1 thi thu DH lan 3 co dap an truong ts1 libre

thi thử ĐH lần 3 đáp án trường ts1

thi thử ĐH lần 3 có đáp án trường ts1
... sau xy ỏp lc chn lc: A 0,1612 AA: 0,4 835 Aa: 0 ,35 51 aa B 0,16 AA: 0,48 Aa: 0 ,36 aa C 0,16 13 AA: 0,4 830 Aa: 0 ,34 55 aa D 0,195 AA: 0,585 Aa: 0,22 aa Cõu 33 : C Hu cao c l mt tớnh trng a gen Trong ... sau xy ỏp lc chn lc: A 0,1612 AA: 0,4 835 Aa: 0 ,35 51 aa B 0,16 AA: 0,48 Aa: 0 ,36 aa C 0,16 13 AA: 0,4 830 Aa: 0 ,34 55 aa D 0,195 AA: 0,585 Aa: 0,22 aa Cõu 33 : C Hu cao c l mt tớnh trng a gen Trong ... thỏc hp lớ ti nguyờn thi n nhiờn v khc phc nhng bin i bt thng ca mụi trng? A.2 ,3, 5 ,6 B.1.4.5,6 C.2 .3, 4.5 D.2 ,3, 4,6 Câu 44: Mẹ kiểu gen XAXA, bố kiểu gen XaY , gái kiểu gen XAXaXa Cho...
 • 18
 • 312
 • 1

de thi thu dh lan 2 co dap an (hot!)

de thi thu dh lan 2 co dap an (hot!)
... => 3sin2x -2sinx = 2sin2x.cosx (2sin2x 2sin2x.cosx)+ sin2x- 2sinx = 2sin2x(1- cosx)+ 2sinx(cosx -1)= * 2( 1- cosx)(sin2x- sinx) =0 * cos x =1 sin x = (loại) sin x sin x = sin x ( cos x 1) ... V= a (2 + tan ) tan 1 tan = * Ta có 2 (2 + tan ) + tan + tan + tan 27 V max = 4a 27 0,5 tan =1 = 45 o Cho hình chữ nhật ABCD có tâm I ;0 ; AB có phơng trình: x- 2y +2= 0; AB= ... biệt: 0 ,25 0 ,25 0, 1,00 m( 2x+1) x +1 =10x +8 x + Nhận xét : 10x +8 x + = 2( 2x+1 )2 +2( x2 +1) Phơng trình tơng đơng với : ( Đặt 2x + 2x + ) m( ) +2= 0 x +1 x2 +1 2x +1 = t Điều kiện : -2...
 • 7
 • 367
 • 2

Đề thi thử ĐH số 3 (có đáp án)

Đề thi thử ĐH số 3 (có đáp án)
... A 31 C 41 B 51 B A 12 B 22 D 32 C 42 D 52 C A 13 A 23 A 33 C 43 A 53 C A 14 A 24 A 34 C 44 D 54 C A 15 D 25 A 35 A 45 A 55 D A 16 B 26 B 36 A 46 D 56 A B 17 B 27 A 37 C 47 A 57 B A 18 C 28 A 38 ... nguyên tử trạng thái trạng thái kích thích Gọi x số phôtôn thu sau đó, theo phương phôtôn tới Hãy đáp số sai: A x = B x = C x = D x = 131 Câu 37 : 53 I có chu kỳ bán rã ngày Độ phóng xạ 100(g) chất ... thẳng đứng đầu B có tốc độ v bằng: 3g g 2g A B D C 3g  3 3 Câu 55: Tính độ co chiều dài thước có chiều dài riêng 30 (cm), chuyển động với tốc độ v = 0,8c: A 3( cm) B 6(cm) C 18(cm) D 12(cm) Câu...
 • 10
 • 221
 • 0

đề thi thử ĐH lần 8 đáp án

đề thi thử ĐH lần 8 có đáp án
... phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 đáp án - Mã đề : 1 98 01 ... 10 lần tốc độ phản ứng tăng : A 100 lần B 32 lần C 10 lần D 1000 lần Câu 30 : Tốc độ phản ứng 2SO2 + O2 2SO3 thay đổi nh giảm thể tích hỗn hợp xuống lần ? A Tăng 27 lần B Giảm 27 lần C Tăng lần ... gam chất rắn khan Giá trị m : A 8, 2 B 19 ,8 C 21 ,8 D 10,2 Câu 38 : Cho hỗn hợp X gồm FeS2 FeCO3 với số mol vào bình kín chứa không khí với lợng gấp đôi lợng cần thi t Nung bình nhiệt độ cao để...
 • 6
 • 190
 • 1

1 số đề thi thử đh cực hay(có đáp án)

1 số đề thi thử đh cực hay(có đáp án)
... tử, khối lượng ngun tử số khối Câu 14 : Trong kg gạo chứa 81% tinh bột, có số mắt xích –C6H10O5- A 12 ,044 .10 24 B 6,020 .10 24 C 16 ,20 .10 24 D 3, 012 .10 24 Câu 15 : Dùng thuốc thử sau để phân biệt bốn ... trắng C 11 C 21 D 31 D 41 C B 12 A 22 A 32 B 42 C C 13 D 23 D 33 A 43 D B 14 D 24 B 34 B 44 D A 15 D 25 C 35 D 45 A A 16 A 26 C 36 C 46 B C 17 B 27 D 37 A 47 D A 18 B 28 A 38 B 48 B C 19 C 29 ... đây: (1) Ankan (2) Anken (3) Ankin (4) Ankien (5) Hiđrôcacbon thơm (6) Xicloankan a b (2,3) c.(3), (4), (5) d (3, 4) Đáp số : 1- c 2-c 3-b 11 -a 12 -a 13 -c 21- c 22-a 23-b 31- a 32-d 33-a 41- c 42-d...
 • 21
 • 98
 • 0

Đề luyện thi thử ĐH môn Hóa đáp án Đề Số 1

Đề luyện thi thử ĐH môn Hóa Có đáp án Đề Số 1
... C3H6 C4H8 Đề số Hóa học ledangkhuong@gmail.com KHÓA LUYỆN 10 ĐỀ ĐẠT ĐIỂM ĐỀ SỐ Câu Một ion M3+ tổng số hạt proton, nơtron, electron 79, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 19 Cấu hình ... %nCO  44  16 .2  0, 75 => nCO = 0,04.0,75 = 0,03 => nCO2 = 0, 01 44  28 Hệ: 12 2,5x+ 15 8y = 4,385 3x/2 + y/2 = 0, 01 + 0,03/2 Đề số Hóa học => x = 0, 01 => %mKMnO4 = 0,02 .15 8/4,385 .10 0% = 72,06% ... Cô cạn dd Y thu khối lượng rắn khan A 18 ,3gam B 15 ,7 gam C 14 ,3 gam D 8,9 gam Đề số Hóa học ledangkhuong@gmail.com Câu 42 số nhận xét cacbohiđrat sau: (1) Saccarozơ, tinh bột xenlulozơ bị thuỷ...
 • 16
 • 108
 • 1

Đề luyện thi thử ĐH môn Hóa đáp án Đề Số 3

Đề luyện thi thử ĐH môn Hóa Có đáp án Đề Số 3
... C17H31COOH C17H33COOH B C15H31COOH C17H35COOH C C17H33COOH C17H35COOH D C17H33COOH C15H31COOH Hướng dẫn giải: nGlixerol = 0,5 => Mlipit = 888 ( R COO)3C3H5 => R = 238 ,33 3 => C17H 33 C17H35 Đề số Hóa ... C Fe2O3 Cu(NO3)2 D Fe2O3 AgNO3 Hướng dẫn giải: to t 4Fe(NO3 )3  2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2  Fe2O3 + 3CO → 2Fe+ 3CO2 Fe +2FeCl3 →3FeCl2 FeCl2 + 3AgNO3 → 2AgCl↓ + Ag ↓+ Fe(NO3 )3 (*) Chú ý: phản ứng ... HCOOCH2–CH3 Hướng dẫn giải: X Y tác dụng với Na phản ứng tráng bạc => X Y nhóm OH nhóm CH=O => loại D Do X, Y đồng đẳng nên loại C MX =32 :0, 533 3 = 60; MY =32 :0, 432 4 = 74 => Đáp án A Đề số Hóa học...
 • 17
 • 94
 • 1

