bài 6 chuẩn độ acid baz

bài 6 chuẩn độ acid baz

bài 6 chuẩn độ acid baz
... 7.78 5.55 4 .6 5 .6 8.14 5 .65 3 .6 5.7 8.38 5.75 2.4 5.8 8.58 5.85 5.9 8.74 5.95 1 .6 8.87 6. 05 1.3 6. 1 8.98 6. 15 1.1 6. 2 9.09 6. 25 1.1 6. 3 9.18 6. 35 0.9 6. 4 9.28 6. 45 6. 5 9.34 6. 55 0 .6 6 .6 lần pH ... 0 .6 0.5 0.5 0.5 0.5 0 .6 0.5 0 .6 0.5 0.5 0 .6 0.7 0 .6 0.8 0 .6 0 .6 0 .6 VNaOH 3.3 3.4 3.5 3 .6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4 .6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5 .6 5.7 5.8 5.9 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 ... 2.91 2.93 2. 96 2.99 3.02 3.05 3.08 3.12 3. 16 3.21 3. 26 3.32 3.38 3. 46 3.55 3 .66 3.81 4.03 4 .63 5.32 5 .68 5.93 6. 16 6. 36 6.58 6. 78 7.28 7.7 8.19 8.5 8.71 9.03 9.15 9.28 Kết Nồng độ NaOH Thể tích...
 • 26
 • 229
 • 0

Bài 5 phương pháp chuẩn độ ACID BAZ

Bài 5  phương pháp chuẩn độ ACID  BAZ
... đường chuẩn độ nằm vùng baz nên chọn thò có pHch/m > 7, thường dùng phenolphtalein 42 NaOH Chuẩn độ baz yếu acid mạnh Chuẩn độ baz yếu A – acid mạnh (ví dụ chuẩn độ NH4OH HCl ): - Phản ứng chuẩn độ ... lưu ý nồng độ HCl, NaOH ...
 • 14
 • 1,010
 • 4

ĐỊNH LƯỢNG BAZ MẠNH VÀ ĐƠN BAZ YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ACID - BAZ ĐỊNH LƯỢNG ION Zn2+, Fe3+, Al3+, HỖN HỢP (Fe3+ VÀ Al3+) BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ PHỨC CHẤT

ĐỊNH LƯỢNG BAZ MẠNH VÀ ĐƠN BAZ YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ACID - BAZ ĐỊNH LƯỢNG ION Zn2+, Fe3+, Al3+, HỖN HỢP (Fe3+ VÀ Al3+) BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ PHỨC CHẤT
... vừa chuẩn độ trên: AlY- + 6F- → AlF6 3- + Y- Phương pháp: Chuẩn độ phức chất kỹ thuật chuẩn độ trực tiếp - Chất chuẩn: EDTA - Chỉ thị: SSA pH = - Điểm tương đương: Đỏ → vàng - Phản ứng chuẩn độ: ... NaF vào dung dịch vừa chuẩn độ trên: AlY- + 6F- → AlF63 + Y- Phương pháp: Chuẩn độ phức chất kỹ thuật chuẩn độ thay - Chất chuẩn: Zn2+ - Chỉ thị: XO pH = - Điểm tương đương: Vàng → hồng -Phản ... LOGO ĐỊNH LƯỢNG ION Zn2+ Nguyên tắc: - Phương pháp: Chuẩn độ phức chất - Chất chuẩn: EDTA - Chỉ thị: ETOO môi trường pH = 10 XO môi trường pH = - Phản ứng chuẩn độ: Zn2+ + H2Y 2- → ZnY 2- + 2H+ -...
 • 39
 • 823
 • 1

GIẢI BÀI TẬP HÓA PHÂN TÍCH - CHƯƠNG 6 CHUẨN ĐỘ OXY HÓA KHỬ

GIẢI BÀI TẬP HÓA PHÂN TÍCH - CHƯƠNG 6 CHUẨN ĐỘ OXY HÓA KHỬ
... 2I- -2 e → I2 - I2 + I → I3 3I- - 2e →I 3- x3 -  Cr2O7 2- + 9I- + 14H+ f Fe3+ + I- 2Cr3+ + 3I 3- + 7H2O I3 - + 3I- - 2e Fe2+ → I3 - Fe3+ + 1e → Fe2+  2Fe3+ + 3Ig I 3- + S2O323I- - 2e x1 → I3 - x1 ... Hướng dẫn giải tập Hóa phân tích - Khoa Công Nghệ Hóa Học d NO 2- +MnO 4- + H+ Mn2+ + H2O +NO 3- MnO 4- + 5e → Mn2+ NO 2- (thừa O) → NO 3- (thiếu O) -2 e x  Thừa oxy x  thiếu oxy Kết hợp hai ... I 3- + Fe2+ I- + S4O62x1 2S2O3 2- + 2e → S4O62 x  I 3- + S2O3 2- I - + S O6 6. 2 Viết phƣơng trình trao đổi electron hệ oxy hoá khử sau: a.CrO 2- , H2O/Cr, OHb.SO4 2-, H+/H2SO3, H2O c.AsO4 3-, H+/AsO3 3-, H2O...
 • 8
 • 16,790
 • 509

pháp chuẩn độ acid mạnh – baz mạnh trong các dung dịch khan (dung dịch phân tích không chứa nước)

pháp chuẩn độ acid mạnh – baz mạnh trong các dung dịch khan (dung dịch phân tích không chứa nước)
... PHƢƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ACID MẠNH VÀ BAZ MẠNH TRONG CÁC DUNG DỊCH KHAN (DUNG DỊCH PHÂN TÍCH KHÔNG CHỨA NƢỚC) 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG CỦA PHƢƠNG PHÁP ACID BAZ 2.1 NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ACID ... nồng độ (dung dịch C - dung dịch chuẩn) Căn vào thể tích tiêu tốn nồng độ dung dịch R mà ngƣời ta tính dung dịch X 1. 3Các phƣơng pháp chuẩn độ - Phƣơng pháp chuẩn độ acid baz - Phƣơng pháp chuẩn ... PHƢƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ THỂ TÍCH 1.1 Khái niệm 1.1.1 Phƣơng pháp chuẩn độ Phƣơng pháp chuẩn độ thể tích (phân tích thể tích) phƣơng pháp định lƣợng hoá học dựa vào việc đo thể tích dung dịch thuốc...
 • 8
 • 570
 • 3

Bài 6: Ấn Độ

Bài 6: Ấn Độ
... Phía Đông giáp vònh Bengal Ấn Độ quốc gia Nam Á, chiếm hầu hết tiểu lục địa Ấn Độ I – XÃ HỘI ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI + Miền Bắc Ấn Độ hình thành thành đầu Các nhà nước cổ Ấn Độ hình số nước,, mạnhtiên nước ... cấp thống trị, Ấn Độ lâm vào khủng hoảng + Hậu quả: Ấn Độ đứng trước xâm lược đế quốc phương Tây… Bài I – Xã hội Ấn Độ cổ đại II - Sự hình thành, phát triển quốc gia phong kiến Ấn Độ III – Văn ... cơng Ấn Độ, đến 1526 Ấn Độ hóa”, Ấn Độ có bước phát triển lập vua A-cơ-ba(1556-1605), với nhiều thời vương triều Mơ-gơn sách tích cực: II - Sự hình thành, phát triển quốc gia phong kiến Ấn Độ...
 • 39
 • 275
 • 0

bài 6 Ấn Độ

bài 6 Ấn Độ
... Tiết – Bài Em giới thiệu vài nét đất nước Ấn Độ ? Lược đồ đất nước Ấn Độ Thời kì quốc gia đầu tiên: Các quốc gia Ấn Độ Vì quốc gia lại hìn thành lưuhình thành ... vai trò trãi qua đời vua? Lược đồ Ấn Độ thời kì vương triều Gup-ta Tượng Gúp-ta b Văn hóa truyền thống Ấn Độ: Văn cho biết văn hóa hưởng hóa truyền thống Ấn Độ có ảnh Em giới thiệu vài nét thành ... văn hóa Ấn Độ thời cổ, trung đại A sông Ấn, sông Gôđavari B sông Ấn, sông Hằng C Hoàng Hà, Trường Giang D sông Tigơrơ Ơphơrát Quê hương, nơi sinh trưởng văn hóa truyền thống văn minh Ấn Độ lưu...
 • 19
 • 271
 • 0

