Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện ba vì, thành phố hà nội

13 990 5

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2014, 15:38

       2011 Abstracts.  - ta,  , . ,    Keywords.  Content -  .  (CSDL)  . ,   “Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng sở dữ liệu địa chính huyện Ba Vì, thành phố Nội”         - -   - ,  . -   -  ,  :  ,  ; . - , :    . -  -  : .  -   -  -   -   -  +   -   -    2.      4]. ng - -  -  -  -  -          Hỡnh 1.1. Vai trũ ca h thng h s a chớnh i vi cụng tỏc qun lý t ai . 20 ) (Core Person) Register ObjectRRR Right, Responsibility, Restriction Chính sách đất đai - Phản ánh hiện trạng để xây dựng chính sách - Đánh giá thực hiện chính sách Hồ sơ địa chính Cơ sở thẩm tra (nguồn gốc, sở pháp lý sử dụng đất ) Thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại Chỉnh lý hồ sơ Thông tin biến động sử dụng đất Cơ sở tổng hợp số liệu: - Định kỳ - Chuyên đề - Thống kê, kiểm kê đất đai - Cung cấp thông tin - Đánh giá hiện trạng sử dụng đất - Phản ánh kết quả thực hiện kế hoạch - Lập hồ - Thẩm định hồ - Kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất - sở xác định hạng đất - Thông tin tài sản gắn liền với đất - Nghĩa vụ tài chính - Nguồn gốc và thông tin thửa đất - Tình trạng pháp lý Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Giao đất, cho thuê đất Quản lý tài chính về đất đai - Kê khai đăng ký - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hình 1.2. Mô hình hạt nhân trong lĩnh vực địa chính, CCDM           LA_Party        LA_BAUnit  LA_RRR).[21] Hình 1.4. Mô hình địa chính LADM  tmin tmax   - 17/2009/TT-          -          -     a                ,  ,  ,            t huyng lc tt a huy d u qu kinh t c v a huyt s tn t - Mt s vi phm trong trong qu dt vn xphng quyn s d - Vic c  i v t    t ch t k ho ra. - Ti thc hin s dm. - Vic quu bt cp, hiu qu s dng  - Mt s  c s o v t s m v  p  Các nhóm giải pháp chủ yếu cho huyện Ba Vì: + Giải pháp về pháp luật + Giải pháp về con người + Giải pháp về công nghệ , (,  ,  , ),   . , sau: class Mo hinh CSDL dia chinh Ba ViEA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version EA 9.1 Unregistered Trial Version «Polygon»Thua_dat+ Thua_ID :int+ Ban_do_ID :int+ So_hieu_thua :int+ Dien_tich :double+ Dia_chi :text+ Gia_thi_truong :double+ Nam_tinh_gia :date+ Ma_gia :int«Polygon»Rung+ Rung_ID :int+ Thua_ID :int+ Dien_tich_co_rung :double+ Loai_rung :text+ Nguon_goc :text«Polygon»Nha_CTXD+ Nha_ID :int+ Loai_nha_ID :int+ Ketcau_ID :int+ Thua_ID :int+ So_tang :int+ Cap_hang :int+ Dien_tich_san :double+ Dien_tich_XD :double+ Nam_XD :date+ Gia_nha :double«Polygon»Xa+ Xa_ID :int+ Ten_xa :text+ Huyen_ID :int+ Lich_su_DGHC_xa :text«Polygon»Tinh+ Tinh_ID :int+ Ten_tinh :text+ Lich_su_DGHC_tinh :text«Polygon»Huyen+ Huyen_ID :int+ Ten_huyen :text+ Tinh_ID :int+ Lich_su_DGHC_huyen :textBang_gia_NN+ Ma_gia_ID :int+ Gia_NN :double+ Nam_ap_dung :datePhan_loai_nha+ Loai_nha_ID :int+ Mo_ta :textPhan_loai_ket_cau+ Ket_cau_ID :int+ Khung :text+ Mai :text+ San :text+ Tuong :textCan_ho+ Can_ho_ID :int+ Nha_ID :int+ Dien_tich_san :double+ Phong_so :text+ Tang_so :intDang_ky_SD_dat+ DK_ID :int+ Thua_ID :int+ Nguoi_SD_ID :int+ MDSD_ID :int+ Nguon_goc_su_dung_ID :int+ Thoi_han_su_dung :date+ Dien_tich_chung :double+ Dien_tich_rieng :double+ GCN_ID :int«Polygon»Cay_lau_nam+ Cay_lau_nam_ID :int+ Thua_ID :int+ Loai_cay :text+ Dien_tich_trong :doublePhan_loai_MDSD+ MDSD_ID :int+ Ma_MDSD :text+ Mo_ta :textPhan_loai_nguon_goc+ Nguon_goc_ID :int+ Ma_nguon_goc :text+ Ten_nguon_goc :textPhan_loai_NSD+ Loai_NSD_ID :int+ Ma_NSD :text+ Mo_ta :textGiay_chung_nhan+ GCN_ID :int+ So_GCN :text+ Ngay_cap :date+ Co_quan_cap :text+ So_vao_so :text+ Bien_dong_ID :intBien_dong+ Bien_dong_ID :int+ Ma_LBD_ID :int+ Nguoi_nhan_ID :int+ Thua_moi_ID :int+ GCN_moi_ID :int+ Dien_tich_bien_dong :double+ MDSD_bien_dong :text+ Co_so_phap-ly :text+ Mo_ta_bien_dong :textLoai_bien_dong+ Ma_LBD_ID :int+ Ten_bien_dong :textNghia_vu_tai_chinh+ Bien_dong_ID :int+ DK_ID :int+ Tien_SD_dat :double+ Le_phi_truoc_ba :double+ Thue_chuyen_quyen :double+ CQ_QD_mien_giam :text+ Muc_mien_giam :double+ Tong_so_tien :double+ Ngay_nop :date+ So_tien_no :double+ Muc_hoan_thanh :boolean«Polyline»Dia_gioi_hanh_chinh+ Loai_duong :text+ Chieu_dai :double+ Co_so_phap_ly :text«Polygon»Quy_hoach+ MDSD_ID :int+ Ten_CT :text+ Nam_dau :Date+ Nam_cuoi :Date+ CQ_lap :text+ CQ_phe_duyet :text+ Mo_ta :text«Point»Diem_khong_che_toa_do va do_cao+ So_hieu_diem :text+ Loai_toa_do :text+ Toa_do_X :double+ Toa_do_Y :double+ Do_cao_H :double«Point»Dia_danh+ Ten_dia_danh :text+ Mo_ta :text«Polygon»Vung_gia_tri+ Gia_max :double+ Gia_min :double+ Gia_TB :double+ Nam_XD :date«Polygon»Hien_trang+ MDSD_ID :int+ Co_quan_lap :text+ Mo_ta :text«Polygon»Ban_do+ Bando_ID :int+ Xa_ID :int+ SH_Bando :int+ Tyle_bando :int+ Ngay_do_ve :date+ Coquan_dove :text+ Phuong_phap :text«abstract»DTKG_co_thoi_gian+ Thoi_gian_bat_dau :date+ Thoi_gian_ket_thuc :date«abstract»DTTT_co_thoi_gian+ Thoi_gian_bat_dau :date+ Thoi_gian_ket_thuc :dateBoi_thuong+ Boi_thuong_ID :int+ Dien_tich_boi_thuong :double+ Gia_boi_thuong :doubleDKSH_Nha_va_Tai san_gan_lien_voi_dat+ DK_ID :int+ Can_ho_ID :int+ Rung_ID :int+ Cay_lau_nam_ID :int+ GCN_ID :int+ Nguoi_SD_ID :int+ Thoi_han_SH :text+ Nguon_goc :text«Point»Moc_dia_gioi_hanh_chinh+ So_hieu_moc :text+ Loai_moc_DGHC :text+ Toa_do_phang_X :double+ Toa_do_phang_Y :double+ Do_cao_TC_H :double«abstract»Doi_tuong_khong_gian«abstract»Doi_tuong_thuoc_tinhNguoi_su_dung+ Nguoi_SD_ID :int+ Loai_NSD_ID :int+ Ten_NSD :text+ Cach_goi :text+ Nam_sinh :date+ So_CMTND :int+ Ngay_cap_CMND :date+ Noi_cap_CMTND :text+ Dia_chi :text+ Ten_vo_chong :text+ Dien_thoai :intThua_moi+ Thua_cu_ID :int+ Thua_moi_ID :intĐối tượng không gianĐối tượng thuộc tínhQuan hệ giữa các thực thểQuan hệ kế thừaQuan hệ kết hợpChú giải0 *110 *0 *1110 *110 *0 *10 *1110 *110 *11 *10 *0 *110 *10 110 *10 *1110 *10 *10 *10 *10 *0 *10 *112 *10 *11 *12 * Bảng 1. Bảng so sánh gia mô hình CSDL địa chính ViLIS 2.0 v mô hình CSDL đề ti thiết kế nhau 2.0    tin trong   gian  11  :  , ,  ,  , Giao ,  ,  ,  ,   ,  ,  . Tuy             15  :  , -CTXD,      (, , ),  , ( ),  , Quy ,  , , . -  -  . ,  , tinh, ,().   -       16  i   .        -  .  , ,  .  ,  , . -  -              GCN    ,    ).  -  ,      - . -  - . -  - . - . - . - ViLIS    17  -            - .   (), . -       - . -   -  ( ), ,   - . -       [...]... ViLIS 1.0, Nội 12 Trung tâm Viễn thám – Bộ Tài nguyên và Môi trường (2010), Hướng dẫn sử dụng phần mềm ViLIS 2.0, Nội 13 UBND huyện Ba Vì, Báo cáo tình hình quản lý đất đai của huyện Ba Vì năm 2008, 2009, 2010 14 Đặng Hùng Võ, Nguyễn Đức Khả (2007), sở địa chính, NXB Đại học Quốc Gia Nội 15 Đặng Hùng Võ (2008), Ba i giảng Hệ thống địa chính phát triển, Nội 16 Đặng Hùng Võ (2008), Ba i giảng...CSDL địa chính không chỉ chức năng phục vụ quản lý nhà nước về đất đai mà còn thực hiện việc cung cấp các thông tin về sử dụng đất phục vụ nhu cầu thông tin cộng đồng Do đó, giải pháp triển khai cung cấp thông tin về CSDL địa chính trên mạng Internet cũng là một nhu cầu cấp thiết và hỗ trợ trở lại việc xây dựng CSDL địa chính về sau được chính xác và nhanh chóng hơn Kế t quả đề tài đã xây dựng. .. 88/2009/NĐ-CP, về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 8 Bộ Tài nguyên và Môi trường (2010), Thông tư 17/2010/TT-BTNMT, quy định về chuẩn dữ liệu địa chính 9 Luật đất đai năm 2003 Nhà xuất bản chính trị quốc gia 10 Phi Lương (2007), Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ địa chính trên địa bàn quận Tây Hồ trong quá trình đô thị hóa, Mã số 01C-04/06-2007-2... (2005), Hệ thống hồ địa chính, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đại học Quốc gia Nội 2 Trần Quốc Bình (2005), Ba i giảng hệ thống thông tin đất đai, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đại học Quốc gia Nội 3 Trần Quốc Bình (2010), Khả năng ứng dụng các phần mềm GIS mã nguồn mở trong xây dựng hệ thống thông tin đất đai, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đại học Quốc gia Nội 4 Bộ Tài nguyên... Thông tư 29/2004/TT-BTNMT, về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ Địa chính 5 Bộ Tài nguyên và Môi trường (2007), Thông tư 09/2007/TT-BTNMT, về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ Địa chính 6 Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009), Thông tư 17/2009/TT-BTNMT, Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 7 Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009),... NXB Đại học Quốc Gia Nội 15 Đặng Hùng Võ (2008), Ba i giảng Hệ thống địa chính phát triển, Nội 16 Đặng Hùng Võ (2008), Ba i giảng Hệ thống thông tin đất đai, Nội 17 Đặng Hùng Võ (2008), Ba i giảng Hệ thống pháp luật đất đai, Nội Tiếng Anh 18 Arco Groothedde, Christiaan Lemmen, Paul van der Molen, Peter van Oosterom, A standardized land administration domain model as part of the (spatial) .  Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội  . Các nhóm giải pháp chủ yếu cho huyện Ba Vì: + Giải pháp về pháp luật + Giải pháp về con người + Giải pháp về công nghệ ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện ba vì, thành phố hà nội, Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện ba vì, thành phố hà nội, Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện ba vì, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay