Vers la prise en compte des attaques de sécurité dans les compteurs intelligents du smart grid = nghiên cứu các tấn công an ninh bằng bộ đo thông minh của lưới thông minh luận văn ths công nghệ thông tin

Báo cáo khoa học Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và hệ thống thiết bị tiết kiệm năng lượng để xử lý nước thải sinh hoạt đô thị

Báo cáo khoa học Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và hệ thống thiết bị tiết kiệm năng lượng để xử lý nước thải sinh hoạt đô thị
... dụng vi sinh vật xử nước thải sinh hoạt đô thị 34 2.3 Các giải pháp công nghệ vi sinh ứng dụng xử nước thải 38 2.4 Thực trạng nước thải sinh hoạt đô thị công nghệ xử nước thải sinh hoạt ... phẩm 116 vi sinh vật để ứng dụng xử nước thải sinh hoạt đô thị 4.3 Nghiên cứu phát triển quy trình công nghệ thích ứng để xử 14 101 139 nước thải sinh hoạt đô thị 4.3.1 Định hướng thiết kế ... công nghệ vi sinh hệ thống thiết bị tiết kiệm lượng để xử nước thải sinh hoạt đô thị (mã số ĐT: 26 KC.04.23/06-10) Mục tiêu đề tài tập trung nghiên cứu phát triển hệ thống xử sinh học nước...
 • 225
 • 443
 • 1

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất bộ hàn gốm ding để hàn tự động théo có độ bền cao dưới lớp thuốc trợ dung

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất bộ hàn gốm ding để hàn tự động théo có độ bền cao dưới lớp thuốc trợ dung
... loại bột hàn để hàn thép độ bền cao Do việc công ty Cổ phần que hàn điện Việt Đức đề xuất tiến hành nghiên cứu Quy trình công nghệ sản xuất bột hàn gốm dùng để hàn tự động thép độ bền cao ... Lơng 23 Công nghệ sản xuất bột hàn gốm kiểu AR Chơng VIII Lựa chọn thiết bị phù hợp Hoàn thiện công nghệ sản xuất I Sơ lợc công nghệ sản xuất bột hàn gốm: Công nghệ sản xuất bột hàn gốm tơng ... Lơng 27 Công nghệ sản xuất bột hàn gốm kiểu AR IV Đánh giá tác động môi trờng Theo sơ đồ công nghệ thấy trình sản xuất bột hàn gốm sử dụng phần nhiều công đoạn nh sản xuất que hàn Mà que hàn công...
 • 29
 • 529
 • 1

báo cáo khoa học: "Lutte biologique le cas et destruction du patrimoine génétique : des mollusques gastéropodes pulmonés dans les territoires français du Pacifique" potx

báo cáo khoa học:
... lisolement, aux compộtiteurs plus efficaces que les colonisateurs initiaux et leurs descendants Parmi les les tropicales, connues depuis le siốcle dernier comme les plus riches endộmiques, les ... limiter les dộgõts avant quun patrimoine gộnộtique irremplaỗable ne soit perdu Nous espộrons que cet exemple rendra les services officiels, responsables des introductions actuellement les plus ... espốces dans les les du Pacifique, Nouvelle-Zộlande et Nouvelle-Calộdonie exceptộes Quelques dizaines despốces endộmiques sont connues dans chaque archipel, quelquefois dans une seule le : 24...
 • 8
 • 82
 • 0

Bước đầu Nghiên cứu sản xuất thức ăn viên cho sữa từ nguyên liệu chính bột sắn và bột sắn

Bước đầu Nghiên cứu sản xuất thức ăn viên cho bò sữa từ nguyên liệu chính là bột lá sắn và bột sắn
... cho sữa từ thức ăn l bột sắn v bột sắn Vật liệu phơng pháp nghiên cứu Nội dung Xây dựng số công thức phối trộn v ép thử thức ăn viên từ nguồn nguyên liệu l bột sắn khô có bổ sung thêm bột sắn, ... khô, chế biến thức ăn viên Chế biến thức ăn viên qui mô nhỏ, phù hợp với chăn nuôi sữa qui mô nông hộ nớc ta Tơng tự, việc nghiên cứu sử dụng bột sắn l m thức ăn viên cho sữa cha đợc tiến ... ép viên Nh nói với công thức phối trộn thí nghiệm n y ho n to n tạo đợc thức ăn viên từ nguyên liệu l bột sắn máy ép viên bán tự động l m thức ăn cho Bảng 2: Th nh phần hoá học thức ăn viên...
 • 9
 • 125
 • 0

Đề tài Nghiên cứu khoa học “Những ảnh hưởng của điện thoại thông minh đến thể chất và tinh thần của học sinh

Đề tài Nghiên cứu khoa học “Những ảnh hưởng của điện thoại thông minh đến thể chất và tinh thần của học sinh
... ràng tác động điện thoại thông minh đến thể chất tinh thần học sinh lứa tuổi - Đánh giá mức độ ảnh hưởng điện thoại thông minh đến thể chất tinh thần học sinh THPT địa bàn Hồ Chí Minh Từ đưa giải ... phổ thông? 13.2 Điện thoại thông minh ảnh hưởng đến thể chất tinh thần học sinh trung học phổ thông? Những ảnh hưởng cụ thể gì? 41 13.3 Điện thoại thông minh có vai trò việc học tập học sinh ... điện thoại thông minh cách thông minh ’  Mục tiêu cụ thể: - Thể chất: Đánh giá mức độ ảnh hưởng điện thoại thông minh đến quan thể chức sinh thể Thấy triệu chứng bệnh lý cụ thể sử dụng điện...
 • 45
 • 4,296
 • 62

Nghiên cứu các đặc điểm sinh thái học của loài Thông hai dẹt (Pinus krempfii H. Lecomte)

Nghiên cứu các đặc điểm sinh thái học của loài Thông hai lá dẹt (Pinus krempfii H. Lecomte)
... khoa học đặc điểm sinh thái cấu trúc quần thể Thông hai dẹt; Nghiên cứu luận án làm rõ mối quan hệ sinh thái loài gia loi Thông hai dt vi loi khác qun xã v s nh hng ca mt s nhân t sinh thái ... nhiên đánh giá c im phân bố qun th Thông hai dt Chơng Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1 Thông tin loài nghiên cứu 1.1.1 Một số đặc điểm hình thái sinh vật học Thông hai dt l loi g ln, thờng xanh, ... tha, tha loài Thông hai dẹt 3.3 .Đặc điểm sinh thái tầng gỗ QXTV nơi có loài Thông hai dẹt phân bố 3.3.1 Phân chia u hợp thực vật (ƯHTV) Căn cách phân biệt đơn vị phân loại cho QXTV Thái Văn Trừng...
 • 23
 • 108
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của CBCC tại các xã thuộc huyện trần đề tỉnh sóc trăng luận văn thạc sĩ

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của CBCC tại các xã thuộc huyện trần đề  tỉnh sóc trăng luận văn thạc sĩ
... thoả mãn công việc nhóm người việc Đề tài nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thoả mãn công việc CBCC thuộc Huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng nhằm để nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến thoả ... cứu yếu tố ảnh hưởng đến thoả mãn công việc CBCC thuộc Huyện Trần Đề- tỉnh Sóc Trăng 1.3.2 Mục tiêu cụ thể - Nghiên cứu lý thuyết thoả mãn công việc - Nhận diện tác động yếu tố ảnh hưởng đến ... việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến thoả mãn công việc cán công chức thuộc Huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng chưa có nghiên cứu khoa học vấn đề 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu chung Nghiên...
 • 130
 • 162
 • 3

Nghiên cứu các kỹ thuật ẩn tin, giấu tin kết hợp mã hóa trong môi trường đa phương tiện để đảm bảo an toàn thông tin và xây dựng ứng dụng

Nghiên cứu các kỹ thuật ẩn tin, giấu tin kết hợp mã hóa trong môi trường đa phương tiện để đảm bảo an toàn thông tin và xây dựng ứng dụng
... phƣơng pháp, kỹ thuật chƣơng 2, chƣơng kết hợp kỹ thuật hóa kỹ thuật giấu tin để xây dựng chƣơng trình giấu tin đảm bảo an toàn thông tin 50 Chƣơng 3: XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH GIẤU TIN 3.1 Mục ... đảm bảo an toàn thông tin, nhƣng giấu tin che giấu diện thông tin, qua che giấu đƣợc hoạt động trao đổi thông tin, hóa thông tin bảo vệ ý nghĩa thông tin Kết hợp hai phƣơng pháp phƣơng pháp đảm ... quan trọng ứng dụng an toàn thông tin nhƣ: xác thực thông tin, bảo vệ quyền tác giả, điều khiển truy cập, phát xuyên tạc thông tin Từ việc nghiên cứu kỹ thuật giấu tin ảnh số chuyển sang kỹ thuật...
 • 69
 • 164
 • 0

báo cáo khoa học: "Paramètres génétiques de la concentration plasmatique en FSH des agnelles de race Lacaune viande" doc

báo cáo khoa học:
... Cependant ces résultats ont été obtenus sur des effectifs limités et en comparant des agnelles de types génétiques différents Il importait donc d’entreprendre des études complémentaires en race ... permet de rétablir la symétrie de la distribution des résidus (b, de Pearson respectivement de 10,7 et 0,31 pour FSH et log FSH) et d en augmenter son aplatissement (b, de Pearson respectivement de ... compris la moyenne l de dimension f i) de dimension n des gains 10-30 j, des variables résiduelles, de dimension n P’ : vecteur des valeurs des f3’vecteur C : vecteur E’ : vecteur (2) B = quantité de...
 • 7
 • 79
 • 0

Báo cáo khoa học: "Répartition des arbres et des volumes par classes de grosseur dans les peuplements de pin d’Alep (Pinus halepensis Mill.) en Tunisie" doc

Báo cáo khoa học:
... établies par régression Des mod les de répartition des tiges par classes de grosseur peuvent cependant être construits partir de certains paramètres descriptifs du peuplement fournis par les tables de ... chaque classe de fertilité et pour les différents âges, la répartition en pourcentage des arbres et des volumes par classes de circonférence de 10 cm Cette répartition est calculée partir de 25 ans ... nous avons envisagé la construction d’un modèle de répartition des arbres et des volumes par classes de grosseur pour le pin d’Alep en Tunisie Les tables de production ne renseignent que sur...
 • 8
 • 226
 • 0

Báo cáo lâm nghiệp: "Croissance et de en régénération des racines de pins laricio et de pins noirs" doc

Báo cáo lâm nghiệp:
... dộroulement des diffộrentes pộriodes de croissance, les reboisements de printemps et dautomne, avec des plants racines nues devraient sans doute ờtre rộalisộs avec des plants provenant de pộpiniốres ... fortes en mai (I et 1), en juillet-aoỷt (III et 3), et en automne (Ib et lb) ; et deux phases, en juin (II et 2) et la fin de lộtộ (IV et 4), prộsentent des crois- racinaires relativement faibles ... rộgộnộration des racines en dộcembre pour des pins laricio de Corse, ainsi que pour des pins noirs dAutriche ộlevộs dộpend permet lexpression du potentiel de rộgộnộration, Champenoux FnnNC!r,T...
 • 32
 • 91
 • 0

Báo cáo lâm nghiệp: "Analyse de la forme des tiges la construction des tarifs de cubage. pour Application au cèdre du Maroc (Cedrus atlantica Manetti)" doc

Báo cáo lâm nghiệp:
... classification automatique et de reconnaissance des formes dans le domaine de la foresterie Mộthode dộtude des 2.1 profils des tiges du cốdre du Maroc Rộcolte des donnộes Les arbres ộtudiộs sont des cốdres ... priori, permet de classer des observations provenant dun tel mộlange de classes avec le taux derreur optimal, en dessous duquel le chevauchement des classes ne permet thộoriquement pas de descendre ... caractộrisation de La forme des tigcs permet daborder lanalyse morphomộtrique du cốdre par des mộthodes danalysc multidimensionnelle En effet, lapplication des techniques de classification automatique...
 • 19
 • 101
 • 0

Tài liệu NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LƯỢNG ĂN VÀO, TỈ LỆ TIÊU HÓA, CÂN BẰNG NI-TƠ VÀ NÂNG CAO GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CHUỐI LÀM THỨC ĂN CHO ppt

Tài liệu NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LƯỢNG ĂN VÀO, TỈ LỆ TIÊU HÓA, CÂN BẰNG NI-TƠ VÀ NÂNG CAO GIÁ TRỊ SỬ DỤNG LÁ CHUỐI LÀM THỨC ĂN CHO DÊ ppt
... sắn lát khô 3.3 Cân nitơ cho ăn phần thí nghiệm Số liệu bảng cho thấy kết tính toán cân N cho ăn phần A, B, C, D Nghiên cứu xác định lượng ăn vào, tỉ lệ tiêu hóa, cân ni-tơ 226 Bảng Cân ... có nghiên cứu công bố nước ta việc sử dụng chuối làm thức ăn cho nên người chăn nuôi chưa quan tâm sử dụng họ chưa hiểu hết giá trị loại thức ăn Vì vậy, nghiên cứu nhằm xác định lượng ăn vào, ... định lượng ăn vào, tỉ lệ tiêu hóa, cân nitơ nâng cao giá trị sử dụng chuối làm thức ăn cho Vật liệu phương pháp nghiên cứu Bốn (4 đực) độ tuổi khoảng 10–12 tháng tuổi, khối lượng bình quân...
 • 8
 • 281
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: niveaux de productivité dans les secteurs des services collectifs et des télécommunicationsréforme des impôts sur les salaires et des cotisations de sécurité socialepourcentage de la part de chaque échelon de gouvernement dans les recettes fiscales totales 2002se concentre sur le service de de virement par sms mobile dans la banque d apos industrie et de commerce dans la période 2009 2012 envisage la tendance actuelle de développement et d apos orientation de vietinbank dans 2015đề án phát triển lưới điện thông minhnghiệm thu cấp bộ kết quả thực hiện đề tài dự án nghiên cứu khoa học công nghệnghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài và dự án nghiên cứu khoa học công nghệnghiên cứu lựa chọn công nghệ và thiết bị để khai thác và sử dụng các loại năng lượng tái tạo trong chế biến nông lâmđề cương nghiên cứu khoa học công nghệ thực phẩmđề tài nghiên cứu khoa học công nghệ sinh họcđề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tinđề tài nghiên cứu khoa học công tác xã hộiđề tài nghiên cứu khoa học công nghệ thông tinviện nghiên cứu các vấn đề xã hộibƣớc đầu nghiên cứu các chế độ bảo quản chế phẩm neem azadirachta indica a juss dạng viên nén để phòng trị côn trùng khoBC ky yeu hnkh qte 2016Bài báo quốc tế khác | Hanoi University of Science, VNU Bao qte khac2016Bài báo quốc tế khác | Hanoi University of Science, VNU Bao qte khac 2017San pham ung dung 2011 2015San pham ung dung 2016de thi GVG vong 1 tinh bac giang02. Chuong trinh hop du kienDanh muc HNKH Quoc te 2014Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUTBGD CP cua nguoi co lien quan CDNB quy PENM IVBài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tếBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 12. Đời sống kinh tế, văn hoáLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU102-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (190).pdfdồ ánBài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở