Tác phẩm của Triều Ân với vấn đề bản sắc dân tộc

tính thống nhất và đa dạng văn hóa: giáo dục và vấn đề bản sắc dân tộc Việt nam

tính thống nhất và đa dạng văn hóa: giáo dục và vấn đề bản sắc dân tộc Việt nam
... thị văn hoá dân tộc trường đại học Việt Nam nước văn hoá nhân loại Thứ hai, dân tộc Việt khu vực Đông Nam Á Đông Á Nam luôn dân tộc đa sắc cần phải phối hợp chặt chẽ tộc, đa tín ngưỡng đa văn ... chung, thống nhận sắc dân tộc dân tộc Việt toàn thể cộng đồng dân tộc Việt Nam số dân tộc khác Đông Nam Nam, bị phương hướng Á Đông Á Sự tồn Vì vậy, cần phải quan niệm khác khác biệt tính đa dạng ... văn hoá, khám phá sâu sắc tính thống tính đa dạng văn tính thống tính đa dạng văn hoá hoá dân tộc Bên cạnh giá trị, nước toàn khu vực, biểu tượng, trình văn hoá sở góp phần đổi phương người Việt...
 • 16
 • 2,101
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TÍNH THỐNG NHẤT VÀ ĐA DẠNG VĂN HOÁ: GIÁO DỤC VÀ VẤN ĐỀ BẢN SẮC DÂN TỘC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... lực khám phá sắc dân tộc Việt diversities) xu hướng đa dạng hoá ngày Nam Nhiều nhà khoa học có lý gia tăng đời sống dân tộc Việt cho Việt Nam dân Nam đại mà số nhà nghiên cứu tộc nông dân - nông ... thị văn hoá dân tộc trường đại học Việt Nam nước văn hoá nhân loại Thứ hai, dân tộc Việt khu vực Đông Nam Á Đông Á Nam luôn dân tộc đa sắc cần phải phối hợp chặt chẽ tộc, đa tín ngưỡng đa văn ... chung, thống nhận sắc dân tộc dân tộc Việt toàn thể cộng đồng dân tộc Việt Nam số dân tộc khác Đông Nam Nam, bị phương hướng Á Đông Á Sự tồn Vì vậy, cần phải quan niệm khác khác biệt tính đa dạng...
 • 16
 • 432
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "VẤN ĐỀ BẢN SẮC DÂN TỘC VÀ QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... làm đa dạng thêm sắc dân tộc Chúng ta ngày ý thức rõ trình hội nhập Quá trình làm cho quốc gia ngày xích lại gần giá trị truyền thống chung, đồng thời tạo điều kiện cho dân tộc phát huy nét độc ... cộng đồng dân tộc lãnh thổ Việt Nam Ngày nay, nhận thức sâu sắc trình giao lưu, hội nhập với giới hội lớn để Việt Nam học hỏi, tiếp thu, đồng thời kế thừa phát huy giá trị truyền thống dân tộc Hơn ... định hội nhập sở lựa chọn tối ưu, để tích hợp nhiều tinh hoa đặc sắc nhiều văn hoá phù hợp với đặc điểm truyền thống dân tộc Bởi vì, giao lưu hội nhập mà tiếp nhận vô điều kiện rốt làm sắc dân tộc...
 • 5
 • 188
 • 0

Vấn đề bản sắc dân tộc và quá trình hội nhập

Vấn đề bản sắc dân tộc và quá trình hội nhập
... nằm quĩ đạo Hội nhập đường tất yếu, lẽ sống dân tộc Vấn đề đặt hội nhập Rõ ràng, với tư chủ động, hội nhập sở tự khẳng định mình, nổ lực để vượt lên mình, nghĩa là, thông qua trình hội nhập, nhận ... định hội nhập sở lựa chọn tối ưu, để tích hợp nhiều tinh hoa đặc sắc nhiều văn hoá phù hợp với đặc điểm truyền thống dân tộc Bởi vì, giao lưu hội nhập mà tiếp nhận vô điều kiện rốt làm sắc dân tộc ... trang để dân tộc ta hội nhập với giới nhẹ, chất lượng tương thích với bối cảnh mới, nhanh xa 3 Kết luận Như vậy, thời đại ngày nay, hội nhập trở thành xu khách quan Dân tộc Việt Nam, hay dân tộc...
 • 5
 • 219
 • 0

Chính sách kinh tế mới với vấn đề hoà hợp dân tộc ở Malaixia giai đoạn 1971-1990

Chính sách kinh tế mới với vấn đề hoà hợp dân tộc ở Malaixia giai đoạn 1971-1990
... mới, học kinh nghiệm Việt Nam (một quốc gia đa dân tộc) trình đổi xây dựng đất nước V V V Ạ Đề tài "Chính sách Kinh tế với vấn đề hoà hợp dân tộc Malaixia giai đoạn 1971 - 1990" vấn đề lý thú ... tất dân tộc nước hay nói cách khác thực phát triển cách công cộng đồng sắc tộc Xuất phát từ nhận thức trên, Chính sách kinh tế (NEP) đời 41 CHUƠMG CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI (NEP) VỚI VẤN BỀ HOÀ HỢP ... o c h o s ự đ i c ủ a C h ín h s c h K in h t ế m i Chương 2: Chính sách Kinh tế (NEP) với vấn đề hoà hợp dân tộc Malaixia giai đoạn 1971 -1 9 X u ấ t p h t từ n h ậ n th ứ c c h o rằ n g n...
 • 110
 • 214
 • 0

Sự nghiệp báo chí hồ chí minh với vấn đề giải phóng dân tộc việt nam trước năm 1945

Sự nghiệp báo chí hồ chí minh với vấn đề giải phóng dân tộc việt nam trước năm 1945
... GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM TRƯỚC NĂM 1945 2.1 Nội dung tác phẩm báo chí Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc trước năm 1945 Vấn đề dân tộc thuộc địa đấu tranh giải phóng dân tộc vấn đề mang ... cho nghiệp giải phóng dân tộc, tư tưởng tư tưởng sau giải phóng dân tộc, vấn đề tư tưởng Hồ Chí Minh là: giải phóng dân tộc trước hết, giải phóng dân tộc hết Trong tư tưởng Hồ Chí Minh nhiều vấn ... đức Hồ Chí Minh, người nghiên cứu mạnh dạn lựa chọn vấn đề Sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh với vấn đề giải phóng dân tộc Việt Nam trước năm 1945 góp phần thực mục tiêu Tình hình nghiên cứu đề...
 • 90
 • 138
 • 0

Đề 23: Trong tác phẩm " nhìn về vốn văn hoá dân tộc" của Trần Đình Hượu viết "con đường hình thành bản sắc dân tộc của văn hoá không chỉ trông cậy vào sự sáng tạo mà còn trong

Đề 23: Trong tác phẩm " nhìn về vốn văn hoá dân tộc" của Trần Đình Hượu viết "con đường hình thành bản sắc dân tộc của văn hoá không chỉ trông cậy vào sự sáng tạo mà còn trong
... triển văn hoá dân tộc giai đoạn giao lưu hội nhập Nền văn hoá Internet, văn hoá Online, văn hoá Game, hay thay đổi trào trào lưu thời trang giới góp phần lột xác hình ảnh đất nước Việt Nam vốn ... mặt mạnh, hạn chế mặt thiếu sót củavăn hoá dân tộc, tích cực quảng bá văn hoá dân tộc tới bạn bè quốc tế, có thái độ tôn trọng mực chiếm lĩnh đồng hoá hiệu văn hoá ngoại lai, Điều ẩn số giải bất ... văn hoá truyền thống dân tộc, bị hoà tan cách hoàn toàn dòng lũ hội nhập tự đánh Một số khác lại có tư tưởng bảo thủ, không chiêm slĩnh, đồng hoá văn hoá ngoại lai, chăm chút cho vốn văn hoá...
 • 2
 • 183
 • 0

Sáng tác của Nhất Linh với vấn đề ngôn ngữ nghệ thuật

Sáng tác của Nhất Linh với vấn đề ngôn ngữ nghệ thuật
... ngôn ngữ nghệ thuật Nhất Linh chƣa có tiến triển đáng kể Vì vậy, chọn đề tài: "Ngôn ngữ nghệ thuật Nhất Linh sáng tác trước năm 1945" nhằm sâu nghiên cứu trình vận động ngôn ngữ nghệ thuật Nhất ... riêng ngôn ngữ nghệ thuật với tƣ cách phƣơng tiện biểu sáng tác văn học - loại hình nghệ thuật ngôn từ Vì khái niệm "Ngôn ngữ nghệ thuật" cần đƣợc khu biệt rõ Theo "Ngôn ngữ nghệ thuật" ngôn ngữ ... ngôn ngữ nghệ thuật Nhất Linh B - NỘI DUNG Chƣơng GIỚI THUYẾT VỀ NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT NHỮNG YẾU TỐ CƠ BẢN CHI PHỐI NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT CỦA NHẤT LINH 1.1 GIỚI THUYẾT VỀ NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT 1.1.1...
 • 134
 • 216
 • 0

Báo cáo " Chế định các tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi: Những vấn đềbản về khái niệm, hệ thống và bản chất pháp lí" pot

Báo cáo
... năm 1996 chất pháp lí trờng hợp n y l Các tình tiết loại trừ tính chất tội phạm h nh vi (các điều 37 - 42)(17)thì hầu hết nh hình học Nga quan niệm chúng l tình tiết loại trừ tính chất tội phạm h ... l tình tiết loại trừ tính chất tội phạm h nh vi III kết luận Xuất phát từ việc nghiên cứu chế định tình tiết (trờng hợp) loại trừ tính chất tội phạm h nh vi, đến số kết luận chung dới đây: - Các ... Các tình tiết (trờng hợp) loại trừ tính chất tội phạm h nh vi l chế định phản ánh nguyên tắc nhân đạo luật hình - Trong khoa học luật hình xung quanh vấn đề khái niệm, hệ thống v chất pháp lí chế...
 • 7
 • 474
 • 3

Quan điểm toàn diện của triết học với vấn đề phát triển bền vững ngành du lịch trên địa bàn thành phố đà nẵng hiện nay

Quan điểm toàn diện của triết học với vấn đề phát triển bền vững ngành du lịch trên địa bàn thành phố đà nẵng hiện nay
... tiêu phát tri n ngành Du l ch là: “Xây d ng ngành Du l ch tr thành ngành kinh t mũi nh n c a thành ph , g n phát tri n du l ch v i vi c gi gìn phát huy b n s c văn hoá dân t c; t o thúc y phát ... b n trên, phát tri n du l ch b n v ng c n tuân th 10 nguyên t c nh ng nguyên t c c n c tri n khai toàn b lĩnh v c phát tri n du l ch 1.3 M I QUAN H GI A QUAN I M TOÀN DI N VÀ PHÁT TRI N DU L ... Thành ph tr thành m t ô th ki u m u, m t Thành ph s ng, Thành ph môi trư ng V i vi c xác nh, du l ch ngành kinh t mũi nh n, ngành Du l ch c a Thành ph ang t ng bư c phát tri n theo hư ng tr thành...
 • 26
 • 331
 • 0

TÁC PHẨM CỦA HOẠ SĨ NGUYỄN VĂN CHUNG pdf

TÁC PHẨM CỦA HOẠ SĨ NGUYỄN VĂN CHUNG pdf
... phải xuất phát từ tình yêu người, sống mà sáng tạo, tác phẩm có nghĩa Đó đẹp nhân văn đích thực, hiểu theo nghĩa mĩ học mĩ thuật Tranh Nguyễn Văn Chung với tôi, chúng đẹp tình người, chân thành, ... Họa Nguyễn Văn Chung tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam khóa 1964 - 1969 Ra trường ông giữ lại làm giảng ... họa họa - nhà phê bình mĩ thuật Hoa Kì Adison Park: “Nghệ thuật thi đấu Không cần phải chứng minh cho người khác Hãy giữ tiếng nói riêng mình, mà có ý nghĩa trước người khác Làm họa sĩ...
 • 3
 • 438
 • 1

Đề tài triết học " QUAN ĐIỂM CỦA CÁC NHÀ SÁNG LẬP CHỦ NGHĨA MÁC VỀ GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY " pot

Đề tài triết học
... QUAN ĐIỂM CỦA CÁC NHÀ SÁNG LẬP CHỦ NGHĨA MÁC VỀ GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC NƯỚC TA HIỆN NAY CAO THU HẰNG(*) Trong quan niệm giáo dục nhà sáng lập chủ nghĩa Mác, ... quan điểm nhà sáng lập chủ nghĩa Mác giáo dục, có hai vấn đề mà cần phải ý Đó là: Thứ nhất, giáo dục người theo hướng trí tuệ hoá Khi nói xã hội tương lai, nhà sáng lập chủ nghĩa Mác dự báo việc ... luyện, giáo dục Nhận thức điều đó, từ xưa đến nay, quốc gia dân tộc ý đến tầm quan trọng giáo dục Các học thuyết, 13 nhà tư tưởng dành cho vấn đề giáo dục quan tâm đặc biệt Cũng vậy, di sản nhà sáng...
 • 11
 • 295
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 2 chính sách kinh tế mới nep với vấn đề hòa hợp dân tộc ỏ malaixia giai đoạn 1971 1990thanh niên với giữ gìn bản sắc dân tộcđối sách ngoại giao của triều nguyễn trong vấn đề vạn tượng với xiêm latác dụng của vừng đen với bà đẻnhững tác phẩm của họa sĩ trần văn cẩntác phẩm của họa sĩ trần văn cẩntác dụng của rượu gừng với bà đẻvai tro cua thanh nien voi van de lap nghiepthực trạng của dự án những vấn đề còn tồn tạichính sách chủ trương của đảng đối với vấn đề trẻ em lang thangcơ chế giải quyết tranh chấp của asean đối với vấn đề chủ quyền lãnh thổđề tài vận dụng quan điểm của đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộcvấn đề độc lập dân tộc gắn liền với cnxhý nghĩa của tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giải phóng dân tộcvận dụng quy luật phủ định của phủ định để rút ra ý nghĩa phương pháp luận trong quá trình xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở việt nam hiện naythong bao ngay dang ky cuoi cungbctc da kiem toan nam 2016bien ban dhdcd thuong nien nam 2017power card tricks 1111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signed111BC rieng giua nien do signed123doc phan tich ma co phieu dttThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.ThS chuẩn đầu ra ch rhmchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.chuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch cdhaThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Mau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủy