BÀI tập KINH tế LƯỢNG (biến giả)

bài tập kinh tế lượng - bài tập 2 biến giả và đa cộng tuyến

bài tập kinh tế lượng - bài tập 2 biến giả và đa cộng tuyến
... 808 82 6 722 7 0.9405665 022 0.9 729 6490 92 626 25 305 52 0.9405665 022 0.9833487778 626 25 60431 0.9 729 6490 92 0.9833487778 305 52 60431 Những biến độc lập có hệ số tương quan cao: X2vàX4, X2vàX5, X2vàX6, ... 0.8399579458 0.9701116005 0. 928 46887 62 8 022 8 1 821 5 808 82 0.9 123 918980 0.9701116005 0.9405665 022 624 13 1 821 5 626 25 0.9353554406 0. 928 46887 62 0.9405665 022 79806 808 82 626 25 Ta thấy hệ số tương quan lớn ... D1 122 64.05 3.38 922 2 -1 059.971 1181.480 0.310979 659.9094 10.38 024 10.89857 -1 .60 623 7 0.0000 0.0000 0.1148 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid 0.7 122 48 0.70 025 8 22 88.181...
 • 16
 • 3,672
 • 4

Bài tập kinh tế lượng Hồi quy với biến giả và Hiện tượng đa cộng tuyến

Bài tập kinh tế lượng Hồi quy với biến giả và Hiện tượng đa cộng tuyến
... Chương IV V: Hồi quy với biến giả Hiện tượng đa cộng tuyến Ta thấy F>F0.05(2,23) bác bỏ giả thiết H0 với mức ý nghĩa α=5% Vậy việc đưa thêm biến vào mô hình cần thiết f/Có người cho lượng bình ... V: Hồi quy với biến giả Hiện tượng đa cộng tuyến Trong đó: PG giá bán bình ga PC giá bếp ga PE giá điện sinh hoạt b/ Cho biết mô hình [4] dùng để làm gì? Biến PC có quan hệ cộng tuyến với biến ... MH[3] có tượng đa cộng tuyến, thống kê t hệ số ứng với biến PC nhỏ R2 lớn Hãy nêu cách kiểm tra (Xem thử biến PC có quan hệ cộng tuyến với biến PG PE không?) Hồi quy mô hình PC phụ thuộc vào PE...
 • 11
 • 632
 • 0

Giải bài tập kinh lượng

Giải bài tập kinh tê lượng
... là: Các ước lượng bình phương nhỏ không chệch không hiệu Ước lượng phương sai bị chệch làm hiệu lực kiểm định Như kiểm định t F không đàng tin cậy VD: Trong mô hình Y= β1+ β2X + u Ước lượng OLS ... có tượng tương quan hậu xảy là: Phương sai phần dư thường ước lượng thấp σ2 Ước lượng R2 thường cao Var(b2) theo OLS thường ước lượng thấp giá trị Var(b 2) thực mô hình Các kiểm định t F không ... tính theo OLS : Thực tế Var(b2OLS)= σ2 /∑x12 Var(b2)= ∑x12σ21 / ( ∑x12)2 Như ước lượng thấp phương sai thực ước lượng bình phương nhỏ thu khoảng tin cậy hẹp khoảng tin cậy thực Điều làm ảnh hưởng...
 • 3
 • 6,877
 • 127

hướng dẫn sử dụng phần mềm eviews giải bài tập kinh tế lượng

hướng dẫn sử dụng phần mềm eviews giải bài tập kinh tế lượng
... định R2 R2 tỷ lệ phần biến động Y giải thích từ X, phụ thuộc Y vào X, mức độ giải thích X cho Y Adjusted: R-squared: Hệ số R2 hiệu chỉnh, để cân nhắc xem xét việc đưa thêm biến giải thích vào mô ... cần thiết biến, bạn cần dùng phương pháp kiểm định tham số phần “kiểm định tham số” Nếu đề yêu cầu kiểm tra cần thiết biến trở lên, ta sử dụng kiểm định Wald cho trường hợp Từ cửa sổ Equation chọn ... Đặt giả thiết H0: R2=0 (X hoàn toàn không giải thích cho Y, βj đồng thời 0) H1: R2 Nếu Fkd > , bác bỏ H0 Nếu p-value(F) < λ, bác bỏ H0 Tìm khoảng ước lượng (khoảng tin cậy) cho tham số: Công thức:...
 • 10
 • 3,924
 • 49

bài tập kinh tế lượng - chương i - mô hình hồi quy 2 biến

bài tập kinh tế lượng - chương i - mô hình hồi quy 2 biến
... b) Giá trị Yi có ý nghĩa c) hình h i quy khác v i hình toán kinh tế thông thường 1.9 Gi i thích ý nghĩa hệ số góc số hình h i quy sau ? a) Yi = β1 + β + Ui Xi β U c) Yi = β o X i e i e) ... statistic) Prob 22 5 .29 17 12. 03068 6. 422 213 6. 520 385 78.05636 a) Viết hàm h i quy tổng thể, h i quy mẫu gi i thích ý nghĩa kinh tế hệ số nhận b) Tìm ước lượng i m cho lượng bán giá 17USD c) Giá bán có ... Dùng kiểm định thu hẹp hàm h i quy để đánh giá việc đưa thêm biến giả có cần thiết hay không so v i hình biến biến gi i thích n i chương 1; B i 1.13 j) Một ngư i cho bình gas có giá cao...
 • 21
 • 3,418
 • 3

Giải bài tập kinh tế lượng

Giải bài tập kinh tế lượng
... có nhận xét gì? Giải a)Xác định tính xác giải thích kết ước lượng (có thể sử dụng công thức để làm rõ)? Đánh giá mô hình vừa xây dựng ? a1.Xác định tính xác giải thích kết ước lượng (có thể sử ... t0,0512 nên bác bỏ Ho Kết luận: Thu nhập giảm doanh thu giảm b2 .Giải thích ý nghĩa kinh tế hệ số góc Hệ số chặn β^1 = 109,4: Trong kinh tế, coi hệ số chặn mô hình doanh số bán tối đa đạt được, hay ... 0,047534 15,60956 Y^i = 300,2863 + 0,741981Xi + 8,0436TGi *Giải thích ý nghĩa kinh tế hệ số góc Hệ số chặn β^1 = 300,2863: Trong kinh tế, coi hệ số chặn mô hình Chi tiêu tiêu dùng hàng năm gia...
 • 13
 • 2,694
 • 3

Bài tập kinh tế lượng CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ BÁN MỘT CĂN NHÀ Ở KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÚ MỸ HƯNG

Bài tập kinh tế lượng CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ BÁN MỘT CĂN NHÀ Ở KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÚ MỸ HƯNG
... CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ BÁN MỘT CĂN NHÀ KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÚ MỸ HƯNG NỘI DUNG I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II THIẾT LẬP MÔ HÌNH TỔNG QUÁT III.KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG ... c10X10 + Ui II THIẾT LẬP MÔ HÌNH TỔNG QUÁT 2) Giải thích biến Biến phụ thuộc Y: Giá bán trung bình hộ khu đô thị Phú Mỹ Hưng ( tỷ đồng ) II THIẾT LẬP MÔ HÌNH TỔNG QUÁT 2) Giải thích biến  Biến định ... hiểm, tốn chi phí + Bỡ ngỡ việc khảo sát + Khó khăn mặt chuyên môn V KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI  Các công ty môi giới nhà đất Nhà đất Đô thị mới hay sàn giao dịch Bất động sản Đất Ngọc: giá...
 • 36
 • 213
 • 0

Bài tập kinh tế lượng Mô hình hồi quy 2 biến và mô hình hồi quy bội

Bài tập kinh tế lượng Mô hình hồi quy 2 biến và mô hình hồi quy bội
... từ hình U hình R không bỏ biến K 12 Lê Kha K45B TC-NH Chương II & III: hình hồi quy biến hình hồi quy bội (Hoặc) Nếu từ hình R hình U nên thêm biến K vào Câu 3: Dạng hồi quy ... ).tα Lê Kha K45B TC-NH n 2 Chương II & III: hình hồi quy biến hình hồi quy bội 60, 32 2, 558 .2, 306 < Y0 < 60, 32 + 2, 558 .2, 306 54, 421 < Y0 < 66 ,21 8 Phần hai: Bài tập tổng hợp chương II Câu ... III: hình hồi quy biến hình hồi quy bội Khoảng tin cậy đối xứng β : µ β − tα n 2 ( ) ( ) µ µ µ se β < β < β + se β tα n − 2 10,7 720 - 2, 11 *2, 1599< β ...
 • 25
 • 333
 • 2

tổng hợp bài giảng, bài tập kinh tế lượng

tổng hợp bài giảng, bài tập kinh tế lượng
... hình kinh tế lượng tương ứng Mô hình kinh tế lượng tương ứng có dạng: Yi = β1 + β2Xi + ui Trong ui sai số ngẫu nhiên Thu thập số liệu thống kê Có số liệu sau tổng mức tiêu dùng cá nhân ( Y ) tổng ... 3240.8 4821.0 Nguồn: Báo cáo kinh tế tổng thống Mỹ, 1993 Ước lượng mô hình Dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất, tìm uoc lượng sau: ˆ ˆ β = -231,8 β = 0,7194 Như ước lượng hàm tiêu dùng là: ˆ Y ... Trong thực tế tổng thể có (không cần thiết) nghiên cứu toàn tổng thể tìm PRF dạng PRF biết - Mẫu ngẫu nhiên phận mang thông tin tổng thể lấy từ tổng thể theo nguyên tắc định - Giả sử từ tổng thể...
 • 113
 • 2,648
 • 0

