Những câu hỏi và bài tập chọn lọc theo chủ đề của di truyền biến dị nguyễn duy minh

Câu hỏi bài tập chọn lọc hóa THCS tập1

Câu hỏi và bài tập chọn lọc hóa THCS tập1
... ph©n hủ 42 A-3 ; C-1; D-2 D¹ng 2: Bµi nhËn biÕt c¸c chÊt A Lý thut c¬ b¶n vỊ thc thư ho¸ häc ë THCS Mét sè thc thư th«ng dơng: Thc thư Q tÝm Dïng ®Ĩ nhËn -Axit -Baz¬ kiỊm Phªnolphtalª -Baz¬ kiỊm...
 • 56
 • 101
 • 1

Câu hỏi bài tập chọn lọc hóa THCS tập 2

Câu hỏi và bài tập chọn lọc hóa THCS tập 2
... Cu(NO3 )2 + 2NO2 + 2H2O Ag + 2HNO3 = AgNO3 + NO2 + H2O n NO2 = 2nCu + n Ag = 2. 0,03 + 0, 02 =0,08 mol VNO2 = 0,08 .22 ,4 = 1,7 92 lít 130 a) 4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 4FeCO3 + 3O2 = 2Fe2O3 + 4CO2 b) ... d: Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + SO2 2NaHSO3 + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O + 2SO2 SO2 làm màu dung dịch Br2 SO2+ Br2 + 2H2O = 2HBr + H2SO4 Hỗn hợp X tác dụng với KOH 2NaHSO3 + 2KOH = Na2SO3 + K2SO3 ... 0 ,25 M 148 32 Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2 K2CO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + CO2 Khí B: CO2 Cho CO2 sục vào dung dịch Ca(OH )2 d: CO2 + Ca(OH )2 = CaCO3 + H2O nCO2 = nCaCO3 = 30 = 0,3mol 100 n Na2CO3...
 • 46
 • 272
 • 1

Câu hỏi bài tập chọn lọc hóa THCS tập 3

Câu hỏi và bài tập chọn lọc hóa THCS tập 3
... CH3COOH + 2Na 2CH3COONa + H2 e) C2H5OH + CH3COOH H SO4 dac CH3COOC2H5 + H2O f) (R-COO)3C3H5 + 3NaOH R-COONa + C3H5(OH )3 Dạng 3: Nhận biết tách chất Bài tập tự luận 2 03 Có bình đựng ... mol Hiệu suất phản ứng là: H= 0, 3. 100 = 30 % Bài tập trắc nghiệm khách quan 234 CH2=CH2 CH3CH2Cl 235 a.S - b.Đ - c.S - d.Đ Dạng 6: Bài tập a xit Bài tập tự luận 236 Z axit hữu chứa nhóm COOH Để ... trống cho hợp lý: CH3COOH ; CH2=CH2 ; CH3COONa ; CH3CH2ONa ; CH3CH2Cl 235 Đánh dấu ì vào ô trống câu câu sai: Rợu 35 0 là: Đ a 100 gam rợu có 35 gam C2H5OH 65 gam nớc b Hỗn hợp 35 % thể tích C2H5OH...
 • 28
 • 206
 • 1

245 câu hỏi Bài tập chọn lọc hoá học trung học cơ sở ( phần 1)

245 câu hỏi và Bài tập chọn lọc hoá học trung học cơ sở ( phần 1)
... B (2 ) CaCO3 (6 ) CO2 (4 ) CaCl2 Ca(HSO3)2 d) (1 ) FeCl3 (3 ) A (2 ) (6 ) E FeCl3 (5 ) (4 ) B e) (2 ) Fe (3 ) A (1 ) (5 ) B E (6 ) (4 ) g) A B (1 ) D (3 ) (2 ) Al (nhôm) (4 ) E (5 ) F h) Al (nhôm) (1 ) A (2 ) B (3 ) ... B (3 ) (4 ) D (5 ) A Al (nhôm) (6 ) B i) (5 ) Na (1 ) A (2 ) B (3 ) NaNO3 D (4 ) NaOH k) NaClO (5 ) Fe(OH)3 (2 ) (1 ) A Cl2 (3 ) B (4 ) Cl2 m) (7 ) D CO2 (6 ) A (5 ) (1 ) CO2 (2 ) (4 ) CaCO3 (8 ) Ca(HCO3)2 (3 ) B ... trình hoá học theo sơ đồ chuyển hoá sau: a) (2 ) S (lưu huỳnh) (1 ) A (3 ) (4 ) D B (5 ) E (6 ) A E b) A (1 ) SO2 (2 ) NaHSO3 c) (3 ) B (4 ) H2SO4 (9 ) Na2SO4 (5 ) SO2 (6 ) D (7 ) E (8 ) SO2 (1 ) CaCO3 (3 ) A (5 )...
 • 48
 • 501
 • 0

NHỮNG CÂU HỎI BÀI TẬP VẬT LÍ PHỔ THÔNG ppt

NHỮNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VẬT LÍ PHỔ THÔNG ppt
... giải toán thảo luận câu hỏi khó thuyết vật Rất nhiều câu hỏi tập trường phổ thông thảo luận Ngoài có tập tự giải (có đáp số cuối sách) Đa số câu hỏi tập đề thi đầu vào Viện Kĩ thuật Điện ... chiều trọng lực; vật theo đường parabol Mặc dù hai trường hợp vật chuyển động tác dụng lực – trọng lực – chất chuyển động 22 | Những câu hỏi tập vật phổ thông khác Một nhà vật nói khác biệt ... hợp cho hướng chuyển động vật không trùng với hướng lực tác dụng lên Tuy nhiên, điều hoàn toàn phù | Những câu hỏi tập vật phổ thông hợp với định luật II Newton Câu hỏi em cho thấy em chưa nghĩ...
 • 245
 • 512
 • 0

Nâng cao hiệu quả giảng dạy chương HALOGEN bằng hệ thống các câu hỏi bài tập phân hoá nêu vấn đề

Nâng cao hiệu quả giảng dạy chương HALOGEN bằng hệ thống các câu hỏi và bài tập phân hoá  nêu vấn đề
... pháp dạy học phân hoá phơng pháp dạy học nêu vấn đề, vận dụng dạy học phân hoá kết hợp nêu vấn đề ơrixtic để xây dựng hệ thống câu hỏi tập hoá học nhằm mục đích nâng cao hiệu giảng dạy chơng Halogen, ... liệu dạy học nh phơng pháp dạy học - có phân hoá dạy học nêu vấn đề Sự phân hoá dạy học nêu vấn đề thể hai hình thức a) Phân hoá mặt tổ chức dạy học nêu vấn đề - mức độ dạy học nêu vấn đề: Lê ... đảm bảo đợc tất mục đích nói Vì chọn đề tài: Nâng cao hiệu giảng dạy chơng Halogen hệ thống câu hỏi tập phân hoá - nêu vấn đề II/- lịch sử vấn đề Dạy học phân hoá xuất sớm Trong lịch sử giáo dục,...
 • 69
 • 490
 • 0

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hoá nêu vấn đề chương halogen hoá học lớp 10 chương trình hoá học nâng cao t

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hoá nêu vấn đề chương halogen hoá học lớp 10 chương trình hoá học nâng cao t
... xã hội t nh u vi t phơng pháp dạy học phân hoá nêu vấn đề để xây dựng hệ thống t p phân hoá nêu vấn đề phần halogen chơng trình hoá học lớp 10 nâng cao, nhằm ph t triển lực t sáng t o, t lôgic ... phân hoá nêu vấn đề t p cụ thể - Nghiên cứu nội dung cấu trúc chơng trình hoá học phổ thông chơng trình hoá vô phần Halogen hợp ch t - Xây dựng hệ thống câu hỏi t p phân hoá nêu vấn đề phần Halogen ... liệu hoá học (bài hoá học vô cơ, t p hoá học hữu cơ) * Bài t p cụ thể, trừu t ng, t p kỹ thu t tổng hợp, t p lịch sử Phân loại theo mục đích dạy học: 31 * Bài t p củng cố * Bài t p nâng cao Phân...
 • 115
 • 713
 • 1

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hoá nêu vấn đề phần rượu este (chương trình hoá hữu cơ lớp 12 THPT)

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hoá  nêu vấn đề phần rượu và este (chương trình hoá hữu cơ lớp 12 THPT)
... sinh Sự phân hoá dạy học nêu vấn đề, mức độ dạy học nêu vấn đề: Thuyết trình nêu vấn đề đàm thoại nêu vấn đề Nghiên cứu nêu vấn đề phân hoá nội dung mức độ phức tạp vấn đề nghiên cứu Mỗi đề nghiên ... hóa hữu cơ, đặc biệt phần rợu, este, loại tập hóa học hữu - Xây dựng hệ thống câu hỏi tập phân hoá- nêu vấn đề phần rợu, este - Thực nghiệm s phạm để xác định hiệu quả, hớng tính khả thi đề tài ... việc sử dụng tập phân hóa - nêu vấn đề dạy học hóa học trờng THPT Để đảm bảo tính khả thi đề tài nghiên cứu, tức xây dựng đợc hệ thống câu hỏi, tập phân hóa - nêu vấn đề cho phần rợu este có hiệu...
 • 131
 • 149
 • 0

LỰA CHỌN, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ (PHẦN VÔ CƠ-BAN KHTN) NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC NHẬN THỨC DUY CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LỰA CHỌN, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ (PHẦN VÔ CƠ-BAN KHTN) NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC NHẬN THỨC VÀ TƯ DUY CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... tài : “LỰA CHỌN, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ (PHẦN VÔ CƠ-BAN KHTN) NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC NHẬN THỨC VÀ TƯ DUY CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” Mục ... BAN KHTN) NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC NHẬN THỨC VÀ TƯ DUY CHO HỌC SINH I Phân tích hình thành phát triển khái niệm phản ứng oxi hóa- khử chương trình hóa học phổ thông Vai trò, vị trí phản ứng oxi hóa- ... cứu Xây dựng hệ thống câu hỏi lý thuyết tập phản ứng oxi hóa- khử nhằm phát huy lực nhận thức cho học sinh THPT Nhiệm vụ đề tài a- Nghiên cứu sở lý luận đề tài vấn đề: - Hoạt động nhận thức...
 • 169
 • 1,661
 • 9

Tuyển chọn xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan dùng trong dạy học Hóa học phần phi kim lớp 11 nâng cao - trung học phổ thông

Tuyển chọn và xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan dùng trong dạy học Hóa học phần phi kim lớp 11 nâng cao - trung học phổ thông
... Tuấn TUYểN CHọN XÂY DựNG Hệ THốNG CÂU HỏI BàI TậP TRắC NGHIệM KHáCH QUAN DùNG TRONG DạY HọC HóA HọC PHầN PHI KIM LớP 11 NÂNG CAO - Trung học phổ thông Luận văn thạc sĩ s- phạm hóa học Chuyên ... khỏch quan phn phi kim Húa hc lp 11 - nõng cao - Thc nghim kim tra, ỏnh giỏ cht lng h thng cõu hi v bi trc nghim khỏch quan ó c chun b cho vic kim tra kin thc ca hc sinh lp 11 - nõng cao - X lý ... thạc sĩ s- phạm hóa học Chuyên ngành: Lý luận ph-ơng pháp dạy học (bộ môn hóa học) Mã số: 60.14.10 Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: TS Trần Trung Ninh H NI - 2009 MC LC Trang Phn M u Error! Bookmark...
 • 143
 • 426
 • 0

“LỰA CHỌN, xây DỰNG hệ THỐNG câu hỏi bài tập về pư OXH KHỬ (PHẦN vô cơ BAN KHTN) PHÁT HUY NĂNG lực NHẬN THỨC DUY CHO học SINH ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG

“LỰA CHỌN, xây DỰNG hệ THỐNG câu hỏi và bài tập về pư OXH  KHỬ (PHẦN vô cơ  BAN KHTN) PHÁT HUY NĂNG lực NHẬN THỨC và tư DUY CHO học SINH ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG
... t-ởng cho hs cặp oxh - k, p- oxh - k theo nấc, mức độ khả p- oxh - k tạo tiền đề cho em có sở nghiên cứu phần đ-ợc tốt * * Chng trỡnh húa hc lớp 11 (ban KHTN) Trong chng trỡnh húa hc lớp 11 ban ... phn phỏt huy nng lc nhn thc v t cho hs Để giúp hs lĩnh hội kiến thức, kĩ môn Hóa học đ-ợc tốt, ng-ời giáo viên không sử dụng câu hỏi tập để hình thành kiến thức, khắc sâu, hoàn thiện kiến thức kĩ ... qua góp phần phát huy lực nhận thức t- cho hs Xut phỏt t mc ớch ca ti, chỳng tụi ó phõn tớch vai trũ tỏc dụng c bn ca bi húa hc vic phỏt huy nng lc nhn thc v t cho hs ú l: * Giỳp cho hs nng ng...
 • 27
 • 88
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap doc phong canh den hung va nhung cau hoi trong bai tap doccâu hỏi và bài tập điều kiệncâu hỏi và bài tập thực hànhcâu hỏi và bài tập thuếcâu hỏi và bài tập hóa phân tích 1câu hỏi và bài tập hóa phân tíchtổng kết câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thptcâu hỏi và bài tập pháp luật kinh tếcâu hỏi và bài tập tin học 8 bài 2câu hỏi và bài tập tiếng việt thực hànhcâu hỏi và bài tập địa lý 12 bài 9câu hỏi và bài tập tcdn800 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa họccâu hỏi và bài tập địa lí lớp 10câu hỏi và bài tập phiên mã và dịch mãBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q3-2016Báo cáo thường niên 2011 BCTN Hoa Phat 2011Báo cáo thường niên 2009 (PHẦN II)Hiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có probiotic, prebiotic đến tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, nhiễm khuẩn của trẻ em 25 36 tháng tuổiCV 1858 BKHCN thi thang hang vien chuc2017Bai giang ATLĐ cho công nhânDE THI TIN HOC HI I KHỐI 2 NH 16-17Nghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng Viễn thám và GIS tại tỉnh Cà MauĐề ôn thi toán 7 HKIso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁP111giai trinh loi nhuan qui I 2010(26.04.2010)6.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)Báo cáo phần mềm xếp lịch thời khóa biểu C110 amazing magic tricks5. Bao cao SXKD nam 20156. Bao cao tai chinh thuc hien nam 2015