Lu + Đề xuất nội dung quy hoạch lâm nghiệp huyện giai đoạn 2008 - 2020 3.1.3 Giới hạn vấn đề nghiên cứu: 30 Nghiên cứu nội dung quy hoạch ... 02/2007 UBND tỉnh Nghệ An 2.3 Phạm vi nghiên cứu: Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rừng 34 xã có đất lâm nghiệp huyện Quỳnh Lu - tỉnh Nghệ An Chơng Mục tiêu, nội dung phơng pháp nghiên cứu 3.1 ... yêu cầu cấp bách địa phơng Đó lý hình thành đề tài: Nghiên cứu đề xuất nội dung quy hoạch lâm nghiệp Huyện Quỳnh Lu - Tỉnh Nghệ An" chơng lợc sử nghiên cứu 1.1 Trên giới: Chúng ta biết việc quản...
 • 98
 • 154
 • 0

SO SÁNH LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI – BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG BẢN QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA VIỆT NAM

SO SÁNH LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI – BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA VIỆT NAM
... - Các quy định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ NTD Tài liệu phục vụ công tác xây dựng Luật Bảo vệ NTD Việt Nam PHÂN 2: SO SÁNH LUẬT BẢO VỆ NGƢỜI TIÊU DÙNG CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI ... quy định nước 87 Tài liệu phục vụ công tác xây dựng Luật Bảo vệ NTD Việt Nam PHẦN 3: ĐỀ XUẤT NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CÓ THỂ ĐƢA VÀO LUẬT BẢO VỆ NTD CỦA VIỆT NAM 89 Nhóm quy ... vậy, Luật Bảo vệ quy n lợi người tiêu dùng cần phải có quy định cụ thể để bảo vệ người tiêu dùng thông qua quan hệ hợp đồng Từ kinh nghiệm quốc gia giới từ thực tiễn Việt Nam, cho Luật Bảo vệ người...
 • 116
 • 530
 • 0

Nghiên cứu đề xuất một số nội dung quy hoạch lâm nghiệp Huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

Nghiên cứu đề xuất một số nội dung quy hoạch lâm nghiệp Huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận
... hành thực đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất số nội dung quy hoạch lâm nghiệp Huyện Hàm Thuận Bắc - tỉnh Bình Thuận ” Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Thực chất công tác quy hoạch nói ... TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TRƯƠNG ĐÌNH SỸ NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP HUYỆN HÀM THUẬN BẮC TỈNH BÌNH THUẬN CHUYÊN NGÀNH: LÂM HỌC MÃ SỐ: 60.62.60 ... sản xuất lâm nghiệp trước huyện Hàm Thuận Bắc 21 2.4.1.4 Những dự báo giai đoạn 2012-2021 huyện Hàm Thuận Bắc 21 2.4.2 Đề xuất nội dung quy hoạch lâm nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc 21...
 • 114
 • 308
 • 1

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NỘI DUNG BẢN TRONG QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP HUYỆN TAM ĐẢO VĨNH PHÚC

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP HUYỆN TAM ĐẢO VĨNH PHÚC
... Quy hoạch lâm nghiệp cấp huyện Quy hoạch lâm nghiệp cấp huyện nội dung quy hoạch lâm nghiệp tương tự quy hoạch lâm nghiệp tỉnh, nhiên thực cụ thể, chi tiết tiến hành phạm vi địa bàn huyện Quy hoạch ... Quy hoạch lâm nghiệp cho cấp a) Quy hoạch lâm nghiệp cho cấp quản lý SXKD Quy hoạch lâm nghiệp cho cấp quản lý SXKD bao gồm: Quy hoạch Tổng công ty lâm nghiệp, Công ty lâm nghiệp; Quy hoạch lâm ... HỌC NÔNG LÂM ĐỖ HỮU MẠNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP HUYỆN TAM ĐẢO - TỈNH VĨNH PHÖC Chuyên ngành: Lâm học Mã số: 62.62.60 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP...
 • 138
 • 242
 • 0