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập kinh tế lượng cơ bản

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập kinh tế lượng cơ bản
... H0: số lượng xe tiêu thụ không phụ thuộc vào giá bán H1: số lượng xe tiêu thụ phụ thuộc vào giá bán H0: β2= H1: β2≠ kiểm định tqs, t > qs t 20 , 025 nên bác bỏ H0, chấp nhận H1 Vậy số lượng xe ... số lượng xe máy tiêu thụ H1: giảm giá bán làm tăng số lượng xe máy tiêu thụ H0: β2= H1: β2< TCKĐ: tqs= - 8,041940 Vì tqs< - t 20 , 05 nên bác bỏ H0, chấp nhận H1 Vậy giảm giá bán làm tăng số lượng ... Biến số (các biến độc lập) C Biến số, C ≡ X Biến độc lập X Coefficient Ước lượng hệ số: βˆ j Std Error Sai số chuẩn ước lượng hệ số: Se( βˆ ) j t-Statistic Thống kê T: Tqs = βˆ j / Se( βˆ j ) Prob...
 • 5
 • 3,141
 • 14

Các dạng bài tập Kinh tế lượng

Các dạng bài tập Kinh tế lượng
... điều kiện cần để định dạng cho phương trình hệ Dùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (b) 3 Nêu cách sử dụng phương pháp hồi qui hai bước để ước lượng hệ phương trình Bài 10 Với biến AD ... u3 Dùng điều kiện cần để định dạng cho mô hình Dùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (c) Có thể dùng phương pháp ước lượng để ước lượng phương trình trên? Bài 11 Cho kết san mũ Holt-Winters ... Prob(F-statistic) 0.022059 Viết phương trình ước lượng Giải thích ý nghĩa kết hệ số ước lượng Kết ước lượng có phù hợp với lý thuyết không? Tìm ước lượng điểm GDP vốn đầu tư trực tiếp nước 5000...
 • 6
 • 26,472
 • 687

Các bài tập Kinh tế lượng hay.doc

Các bài tập Kinh tế lượng hay.doc
... 41794.3 Hãy ước lượng hàm Cobb-Duoglas có dạng sau : Y= A.eR.T.X21 X3 ể Trong T biến xu theo thời gian Hãy giải thích hệ số ước lượng R , theo ý nghĩa kinh tế BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Chỉ khu vực ... BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG d Ươc lượng mô hình hồi qui: Lạm phát quốc gia theo tỉ lệ lạm phát My (Lamphat)i = + (lamphat-USA)i + Ui Đọc đánh giá mô hình ước lượng ? Đưa kết luận ... yêu cầu ? BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Tiếp tục trình nầy tất biến lại có ý nghĩa Mô hình cuối nầy có giống mô hình giới hạn R mà bạn thu từ kết câu hay không ? từ kết bạn có suy gẫm gì? Bài 4: Tổng...
 • 11
 • 7,971
 • 10

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng
... trung bình hàng tuần tăng Bài 5: Bài tập 7.19, Gujarati (2003), trang 238 (Table 7.9) Rõ “Đa cộng tuyến” Y: tiêu dùng thòt gà / lượng cầu X2: thu nhập khả dụng thực tế X3: giá bán lẻ thực X4: ... giả thiết Ho Kết luận: nên đưa biến X3 (vốn đầu tư) vào mô hình Bài 4: Bài tập 7.16, Gujarati (2003), trang 235 (Table 7.6) Y: lượng hoa hồng tiêu thụ (bó) X2 = giá bán sỉ trung bình X3 = giá ... tử vong tăng (giảm) tương ứng xấp xỉ 223% trẻ, điều kiện yếu tố khác không đổi Bài Sử dụng file Table 7.3 YEAR = Year Y = Real Gross Product, Millions of NT $ (Tổng sản lượng thực) X2 = Labor Days,...
 • 9
 • 5,768
 • 163

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập kinh tế lượng trong giáo trìnhbài tập kinh tế lượng về biến giảbài tập kinh tế lượng hồi quy với biến giảbài tập kinh tế lượng với biến giảbài tập kinh tế lượng có sử dụng biến giảgiải bài tập kinh tế lượng chương 4 hoi quy voi bien giagiải bài tập kinh tế lượnggiải bài tập kinh tế lượng chương 4bài tập kinh tế lượng chương 4 có lời giảibài tập kinh tế lượng có lời giảicách giải bài tập kinh tế lượngbài tập kinh tế lượng có lời giải ktqdbài tập kinh tế lượng có lời giải chi tiếtbài tập kinh tế lượng có lời giải hvnhbài tập kinh tế lượng có lời giải uehchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học