Thực hành giải toán tiểu học và chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Chuyên đề bồi dưỡng gọc sinh giỏi hóa học lớp 8 lớp 9

Chuyên đề bồi dưỡng gọc sinh giỏi hóa học lớp 8 và lớp 9
... tÊn TÝnh hiƯu st ph¶n øng §¸p sè: 89 , 28% Bµi 6:Cã thĨ ®iỊu chÕ bao nhiªu kg nh«m tõ 1tÊn qng boxit cã chøa 95 % nh«m oxit, biÕt hiƯu st ph¶n øng lµ 98 % §¸p sè: 493 kg Bµi 7:Khi cho khÝ SO3 t¸c dơng ... H2SO4 → x mol x mol mH SO t¹o thµnh lµ 98 x; mSO cho thªm vµo lµ 80 x C% dung dÞch míi: Gi¶i ta cã x = 10 + 98 x 20 = 80 x + 100 100 50 mol 410 ⇒ mSO thªm vµo 9, 756 gam Còng cã thĨ gi¶i theo ph¬ng ... tư C mC= 19, 9206.10-27kg 1®vC = 19, 9206.10-27kg/12 = 1,66005.10-27kg 6/Nguyªn tư khèi lµ khèi lỵng cđa1 nguyªn tư tÝnh b»ng ®¬n vÞ C II Bµi TËp Bµi 1: Tỉng sè h¹t p ,e ,n nguyªn tư lµ 28 ,trong...
 • 140
 • 1,070
 • 5

Tài liệu Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ-tin học chuyên đề bồi dưỡng cập nhật kiến thức khác...theo chương trình giáo dục thường xuyên doc

Tài liệu Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ-tin học và chuyên đề bồi dưỡng cập nhật kiến thức khác...theo chương trình giáo dục thường xuyên doc
... trình việc đăng ký, cấp phép Lập danh sách đội ngũ cán quản lý, giáo viên Bản thống kê, giải trình chủng loại, số lượng sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, học liệu phục vụ cho chương trình ... kê sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, Quyết định số học liệu phục vụ cho chương trình đào tạo Mẫu đơn đăng ký dự kiểm tra cấp chứng Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không 30/2008/QĐ-BGDĐ ... tả bước Sở giáo dục đào tạo tiếp nhận hồ sơ Sở giáo dục đào tạo thẩm định điều kiện định (riêng Bước trung tâm thuộc quyền quản lý trường đại học, cao đẳng trường thẩm định định cấp phép) Hồ sơ...
 • 3
 • 330
 • 0

skkn Mở rộng bài toán về dãy số chuyên dề bồi dưỡng học sinh giỏi

skkn Mở rộng bài toán về dãy số chuyên dề bồi dưỡng học sinh giỏi
... cuối số b Trong dãy số tự nhiên liên tiếp số khác số số lượng số dãy số hiệu số cuối dãy số với số liền trước số Các loại dãy số: + Dãy số cách đều: - Dãy số tự nhiên - Dãy số chẵn, lẻ - Dãy số ... số số lẻ kết thúc số lẻ số lượng số lẻ nhiều số chẵn số - Nếu dãy số số chẵn kết thúc số chẵn số lượng số chẵn nhiều số lẻ số a Trong dãy số tự nhiên liên tiếp số số lượng số dãy số giá trị số ... số chẵn lại đến số lẻ lại đến số chẵn… Vì vậy, nếu: - Dãy số số lẻ kết thúc số chẵn số lượng số lẻ số lượng số chẵn - Dãy số số chẵn kết thúc số lẻ số lượng số chẵn số lượng số lẻ - Nếu dãy số...
 • 34
 • 1,817
 • 2

SKKN KINH NGHIỆM VỀ VIỆC DẠY GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 5

