Công nghệ trồng rong câu đạt năng suất cao, chất lượng tốt

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIỐNG, HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NHÂN VÀ THÂM CANH GIỐNG CHÈ ĐẠT NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT CHO VÙNG LÂM ĐỒNG

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIỐNG, HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NHÂN VÀ THÂM CANH GIỐNG CHÈ ĐẠT NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT CHO VÙNG LÂM ĐỒNG
... lượng tốt cho vùng Lâm Đồng 2.2.3 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống chè suất cao, chất lượng tốt phương pháp ghép 2.2.4 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thâm canh giống chè ... nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu xác đònh giống, hoàn thiện quy trình công nghệ nhân thâm canh giống chè đạt suất cao, chất lượng tốt cho vùng Lâm Đồng Ý nghóa khoa học thực ... Nghiên cứu hoàn thiện quy trình canh tác chè đạt suất cao chất lượng tốt cho vùng Lâm Đồng 3.4.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác chè Lâm Đồng Chúng nghiên cứu số biện pháp...
 • 26
 • 383
 • 4

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT THÂM CANH CÀ PHÊ CHÈ ĐẠT NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT, HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT ĐỒI NÚI PHỦ QUỲ, NGHỆ AN

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT THÂM CANH CÀ PHÊ CHÈ ĐẠT NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT, HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT ĐỒI NÚI PHỦ QUỲ, NGHỆ AN
... Cây phê Phủ Quỳ”, Một số kết nghiên cứu trạm nghiên cứu nhiệt đới Tây Hiếu Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp PTNT (2011) Đánh giá kết sản xuất phê năm 2010 giải pháp phát triển phê bền vững ... NAM 3.2 Kết nghiên cứu kỹ thuật tưới nước cho phê chè Phủ Quỳ: Bảng Ảnh hưởng lượng nước tưới đến sinh trưởng phê chè Công thức Cao (cm) Đường kính tán (cm) Đường kính gốc (cm) Cặp cành (cặp) ... hình thâm canh phê chè đạt suất cao với lượng phân bón sau: 250N + 250 P2O5 +120 K2O ; kết hợp với bón 1000 kg vôi bột tưới nước theo biện pháp tưới gốc với lượng 150-200 m3/ha; đốn tỉa cành kết...
 • 8
 • 121
 • 0

NGHIÊN cứu kỹ THUẬT THÂM CANH cà PHÊ CHÈ đạt NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG tốt HIỆU QUẢ và bền VỮNG TRÊN đất đồi núi PHỦ QUỲ, NGHỆ AN

NGHIÊN cứu kỹ THUẬT THÂM CANH cà PHÊ CHÈ đạt NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG tốt HIỆU QUẢ và bền VỮNG TRÊN đất đồi núi PHỦ QUỲ, NGHỆ AN
... rộng diện tích trồng phê chè Phủ Quỳ, đề xuất đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh phê chè đạt suất cao, phẩm chất tốt hiệu bền vững đất đồi núi Phủ Quỳ - Nghệ An II MỤC TIÊU ĐỀ TÀI ... 2009 -2011 Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh phê chè đạt suất cao, phẩm chất tốt hiệu bền vững đất đồi núi Phủ Quỳ - Nghệ An I ĐẶT VẤN ĐỀ Trên giới, phê chè khách hàng ưa chuộng ... trình canh tác bền vững phê chè suất 2,0 phê nhân/ha trở lên đất đồi núi Phủ Quỳ, Nghệ - Xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất phê chè đạt suất cao chất lượng tốt, suất đạt phê nhân...
 • 45
 • 113
 • 0

Đề tài : ứng dụng công nghệ sinh học vào chọn tạo giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt và có khả năng chống chịu góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực miền núi phía bắc việt nam

Đề tài : ứng dụng công nghệ sinh học vào chọn tạo giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt và có khả năng chống chịu góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực miền núi phía bắc việt nam
... suất cao, chất lượng tốt khả chống chịu góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực miền núi phía Bắc Việt nam 2- M ỤC TI ÊU NHIỆM VỤ Trên sở nguồn gen địa nhập nội, chọn tạo dòng, giống lúa ưu ... ưu tú khả cho suất cao, chất lượng tốt thích ứng với điều kiện sinh thái , góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực miền núi phía Bắc Việt nam 3-DỰ KIẾN SẢN PHẨM ( hợp đồng đính kèm) Phần thứ ... chọn tạo giống lúa Đưa vào sản xuất hàng chục giống lúa xuân, lúa mùa, lúa chịu hạn, chịu úng, lúa nếp, lúa hàm lượng Prôtêin cao, lúa chịu mặn chọn tạo bồi dục Viện này, giống lúa chất lượng...
 • 161
 • 398
 • 0

ứng dụng công nghệ sinh học vào chọn tạo giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt và có khả năng chống chịu góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực miền núi phía bắc việt nam

ứng dụng công nghệ sinh học vào chọn tạo giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt và có khả năng chống chịu góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực miền núi phía bắc việt nam
... suất cao, chất lượng tốt khả chống chịu góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực miền núi phía Bắc Việt nam 2- M ỤC TI ÊU NHIỆM VỤ Trên sở nguồn gen địa nhập nội, chọn tạo dòng, giống lúa ưu ... ưu tú khả cho suất cao, chất lượng tốt thích ứng với điều kiện sinh thái , góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực miền núi phía Bắc Việt nam 3-DỰ KIẾN SẢN PHẨM ( hợp đồng đính kèm) Phần thứ ... chọn tạo giống lúa Đưa vào sản xuất hàng chục giống lúa xuân, lúa mùa, lúa chịu hạn, chịu úng, lúa nếp, lúa hàm lượng Prôtêin cao, lúa chịu mặn chọn tạo bồi dục Viện này, giống lúa chất lượng...
 • 161
 • 424
 • 0

nghiên cứu chọn tạo giống chè năng suất cao, chất lượng tốt nhờ chỉ thị phân từ và công nghệ cấy phôi.

nghiên cứu chọn tạo giống chè năng suất cao, chất lượng tốt nhờ chỉ thị phân từ và công nghệ cấy phôi.
... học công nghệ Ứng dụng Công nghệ sinh học nghiên cứu chọn tạo giống chè nƣớc ta mẻ Việc thực thành công nội dung khoa học công nghệ đề tài Nghiên cứu chọn tạo giống chè suất cao, chất lượng tốt ... phƣơng pháp chọn tạo giống chè truyền thống 1.2 Công nghệ sinh học chọn tạo giống chè 10 1.2.1 Chỉ thị phân tử công tác chọn tạo giống chè 10 1.2.1.1 Chỉ thị dựa sở lai ADN (chỉ thị RFLP) 11 ... đề tài Nghiên cứu chọn tạo giống chè suất cao, chất lượng tốt nhờ thị phân tử công nghệ cứu phôi” nhằm ứng dụng hƣớng tiếp cận vào công tác giống ngành chè nƣớc ta Đề tài đƣợc thực từ tháng...
 • 198
 • 361
 • 0

chọn giống thuốc lá lai có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ sản xuát nguyên liệu cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

chọn giống thuốc lá lai có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ sản xuát nguyên liệu cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
... THUẬT THUỐC LÁ Đề tài: CHỌN GIỐNG THUỐC LÁ LAI CÓ NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT PHỤC VỤ SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU CHO NHU CẦU TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU Thực theo hợp đồng đặt hàng sản xuất ... nguyên liệu cho nhu cầu tiêu dùng nước xuất khẩu, tiến hành đề tài: Chọn giống thuốc lai suất cao, chất lượng tốt phục vụ sản xuất nguyên liệu cho nhu cầu tiêu dùng nước xuất khẩu MỤC LỤC ... Diện tích trồng thuốc nước ta mức 25.000 – 30.000 sản lượng nguyên liệu mức 40.000 – 45.000 năm Nguyên liệu thuốc sản xuất nước đáp ứng khoảng 50% nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất thuốc điếu Hàng...
 • 39
 • 300
 • 0

chọn giống thuốc lá lai có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ sản xuất nguyên liệu cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

chọn giống thuốc lá lai có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ sản xuất nguyên liệu cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
... THUẬT THUỐC LÁ Đề tài: CHỌN GIỐNG THUỐC LÁ LAI CÓ NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT PHỤC VỤ SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU CHO NHU CẦU TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU Thực theo hợp đồng đặt hàng sản xuất ... nguyên liệu cho nhu cầu tiêu dùng nước xuất khẩu, tiến hành đề tài: Chọn giống thuốc lai suất cao, chất lượng tốt phục vụ sản xuất nguyên liệu cho nhu cầu tiêu dùng nước xuất khẩu MỤC LỤC ... Diện tích trồng thuốc nước ta mức 25.000 – 30.000 sản lượng nguyên liệu mức 40.000 – 45.000 năm Nguyên liệu thuốc sản xuất nước đáp ứng khoảng 60% nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất thuốc điếu Hàng...
 • 37
 • 256
 • 0

chọn tạo giống thuốc lá lai có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với các vùng trồng thuốc lá chính tại các tỉnh phía bắc

