tài liệu thi chuyển nghạch công chức viên chức

Thi chuyển nghạch công chức

Thi chuyển nghạch công chức
... NI DUNG THI NNG NGCH iu Hỡnh thc thi Hỡnh thc thi gm: thi vit v thi ỏp v kin thc chung, kin thc chuyờn mụn, nghip v, ngoi ng v tin hc Phn thi vit bao gm thi t lun v trc nghim iu Ni dung thi Ni ... nghip ca Nh nc Chng II IU KIN V H S D THI NNG NGCH iu iu kin d thi Giỏo viờn d thi nõng ngch phi t tiờu chun nghip v theo quy nh tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành giáo dục - tạo, c th nh ... ang hng lng mó s ngch giỏo viờn trung hc (mó ngch 15.113) iu T chc thi v c giỏo viờn d thi Vic t chc thi v c giỏo viờn d thi nõng ngch c thc hin theo quy nh ti iu 28, iu 29 chng III ca Ngh nh...
 • 6
 • 239
 • 0

Tài liệu Trả chuyên gia, cộng tác viên về cơ quan cũ sau khi hết thời gian làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường trực thuộc Bộ. ppt

Tài liệu Trả chuyên gia, cộng tác viên về cơ quan cũ sau khi hết thời gian làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường trực thuộc Bộ. ppt
... Các bước Tên bước Bước Mô tả bước -Trung tâm Hợp tác chuyên gia Kỹ thuật với nước (TTHTCG&KTVNN) tiếp nhận hồ sơ nước đương -Sau đương hoàn tất việc nộp nghĩa vụ theo quy định Nhà nước, ... TTHTCG&KTVNN làm công văn trình Lãnh đạo Bước Cục xem xét, ký văn gửi Vụ Tổ chức Cán đề nghị Vụ TCCB làm Quyết định trả đương quan (kèm theo hồ sơ) Hồ sơ Thành phần hồ sơ -Bản báo cáo nhiệm kỳ công tác ... hồ sơ) Hồ sơ Thành phần hồ sơ -Bản báo cáo nhiệm kỳ công tác (có xác nhận Đại Sứ quán quan đại diện VN nước ngoài) Bản xác nhận nộp nghĩa vụ Quyết định cử Quyết định gia hạn lần cuối Số hồ sơ:...
 • 3
 • 308
 • 0

Tài liệu thi các môn công chức hay

Tài liệu thi các môn công chức hay
... số điều tuyển dụng nâng ngạch công chức Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Chính phủ LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG - Các phòng chuyên môn thuộc Ban Thi Luật thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 ... ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: Face: Tài liệu kinh tế - Các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao Page Bộ luật Lao động; động - Thương binh Xã hội; - Các phòng chuyên môn Luật Phòng, chống ma tuý số 23/2000/QH10 ... Chính phủ ngày 28/11/2003 quy định - Các phòng Face: Tài liệu kinh tế Page chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi; chuyên môn thuộc Chi cục Thủy lợi; Nghị định...
 • 18
 • 498
 • 0

Tài liệu thi chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức cấp xã

Tài liệu thi chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức cấp xã
... lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi bổ sung số điều Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; ... định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành số điều pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ...
 • 2
 • 2,239
 • 9

Tài liệu DANH MỤC NGẠCH CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

Tài liệu DANH MỤC NGẠCH CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
... 19.186 DANH MỤC CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 Bộ trưởng Bộ Nội vụ) I- Các ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên ... viên cao cấp Âm viên cao cấp Thư mục viên cao cấp 17.157 17.160 17.164 17.168 17.172 18.179 17a.191 17a.194 II- Các ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên chính: TT 10 11 ... 17.161 17.165 17.169 17.173 18.180 17a.192 17a.195 III- Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên: TT 10 11 12 13 14 Ngạch Lưu trữ viên Chẩn đoán viên bệnh động vật Dự báo...
 • 5
 • 950
 • 1

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI TUYỂN DỤNG VÀ THI CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI TUYỂN DỤNG VÀ THI CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
... c thi hnh k t ngy thỏng nm no? Ngy 01 thỏng nm 2014 Ngy 01 thỏng nm 2014 Ngy 15 thỏng nm 2014 Ngy 30 thỏng nm 2014 ỏp ỏn: Ngy 15 thỏng nm 2014 C THI NNG NG CH CễNG CH C NG CH CN S : I/ Ph n thi ... i Ngh nh s 201/2013/N -CP ngy 27/11/2013 c a Chớnh ph Quy nh chi ti t thi hnh m t s i u c a Lu t Ti nguyờn n c cú hi u l c thi hnh t ngy thỏng nm no? Ngy 01 thỏng nm 2014 Ngy 01 thỏng nm 2014 ... Ngy 01 thỏng nm 2014 Ngy 01 thỏng nm 2014 ỏp ỏn: Ngy 01 thỏng nm 2014 B THI TUY N CễNG CH C NG CH CHUYấN VIấN: I/ Ph n thi t lu n: 1) Cõu 1: Hóy cho bi t nh ngha v ti nguyờn n c? ỏp ỏn: Ti nguyờn...
 • 31
 • 1,111
 • 1

Báo cáo thực tập tại trung tâm chuyển giao công nghệ viễn thông

Báo cáo thực tập tại trung tâm chuyển giao công nghệ viễn thông
... công nghiệp Hà Nội - Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần I: Khái quát trung trung tâm chuyển giao công nghệ PTTH viễn thông VTC I./ Đặc điểm tình hình trung tâm chuyển giao công nghệ PTTH viễn thông ... ,giảm TSCĐ trung tâm 50 Đặng Thị Thanh Tú - Lớp HTH04.3 Trờng Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội - Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đơn vị :Trung tâm Chuyển giao công nghệ PTTH & viễn thôngVTC địa ... Báo cáo thực tập tốt nghiệp c./ Bảng tổng hợp toán tiền lơng Trung tâm Căn vào bảng toán tiền lơng phận, kế toán lập bảng tiền lơng toàn Trung tâm: Đơn vị: Trung tâm chuyển giao công nghệ PTTH Viễn...
 • 83
 • 261
 • 0

Tài liệu thi chuyên vật lí 9

Tài liệu thi chuyên vật lí 9
... 20cm → dịch vật AB xa thấu kính Δd = 10cm b) d = d '− f a) d ' = N đy ban nh©n d©n hun lơc ng¹n phßng gi¸o dơc vµ ®µo t¹o ®Ị thi chän häc sinh giái cÊp hun líp n¨m häc 20 09 - 2010 Ngµy thi: 15 th¸ng ... d©n hun lơc ng¹n phßng gi¸o dơc vµ ®µo t¹o híng dÉn chÊm thi hs giái cÊp hun líp n¨m häc 20 09 - 2010 Ngµy thi: 15 th¸ng 01 n¨m 2010 M«n thi: vËt lý a Bµi Néi dung §Ỉt vu«ng gãc víi Di chun tõ ... = 199 5 × 600002 VËy c«ng st ®Ìn P = a) - C«ng st to¶ nhiƯt thùc tÕ cđa bÕp P = 1100×0,88 = 96 8W - NhiƯt lỵng cÇn thi t ®un s«i níc Q = (c1m1+c2m2)∆t = 171640(J) 0,25 Q = 177,3 (gi©y) ≈ P Pt 96 8...
 • 29
 • 356
 • 0

Tài liệu Thi chuyên hiệu

Tài liệu Thi chuyên hiệu
... Chuyên hiệu: Vận động viên nhỏ tuổi Bơi 10m km không mệt 2.Biết giữ gìn sức khoẻ Biết võ thể dục nhịp điệu lứa tuổi Biết làm trọng tài vài môn thể dục thể thao hướng dẫn môn thể thao Chuyên hiệu: ... nuôi gia đình, tham gia phong trào xanh, sạch, đẹp Biết hướng dẫn, giới thi u cho bạn lợi ích số cây, vật sau sưu tầm Chuyên hiệu: Khéo tay hay làm Tự phục vụ tốt sinh hoạt thân: Biết giặt quần ... xương chân, tay, hô hâp nhân tạo Đi xe đạp km bộ, leo núi không mệt Tham gia thi môn TDTT vận động bạn tham gia Chuyên hiệu: Nghi thức Đội viên Biết mục tiêu phấn đấu, rèn luyện Đội viên Biết ngày...
 • 5
 • 269
 • 0

Tài liệu Luật Cán bộ công chức

Tài liệu Luật Cán bộ công chức
... Chương V CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Điều 61 Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã Cán bộ, công chức cấp xã quy định khoản Điều Luật bao gồm cán cấp xã công chức cấp xã Cán cấp xã có chức vụ ... 81 Tạm đình công tác cán bộ, công chức Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức định tạm đình công tác thời gian xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, để cán bộ, công chức tiếp tục ... thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức Việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức Chương X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 84 Áp dụng quy định Luật cán bộ, công chức đối tượng...
 • 26
 • 280
 • 2

Tài liệu phieu danh gia cong chuc Khuyen pdf

Tài liệu phieu danh gia cong chuc Khuyen pdf
... tập thân có ý thức, tập trung nghiên cứu nhằm nhận thức sâu sắc nội dung học Ngoài học thêm từ tài liệu sách báo để nâng cao trình độ, kiến thức 8/ Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân: Bản thân ... Nhà nước Bản thân gia đình chấp hành tốt sách pháp luật Nhà nước chủ trương địa phương nơi cư trú 2/ Kết công tác: Với trách nhiệm phát viên, thân cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Ngoài việc ... trưởng quan , chấp hành quy chế hoạt động đơn vị, nội quy quan, thực giấc làm việc tốt Chỉ nghỉ gia đình có việc nghỉ có xếp công việc xin phép quan 4/ Tinh thần phối hợp công tác: Bản thân thực...
 • 4
 • 829
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Ngày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngNgày 15 tháng 09 lễ đức mẹ sầu biChương trình của thiên chúaĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Tuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưKIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8Tác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệubài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKhảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi kép