giao an lop 10 tu chon HKII 2013 2014 GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 10

Đề thi + đáp án Tiếng Anh 8 (100% trắc nghiệm)

Đề thi + đáp án Tiếng Anh 8 (100% trắc nghiệm)
... gợi cho anh chiến só nhớ tới mẹ? Anh nhớ hình ảnh mẹ? ? Tìm hình ảnh so sánh thể tình cảm mẹ thắm thi t, sâu nặng ? Anh chiến só dùng cách nói để làm yên lòng mẹ? ? Qua lời tâm tình anh chiến ... bò HS -Nhận xét đánh giá -Thơ ca, hát -Giới thi u nội dung chương trình -Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập có nội dung sau: + Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào? + Quê Bác đâu? + Bác Hồ tìm đường ... mùa xuân 1975 → Giáo viên nhận xét + chốt - Cách mạng tháng 1945 đại thắng mùa xuân 1975 - Chuẩn bò: “Ôn tập thi HKII” Thứ sáu ngày 15 tháng năm 2011 Tiết 1: TOÁN Phép chia I Mục tiêu: Biết thực...
 • 17
 • 201
 • 0

Giáo án tự chọn HKII lớp 10 cb 1 tiết/tuần

Giáo án tự chọn HKII lớp 10 cb 1 tiết/tuần
... kết sau (đơn vò kg) 1, 4 1, 1 1, 2 1, 3 1, 2 1, 4 1, 3 1, 2 1, 1 1, 5 1, 2 1, 3 1, 5 1, 4 1, 4 1, 2 1, 5 1, 4 1, 3 1, 2 1, 3 1, 4 1, 1 1, 2 1, 3 1, 1 1, 3 1, 5 1, 4 1, 3 1, 1 1, 2 1, 4 1, 2 1, 4 1, 3 1, 2 1, 1 1, 5 1, 2 a) Mẫu số liệu ... viên đạn vào bia Kết ghi lại bảng sau: Điểm số xạ thủ A: 10 9 10 8 10 10 10 10 9 9 8 Bảng Điểm số xạ thủ B: 9 10 10 8 9 10 10 10 10 9 10 7 8 Bảng a) Em lập bảng phân bố tần số hai bảng b) Hãy ... SGK + + 12 = 14 p = S = 14 (14 − 7) (14 − 9) (14 12 = 14 .7.5.2 = 980 = 31, 3 đvdt 12 + 16 + 20 = 24 p = S = 24 .12 .8.4 = 9 216 = 96 S 2.96 S = aha ⇒ = = = 16 a 12 abc abc 12 .16 .20 S= ⇒R= = = 10 4R...
 • 30
 • 91
 • 1

Giáo án toán 10 tự chọn (HKII)

Giáo án toán 10 tự chọn (HKII)
... sau: 10 10 7 10 10 9 9 10 9 8 10 10 Hãy lập bảng phân bố tần số tần suất mẫu số liệu * Bảng phân bố tần số tần suất: Điểm số 10 Cộng Tần số 8 30 Tần suất (%) 6.67 16.67 26.67 26.67 23.33 100 % ... đầu sau: 10 9 8 10 Trang 46 Chủ đề 10_ HKII - GV nhận xét sửa sai cho điểm 10 10 7 10 9 10 9 8 10 Hãy lập bảng phân bố tần số tần suất mẫu số liệu * Bảng phân bố tần số tần suất: Điểm số 10 Cộng ... thái độ: Biết vai trò quan trọng công thức vận dụng vào giải toán 2) Trọng tâm: o Các cơng thức lượng giác 3) Chuẩn bị: o Giáo viên: giáo án o Học sinh: xem nhà 4) Tiến trình dạy học: 4.1) Ổn định...
 • 50
 • 1,206
 • 13

Giáo án Tiếng Anh 11 tự chọn - HKII

Giáo án Tiếng Anh 11 tự chọn - HKII
... man His car was stolen yesterday → The police - Asks some of them come to bb and write down - Check with class - Give feedback Consolidation and Homework Tuần : C C Sts work ... collective C collect D collector B 10 C 11 D 12 D 13 D 14 A Write on bb Check with class II Make each pair of these sent into one with Relpronouns or without Rel- pronouns The baby put marmalade ... what ( happen ) to her ice-cream he (teach ) in this school before he (leave ) for England 10 She (win ) the gold medal in 1960 - Sts the ex Write on bb Check with...
 • 18
 • 1,036
 • 23

giáo án tự chọn HkII.quá hay

giáo án tự chọn HkII.quá hay
... tính công Giáo Án Tự chọn Vật Lý 10 CB Trường THPT Nguyễn Văn Linh - Thay số tính công động ôtô - Tính công suất trung bình động ôtô thời gian tăng tốc động ôtô -Yêu cầu học sinh thay số để tính ... luật Suy tính p2 Cho biết săm có bò nổ hay không ? Giải thích Hoạt động (15 phút) : Giải tập Giáo Án Tự chọn Vật Lý 10 CB Trường THPT Nguyễn Văn Linh Hoạt động giáo viên Hướng dẫn để học sinh tính ... nhà - Nghe GV củng cố - Các tập vừa giải - Nhận nhiệm vụ nhà - Làm tập nhà tập tập tương tự Giáo Án Tự chọn Vật Lý 10 CB Trường THPT Nguyễn Văn Linh Tiết 25:Bài tập : PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ...
 • 23
 • 232
 • 0

Giáo án Tiếng Anh tự chọn lớp 12

Giáo án Tiếng Anh tự chọn lớp 12
... BINH TEACHER OF ENGLISH anh từ - danh từ binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn TRNG THPT LIN SN www.thptlienson.edu.vn T NGOI NG - GIO N T CHN TING ANH 2011-2 012 He writes both correctly ... bình thờng Eg We urge him to leave now Lu ý : Trong tiếng Anh ngời Anh (British English), trớc động từ nguyên thể bỏ to có should Nhng tiếng Anh ngời Mỹ (American English) ngời ta bỏ Một số ví ... TEACHER OF ENGLISH - binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn TRNG THPT LIN SN www.thptlienson.edu.vn T NGOI NG - GIO N T CHN TING ANH 2011-2 012 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PRACTICE EXERCISE...
 • 53
 • 979
 • 9

Giáo án Tiếng Anh 10 Ban Cơ Bản ( phần tự chọn học kỳ I)

Giáo án Tiếng Anh 10 Ban Cơ Bản ( phần tự chọn học kỳ I)
... and (1 0) to us, the (1 1) _ to this school She (1 2) us like 20 (1 ) months (2 ) special (3 ) faces (4 ) hear (5 ) voices (6 ) Braille (7 ) Roman (8 ) family (9 ) worry (1 0) helpful (1 1) ... John (hate) smoke 10 Jill always (get up) at 6.00 a.m 11 Joan (travel) _ around the world 12 We (not see) _ this movie yet 13 Terry (mow) the lawn yet 14 John and I (be) ... Bob (see) this movie before Jorge (read) the newspaper already Maria (have) _ a cold now He (swim) _ right now Mr Johnson (work) in the same place for 35 years We (not...
 • 37
 • 781
 • 2

Giáo án Tiếng Anh 10 Ban Cơ Bản ( phần tự chọn học kỳ II)

Giáo án Tiếng Anh 10 Ban Cơ Bản ( phần tự chọn học kỳ II)
... nh S (ch t ), V(đ ng t ), O (túc t )và c a đ ng t câu ch đ ng Ex Active: She arranges the books on the shelves every weekend S V1 O b ðem O lên làm ch S, chuy n S xu ng làm O đ t sau by Ex: (P) ... arranged on the shelves (by her) every weekend S by O c.Thêm đ ng t to be (phù h p v i c a đ ng t câu ch đ ng), chuy n đ ng t sang V3/ed Ex: (P) The books are arranged on the shelves (by her) every weekend ... đ ng: by O ln đ ng sau adverbs of place(tr ng t ch nơi ch n) trư c adverbs of time ( tr ng t ch th i gian) Ex: (P) The books are arranged on the shelves (by her) every weekend adv of place by...
 • 21
 • 439
 • 0

Giáo án Tiếng Anh 10 Nâng Cao ( phần tự chọn học kỳ II)

Giáo án Tiếng Anh 10 Nâng Cao ( phần tự chọn học kỳ II)
... _ (take) to City Hospital 10 The Eiffel Tower _ (be) in Paris, France It _ (visit) by millions of people every year It _ (design) by Alexandre Eiffel (1 832-1923) It _ (erect) ... Passive: S + be + V3/ed + (by O) + …… Rules Khi đổi từ chủ động sang bò động, ta ý bước sau: a Xác đònh S (Chủ từ), V ( ộng từ), O (Túc từ) động từ câu chủ động Ex: (A) She arranges the books ... last 30 or 40 years (9 ) _ have changed considerably and many people now travel even the shortest (1 0) _ by car or bus Lack of exercise (1 1) with eating too many fatty and (1 2) foods...
 • 20
 • 405
 • 0

giao an tieng anh lop 11ban co ban tu bai 1-16

giao an tieng anh lop 11ban co ban tu bai 1-16
... again and answer comprehension questions Answer: 16 Because its noisy and expensive Soft drink and biscuits At about 4:30 It was beautfully decorated with white and pink icing and 16 colorful candles ... Tiếng Anh Lớp 11 -Ban Cơ Bản Năm học 2008-2009 Time Work arrangement Steps Skin 10' 13' white, pale, suntanned (rám nắng) oriental, dark, brown, coffee-coloured, black a smooth complexion / pale complexion ... pairs and check their answers T calls on some Ss to give the answers T provides correct answers if necessary If many Ss cannot complete the task, T might want to let Ss listen one more time and...
 • 105
 • 14,976
 • 158

Giáo án Tiếng Anh tự chọn 12- HK I

Giáo án Tiếng Anh tự chọn 12- HK I
... A city B a city C the city D cities Have you visited ? A London University C University of London B the London University D the University London The view along _ is breathtaking ... -các danh từ đ i diện cho lo i -các trạng từ th i gian, n i chốn -số thứ tự -chu i th i gian không gian THE không dùng: -trước danh từ số nhiều n i chung -danh từ trừu tượng, không đếm -các danh ... Independence is a happy thing Ex: Red and white make pink Ex: Math is her worst subject Ex: Steel is made from iron Ex:Ha Noi is the capital of VietNam Ex: President Bill Clinton, Ba, Nga Ex: We have rice...
 • 4
 • 307
 • 4

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 10

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 10
... preapare part Language Focus Lesson plans of grade 10 Nguyen Trai Upper secondary school 10 Hïng Ngêi so¹n: Giang L¬ng The 6th period Date: 15/8 Grade 10 Theme: A day in the life of… Unit Language ... write about 100 - 150 words what they have experienced or - Listen and copy in their have done to solve their problems in notebooks studying and life The 10th period Date : 25/8 Grade 10 Lesson ... at write notebook school (80 -100 words) Lesson plans of grade 10 Nguyen Trai Upper secondary school 48 Hïng Ngêi so¹n: Giang L¬ng The 22nd period Date : 23/9 Grade 10 Theme: Special Education...
 • 198
 • 5,903
 • 1

Xem thêm