chọn tạo giống thuốc lá lai có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với các vùng trồng thuốc lá chính tại các tỉnh phía bắc
... KINH TẾ KỸ THUẬT THUỐC LÁ BÁO CÁO TỔNG KẾT Đề tài: CHỌN GIỐNG THUỐC LÁ LAI CÓ NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT, PHÙ HỢP VỚI CÁC VÙNG TRỒNG THUỐC LÁ CHÍNH Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC Thực theo Hợp đồng đặt hàng ... chất lượng tốt, giống thuốc K.326 nguồn gốc từ Mỹ chiếm vị trí quan trọng sản xuất nguyên liệu Trung Quốc Các sở chọn tạo giống thuốc lai tạo nhiều giống phù hợp với điều kiện vùng trồng Các giống ... chọn lọc phát triển giống thuốc phục vụ sản xuất nguyên liệu cho nhu cầu tiêu dùng nước xuất khẩu, tiến hành đề tài: Chọn tạo giống thuốc suất cao, chất lượng tốt phù hợp với vùng trồng thuốc...
 • 39
 • 184
 • 0

Chọn lọc một số dòng bất dục TGMS mới phục vụ cho công tác chọn giống lúa lai hai dòng có năng suất cao chất lượng tốt

Chọn lọc một số dòng bất dục TGMS mới phục vụ cho công tác chọn giống lúa lai hai dòng có năng suất cao chất lượng tốt
... Chọn lọc số dòng bất dục TGMS phục vụ cho công tác chọn giống lúa lai hai dòng suất cao chất lượng tốt 1.2 Mục ñích yêu cầu 1.2.1 Mục ñích ñề tài ðánh giá ñặc ñiểm nông sinh học khả kết hợp số ... thấp dòng tiềm cho chonh tạo giống lúa lai hai dòng thương mại Chiến lược chọn tạo giống lúa lai bên cạnh suất nhà nghiên cứu tập trung nghiên cứu nâng cao chất lượng Cải tiến chất lượng hạt lúa ... phấn cho dòng A hy vọng ñạt suất cao Mỗi dòng B trì tính bất dục tốt cho dòng A tương ứng (Nguyễn Công Tạn cs, 2002) * Dòng phục hồi hữu dục R: Dòng phục hồi tính hữu dục dòng cho phấn dòng A...
 • 129
 • 94
 • 0

Khảo nghiệm xác định giống lúa mới ngắn ngày năng suất cao chất lượng tốt

Khảo nghiệm xác định giống lúa mới ngắn ngày năng suất cao chất lượng tốt
... -TPHCM Giống Gồm giống lúa ngắn ngày trình bày bảng Bảng Nguồn gốc đặc trưng giống lúa tham gia thí nghiệm STT Tên giống Nguồn gốc Cơ quan chọn tạo 01 OMCS 2000 Đ/C OM1738/MRC19399 Viện Lúa ĐBSCL ... 99 ngày, suất tương đối khá, thích hợp cho vùng canh tác lúa chạy lũ Tam Nông Khả đẻ nhánh tỷ lệ hửu hiệu giống lúa thí nghiệm Bảng Khả đẻ nhánh tỉ lệ hữu hiệu giống tham gia thí nghiệm Tên giống ... || || Đánh giá khả nhiễm 3 3 3 3 Các giống xuất bệnh khô vằn cấp Các yếu tố cấu thành suất Bảng 13 Năng suất yếu tố cấu thành suất giống lúa thí nghiệm Tên giống OMCS2000 (Đ/C) OM1490 VD20 MTL250...
 • 8
 • 666
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa thuần năng suất cao chất lượng tốt phù hợp với vụ xuân muộn mùa sớm tại hà nộitrồng rau câu và rong sụn đạt năng suất cao ở các tỉnh ven biển miền bắctuyển chọn một số tổ hợp lúa lai 2 dòng có năng suất và chất lượng tốt phục vụ sản xuất tại một số tỉnh phía bắctrồng đạt năng suất caoảnh hưởng của phân đạm đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của một số giống khoai lang trong vụ đông xuân 2011 2012 tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ ankỹ thuật trồng tiêu đạt năng suất caokỹ thuật trồng mía đạt năng suất caocách trồng gừng đạt năng suất caotrồng gừng đạt năng suất caotrồng ngô đạt năng suất caophân tích tính công nghệ trong kết cấuphân tích tính công nghệ trong kết cấu chi tiếthỗ trợ nông dân hiện đại hoá nghề trồng mía thâm canh tăng năng suất tăng chất lượng từ đó dẫn đến tăng thu nhậpquot công nghệ sản xuất phomai tăng năng suất 3 5 tấn sản phẩm năm từ sữa bột nguyên cream quothướng dẫn cách nuôi chim bồ câu pháp vn1 đạt năng suất caoPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây