Trình bày “Lược khảo tài liệu” trong nghiên cứu khoa học

Phương pháp nghiên cứu tài liệu trong nghiên cứu khoa học

Phương pháp nghiên cứu tài liệu trong nghiên cứu khoa học
... ch n tài (tt.) tài nghiên c u ng n vi c l a ch n tài Nh ng y u t nh h Khi l a ch n tài nghiên c u khoa h c, có th có nh ng kh n ng sau: ng i h ng d n áp t m t tài mà ang quan tâm, u tiên nghiên ... s c tài li u t ng quát g m b c sau ây: Ph ng pháp Các b Qua s Tr c c tài li u c tài li u t ng quát nguyên t c c c tài li u trên, có th chia làm b c c tài li u sau ây: c M t tài nghiên c u khoa ... báo cáo khoa h c? N i dung 5: K thu t so n th o tài li u khoa h c o o o o o o o Các yêu c u c n b n nghiên c u khoa h c; Phân bi t lo i tài li u khoa h c khác nhau; Cách tìm ki m có c tài li u...
 • 152
 • 362
 • 3

trình bày vấn đề khách quan trong nghiên cứu sử học

trình bày vấn đề khách quan trong nghiên cứu sử học
... Vì thế, Sử học khẳng định rằng, viết sử cách để tạo lịch sử Sử học thừa nhận có nhân tố khách quan sử học lại cho tính khách quan đối tượng nghiên cứu mà tính khách quan trình nghiên cứu, mối ... lịch sử từ khứ để lại, thông tin lịch sử từ nguồn sử liệu Trong qui trình nghiên cứu lịch sử, sử liệu đóng vai trò trung gian lịch sử nhà sử học: Lịch sử Sử liệu Nhà sử học Lịch sử phản ánh sử ... lịch sử không giống Chính bao trùm lên sử học nhận thức chủ quan người làm lịch sử Điều kiện để đạt khách quan nghiên cứu lịch sử 2.1 Những quan điểm nhận thức khách quan lịch sử Xung quanh vấn đề...
 • 15
 • 361
 • 2

TÀI LIỆU HỌC TẬP Về PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUTÀI LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP Về PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUTÀI LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
... ch n tài (tt.) tài nghiên c u ng n vi c l a ch n tài Nh ng y u t nh h Khi l a ch n tài nghiên c u khoa h c, có th có nh ng kh n ng sau: ng i h ng d n áp t m t tài mà ang quan tâm, u tiên nghiên ... s c tài li u t ng quát g m b c sau ây: Ph ng pháp Các b Qua s Tr c c tài li u c tài li u t ng quát nguyên t c c c tài li u trên, có th chia làm b c c tài li u sau ây: c M t tài nghiên c u khoa ... báo cáo khoa h c? N i dung 5: K thu t so n th o tài li u khoa h c o o o o o o o Các yêu c u c n b n nghiên c u khoa h c; Phân bi t lo i tài li u khoa h c khác nhau; Cách tìm ki m có c tài li u...
 • 152
 • 202
 • 0

Bài soạn Tài liệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Bài soạn Tài liệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
... Cán quản lí Đối chứng Giáo viên Học sinh Nghiên cứu Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng Nhà xuất Sách giáo khoa Trung học sở Tác động Thực nghiệm Phương pháp Phương pháp dạy học MỤC LỤC Lời nói ... đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học , THCS tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” trân trọng giới thiệu tài liệu Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng Cuốn tài liệu biên soạn với hợp tác tích cực chuyên ... pháp nghiên cứu A Giới thiệu NCKHSPƯD A1 Tìm hiểu NCKHSPƯD A2 Phương pháp NCKHSPƯD B Cách tiến hành NCKHSPƯD B1 Xác định đề tài nghiên cứu B2 Lựa chọn thiết kế nghiên cứu B3 Đo lường - Thu thập liệu...
 • 5
 • 1,010
 • 6