bai 6 Ân Độ và van hoa truyen thong

bai 6 Ân Độ và van hoa truyen thong
... Nguyên nhân khiến Ấn Độ bị Hồi giáo xâm chiếm A Ấn Độ chia rẽ phân tán thành nhiều quốc gia B người Ấn Độ phần lớn theo đạo Hồi C trình độ kinh tế - quân Ấn Độ phát triển D địa hình Ấn Độ bị chia ... Hồi li người dân Ấn giáo, tự dành cho Độ ? quyền ưu tiên ruộng đất, địa vị máy quan lại ; có phân biệt sắc tộc tôn giáo Văn hoá Hồi giáo du nhập vào Ấn Độ Kiến trúc Hồi giáo du nhập vào Ấn Vương ... công Ấn Độ, đến năm 15 26 Vương triều Mô-gôn thành lập thời vua Ba-bua Các đời vua sức củng cố theo hướng "Ấn Độ hoá" xây dựng đất nước, Ấn Độ có bước phát triển thời vua A-cơ-ba (15 56 - 160 5) với...
 • 52
 • 309
 • 1

chuẩn độ acid bazo

chuẩn độ acid bazo
... 12,204 15 Đường cong chuẩn độ đa acid baz mạnh 16 17 11 Chuẩn độ hỗn hợp acid hay baz Chuẩn độ hỗn hợp acid hay baz mạnh yếu khác (Ka lệch tối thiểu 104 lần) Đường cong chuẩn độ 50 mL hỗn hợp HCl ... 0.2M 18 11 Chuẩn độ hỗn hợp acid hay baz Chuẩn độ hỗn hợp acid mạnh → Không có khác biệt chúng, có điểm tương đương ứng với chuẩn độ acid Acid acetic Ka=1,75x10-5 → điểm tương đương Acid propionic ... 11 Chuẩn độ amino acid Amino acid chất quan trọng hóa dược sinh hóa Là chất lưỡng tính, đồng thời nhóm chức acid (-COOH) baz(-NH2) Trong dd có amino dạng lưỡng phân tử → Có thể chuẩn độ amino acid...
 • 13
 • 811
 • 0

bài giảng chuẩn độ điện thế mới

bài giảng chuẩn độ điện thế mới
... bị chuẩn độ điện Thiết bị chuẩn độ điện CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP • Định nghĩa: phương pháp chuẩn độ điện phương pháp phân tích dựa việc đo biến thiên trính chuẩn độ ĐẶC ĐIỂM • Độ biến thiên biến đổi đột ... trình chuẩn độ Quá trình chuẩn độ tự động + Không chịu ảnh hưởng trạng thái dung dịch chuẩn vả mẫu + Có thể chuẩn độ phần nhỏ + Biết tiến trình phản ứng + Tự động đánh giá báo kết Các Kỹ thuật chuẩn ... chuẩn+ Mẫu Cơ sở trình chuẩn độ End Dung dịch chuẩn Dung dịch chuẩn + Mẫu Cơ sở trình chuẩn độ Quá trình chuẩn độ thực tay + Nhận điểm cuối qua biến đổi màu + Quá trình thêm chuẩn tay + Quá trình...
 • 53
 • 831
 • 4

BÀI 6: CÂY ĐỎ ĐEN docx

BÀI 6: CÂY ĐỎ ĐEN docx
... node đen có hai node đỏ, đổi node thành đen node cha thành đỏ (trừ node cha node gốc, vẫn giữ màu đen) Một phép lật màu ảnh hưởng đến quy tắc đỏ- đen sao? gọi node đỉnh tam giác, node có màu đen ... TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÂY ĐỎ ĐEN Giống tìm kiếm nhị phân thông thường, đỏ đen cho phép việc tìm kiếm, chèn xóa thời gian O(log 2N) Thời gian tìm kiếm gần hai loại cây, đặc điểm đỏ đen không sử dụng ... xét khả cách cụ thể sau: i) Khả 1: P đen P đen trường hợp đơn giản Node thêm vào đỏ Nếu node cha đen, xung khắc đỏ- đỏ (quy tắc 3), việc cộng thêm vào số node đen (quy tắc 4) Do vậy, không bị vi...
 • 13
 • 155
 • 0

Bài 52 Chuẩn độ oxi hóa - khử bằng phương pháp pemanganat

Bài 52 Chuẩn độ oxi hóa - khử bằng phương pháp pemanganat
... PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ PEMANGANAT (Phép đo pemanganat) Là phương pháp phổ biến để chuẩn độ dd nhiều chất khử khác môi trường axit mạnh mạnh Trong môi trường ion MnO 4- có tính oxh mạnh  bị khử ...  bị khử Mn2+ không màu MnO 4- + 5e + 8H+  Mn2+ + H2O Do dùng dd KMnO4 có màu tím hồng để chuẩn độ dd chất khử Ví dụ: MnO 4- + 5Fe2+ + 8H+  Mn2+ +5Fe3+ + 4H2O 2MnO 4- + 5H2O2+ 6H+  2Mn2+ +5O2 ... nồng độ 0,02M làm dd chuẩn dd H2SO4 3-4 M để tạo môi trường axit  Dd KMnO4 dễ bị phân hủy tác dụng ánh sáng nên người ta đựng chai thủy tinh màu nâu có nút thủy tinh mài nhám Khi chuẩn độ dd...
 • 5
 • 1,713
 • 36

BÀI TẬP CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH SỐ 2 TỰ LUẬN pdf

BÀI TẬP CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH SỐ 2 TỰ LUẬN pdf
... xác định C = Câu 6: Khi chuẩn độ etanol dung dịch K2Cr2O7 mơi trường axit xảy phản ứng sau 3CH3CH2OH + K2Cr2O7 + 4H2 SO4  3CH3CHO + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O Để chuẩn độ 10 ml mẫu thử có hàm ... lượng H2C2O4.2H2O (M= 126 ,067 g/mol) cần lấy để pha 100 ml dd chuẩn H2C2O4 0,01M A 0,063 gam B 0,73 gam C 0,36 gam D 0,37 gam Câu 18: Hòa tan a gam FeSO4.7H2O vào nước dung dịch X Khi chuẩn độ dung ... 50 ml dung dịch Lấy 25 ml dung dịch A cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, lọc kết tủa, sấy khơ 0, 87375 g chất rắn Nồng độ H2SO4 Na2SO4 tương ứng A 0, 02 M 0,013M B 0,01 M 0,005M C 0,0M 0, 125 M...
 • 3
 • 829
 • 11

BÀI TẬP CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH TỰ LUẬN ppt

BÀI TẬP CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH TỰ LUẬN ppt
... Câu 5: Chuẩn độ dung dịch CH3COOH dd chuẩn NaOH Tại điểm tương đương, pH dung dịch A > B < C = D khơng xác định Câu 6: Khi chuẩn độ etanol dung dịch K2Cr2O7 mơi trường axit ... sau thêm 49,95 ml dung dịch HCl A 10,6 B 9,4 C 4,6 D 5,4 Câu 10: Chuẩn độ 50 ml hỗn hợp KOH 0,010M NaOH 0,005M dung dịch HCl 0,010M pH dung dịch thu thêm 74,50 ml 75,50 ml dung dịch HCl A 9,0 4,4 ... định nồng độ chất dd A chứa chất tan Na 2SO4 H2SO4 người ta làm sau: Lấy 25 ml dung dịch A, nhỏ sẵn vài giọt phenolphtalein Thêm từ từ vào dung dịch A lượng dung dịch NaOH 0,01M thấy dung dịch bắt...
 • 3
 • 1,252
 • 18

cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao bai 6: cây đỏ đen

cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao bai 6: cây đỏ đen
... P đen ii) Khả 2: P đỏ X cháu ngoại G iii) Khả 3: P đỏ X cháu nội G Chúng ta xét khả cách cụ thể sau: i) Khả 1: P đen P đen trường hợp đơn giản Node thêm vào đỏ Nếu node cha đen, xung khắc đỏ- đỏ ... khảo phần cài đặt • Nếu xóa nút đỏ chiều cao đen không đổi • Nếu xóa nút đen phải cân lại 12 TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÂY ĐỎ ĐEN Giống tìm kiếm nhị phân thông thường, đỏ đen cho phép việc tìm kiếm, chèn ... Nếu phép thêm vào làm xuất tình trạng node đen có hai node đỏ, đổi node thành đen node cha thành đỏ (trừ node cha node gốc, vẫn giữ màu đen) Một phép lật màu ảnh hưởng đến quy tắc đỏ- đen sao? gọi...
 • 13
 • 189
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: powerpoint chuẩn độ acid bazochuẩn độ acid bazochuẩn độ acid bazbài giảng chuẩn độ axit bazophuong phap chuan do acid bazchuan do acid baz dinh luong muoixử lý kết quả định lượng acid hữu cơ theo phương pháp chuẩn độ acid bazogiai bai tap hoa phan tich chuan do axit bazobài tập phương pháp chuẩn độ axit bazochuẩn độ acid yếu bằng bazo mạnhbài tập có giải chuẩn độ axit bazobai tap chuong 3 phuong phap chuan do axit bazochuẩn độ acid mạnh bằng baz mạnhchuẩn độ acid yếu bằng baz mạnhchuẩn độ đa baz bằng acid mạnhĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây