ND 972016 HD chi tiết thi hành luật thống kê ngày 01072016

Quy định chi tiết thi hành luật khoáng sản

Quy định chi tiết thi hành luật khoáng sản
... động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ quy định Khoản Điều 34 Nghị định số /2011/NĐ-CP ngày tháng năm 2011 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản ... tiết thi hành Luật Khoáng sản; tháng năm 2011 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thực số nội dung Nghị định số /2011/NĐ-CP ngày tháng năm 2011 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản: ... 2011 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khoáng sản phải dựa nội dung sau: a) Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản bao gồm thuyết minh, phụ lục vẽ thi t kế kèm theo b) Nội dung chi tiết chương, mục...
 • 144
 • 425
 • 2

Hướng dẫn chi tiết thi hành luật nhà ở chính phủ

Hướng dẫn chi tiết thi hành luật nhà ở chính phủ
... hướng dẫn thi hành Luật Nhà Đối với dự án phát triển nhà lập trình phê duyệt theo quy định Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Nhà ... liền với đất Điều 46 Bảo hành nhà Trong thời hạn bảo hành nhà theo quy định Điều 74 Luật Nhà ở, bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà ở, trừ trường hợp nhà bị hư hỏng thi n tai, địch họa người ... cho sở đào tạo Điều 79 Trách nhiệm Bộ Xây dựng Giúp Chính phủ thực thống quản lý nhà nước nhà phạm vi nước Nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành định hướng, chi n lược phát triển nhà...
 • 50
 • 270
 • 0

Nghị định 262007NĐCP quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và chứng thực chữ ký số

Nghị định 262007NĐCP quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và chứng thực chữ ký số
... số thuê bao sử dụng chứng thư số nước tạo Dịch vụ chứng thực chữ số loại hình dịch vụ chứng thực chữ điện tử, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ số cấp Dịch vụ chứng thực chữ ... cấp dịch vụ chứng thực chữ số" tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ điện tử thực hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ số Điều Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ số Tổ ... thẩm quy n sách, chi n lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển quản lý dịch vụ chứng thực chữ số; b) Ban hành theo thẩm quy n văn quy phạm pháp luật chữ số dịch vụ chứng thực chữ số; c)...
 • 39
 • 192
 • 0

Đề tài Luật Giao dịch điện tử và Nghị định 262007NĐCP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Đề tài Luật Giao dịch điện tử và Nghị định 262007NĐCP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
... giao dịch điện tử chữ số chứng thực chữ số Đó đề tài Luật Giao dịch điện tử Nghị định 26/2007/NĐ-CP Chính phủ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG ... phủ quy định chị tiết thi hành luật giao dịch điện tử chữ số chứng thực chữ số Trong đề tài này, chúng em tìm hiểu nội dung luật giao dịch điện tử nghị định quy định chị tiết thi hành luật ... CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỊ TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ Nghị định 26/2007/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 02 năm 2007, quy định chi...
 • 72
 • 1,064
 • 0

CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TDKT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TDKT

NĐ QĐ CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TDKT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TDKT
... thi hành kể từ ngày 01 tháng năm 2010 thay Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2005 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thi đua, Khen thưởng Luật sửa đổi, bổ sung ... thể có thành tích xuất sắc phong trào thi đua; đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật thi đua, khen thưởng Mục DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA Điều 11 Các danh hiệu thi đua ... khác Nghiêm cấm sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng vào mục đích khác Chương II THI ĐUA VÀ DANH HIỆU THI ĐUA Mục HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI ĐUA Điều Hình thức tổ chức thi đua Thi đua thường xuyên tổ...
 • 37
 • 45
 • 0

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Quy định chi tiết thi hành một số điều                                        của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
... Điều thực theo quy định khoản Điều 19 Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật Chương III XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT Điều Ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật Ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy ... ban hành quy chuẩn kỹ thuật thực theo hướng dẫn Bộ Khoa học Công nghệ Cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật quy định Điều 27 Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật cấp số hiệu quy chuẩn kỹ thuật Điều ... quy định Điều 33 Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Điều 10 Hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật Hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bao gồm: a) Quy t định...
 • 22
 • 593
 • 0

nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật doanh nghiệp

nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật doanh nghiệp
... có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2010 Nghị định thay Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2007 Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật Doanh nghiệp Điều 43 Tổ ... quy định Điều lệ doanh nghiệp; trường hợp Điều lệ không quy định áp dụng theo quy định tương ứng Luật Doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành Có quyền nghĩa vụ tương ứng theo quy định Luật Doanh nghiệp, ... tượng quy định khoản Điều 13 Luật Doanh nghiệp, có quyền thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp Việt Nam theo quy định Luật Doanh nghiệp Mỗi cá nhân quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp tư...
 • 20
 • 348
 • 0

quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cạnh tranh

quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cạnh tranh
... Luật Cạnh tranh Chỉ định xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh sau tiến hành điều tra phải dựa nội dung điều tra thức quy định khoản Điều 89, báo cáo điều tra quy định khoản Điều 93 Luật Cạnh ... việc cạnh tranh quy định Điều 62 Luật Cạnh tranh bao gồm loại phí sau đây: Phí giải khiếu nại vụ việc cạnh tranh theo hồ sơ khiếu nại quy định Điều 58 Luật Cạnh tranh phí giải vụ việc cạnh tranh ... ghi "để thi hành" Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh phải giải thích cho người thi hành, người phải thi hành định quy n yêu cầu, thời hạn yêu cầu thi hành định nghĩa vụ thi hành định Điều 135...
 • 52
 • 343
 • 0