SKKN KINH NGHIỆM VỀ VIỆC DẠY GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 5
... cứu :Kinh nghiệm dạy giải toán cho học sinh giỏi lớp -Phạm vi nghiên cứu :Học sinh giỏi lớp trường Tiểu học số Liên Thủy IV.Nhiệm vụ nghiên cứu: -Tìm hiểu số vấn đề lí luận thực tiễn làm sở cho ... sinh giỏi lớp trường Tiểu học số Liên Thủy,tôi nghiên cứu đề tài"Một số ph¬ng ph¸p d¹y giải toán cho học sinh giỏi lớp 5" nhằm góp phần nâng cao chất lượng học sinh giỏi nhà trường III.Đối tượng-Phạm ... quát kinh nghiệm giải toán cho học sinh giỏi lớp V.Phương pháp nghiên cứu: Khi tiến hành nghiên cứu đề tài này,tôi sử dụng phương pháp sau đây:Khảo sát thực tiễn,điều tra ,quan sát rút kinh nghiệm...
 • 10
 • 234
 • 0

skkn KINH NGHIỆM về VIỆC dạy GIẢI TOÁN CHO học SINH GIỎI lớp 5

skkn KINH NGHIỆM về VIỆC dạy GIẢI TOÁN CHO học SINH GIỎI lớp 5
... èá Tãekï âéïc íéá2 Lãêè Tâïûó,téâã đãèáâãêè cư ùï đềtà ã"Một số ph­¬ng ph¸p d¹y giải toán cho học sinh giỏi lớp 5" èâằm áéùê êâầè èâèá cắ câất lư ợèá âéïc íãèâ áãéûã cïûa èâàtìư èá III.Đối tượng-Phạm ... tr×nh båi d­ìng, nªn t«i ®· ®óc rót ®­ỵc mét sè kinh nghiƯm vỊ d¹y gi¶i to¸n cho häc sinh giái líp bằèá èâãềï êâư ơèá êâáê kâác èâạ Qua ®ã häc sinh nhËn thÊy ®­ỵc c¸c b­íc gi¶i ë c¸c lo¹i To¸n ... Thủ S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Bã l¹i cho trßn Ba m­¬i s¸u con” Méät tìăm cââè câẵè Héûã céù bắ èâãêï céè áà ,bắ èâãêï céè câéù? a/Gi¶i b»ng ph­¬ng ph¸p s¬ ®å B­íc 1: H­íng dÉn häc sinh ®äc kü ®Ị,...
 • 9
 • 303
 • 0

Một số chuyên đề bồi dưỡng môn sinh học lớp 12

Một số chuyên đề bồi dưỡng môn sinh học lớp 12
... II MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA SỰ PHÁT SINH ĐỘT BIẾN Đột biến tế bào mầm sinh dục đột biến soma Các tế bào thể chia làm hai loại : Các tế bào mầm sinh dục sản sinh tế bào sinh tinh tế bào sinh ... trở nên kháng chất kháng sinh Việc người sử dụng loại thuốc trừ sâu kháng sinh tạo nên môi trường sống sinh vật đột biến tạo cho chúng khả kháng với thuốc trừ sâu kháng sinh nói Các cá thể không ... môi trường ? Ví dụ : Một quần thể E.coli cấy vào môi trường Streptomycin phần lớn vi khuẩn chết Nhưng có số tế bào kháng kháng sinh streptomycin sinh trưởng phát triển mạnh Một câu hỏi đặt : Đột...
 • 13
 • 1,470
 • 1

Chuyên đề bồi dưỡng HSG sinh học lớp 10

Chuyên đề bồi dưỡng HSG sinh học lớp 10
... A 108 ,162,432 ,378 B 162 ,108 , 378 , 432 C 108 ,162 ,378 ,432 D.162 , 108 ,432, 378 Q trình dịch mã cần 1795 lượt tARN tương ứng với số rN A,U,G,X đối mã ? A 108 , 162 ,432 ,378 B.540, 810, 1890 ... đoạn ADN thay đoạn mồi ) b Ở sinh vật nhân thực Sự nhân đơi sinh vật nhân thực nhìn chung giống sinh vật nhân sơ - Ở sinh vật nhân sơ có điểm khởi đầu chép (Ori C), sinh vật nhân thực, hệ gen lớn, ... học xong học sinh cần phải: - Nêu khái niệm đặc điểm chung mã di truyền - Trình bày chế dịch mã Kĩ năng: - Rèn kĩ tư duy, phân tích, tổng hợp khái qt hóa - Phát triển lực suy luận logic học sinh...
 • 30
 • 14,023
 • 177

chuyên đề bồi dưỡng HSGmôn Sinh Học9

chuyên đề bồi dưỡng HSGmôn Sinh Học9
... giỏi cấp thành phố” môn Sinh , thành viên Hội đồng môn Sinh học, xin trình bày vài kinh nghiệm phương pháp giải toán di truyền để đáp ứng phần nhu cầu bồi dưỡng HS giỏi môn Sinh học trường nhằm ... ‘‘Bổi dưỡng HSgiỏi Sinh “ cá trường , việc cung cấp cho em lượng kiến thức lý thuyết tương đối nhiều yêu cầu phải sâu , cần phải rèn luyện kỹ giải tập cho em -Qua thời gian tham gia “Lớp Bồi dưỡng ... 2n= 20 a Một tế bào sinh dưỡng bắp nguyên phân lần liên tiếp Tính số nhiễm sắc thể đơn tương đương môi trường cung cấp? b Nếu tất tế bào tạo từ trình nguyên phân tế bào sinh dưỡng nói tiếp tục...
 • 20
 • 588
 • 13

Thực hành dạy học phát hiện giải quyết vấn đề theo hướng rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh THPT thể hiện qua dạy học giới hạn SGK đại số giải tích lớp 11 nâng cao

Thực hành dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề theo hướng rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh THPT thể hiện qua dạy học giới hạn  SGK đại số và giải tích lớp 11 nâng cao
... biệt giải tập giới hạn góp phần hình thành lực giải toán cho học sinh Từ lý chọn đề tài: Thực hành dạy học phát giải vấn đề theo hớng rèn luyện lực giải toán cho học sinh THPT (Thể qua chủ đề giới ... hành dạy học ph gqvđ theo hớng rèn luyện lực giải toán cho học sinh (thông qua chủ đề giới hạn, sgk đại số giải tích 11 nâng cao năm 2007, nxb giáo dục) 2.1 Nội dung chủ yếu phần giới hạn, sgk Đại ... toàn lớp thấy đợc việc phân tích lời giải tập toán để áp dụng vào toán khác đề xuất toán 1.3 Dạy học PH GQVĐ theo định hớng rèn luyện lực giải toán cho học sinh 1.3.1 Năng lực Năng lực vấn đề trừu...
 • 98
 • 624
 • 4

Tài liệu CHUYÊN ĐỀ:BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI TOÁN VỀ ĐẲNG THỨC BẤT ĐẲNGTHỨC CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS ppt

Tài liệu CHUYÊN ĐỀ:BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI TOÁN VỀ ĐẲNG THỨC VÀ BẤT ĐẲNGTHỨC CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS ppt
... nạp toán học Phương pháp 11: Phương pháp dùng toạ độ, hình học Chương II BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI TOÁN VỀ ĐẲNG THỨC VÀ BẤT ĐẲNGTHỨC CHO HỌC SINH GIỎI LỚP THCS 2.1 Các yêu cầu kiến thức kỹ toán ... CHUNG 1.1 Năng lực giải toán đẳng thức bất đẳng thức Việc giải toán đẳng thức (ĐT) bất đẳng thức (BĐT) giúp nhiều cho việc rèn luyện học sinh (HS) óc trừu tượng hoá khái quát hoá Do toán ĐT BĐT ... lực giải toán cho HS giỏi toán lớp THCS Năng lực giải toán hình thành phát triển trình hoạt động HS Giải tập toán học hoạt động quan trọng học tập, người thầy cần phải xác định hệ thống tập cho...
 • 90
 • 1,363
 • 39