3 đề thi thử ĐH môn Hóa đáp án

3 đề thi thử ĐH môn Hóa có đáp án
... 32 A 37 A 42 D 47 C A D 13 D 18 D 23 B 28 C 33 C 38 A 43 C 48 B A C 14 C 19 B 24 A 29 A 34 A 39 A 44 B 49 B B 10 D 15 B 20 C 25 B 30 C 35 D 40 D 45 D 50 C wWw.VipLam.Info ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ... HỌC MÔN HÓA- ĐỀ SỐ 02 Biết Fe số thứ tự 26 bảng tuần hoàn Cấu hình sau Fe2+? A 1s22s2 2p63s23p63d6 B 1s22s2 2p63s23p64s23d4 C 1s22s2 2p63s23p63d44s2 D 1s22s2 2p63s23p64s13d5 Loại quặng thành ... C2H3COOH D CH3COOH ĐÁP ÁN ĐỀ 02: A C 11 C 16 B 21 D 26 A 31 D 36 B 41 D 46 D D D 12 A 17 B 22 A 27 A 32 A 37 C 42 B 47 B B A 13 D 18 B 23 C 28 B 33 D 38 D 43 C 48 B A A 14 C 19 A 24 B 29 C 34 ...
 • 18
 • 183
 • 0

THI THU DH CUC HAY-CÓ ĐÁP ÁN

THI THU DH CUC HAY-CÓ ĐÁP ÁN
... 10 Đáp án A C C B D A B A D C Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B B C C A D D B A C Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án B C B C A B A C B C Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án ... 40 Đáp án A B C A C C C C A A Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án B C A B C B B B D A Câu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Đáp án B D A C A A A A A D ... iu kin thng) thu c CO2 v H2O theo t l lng 4,9 : T hi ca X so vi khụng khớ l 2,69 CTPT ca X l : A C2H2 B C2H4 C C6H6 D C6H14 Câu 23 Cho 20 ml dung dch ru etylic tỏc dng vi Na cú d thu c 0,76 g...
 • 5
 • 436
 • 3

De thi thu DH ma 132(co dap an)

De thi thu DH ma 132(co dap an)
... biến thi n điều hoà với tần số f Năng lượng từ trường cuộn cảm biến đổi nào? A Biến thi n điều hoà với tần số f B Biến thi n tuần hoàn với tần số 2f C Biến thi n điều hoà với tần số f D Biến thi n ... thu c đặc tính vật lí nào: A Năng lượng âm phụ thu c vào cường độ âm B Độ cao âm phụ thu c tần số âm C Độ to âm phụ thu c vào tần số âm D Âm sắc phụ thu c vào đồ thị dao động âm Câu 40: Một trạm ... Câu 48: Theo thứ tự bước sóng tăng dần thứ tự sau A Gama ,X.quang, tử ngoại B X.quang,gama ,tử ngoại C Tử ngoại ,X.quang,gama D Tử ngoại, gama, X.quang Câu 49: Một cuộn dây có điện trở r mắc nối...
 • 5
 • 294
 • 1

De thi thu DHSPHN lan 2-co dap an hay ban hay tai ma tham khao

De thi thu DHSPHN lan 2-co dap an hay ban hay tai ma tham khao
... Dẫn toàn sản phẩm cháy qua bình đựng H2SO4 đặc d, thể tích sản phẩm giảm nửa X thu c dãy đồng đẳng: A Anken B Ankan C Ankin D Aren Câu 32: ứng với C4H10O có số đồng phân tác dụng đợc với kim loại ... dịch tăng 7,0 gam so với ban đầu Số mol axit phản ứng là: A 0,8 mol B 0,04 mol C 0,08 mol D 0,4 mol Câu 28: Chất dới không làm xanh quỳ ẩm? A Etylamin B Natri axetat C Anilin D Kali sunfua Câu ... Fe không khí, thu đợc (m + 0,8) gam hai oxit Để hoà tan hết lợng oxit khối lợng dung dịch H2SO4 20% tối thi u phải dùng là: A 28,5 gam B 32 gam C 32,6 gam D 24,5 gam Câu 27: Hoà tan hết 7,8 gam...
 • 4
 • 222
 • 1

De thi thu DH so 4 (co dap an)

De thi thu DH so 4 (co dap an)
... trị số Plăng A 6,625.10-34J.s B 6,627.10-34J.s D 6,613.10-34J.s - 34 D 6,618.10 J.s 238 35 U phân rã thành 206Pb với chu kỳ bán rã T = 4, 47.109 năm Một khối đá phát có chứa 46 ,97mg 238U 2,135mg 206Pb ... biến thi n không gian Điện từ trường biến thi n có : điện trường từ trường biến thi n tuần hoàn B điện trường từ trường biến thi n tuần ngược pha hoàn tần số điện trường từ trường biến thi n ... 2,2.103Ci C H0 = 4, 1.1016 Bq; H = 4, 1 10 14 Bq D H0 = 1,8.107 Ci; H = 1,8 10 Ci 238 235 37 Cho biết 92 U 92 U chất phóng xạ có chu kì bán rã T1= 4, 5.109năm T2= 7,13.108năm Hiện quặng Urani thi n nhiên...
 • 6
 • 455
 • 0