111 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh lưu tưữ quốc gia

NĐ 111 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh lưu tưữ quốc gia
... tố cáo lĩnh vực lu trữ đợc thực theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo Chơng V điều khoản thi hành Điều 28 Hiệu lực thi hành Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công ... Điều lệ công tác công văn, giấy tờ công tác lu trữ ban hành kèm theo Nghị định số 142/CP ngày 28 tháng năm 1963 Hội đồng Chính phủ quy định trớc trái với quy định Nghị định Điều 29 Hớng dẫn thi ... liệu lu trữ quốc gia Điều 26 Xử lý vi phạm Ngời vi phạm quy định Nghị định quy định khác pháp luật lu trữ tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành truy cứu...
 • 10
 • 237
 • 0

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Chính phủ doc

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Chính phủ doc
... date of this Decree Institutions listed on the Ho Chi Minh City Securities Trading Centre before the effective date of this Decree which fail to satisfy the conditions stipulated in this Decree ... developmental status of the market, the Ministry of Finance may increase or decrease this amount within a maximum range of thirty (30) per cent after seeking the opinion of the Prime Minister of the Government; ... this Decree Any organization conducting new registration for listing securities on the Ho Chi Minh City Securities Trading Centre must satisfy the conditions stipulated in clauses 1, and of this...
 • 21
 • 195
 • 0

NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦULUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU, 2014

NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦULUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU, 2014
... định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn TT 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 thí điểm đấu thầu qua mạng Thụng t Liờn tch s 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 qui định ... nhà thầu (đánh giá theo tiêu chí đạt / không đạt): (i) KN thực GT tương tự; (ii) Năng lực Kỹ thuật: số lư ợng, trình độ cán bộ, công nhân KT, số lượng thi t bị thi công sẵn có, khả huy động thi t ... ch nh thu i vi rng hp c bit TTCP q/nh TT số 01/2010/TT-BKH 6/1/201 Q chi tiết lập HSMT xây lắp TT 02/2010/TT-BKH 19/1/2010 Q chi tiết lậpHSMT gói thầu XL qui mô nhỏ TT 03/2010/TT-BKH 27/1/2010...
 • 47
 • 217
 • 0

Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của pháp lệnh giá

Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của pháp lệnh giá
... trước pháp luật thông tin theo quy định hành. " Điều Điều khoản thi hành Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ Điều Nghị định số 17 0/2003/NĐ-CP quy định trước ... phủ định trường hợp cần điều chỉnh danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá quy định điểm khoản Điều Nghị định này." Sửa đổi Điều 8: "Điều Thẩm quy n định giá Thẩm quy n định giá ... thương giá hàng hóa, dịch vụ cụ thể mà pháp luật chuyên ngành có quy định thực theo quy định pháp luật chuyên ngành quy định Nghị định Bộ Tài quy định hồ sơ thủ tục hiệp thương giá" Sửa đổi Điều 13 :...
 • 12
 • 194
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy định chi tiết thi hành luậtquy định chi tiết thi hành luật thuếquy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệpquy định chi tiết thi hành luật thương mạiquy định chi tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăngquy định chi tiết thi hành luật giáchi tiết thi hànhquy định chi tiết thi hành pháp lệnhthông tư quy định chi tiết thi hành pháp lệnh quảng cáoquy định chi tiết thi hành pháp lệnh hợp đồng kinh tếquy định chi tiết thi hành pháp lệnh ngoại hốiđề cương chi tiết môn xác suất thống kêhướng dẫn thi hành luật báo chítổng kết thi hành luật báo chívăn bản hd thi hành luật gdđt 3Bài giảng giáo dục dân số và môi trườngBài giảng điện tử họcVật lý đại cươngQuality and performance excellence 7th edition evans test bankQuality and performance excellence 8th edition evans test bankQuality management for organizational excellence introduction to total quality 7th edition goetsch test bankQuantitative methods for business 12th edition anderson test bankReal estate law 9th edition aalberts test bankReal estate law 10th edition jennings test bankRecords management 10th edition read test bankSecondary school literacy instruction 11th edition roe test bankResearch methods in psychology 9th edition shaughnessy test bankSeeleys essentials of anatomy and physiology 8th edition vanputte test bankSocial psychology 5th edition myers test bankSocial psychology 8th edition aronson test bankRetailing 8th edition dunne test bankSoftware engineering a practitioners approach 8th edition pressman test bankSocial psychology 9th edition kassin test bankRetailing management 9th edition michael levy test bankSocial psychology 13th edition baron test bank