LUẬN VĂN“ Đánh giá quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội năm 210”.Đánh giá quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội 2020ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN 2020A. Tổng quan của bản quy hoạch:I- Một số nội dung của bản quy hoạch: 1. Cở sở n doc

LUẬN VĂN“ Đánh giá quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội năm 210”.Đánh giá quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội 2020ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN 2020A. Tổng quan của bản quy hoạch:I- Một số nội dung của bản quy hoạch: 1. Cở sở n doc
... Đánh giá quy hoạch phát tri n đô thị N i 2020 ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ THÀNH PHỐ HÀ N I Đ N 2020 A Tổng quan quy hoạch: I- Một số n i dung quy hoạch: Cở sở nghi n cứu:  C n vào thành ... quy hoạch: Bi n tầm nh n phát tri n Thủ đô N i thành: - Quy hoạch hợp to n di n - Thiết lập chế thực quy hoạch đó:  Xây dựng chương trình phát tri n đô thị tổng thể cho Thủ đô N i tới n m ... phát tri n không gian ngầm B n quy hoạch vẽ vi n cảnh đ n n m 2020 N i không tình trạng tắc đường Nhưng v n đề ngu n v n đề phát tri n hệ thống UMRT n y, thời gian ti n độ thực có theo quy hoạch...
 • 29
 • 562
 • 3

nghiên cứuđề xuất một số nội dung và biện pháp luyện phát âm cho trẻ mẫu giáo lứa tuôit 2-4 tuổi

nghiên cứu và đề xuất một số nội dung và biện pháp luyện phát âm cho trẻ mẫu giáo lứa tuôit 2-4 tuổi
... nói chung nghiệp giáo dục mầm non nói riêng II - MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Thông qua đề tài nhằm nghiên cứu đề xuất số nội dung biện pháp luyện phát âm cho trẻ mẫu giáo lứa tuôit 2-4 tuổi Thông qua ... trò chơi họa tập nhằm rèn luyện phát âm cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi 19 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP ĐỂ RÈN LUYỆN PHÁT ÂM CHO TRẺ MẪU GIÁO 3-4 TUỔI Thực nghiệm sư phạm: ... luyện khả phát âm trẻ PHẦN THỨ HAI NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA VIỆC RÈN LUYỆN PHÁT ÂM CHO TRẺ 3-4 TUỔI QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Một số vấn đề lý luận ngôn...
 • 36
 • 1,119
 • 1

nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thường tín, thành phố hà nội

nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thường tín, thành phố hà nội
... đặt giải pháp tăng cường công tác quản chi phí dự án đầu xây dựng công trình .54 3.3 Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản chi phí dự án đầu xây dựngtạiBan QLDA đầu ... hội dự án 1.3 Khái niệm quản dự án đầu xây dựng, quản chi phí dự án đầu xây dựng nguyên tắc quản chi phí đầu xây dựng công trình 1.3.1 Khái niệm quản dự án đầu xây dựng công trình ... vốn đầu cho dự án đầu xây dựng địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Nội suốt trình thực dự án việc tăng cường công tác quản chi phí dự án đầu xây dựng công trình Ban QLDA đầu xây...
 • 87
 • 425
 • 4

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong công ty cổ phần TPXK đồng giao

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong công ty cổ phần TPXK đồng giao
... CUNG C P VÀ S D NG ðI N T I CÔNG TY C PH N TH C PH M XU T KH U ð NG GIAO 2.1 T NG QUAN V CÔNG TY C PH N TPXK ð NG GIAO 2.1.1 Khái quát v công ty c ph n TPXK ð ng Giao - Tên ñơn v : CÔNG TY C PH ... CUNG C P VÀ S D NG ðI N T I CÔNG TY C PH N TH C PH M XU T KH U ð NG GIAO 41 2.1 T NG QUAN V CÔNG TY C PH N TPXK ð NG GIAO 41 2.1.1 Khái quát v công ty c ph n TPXK ð ng Giao ... a Công ty c ph n TPXK ð ng Giao .45 Hình 2.2 Sơ ñ m t b ng b trí t ng th công ty c ph n th c ph m xu t kh u ð ng Giao …………………………………………….48 Hình 2.3 Sơ ñ h th ng cung c p ñi n công ty c ph n TPXK...
 • 134
 • 435
 • 0

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng sở dữ liệu địa chính huyện ba vì, thành phố hà nội

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện ba vì, thành phố hà nội
... lý t hin i Chính sách đất đai - Phản ánh trạng để xây dựng sách - Đánh giá thực sách Hồ sơ sở thẩm tra (nguồn gốc, sở pháp lý sử dụng đất ) Thanh tra, giải tranh chấp, khiếu nại địa Chỉnh lý ... định hồ sơ - Kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất Giao đất, cho thuê đất sở tổng hợp số liệu: - Định kỳ - Chuyên đề - sở xác định hạng đất - Thông tin tài sản gắn liền với đất - Nghĩa vụ tài ... Ni 13 UBND huyn Ba Vỡ, Bỏo cỏo tỡnh hỡnh qun lý t ca huyn Ba Vỡ nm 2008, 2009, 2010 14 ng Hựng Vừ, Nguyn c Kh (2007), C s a chớnh, NXB i hc Quc Gia H Ni 15 ng Hựng Vừ (2008), Bai ging H thng...
 • 13
 • 751
 • 5

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN CUỐI KHÓA, CỰU SINH VIÊN VÀ NHÀ TUYỂN DỤNG pptx

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN CUỐI KHÓA, CỰU SINH VIÊN VÀ NHÀ TUYỂN DỤNG pptx
... Kết khảo sát 3.1 Kết khảo sát sinh viên cuối khóa 3.1.1 Đánh giá chương trình đào tạo Tỷ lệ (% ) Kết khảo sát SV cuối khóa ngành Sinh học - trường Đại học Khoa học chất lượng chương trình đào tạo ... Trên sở khảo sát ý kiến SV cuối khóa, cựu SV NTD; qua phân tích, so sánh để tìm điểm chung, từ đề xuất giải pháp cụ thể, kịp thời phù hợp với tình hình Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo ... đích nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 2.1 Phương pháp khảo sát Khảo sát hình thức gửi phiếu khảo sát qua đường bưu điện Nội dung phiếu khảo sát gồm phần chính: trả lời câu hỏi đóng mở chất lượng...
 • 11
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất nội dung cơ bản quy hoạch lâm nghiệp huyện tân sơn tỉnh phú thọ giai đoạn 2011 2020nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý tài nguyên rừng tại xã đông xuân huyện quốc oai thành phố hà nộiđánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh phú thọnghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý các dự án cấp nước sinh hoạt của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch ninh bìnhnghiên cứu đề xuất một số biện pháp rèn luyện kỹ năng phát âm tiếng anh cho sinh viên trường cao đẳng dược phú thọnghiên cứu đề xuất một số giải pháp góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng trên núi đá vôi tại huyện tràng định tỉnh lạng sơnnghiên cứu đề xuất một số biện pháp cần tiến hành nhằm giảm thiểu các tác động bất lợiđoạn nghiên cứu đề xuất một số biện pháp tâm lý giáo dục nhằm làm hạn chế xúc cảm tiêu cực trong hoạt động học tập ở học sinh đầu tiểu họcđề xuất một số nội dung luyện tập và kiểm tra theo định hướng giảm tải cho từng đơn vị bài họcđề xuất một số nội dung nhằm hoàn thiện pháp luật đất đainghiên cứu đề xuất một số giải pháp chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang các loại trường theo luật giáo dục 2005nghiên cứu đề xuất một số biện pháp nhằm quản lý đô thị theo hướng sinh thái bền vữngmột số nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết quốc tế trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước 19541975hoạch và thiết kế nút giao thông phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan 22tcn 273 01 ở tiêu chuẩn này chỉ để cập đến một số nội dung cơ bản về nút giao thôngĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGbao cao khao sat nha inNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảotieu luan bds2003Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Bài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)Luyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanhTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu hoVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOnq so 29 thanh lap cty sg riverview4. Don de cu Nguyen Hong Quan5. Phieu lay bieu quyet6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013