De thi thu DH so 6 (co dap an)

De thi thu DH so 6 (co dap an)
... 5000C D Tia hồng ngoại mắt người không nhìn thấy 30 Ngân Hà thu c kiểu Thi n Hà A Thi n Hà xoắn ốc B Thi n Hà elip C Thi n Hà hỗn hợp D Thi n Hà không 31 Hạt phản hạt A đôi với lúc (huỷ cặp) B hạt ... kính tia đỏ n ñ = 1,50, tia tím n t = 1,54 Trên M đặt song song cách mặt phân giác đoạn 1,5m, ta thu giải màu có bề rộng: A 4mm B 4,236mm C 5,236mm D 3mm 27 Phát biểu sau không đúng? A Quang phổ ... 0,4µm ánh sáng có bước sóng 0 ,6 m thấy vân sáng thứ ánh sáng 0,4µm trùng với vân sáng thứ ánh sáng 0 ,6 m? A Bậc B Bậc C Bậc D Bậc 26 Chiếu chùm tia sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên lăng kính...
 • 5
 • 291
 • 1

Đề Thi Thử ĐH Môn Hóa (có đáp án)

Đề Thi Thử ĐH Môn Hóa (có đáp án)
... Zn B Al C Fe D Mg  ĐÁP ÁN (Đề số 03) Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án A 11 C 21 A 31 D 41 C B 12 C 22 A 32 A 42 C A 13 D 23 D ... D NaOH, HCl, CO2 Câu 24:Kết luận : A.Trong hơp chất oxi ln có số oxi hóa -2 B Trong hơp chất H ln có số oxi hóa +1 C Số oxi hóa ngun tố hợp chất ln khác D CnH2n+1 Cl este vơ Câu 25:Trong chất ... dịch NaOH B Na kim loại C Nước Br2 D HNO3 (có H2SO4 đặc) Câu 23:Từ hỗn hợp (CuO, MgO, Al2O3) để điều chế Al, Mg, Cu, sử dụng thêm dãy hóa chấ (các dụng cụ thi t bị coi có đủ) ? A H2SO4 , NH3 B.NaOH,...
 • 6
 • 390
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đh môn toán có đáp ánđề thi thử đh môn anh có đáp ánde thi thu dh mon toan co dap an chi tietde thi thu dh mon hoa co dap an chi tietde thi thu dh hoa 2013 co dap ande thi thu dh mon ly co dap an chi tietđề thi thử đh toán 2013 có đáp ánđề thi thử đh môn lý có đáp ánđề thi thử đh môn toan co dap an nam 2014 truong le quy donđề thi thử đh môn toán co dap an 2014de thi thu dh mon toan co dap an nam 2013de thi thu dh mon toan co dap an 2013de thi thu dh mon toan co dap an 2012de thi thu dh mon toan co dap an nam 2014de kiem tra 1 tiet tieng anh lop 12 lan 3 co dap anSonHa CorporationSonHa CorporationSonHa CorporationSonHa CorporationSonHa CorporationBC ket qua GD CP cua ong Dang Quang Vinh TGD 2011CV so 822 cong bo thong tin ve cham dut HDLD va bo nhiem CBTB giao dich cp TMT cua ong Dang Quang Vinh Tong GDTB giao dich cp TMT cua ong Bui Quoc Cong Pho Tong GDCV so 492 cong bo thong tin bat thuong giai the Chi nhanhChot danh sach co dongQD so 260 ngay 07 03 2011 vv trieu tap DHDCD thuong nien TMT 2011BCKQGD cp TMT cua o Bui Quoc Cong Pho TGD ngay 07 10 11BC thay doi so huu cp TMT cua o Nguyen Viet Anh Co dong lon ngay 07 10 11CV so 1133 cong bo TT bo nhiem Truong phong TCKT va dieu dong can boBCKQGD co phieu TMT ong Trinh Xuan Nham Pho TGDBao cao KQ giao dich cp TMT cua ba Huong Vo ong Tuan UVHDQTNghi quyet cua HDQT so 198 NQ-TMT-HDQTTB giao dich ban cp TMT cua ba Nguyen Thi Thu Huong Vo ong Tuan UV HDQTTB giao dich ban cp TMT cua o Do Manh Tuan Uy vien HDQT