Tài liệu Tài liệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Tài liệu Tài liệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
... PHÁP NGHIÊN CỨU CƠ BẢN A GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG A1 TÌM HIỂU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG I Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng gì? Nghiên cứu khoa học phạm ... Cán quản lí Đối chứng Giáo viên Học sinh Nghiên cứu Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng Nhà xuất Sách giáo khoa Trung học sở Tác động Thực nghiệm Phương pháp Phương pháp dạy học MỤC LỤC Lời nói ... lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học , THCS tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” trân trọng giới thiệu tài liệu Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng Cuốn tài liệu biên soạn với hợp tác tích cực...
 • 145
 • 831
 • 5

Bài soạn Tài liệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Bài soạn Tài liệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
... Cán quản lí Đối chứng Giáo viên Học sinh Nghiên cứu Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng Nhà xuất Sách giáo khoa Trung học sở Tác động Thực nghiệm Phương pháp Phương pháp dạy học MỤC LỤC Lời nói ... đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học , THCS tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” trân trọng giới thiệu tài liệu Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng Cuốn tài liệu biên soạn với hợp tác tích cực chuyên ... pháp nghiên cứu A Giới thiệu NCKHSPƯD A1 Tìm hiểu NCKHSPƯD A2 Phương pháp NCKHSPƯD B Cách tiến hành NCKHSPƯD B1 Xác định đề tài nghiên cứu B2 Lựa chọn thiết kế nghiên cứu B3 Đo lường - Thu thập liệu...
 • 5
 • 682
 • 4

Gián án Tài liệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Gián án Tài liệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
... đầy đủ Cán quản lí Đối chứng Giáo viên Học sinh Nghiên cứu Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng Nhà xuất Sách giáo khoa Trung học sở Tác động Thực nghiệm Phương pháp Phương pháp dạy học MỤC LỤC ... Dự án Việt - Bỉ “ Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học , THCS tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” trân trọng giới thiệu tài liệu Nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng Cuốn tài liệu ... định đề tài nghiên cứu B2 Lựa chọn thiết kế B3 Đo lường – thu thập liệu B4 Phân tích liệu B5 Đánh giá đề tài NCKHSPƯD Phần thứ ba: Phụ lục Phụ lục Hướng dẫn cách sử dụng công thức tính toán phần...
 • 5
 • 520
 • 4

Kỹ thuật thu thập số liệu trong nghiên cứu khoa học

Kỹ thuật thu thập số liệu trong nghiên cứu khoa học
... nhóm: vấn đề cần nghiên cứu cần làm báo cáo nghiên cứu định tính (nghiên cứu xã hội học) , báo cáo nhanh trước xử lý số liệu định lượng bổ sung cho phần kết nghiên cứu định lượng • Kỹ thu t thảo luận ... • Kỹ thu t vấn sâu  Tạo thoải mái đối tượng nghiên cứu người nghiên cứu  Luôn đặt câu hỏi cho người vấn sâu  Tại  Làm nào… • Khi nội dung cần thu thập đạt mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên ... nghiên cứu viên cần tóm tắt ý kiến hỏi lại xem có cần bổ sung không? Và cám ơn 3 Sử dụng số liệu sẵn có • Số liệu sẵn có số liệu thống kê, bệnh án bệnh nhân có từ trước • Trước thu thập số liệu...
 • 17
 • 645
 • 4

Các văn bản hướng dẫn viết và trình bày sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học sư pham ứng dụng

Các văn bản hướng dẫn viết và trình bày sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học sư pham ứng dụng
... nghiên cứu trao đổi học tập Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm gì? - Sáng kiến ý kiến sinh từ nhận xét - Kinh nghiệm hiểu biết trông thấy, nghe thấy, trải mà có Kinh nghiệm ... trình triết học Mác -Lênin NXB Chính trị quốc gia, 2003 19 Vũ Cao Đàm Phương pháp luận nghiên cứu khoa học NXB Khoa học Kỹ thuật, 2002 Cục sáng chế Các văn pháp luật sáng kiến, sáng chế Các văn ... Tổ chức hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học phù hợp với cấp học độ tuổi phương pháp bàn tay nặn bột (HS tiểu học) , thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học INTEL ISEF, thi sáng tạo...
 • 27
 • 1,113
 • 4

thu thập dữ liệu trong nghiên cứu khoa học

thu thập dữ liệu trong nghiên cứu khoa học
... Tiến trình nghiên cứu Dữ liệu sơ cấp/ thứ cấp •Mục tiêu nghiên cứu thiết kế liệu •Chọn mẫu Xác định vấn đề Thiết kế nghiên cứu Thu thập/ xử lý liệu Viết báo cáo Các loại liệu  - Dữ liệu thứ cấp ... tin tuỳ thu c vào người nghiên cứu -Tính chuẩn hoá?? Phân loại liệu thứ cấp    Dữ liệu nội riêng có Dữ liệu chung bên Dữ liệu phủ Thảo luận: cho ví dụ có nên sử dụng liệu thứ cấp nghiên cứu không? ... nghiệp liệu thứ cấp? Các nhóm xây dựng kế hoạch thu thập liệu thứ cấp cho nghiên cứu nhóm? (Số liệu gì? Lấy từ nguồn nào? Có liên quan đến câu hỏi mục tiêu nghiên cứu? ) DỮ LIỆU SƠ CẤP  Nghiên cứu...
 • 27
 • 599
 • 0

B3 đo lường thu thập dữ liệu trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

B3 đo lường  thu thập dữ liệu trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
... nghiên cứu NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG B3 Đo lường - Thu thập liệu Thu thập liệu Độ tin cậy độ giá trị Kiểm chứng độ tin cậy liệu Kiểm chứng độ giá trị liệu NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG ... NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG B Cách tiến hành NC KHSPƯD B1 Xác định đề tài nghiên cứu B2 Lựa chọn thiết kế nghiên cứu B3 Đo lường Thu thập liệu B4 Phân tích liệu B5 Báo cáo đề tài nghiên ... điểm thấp NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Ví dụ Thang đo thái độ khoa học Khoa học kỹ thu t giúp người sống khoẻ mạnh, thu n lợi tiện nghi Chúng ta lệ thu c nhiều vào khoa học Khoa học khiến...
 • 43
 • 360
 • 3

B4 phân tích dữ liệu trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

B4 phân tích dữ liệu trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
... cứu NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG B4 Phân tích liệu NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG B4 Phân tích liệu Những nội dung Sử dụng thống kê NCKHƯD Mô tả liệu PHÂN TÍCH DỮ LIỆU So sánh liệu ... NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG B Cách tiến hành NC KHSPƯD B1 Xác định đề tài nghiên cứu B2 Lựa chọn thiết kế nghiên cứu B3 Đo lường – Thu thập liệu B4 Phân tích liệu B5 Báo cáo đề tài nghiên ... hướng dẫn cách sử dụng công thức tính toán phần mềm Excel Phụ lục 11 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG 12 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM Áp dụng cách tính vào ví dụ cụ thể ta có :ỨNG DỤNG Kết nhóm...
 • 63
 • 338
 • 0

Tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học

Tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học
... truyền học, thần kinh học, miễn dịch học (rất “hot” nay) số tài liệu tham khảo lên đến 30-38 Ngành toán khoa học máy tính có số tài liệu tham khảo (~17-18) Biểu đồ Số tài liệu tham khảo trung ... “original” Bảng Số tài liệu tham khảo công trình đoạt giải Nobel y học (Nguồn: tư liệu thu thập) Phần tài liệu tham khảo báo nhằm trang trí hay làm tăng/giảm giá trị công trình nghiên cứu Như nói trên, ... “original”, nên thường có tài liệu tham khảo, điều không thực tế Số lượng tài liệu tham khảo tương quan với ý tưởng nguyên thủy hay không nguyên thủy Trong ngành y học, điểm qua công trình đoạt...
 • 3
 • 4,322
 • 13

hình thức trình bày và bố cục của luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ trong nghiên cứu khoa học

hình thức trình bày và bố cục của luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ trong nghiên cứu khoa học
... Kết luận Kết luận Tổng quan cách viết luận văn /luận án Tổng quan cách viết luận văn /luận án Bố cục hình thức luận văn /luận án Bố cục hình thức luận văn /luận án TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng ... LUẬN VĂN THẠC SĨ, LUẬN ÁN TIẾN SĨ Mở đầu Mở đầu Báo cáo lại kết trình Báo cáo lại kết trình nghiên cứu nghiên cứu Nội dung Nội dung Bài luận văn thạc sĩ, luận án tiến đòi Bài luận văn thạc ... LUẬN VĂN THẠC SĨ, LUẬN ÁN TIẾN SĨ Mở đầu Mở đầu Bố cục Bố cục Nội dung Nội dung Kết luận Kết luận Hình thức Hình thức HÌNH THỨC VÀ BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN THẠC SĨ, LUẬN ÁN TIẾN SĨ Hình...
 • 13
 • 136
 • 0

Báo cáo Phương pháp phân tích - phê khảo sử liệu trong nghiên cứu lịch sử

Báo cáo Phương pháp phân tích - phê khảo sử liệu trong nghiên cứu lịch sử
... phương pháp tập hợp xử lý nguồn sử liệu đóng vai trò định Phương pháp phân tích phê khảo sử liệu đời thành tựu ngành sử liệu học Tiếp nhận ứng dụng sang tạo chuyển phương pháp phân tích phê ... đại tích hợp bước, giai đoạn tương tác với sử liệu, tổng quát thành phương pháp phân tích phê khảo sử liệu Bên cạnh đó, năm 1990 bắt đầu xem xét lại phương pháp tiếp cận phân tích phê khảo sử ... coi mục đích phê phán sử liệu xác định mức độ tin cậy sử liệu phương diện, chia trình ph - khảo sử liệu thành hai giai đoạn: Phê phán bên (làm rõ tất liệu bên sử liệu, xác định xuất xứ - tác giả,...
 • 11
 • 100
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: the effect of noise on wildlife a literature revieweffects of military noise on wildlife a literature reviewliterature review of artificial intelligencecritical analysis literature review examplesimportance of literature review in research process pdfimportance of literature review in research workimportance of literature review in research studyimportance of literature review in research projectimportance of literature review in research proposalthe political economy of the resource curse a literature reviewexplain the importance of literature review in any research projectimportance of literature review before starting a research projectdiscuss the importance of literature review in business research project writingimportance of literature review in carrying out a research projectimportance of literature review in business research project writingĐỀ MINH HỌA LẦN 3 THPT QUỐC GIA MÔN TOÁNBÁO cáo dân vận QUÝ IIIBài 9. Lực đàn hồiTIỂU LUẬN đạo đức CÁCH MẠNGHướng dẫn sử dụng virtualbox để tạo máy ảo chạy windows 7skkn Một số biện pháp dạy học sinh viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1Unit 03. Music. Lesson 6. WritingSuper minds 1 students bookTiny talk 2a student bookTiny talk 2a workbookTiny talk 2b student bookTiny talk 3a student bookTiny talk 3b student bookpower point tiền tệ và lưu thông tiền tệDe reading ieltsDe nghe ieltsUnit 4. Our pastHuong dan tao ten mien DNSExitNghệ thuật quân sự của Nguyễn HuệĐỒ ÁN phân tích, và tính toán trạm biến áp Trung gian đi sâu về hệ thống đo lường và bảo vệ