ĐỒ ÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN: TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN CÂY GỖ QUÝ TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ

luận văn nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc kạn

luận văn nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc kạn
... tắc đồng quản rừng Vườn quốc gia Ba Bể Tỉnh Bắc Kạn 2.1.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá tiềm đồng quản bên liên quan quản bảo vệ rừng Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn - Đề xuất nguyên tắc ... có nguyên tắc giải pháp đồng quản để giải 13 mâu thuẫn quản tài nguyên Vườn quốc gia Ba Bể Đây yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết thực tiễn Đề tài: Nghiên cứu đề xuất số nguyên tắc giải pháp đồng ... đồng quản rừng Vườn quốc gia Ba B ể tỉnh Bắc Kạn thực nhằm góp phần cung cấp thêm thông tin đồng quản rừng Trên sở đánh giá tiềm đồng quản rừng Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc kạn đưa nguyên...
 • 96
 • 891
 • 7

Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản tại vườn quốc gia ba bể, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý tại vườn quốc gia ba bể, tỉnh bắc kạn
... NGUYÊN T C VÀ GII PHÁP NG QUN LÝ T I V N QU C GIA BA B, TNH B C K N LUN VN TH C S KHOA H C LÂM NGHI P THÁI NGUYÊN - 2013 TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM B THI N TUÂN NGHIÊN ... Ngc Sn THÁI NGUYÊN - 2013 i L I CAM OAN Tôi xin cam oan: B n lu n v n th c s Nghiên c u nguyên t c gi i pháp xu t m t s ng qu n t i V n Qu c Gia Ba B tnh B c K n” công trình nghiên c u th c ... quan 53 3.5 Nghiên c u, xu=t m)t s nguyên t+c gi i pháp th c hin ng qu n r ng t i V n quc gia Ba B(, t∗nh B+c K n .55 3.5.1 xu=t m)t s nguyên t+c th c hin ng qu n r ng ...
 • 100
 • 55
 • 0

Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản tại vườn quốc gia ba bể, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý tại vườn quốc gia ba bể, tỉnh bắc kạn
... Nghiên cứu, đề xuất số nguyên tắc giải pháp thực đồng quản rừng Vƣờn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn .55 3.5.1 Đề xuất số nguyên tắc thực đồng quản rừng .55 3.5.2 Đề xuất số giải pháp ... Đánh giá tiềm đồng quản bên liên quan quản bảo vệ rừng Vƣờn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn - Đề xuất đƣợc nguyên tắc giải pháp đồng quản rừng Vƣờn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Số hóa trung ... tổng quát Nghiên cứu sở luận thực tiễn đồng quản rừng làm sở đề xuất nguyên tắc đồng quản giải pháp thích hợp thực nguyên tắc đồng quản rừng Vƣờn quốc gia Ba Bể Tỉnh Bắc Kạn 2.1 Mục...
 • 100
 • 57
 • 1

Văn hóa sinh thái của người dao quần chẹt tại vườn quốc gia Ba Ba huyện Ba thủ đô Hà Nội

Văn hóa sinh thái của người dao quần chẹt tại vườn quốc gia Ba Vì xã Ba Vì huyện Ba Vì thủ đô Hà Nội
... người Dao Quần Chẹt Vườn quốc gia Ba Vì, ba huyện Ba Nội Chương 2: Giá trị văn hóa sinh thái truyền thống người Dao Quần Chẹt Vườn quốc gia Ba Vì, Ba Vì, huyện Ba Nội ... cho người tự nhiên 1.2 KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI DAO QUẦN CHẸT TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ, XÃ BA VÌ, HUYỆN BA VÌ – HÀ NỘI 1.2.1 Lịch sử người Dao Quần Chẹt Vườn quốc gia Ba Ba Vì, huyện Ba ... VĂN HÓA SINH THÁI CỦA NGƯỜI DAO QUẦN CHẸT 67 TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ 67 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VĂN HÓA SINH THÁI CỦA NGƯỜI DAO QUẦN CHẸT TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ, XÃ BA VÌ, HUYỆN...
 • 94
 • 408
 • 0

Luận văn tốt nghiệp văn hóa sinh thái của người dao quần chẹt tại vườn quốc gia ba ba huyện ba

Luận văn tốt nghiệp văn hóa sinh thái của người dao quần chẹt tại vườn quốc gia ba vì xã ba vì huyện ba vì
... quát người Dao Quần Chẹt Vườn quốc gia Ba Vì, ba huyện Ba – Hà Nội Chương 2: Giá trị văn hóa sinh thái truyền thống người Dao Quần Chẹt Vườn quốc gia Ba Vì, Ba Vì, huyện Ba – Hà ... cho người tự nhiên 1.2 KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI DAO QUẦN CHẸT TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ, XÃ BA VÌ, HUYỆN BA VÌ – HÀ NỘI 1.2.1 Lịch sử người Dao Quần Chẹt Vườn quốc gia Ba Ba Vì, huyện Ba – ... GIÁ CHUNG VỀ VĂN HÓA SINH THÁI CỦA NGƯỜI DAO QUẦN CHẸT TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ, XÃ BA VÌ, HUYỆN BA VÌ – HÀ NỘI 64 3.1.1 Các giá trị văn hóa sinh thái người Dao Quần Chẹt thể tư tưởng...
 • 95
 • 522
 • 1

VĂN hóa SINH THÁI của NGƯỜI DAO QUẦN CHẸT tại vườn QUỐC GIA BA – xã BA HUYỆN BA – hà nội

VĂN hóa SINH THÁI của NGƯỜI DAO QUẦN CHẸT tại vườn QUỐC GIA BA vì – xã BA vì HUYỆN BA vì – hà nội
... người Dao Quần Chẹt Vườn quốc gia Ba Vì, ba huyện Ba Nội Chương 2: Giá trị văn hóa sinh thái truyền thống người Dao Quần Chẹt Vườn quốc gia Ba Vì, Ba Vì, huyện Ba Nội ... TRỊ VĂN HÓA SINH THÁI CỦA NGƯỜI DAO QUẦN CHẸT TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ 68 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VĂN HÓA SINH THÁI CỦA NGƯỜI DAO QUẦN CHẸT TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ, XÃ BA VÌ, HUYỆN BA HÀ ... viên người Dao Quần Chẹt Ba huyện Ba Nội     12    ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI Đề tài bước đầu giá trị văn hóa sinh thái truyền thống người Dao Quần Chẹt Vườn quốc gia Ba Vì, Ba huyện...
 • 14
 • 84
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên và ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái tới tái sinh tự nhiên ở các trạng thái rừng IIIA1, IIIA2 và IIIA3 tại vườn quốc gia Ba – Hà Nội

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên và ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái tới tái sinh tự nhiên ở các trạng thái rừng IIIA1, IIIA2 và IIIA3 tại vườn quốc gia Ba Vì – Hà Nội
... tự nhiên tác động yếu tố đến tái sinh tự nhiên cần thiết vậy, thực đề tài : Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên ảnh hưởng nhân tố sinh thái tới tái sinh tự nhiên trạng thái rừng III A1, IIIA2 ... che rừng, bảo tồn đa dạng sinh học 4.4 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố sinh thái đến tái sinh tự nhiên 4.4.1 Ảnh hưởng tầng cao đến tái sinh tự nhiên trạng thái rừng IIIA1, IIIA2 IIIA3 a, Tổ thành ... gian phục hồi 15 3.2.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên tán rừng trạng thái rừng IIIA1, IIIA2 IIIA3 (Theo phân loại trạng thái rừng Loeschau) Vườn Quốc gia Ba Vì...
 • 73
 • 836
 • 5

Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế chính sách cho thuê môi trường rừng tại các vườn quốc gia ở khu vực phía bắc việt nam – nghiên cứu tại vườn quốc gia ba vì, tam đảo, bến en

Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế chính sách cho thuê môi trường rừng tại các vườn quốc gia ở khu vực phía bắc việt nam – nghiên cứu tại vườn quốc gia ba vì, tam đảo, bến en
... VQG khu vực phía Bắc Việt Nam ðối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu sách cho thuê môi trường rừng cho mục ñích kinh doanh DLST số VQG khu Phương pháp nghiên cứu vực phía Bắc Việt Nam ... ñiểm Vườn quốc gia Ba Vì, Tam ðảo, Bến En ảnh hưởng biệt khai thác dịch vụ môi trường rừng ñể nâng cao thu nhập cho Vườn ñến thực sách cho thuê thuê môi trường rừng 3.3 Chính sách cho thuê môi trường ... ñộng cho thuê môi + Cơ sở lý luận thực tiễn sách cho thuê môi trường rừng VQG trường rừng Thông tin tình hình triển khai sách cho thuê môi trường + Nghiên cứu thực trạng sách thực sách cho thuê môi...
 • 14
 • 51
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng sinh học rừng phục hồi tại Vườn Quốc gia Ba – Hà Nội

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng sinh học rừng phục hồi tại Vườn Quốc gia Ba Vì – Hà Nội
... đáp ứng tính cấp thiết khoa học thực tiễn Xuất phát từ yêu cầu tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc tính đa dạng sinh học rừng phục hồi Vườn Quốc gia Ba Nội ” nhằm ... khu phục hồi sinh thái khu vực Khánh Thượng Suối Ổi VQG Ba Vì, huyện Ba Vì, Nội Về nội dung đề tài nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc tiêu sinh trưởng tầng cao, đặc điểm cấu trúc lớp tái sinh ... tán rừng tính đa dạng thực vật Vườn Quốc gia 11 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cao - Cấu trúc tổ thành tầng cao - Cấu trúc mật độ tầng cao - Quy luật phân bố số...
 • 62
 • 462
 • 3

Nghiên cứu đa dạng sinh học của bộ Phù du (Ephemeroptera) tại vườn quốc gia Ba Vì, tỉnh Hà Tây

Nghiên cứu đa dạng sinh học của bộ Phù du (Ephemeroptera) tại vườn quốc gia Ba Vì, tỉnh Hà Tây
... KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN c ứ u KH-CN Tên đề tài: N ghiên cứu đa dạng sinh học củ a Phù du (Ephemeroptera) vườn Quốc gia Ba V ì, tỉnh Tây Mã số: Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ... Huy M ục đích nội dung nghiên cứu: - Mục đích: Xác định thành phần lồi Phù du Vườn Quốc gia Ba Vì bước đầu nghiên cứu phàn bơ' lồi theo tính chất dòng chảy suối - Nội duns nghiên cứu: + Điều tra ... kết nghiên cứu sở, tảng thúc đẩy việc nghiên cứu Phù du khu vực châu Á Đ ã có nhiều quốc gia khu vực châu Á quan tâm đến nghiên cứu khu hệ Phù du, cần nói đến T rung Quốc, N hật Bản Hàn Quốc...
 • 38
 • 558
 • 0

Thành phần động vật không xương sống ở một số thủy vực tại Vườn Quốc gia Ba và khả năng sử dụng chúng làm sinh vật chỉ thị đánh giá chất lượng nước của thủy

Thành phần động vật không xương sống ở một số thủy vực tại Vườn Quốc gia Ba Vì và khả năng sử dụng chúng làm sinh vật chỉ thị đánh giá chất lượng nước của thủy
... Thành phần Động vật không xương sống số thủy vực Vườn Quốc gia Ba khả sử dụng chúng làm sinh vật thị đánh giá chất lượng nước thủy vực nhằm mục đích: Điều tra, nghiên cứu, đánh giá trạng thành ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN oOo - TRẦN THỊ THU TRANG THÀNH PHẦN ĐỘNG VẬT KHÔNG XƢƠNG SỐNG MỘT SỐ THỦY VỰC TẠI VƢỜN QUỐC GIA BA VÌ VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHÚNG ... thông qua việc sử dụng ĐVKXS cỡ lớn làm sinh vật thị quan trắc đánh giá chất lượng nước Việt Nam” Năm 1998, hai lớp tập huấn nghiên cứu sử dụng ĐVKXS làm sinh vật thị đánh giá chất lƣợng nƣớc...
 • 98
 • 770
 • 0

Phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia ba

Phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia ba vì
... hiệu phát triển du lịch sinh thái Vƣờn Quốc gia Ba nhằm khai thác hợp lý tiềm du lịch sinh thái Vƣờn Quốc gia Ba Tìm hiểu thực trạng tiềm phát triển du lịch sinh thái Vƣờn Quốc gia Ba Vì, ... Tiềm phát triển du lịch sinh thái VQG Ba Chƣơng 2: Thực trạng du lịch sinh thái VQG Ba Chƣơng 3: Biện pháp phát triển du lịch sinh thái VQG Ba NỘI DUNG CHƢƠNG TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH ... phƣơng phát triển Nhiệm vụ nghiên cứu Đánh giá tiềm phát triển du lịch sinh thái Vƣờn Quốc gia Ba Tìm hiểu trạng hoạt động du lịch VQG Ba Vì, đánh giá trạng du lịch dƣới góc độ du lịch sinh thái...
 • 80
 • 339
 • 2

nghiên cứu tình hình gây trồng, nhân nuôi, phát triển lâm sản ngoài gỗ tại vườn quốc gia Ba Vì.

nghiên cứu tình hình gây trồng, nhân nuôi, phát triển lâm sản ngoài gỗ tại vườn quốc gia Ba Vì.
... tồn phát triển LSNG cho địa phương Được đồng ý Vườn quốc gia Ba Vì Trường Đại học Lâm nghiệp, nhóm sinh viên chuyên môn hóa LSNG, lớp 54QLTNR&MT tiến hành điều tra, nghiên cứu tình hình gây trồng, ... để gây trồng hom bánh tẻ, tùy theo loài mà có thẻ cắt ngắn hay dài Các thuốc gây trồng giâm hom phát triển tốt phát triển rừng phát triển thiếu chăm sóc người phá hoại gia súc sâu bọ IV Tình hình ... trồng, nhân nuôi, phát triển LSNG VQG Ba Vì PHẦN 2: ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CỦA KHU VỰC THỰC TẬP I Đặc điểm điều kiện tự nhiên Vị trí địa lý Vị trí : Vườn Quốc gia Ba Vì nằm địa bàn 16 xã thuộc huyện Ba...
 • 64
 • 346
 • 1

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch bền vững tại Vườn Quốc gia Ba

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch bền vững tại Vườn Quốc gia Ba Vì
... VÀ DU LỊCH BỀN VỮNG Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI VQG BA VÌ 12 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ DU LỊCH ... phát huy truyền thống quý giá, tốt đẹp dân tộc 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ 2.1 Khái quát VQG Ba 2.1.1 Vị trí địa lí Vườn quốc gia Ba 10 vườn ... 1.2.Khái niệm phát triển bền vững phát triển du lịch bền vững 1.2.1 .Phát triển bền vững 1.2.1.1.Khái niệm Phát triển bền vững khái niệm nhằm định nghĩa phát triển mặt mà đảm bảo tiếp tục phát triển tương...
 • 63
 • 1,301
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: hiện trạng tài nguyên thực vật tại vườn quốc gia ba vìdu lịch tại vườn quốc gia ba vìđề xuất tuyến thu gom rác thải tại vườn quốc gia ba vìđa dạng sinh học của bò sát tại vườn quốc gia ba vìquy hoạch môi trường tại vườn quốc gia ba vìcông ty quản lý tài sản quốc giathành lập công ty quản lý tài sản quốc giacông ty quản lý tài sản quốc gia vamctổng quan về thị trường mua bán nợ và công ty quản lý tài sản quốc giakhái quát về công ty quản lý tài sản quốc giahoạt động mua bán nợ của công ty quản lý tài sản quốc giaquản lý tài sản quốc gia phân bổ các nguồn lực một cách hợp lýnghiên cứu tác động của người dân địa phương đến tài nguyên rừng tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc cạnbáo cáo khoa học số loài quý hiếm tại vườn quốc gia ba bểbản đồ vườn quốc gia ba vìNghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới công nghiệp hóa tại tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Cataloge dung cu co khiTiểu Luận: Tìm Hiểu Về API GravityTiểu luận về Độ nhớt_ViscosityĐo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến qua 6 chỉ sốCông nghệ Sản xuất izo octanSản xuất nhiên liệu sạchgiao an sinh 12 soan theo huong phat trien nang lucThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyThuyết trình phân tích hiệu quả trong việc thực thi các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàngchỉ số tài chính cty sữa (autosaved) 20132016Cấu hình FTP trên windowsCấu hình DNS trên linuxGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lựcCấu hình DNS trên windowsArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003kế hoạch EMarketing cho ý tưởng kinh doanh bánh online GreenCakePhương pháp phổ hấp thụ phân tửBÀI GIẢNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT CƠ KHÍTiết 20. OBH: Niềm vui của em. TĐN: TĐN số 6