tài liệu học c nâng cao để trở thành hacker english document

tài liệu học C++ nâng cao để trở thành hacker - english document

tài liệu học C++ nâng cao để trở thành hacker - english document
... 31 - Lesson 8: Arrays Page34 - Lesson 9: Strings Page 38 - Lesson 10: File I-O Page 40 - Lesson 11: Typecasting Page 43 - Lesson 12: Classes Page 45 - Lesson 13: Functions Continued Page 46 - ... www.hackinsight.org Page - Lesson 1: The Basics Page 12 - Lesson 2: IF Page 16 - Lesson 3: Loops Page 19 - Lesson 4: Functions Page 22 - Lesson 5: Switch Case Page 25 - Lesson 6: Pointers Page 27 - Lesson 7: ... Page 48 - Lesson 15: Singely Linked List Page 52 - Lesson 16: Recursion Page 55 - Lesson 17: Func Var Arg Page 57 - Lesson 18: Binary Trees Part Page 62 - Lesson 19: Inheratence Page 64 - Lesson...
 • 68
 • 407
 • 1

Tài liệu học tập nâng cao về C++

Tài liệu học tập nâng cao về C++
... program in C++ with more comments */ Hello World! I'm a C++ program #include int main () { cout ...
 • 64
 • 310
 • 0

Tài liệu Tiểu luận: Nâng cao vai trò của Nhà nước trong quản lý và điều tiết nền kinh tế, đặc biệt là trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ppt

Tài liệu Tiểu luận: Nâng cao vai trò của Nhà nước trong quản lý và điều tiết nền kinh tế, đặc biệt là trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ppt
... HĐH Vai trò kinh tế Nhà nước vai trò thiếu Nhà nước nghiệp phát triển kinh tế đất nước, Vai trò Nhà nước biểu nội dung sau: Thứ nhất, Nhà nước vai trò định hướng phát triển kinh tế Vai trò ... công nghiệp hoá cách có hiệu CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ THỜI GIAN QUA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUÁ ... QUAN VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ 1.1 VAI TRÒ CỦA NHÀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CNH-HĐH 1 Thưc chất CNH-HĐH môi quan hệ CNH-HĐH? Trước cho công nghiệp...
 • 31
 • 366
 • 0

Tài liệu Học vấn nâng cao doc

Tài liệu Học vấn nâng cao doc
... Trình Học Vấn Nâng Cao Học Vấn Nâng Cao Tất học sinh Vườn Trẻ duyệt xét trước xem em theo học Lớp Nâng Cao không Chuyên gia Giáo dục Học vấn Nâng cao phối hợp với giáo viên đứng lớp nhằm tạo hội học ... Lớp Học Vấn Nâng Cao Học sinh tài thiên khiếu công nhận học lớp xếp trongcác lớp học thông thường, gom nhóm gồm người, chuyên gia Học thuật Nâng Cao giúp đỡ buổi học riêng hai tuần Giáo trình Nâng ... Cố Vấn Học Vụ Nâng Cao quy định Chỉ đề cử lần niên học Học sinh vào học khu Birdville chọn có khiếu học khu khác ghi danh học đương nhiên đề cử để tuyển chọn vào chương trình Học Vấn Nâng Cao...
 • 26
 • 215
 • 0

Tài liệu Turbo C nâng cao P6 docx

Tài liệu Turbo C nâng cao P6 docx
... GOTHIC_FONT SCRIPT_FONT SIMPLEX_FONT TRIPLEX_SCR_FONT COMPLEX_FONT EUROPEAN_FONT BOLD_FONT Tập tin C i sẵn trip.chr litt.chr sans.chr goth.chr scrip.chr simp.chr tscr.chr lcom.chr euro.chr bold.chr ... rộng kí tự divx - chia chiều rộng kí tự multy - nhân chiều cao kí tự divx - chia chiều cao kí tự Chơng trình 6-18 : Tạo đồ thị c ghi #include #include #include ... điểm ảnh Để x c định màu cho đờng thẳng ta dùng hàm void setcolor(int color) Ta c chơng trình sau Chơng trình 6-6 : #include #include #include #include ...
 • 18
 • 204
 • 2

Tài liệu Turbo C nâng cao P7 ppt

Tài liệu Turbo C nâng cao P7 ppt
... printf("%10.4f\t" ,c[ k]); getch(); } 82 Đ3 C c phép tính đa th c Phép c ng hai đa th c : Giả sử c hai đa th c A(x) b c n B(x) b c m với n>m Khi c ng hai đa th c này,chúng ta c ng lần lợt hệ số b c chúng ... nhau.Ta c chơng trình sau : Chơng trình 7-3 #include #include #define t 10 void main(void) { int k,n,m; float a[t],b[t] ,c[ t]; clrscr(); printf("Cho bac cua da thuc A n = "); scanf("%d",&n); ... tích hai đa th c : Chơng trình 7-4 #include #include #define t 10 void main() { int k,n,m,l,i,j,p; float a[t],b[t] ,c[ 2*t]; clrscr(); printf("Cho bac cua da thuc A n = "); scanf("%d",&n);...
 • 10
 • 203
 • 1

Tài liệu Turbo C nâng cao P5 pdf

Tài liệu Turbo C nâng cao P5 pdf
... thuc): "); scanf("%d",&n); if (n==0) break; k=(n-1)*4; off=p[k]+256*p[k+1]; seg=p[k+2]+256*p[k+3]; printf("\nDia chi cua ngat %x : %x",seg,off); } } Sè hiÖu c a ng¾t ®− c ®¸nh sè tõ nh−ng n ®− c ... %x : %x",seg,off); } } Sè hiÖu c a ng¾t ®− c ®¸nh sè tõ nh−ng n ®− c nhËp tõ , mçi ng¾t chiÕm byte nªn ta c k=(n-1)*4; 59 ...
 • 2
 • 202
 • 0

Tài liệu Turbo C nâng cao P4 docx

Tài liệu Turbo C nâng cao P4 docx
... far*)0xB8000000; clear(); cursor(); while((ch=getch())!=ctrlc) { if (ch==0) { ch=getch(); switch (ch) { case rarrow : if (col0) col; break; case altu : ... void clear(void); void cursor(void); void insert(char); fptr=(int far*)0xB8000000; clear(); cursor(); while((ch=getch())!=ctrlc) { if (ch==0) { ch=getch(); switch (ch) { case rarrow : if (col...
 • 12
 • 183
 • 0

Tài liệu Turbo C nâng cao P3 pdf

Tài liệu Turbo C nâng cao P3 pdf
... Hàm c đối số : địa để ghi c u tr c , kích th c cấu tr c , số c u tr c ghi trỏ tới tập tin Chơng trình 3-14 : #include #include #include void main() { char chso[10]; ... :%3d\n",nv[n].so); printf("Chieu cao cua nhan vien :%.2f\n",nv[n] .cao) ; getch(); n++; } fclose(fp); printf("Xong ! Tong so ban ghi da doc %3d\n",n); } } Đ4 C c file ngẫu nhiên C c tập tin đề c p tr c tập tin ... argv[2] cho cau Hàm cho giá trị NULL không tìm thấy kí tự c n tìm Ng c lại cho địa kí tự tìm thấy đệm Vi c so sánh chuỗi cau chuỗi ptr đ c tiến hành nhờ hàm memcmp c u lệnh : if ((memcmp(ptr,cau,strlen(cau))==0)...
 • 24
 • 286
 • 0

Tài liệu Turbo C nâng cao P2 pptx

Tài liệu Turbo C nâng cao P2 pptx
... chơng trình gồm m c menu Open ,Close,Save,Print,Quit C c phím mũi tên lên xuống di chuyển vệt sáng đến m c cần chọn.Phím INS để chọn th c công vi c tơng ứng M c Quit kết th c chơng trình Chơng ... display(item,num,curpos); code=getcode(); switch (code) { case u_arro:if (curpos>0) curpos; break; case d_arro:if (curpos...
 • 8
 • 190
 • 0

Tài liệu Turbo C nâng cao P1 pdf

Tài liệu Turbo C nâng cao P1 pdf
... puts(ten); getch(); } Trong chơng trình ta khởi tạo chuỗi phát biểu char *chao = Xin chao ! thay cho static char chao[]= Xin chao ! C hai c ch cho kết Trong phơng án dùng trỏ , chao biến trỏ ... #include main() { char ch,line[81],*ptr; clrscr(); printf("Cho mot cau : "); gets(line); printf("Cho ki tu can tim : "); ch=getche(); ptr=strchr(line,ch); printf("\nChuoi bat dau tai dia chi %u.\n",line); ... %d",(ptr-line+1)); getch(); } Chuỗi đ c khởi tạo trỏ Ta xét ví dụ sau Chơng trình 1-11 : main() { char *chao="Xin chao !"; char ten[30]; clrscr(); printf("Cho ten cua ban : "); gets(ten); printf(chao); puts(ten);...
 • 11
 • 193
 • 0

Tài liệu Turbo C nâng cao P14 pptx

Tài liệu Turbo C nâng cao P14 pptx
... printf("x cuc dai = %10.5f y cuc dai = %10.5f",x2,f(x2)); else printf("x cuc tieu = %10.5f y cuc tieu = %10.5",x2,f(x2)); getch(); } Chạy chơng trình với a = b = ta c x c c đại 1.42755 y c c đại ... 221 clrscr(); printf("TIM CUC TRI CUA HAM BANG PHUONG PHAP TIET DIEN VANG\n"); printf("\n"); printf("Cho khoang can tim cuc tri\n"); printf("Cho can duoi a = "); scanf("%f",&xlow); printf("Cho can ... a,b,x0,x1,x2,x3,f3; clrscr(); printf("TIM CUC TRI BANG PHUONG PHAP PARABOL\n"); printf("\n"); 224 printf("Cho doan can tim cuc tri [a,b]\n"); printf("Cho diem dau a = "); scanf("%f",&a); printf("Cho diem cuoi...
 • 20
 • 154
 • 0

Tài liệu Turbo C nâng cao P13 pptx

Tài liệu Turbo C nâng cao P13 pptx
... 1.L c ta nhận đ c công th c Euler.Nếu a = r1 = / r2 = 1/2.L c ta nhận đ c công th c Euler c i tiến Một c ch tơng tự nhận đ c công th c Runge - Kutta b c 4 .C ng th c hay đ c dùng tính toán th c ... a,b,t,z,h,x0,y0 ,c1 ,c2 ; float x[100],y[100]; clrscr(); printf("Cho can duoi a = "); scanf("%f",&a); printf("Cho can tren b = "); scanf("%f",&b); printf("Cho so buoc tinh n = "); scanf("%d",&n); printf("Cho ... ) i i ta c n x c định hệ số a,b, ;,,, ; r1,r2, cho vế phải (13) kh c với vế phải (12) vô bé c p cao c h Khi dùng c ng th c Runge-Kutta b c hai ta c : ( i ) = hf ( x , y )...
 • 7
 • 194
 • 0

Tài liệu Turbo C nâng cao P12 doc

Tài liệu Turbo C nâng cao P12 doc
... a,b,x,y,h,s,tp; clrscr(); printf("Tinh tich phan theo phuong phap hinh thang\n"); printf("Cho can duoi a = "); scanf("%f",&a); printf("Cho can tren b = "); scanf("%f",&b); printf("Cho so buoc n = "); scanf("%d",&n); ... printf("Gia tri cua tich phan la : %10.6f\n",tp); getch(); } Dùng chơng trình tính tích phân hàm cho function khoảng [0 , 1] với 20 điểm chia ta c J = 0.261084 Đ4 C ng th c Simpson Kh c với phơng ... a,b,e,x,h,x2,y2,x4,y4,tp; clrscr(); printf("Tinh tich phan theo phuong phap Simpson\n"); printf("Cho can duoi a = "); scanf("%f",&a); printf("Cho can tren b = "); scanf("%f",&b); printf("Cho so diem tinh n = "); scanf("%d",&n);...
 • 7
 • 238
 • 0

Tài liệu Turbo C nâng cao P11 ppt

Tài liệu Turbo C nâng cao P11 ppt
... th c b c hai x Trên sở thuật toán ta c chơng trình tìm đa th c nội suy hàm cho tr c điểm sau tính trị số giá trị nh sau : Chơng trình 11-1 #include #include #include ... quát,một c ch tơng tự ta c : a0 = y n = y cos ix n bi = y sin ix n Chơng trình tìm hệ số bi đ c thể nh sau : Chơng trình 11-7 //xap_xi_sin_cos; #include #include #include ... c hệ số đa th c nội suy : 0.0139(b c 2),1.0001(b c 1) 1.0000(b c 0) 0.8 1.0 2.2255409 2.7182818 3 5),0.0349(b c 4),0.1704(b c3 ),0.4991(b c Đ3.Nội suy Aitken Một dạng kh c đa th c nội suy đợc...
 • 24
 • 179
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: kết hợp với các phòng ban chuyên môn biên soạn các tài liệu học tập nâng cao chuyên môn kỹ thuật đề thi tuyển tổ chức thi nâng bậc thợ theo quy định của công tytài liệu học excel nâng caotài liệu học html nâng caotài liệu học word nâng caotài liệu học autocard nâng caotài liệu học pascal nâng caotài liệu học css nâng caotài liệu học 3dmax nâng caotài liệu học autocad nâng caotài liệu học hóa nâng cao lớp 9đề tài khoa học về nâng cao giảng dạy môn chủ nghĩa máclênintài liệu oxi hóa nâng caotài liệu điều khiển nâng caotài liệu power point nâng caotài liệu vật lý nâng caoBài 35. Khái quát châu MĩBài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaPhát triển tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà.Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong huy động vốn tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Phương ĐôngQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á, CN tỉnh Quảng Nam.Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội CN Quảng Nam.Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam ( Vietin Bank) - CN Đà Nẵng.Bài 9. Vẽ cái mũ (nón)Quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại NH TMCP đầu tư & phát triển VN, CN Bình Định.Bài 45. Lá câyBài 20. Họ nội, họ ngoạiBài 15. Vệ sinh thần kinhBảng nhân 7Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu.Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động tại công ty cổ phần may Núi Thành - Quảng Nam.Chương I. §8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhauTuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từLuyện tập Trang 38