Tài liệu Chuyên đề BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI TOÁN VỀ ĐẲNG THỨC BẤT ĐẲNGTHỨC CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS docx

Tài liệu Chuyên đề BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI TOÁN VỀ ĐẲNG THỨC VÀ BẤT ĐẲNGTHỨC CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS docx
... thảo luận (theo nhóm): Hãy cho biết: Một vài kỹ thuật lưu ý để giải Đề thi học sinh giỏi Toán lớp đạt kết cao ? PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Đọc đề thi thật kỹ, tối thiểu 03 ... khoăn tập chưa giải để đảm bảo xác cao tập giải Tiếp tục với tập định hướng cách giải PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Cần loại bỏ suy nghĩ phải giải đến tập ghi vào thi, tổng điểm ... cách giải lần đọc thứ hai, lần đọc thứ ba HS phát ý tưởng để thực tập đó, ghi nháp, không tiếp tục bỏ qua PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Ghi lời giải chi tiết tập chắn giải vào...
 • 10
 • 769
 • 13

Rèn kĩ năng giải toán chứng minh cho sinh viên ngành sư phạm toán trường CĐSP điện biên thông qua giảng dạy học phần hình học sơ cấp thực hành giải toán

Rèn kĩ năng giải toán chứng minh cho sinh viên ngành sư phạm toán trường CĐSP điện biên thông qua giảng dạy học phần hình học sơ cấp và thực hành giải toán
... gii toỏn cho sinh viờn l mt nhim v rt quan trng i vi cỏc hc phn toỏn Vỡ vy ngi thy khụng ch cung cp cho sinh viờn phng phỏp gii, nhng dng toỏn c th m cn phi thụng qua nú, rốn luyn cho sinh viờn ... toỏn chng minh hỡnh cho sinh viờn l hng dn sinh viờn gii cỏc bi toỏn ú Cha cú s nh hng c th sinh viờn t hc, t nghiờn cu, c bit l ngun ti liu cung cp cho sinh viờn tham kho cha phong phỳ, sinh viờn ... minh cho sinh viờn ngnh s phm toỏn- Trng CSP in Biờn thụng qua ging dy hc phn hỡnh hc s cp v thc hnh gii toỏn" Mc ớch nghiờn cu xut mt s bin phỏp rốn luyn k nng gii toỏn chng minh hỡnh cho sinh...
 • 87
 • 1,104
 • 0

bai tap dai so so cap va thuc hanh giai toan

bai tap dai so so cap va thuc hanh giai toan
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐHSP ĐỒNG THÁP LỚP CĐSTOAN11 BÀI TẬP Đại số sơ cấp Thực hành Giải toán Giáo trình dùng cho sinh viên Cao đẳng ( In lần...
 • 221
 • 3,570
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: bộ sách thực hành giải toán tiểu họcchuyên đề bồi dưỡng hõ sinh giỏi toán 9chuyên đề bồi dưỡng hõ sinh giỏi toán 7 thcscác chuyên đề bồi dưỡng họ sinh giỏi toán 7 thcschuyên đề bồi dưỡng hsg sinh 11chuyên đề bồi dưỡng hsg sinhhinh hoc so cap va thuc hanh giai toangiai hinh hoc so cap va thuc hanh giai toangiai bai tap hinh hoc so cap va thuc hanh giai toangiao an hinh hoc so cap va thuc hanh giai toansach hinh hoc so cap va thuc hanh giai toanthực hành giải toán ở tiểu họcgiải chương 7 hình học sơ cấp và thực hành giải toán của thầy phan như cươnglời giải bài tập hình học sơ cấp và thực hành giải toángiai hinh hox so cap va thuc hanh giai toanCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây