Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán và đánh giá quy mô nước dâng bão ở vùng biển từ quảng bình đến quảng nam

NGHIÊN CỨU SỞ KHOA HỌC TÍNH TOÁN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NƢỚC DÂNG BÃO ĐẾN KHU VỰC VEN BỜ BIỂN THỪA THIÊN-HUẾ

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC TÍNH TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NƢỚC DÂNG BÃO ĐẾN KHU VỰC VEN BỜ BIỂN THỪA THIÊN-HUẾ
... khai nghiên cứu khu vực có nguy bão nước dâng bão cao thời gian tới để có sở khoa học xây dựng phương án ứng phó với nước dâng bão mạnh siêu bão Cần nghiên cứu, đánh giá nguy ngập lụt vùng ven bờ ... I: Tổng quan vấn đề nghiên cứu: 11trang; Chương II: hương pháp nghiên cứu tính toán, đánh giá nước dâng bão: 16 trang; Chương III: hân tích đánh giá nước dâng bão khu vực ven biển miền Trung: 59 ... nhiều năm cho vùng ven biển miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Nam CHƢƠNG II PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN ĐÁNH GIÁ NƢỚC DÂNG TRONG BÃO 2.1 Mô hình tích hợp tính toán nƣớc dâng bão Luận án sử...
 • 27
 • 173
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học đề xuất giải pháp khai thác nguồn nước đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến sau năm 2030

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp khai thác nguồn nước đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến sau năm 2030
... Nghiờn cu c s khoa hc xut gii phỏp khai thỏc ngun nc o Phỳ Quý, tnh Bỡnh Thun ỏp ng yờu cu phỏt trin kinh t - xó hi n sau nm 2030" l rt cn thit giai on hin nay, nhm nh hng cho vic khai thỏc, s ... 200 6-2 020 cn quỏn trit cỏc quan im sau: - Phỏt trin kinh t - xó hi huyn o Phỳ Quý l mt b phn quan trng chin lc phỏt trin kinh t - xó hi v cng c quc phũng an - 32 - ninh ca cỏc a phng ven bin cng ... quõn thi k 2006 - 2010 l 13,013,5% - Phn u mc GDP bỡnh quõn u ngi vo nm 2010 khong 1.0001.100 USD tr lờn v vo nm 2030 khong 4.20 0- 4.700 USD - Thi k 2011 - 2030 mc tng trng GDP t 12% - 13%/nm (phn...
 • 117
 • 394
 • 0

Bước đầu nghiên cứu sở khoa học góp phần quản lý tài nguyên sinh vật khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa, tỉnh Sơn La

Bước đầu nghiên cứu cơ sở khoa học góp phần quản lý tài nguyên sinh vật khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa, tỉnh Sơn La
... phát từ trên, sinh viên lựa chọn đề tài : “ Bước đầu nghiên cứu sở khoa học góp phần quản tài nguyên sinh vật khu bảo tồn thiên nhiên Xùa, tỉnh Sơn La Mục tiêu nghiên cứu Bước đầu xây ... dựng sở khoa học, thông tin để quản đánh giá tài nguyên sinh vật công nghệ Viễn thám GIS, phục vụ công tác quản tài nguyên sinh vật Khu bảo tồn thiên nhiên Xùa, Sơn La Nội dung nghiên cứu ... động tài nguyên sinh vật KBTTN Xùa công nghệ GIS Bước đầu định hướng ứng dụng kết phân nghiên cứu quản giám sát tài nguyên sinh vật phục vụ quản KBTTN Xùa, Sơn La Đối tượng phạm vi nghiên...
 • 65
 • 293
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học để phát triển hệ thống phân phối kinh doanh LPG việt nam giai đoạn 2007 2015 định hướng 2025

Nghiên cứu cơ sở khoa học để phát triển hệ thống phân phối kinh doanh LPG ở việt nam giai đoạn 2007 2015 định hướng 2025
... T NAM TRUNG TÂM NGHIÊN C U KINH T VÀ QU N LÝ D U KHÍ - BÁO CÁO T NG K T NHI M V NGHIÊN C U KHOA H C C P B NGHIÊN C U CƠ S KHOA H C Đ PHÁT TRI N H TH NG PHÂN PH I KINH DOANH LPG VI T NAM GIAI ... ng phân ph i kinh doanh LPG đ n 2025 Báo cáo s tài li u tham kh o đ doanh nghi p kinh doanh LPG s l p k ho ch phát tri n h th ng phân ph i kinh doanh LPG cho doanh nghi p theo s khoa h c xây ... Trung tâm Nghiên c u Kinh t Qu n lý D u khí, Vi n D u khí th c hi n đ tài khoa h c c p B : Nghiên c u s khoa h c đ phát tri n h th ng phân ph i kinh doanh LPG Vi t Nam giai đo n 2007- 2015, đ nh...
 • 100
 • 332
 • 1

Nghiên cứu sở khoa học giải pháp công nghệ để phát triển bền vững lưu vực sông Hồng - các sở phỏng tính toán

Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp công nghệ để phát triển bền vững lưu vực sông Hồng - các cơ sở mô phỏng tính toán
... BỘ NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆN QUY HOẠCH THUỶ LỢI ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ Nghiên cứu sở khoa học giải pháp cơng nghệ để phát triển bền vững lưu vực sơng Hồng Chun đề 6: sở mơ nhiễm q ... vậy, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi tiến hành đề tài nghiên cứu Nghiên cứu sở khoa học giải pháp cơng nghệ để phát triển bền vững lưu vực sơng Hồng nghiên cứu đánh giá diễn biến chất lượng nước mơ ... D:\A-Tep KQNC- DOC\7226\Nhom 2\28-CD-28.doc NCCSKH VÀ GIẢI PHÁP CƠNG NGHỆ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LV SƠNG HỒNG Hệ thống cơng trình thủy lợi góp phần to lớn cho nghiệp phát triển kinh tế cho lưu vực...
 • 82
 • 213
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học giải pháp công nghệ để phát triển bền vững lưu vực sông hồng - phát triển các module tính toán

Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp công nghệ để phát triển bền vững lưu vực sông hồng - phát triển các module tính toán
... D302(II-1) Da D303(II-2) Da D304(II-3) Da D305(II-4.1) Da D306(II-4.2) Da D307(II-4.3) Da D308(II-4.4) Da D309(III-1) Da 10 D310(III-2) Da 11 D311(III-3.1) Da 12 D312(CN-SH) Da 13 D313(III-3.2) ... BINH 0-5 9 LAI VU N THA 0-2 3 733 SO IM GK N CO 0-1 000 TIC 2320000 CA U 0-3 00 0-2 0 73 60 780 0- HA LY 27 DA CONGLIENMAC 0-1 000 TH AO 2350000 THUONG 0-9 1235 74 30 M 0-5 LUC NA 2360000 NG 00 CO 0-1 ... 00 GNG O 83 O DO 0NG 10 0-1 0 00 00 GU A 00 73 0-1 15 000 38 I 0-1 - A 0-1 000 00 0-1 RO 75 NG 55 4-9 52 H02 59 CO THAI BIN HO CONGBENHIEP 0-1 000 000 0-1 G AN ML 000 TYEN 0-1 HA CONGVIE N NG CO E...
 • 120
 • 223
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học giải pháp công nghệ để phát triển bền vững lưu vực sông hồng tính toán chỉnh biên số liệu chi phí lợi nhuận cho các ngành kinh tế dùng nước

Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp công nghệ để phát triển bền vững lưu vực sông hồng  tính toán chỉnh biên số liệu chi phí và lợi nhuận cho các ngành kinh tế dùng nước
... 206.629 99.945 90.398 57.969 Hạng mục Hữu Hồng (S Đáy) 390.293 Chia lu vực Sông Đà Tả sông Hạ du Hồng S.Thái Bình 331.380 247.027 147.604 Sông Sông Gâm 322.194 Sông Thao 150.437 + Ruộng vụ 91.479 ... tớnh: 1000 Con Hạng mục Tổng S.Cầu Thơng Hữu Hồng (S Đáy) Chia lu vực Sông Tả S Hạ du S.Thái Đà Hồng Bình Sông Lô S.Gâm Sông Thao Đàn trâu (tổng số) 1.519 391 115 329 76 49 370 190 - Trâu cày ... 84.625 Hữu Hồng (S Đáy) 521.311 54,23 2.826.854 256.591 59,34 1.522.688 264.720 49,27 1.304.167 45.499 30,22 137.491 27.954 68,60 191.773 9.271 84,75 78.575 Chia lu vực Sông Đà Tả sông Hạ du Hồng S.Thái...
 • 90
 • 196
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học giải pháp công nghệ để phát triển bền vững lưu vực sông hồng tính toán chỉnh biên số liệu nhu cầu nước cho các ngành kinh tế

Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp công nghệ để phát triển bền vững lưu vực sông hồng  tính toán chỉnh biên số liệu nhu cầu nước cho các ngành kinh tế
... quý giỏ, l t liu thit yu cho cuc sng ngi Nc sch l nhu cu khụng th thiu cho sinh hot v bo v sc khe Nc cn cho sn xut nụng nghip, cụng nghip v cỏc ngnh kinh t khỏc Nc cũn cn cho phỏt trin thy in, du ... rỳt cho mt khu ti (MCM) Tng lng nc mt rỳt cho mt khu cụng nghip Tng lng nc mt rỳt cho mt khu dựng nc sinh Lng nc mt cú sn cho mt loi cõy trng (MCM) Lng nc mt cho s dng sinh hot (MCM) Nc mt cho ... twacp(agdm, crop) Tr lng nc sn cú theo cho mt cõy trng (MCM) tinwat(indm,pd) Nhu cu nc mt, nc ngm cho cỏc khu dựng nc cụng nghip (MCM) tmuwat(mundm,pd) Nhu cu nc mt v nc ngm cho cỏc khu cp nc sinh hot (MCM)...
 • 167
 • 282
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học giải pháp công nghệ để phát triển bền vững lưu vực sông hồng - Tính toán xử lý số liệu khí tượng thuỷ văn ô nhiễm nguồn nước

Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp công nghệ để phát triển bền vững lưu vực sông hồng - Tính toán xử lý số liệu khí tượng thuỷ văn và ô nhiễm nguồn nước
... 6 1-0 4 479 6 2-0 4 6 2-0 4 7 3-9 7 900 7 3-9 7 65 7 3-7 6,8 2-0 4 182 6 1-0 4 6 1-0 4 975 6 2-0 4 6 2-0 4 556 6 1-0 4 6 1-0 4 1570 6 0-0 4 6 0-0 4 676 6 1-9 0 6 1-9 0 59 6 1-0 4 6 1-0 4 704 6 4-0 4 6 4-0 4 6 1-6 6, 6 1-6 6, 6 8-9 0 802 6 8-9 0 ... 6 1-0 4 958 6 1-0 4 23 6 0-0 4 6 0-0 4 99 1570 257 56 36 17 m 9 6-0 4 Tc giú 90,9 6-0 4 6 2-0 4 7 3-9 7 6 2-0 4 7 3-9 7 6 2-0 4 7 3-9 7 6 1-0 4 6 2-0 4 6 1-0 4 6 0-0 4 6 1-6 4,6 7-0 4 6 1-0 4 6 1-0 4 6 2-0 4 6 1-0 4 6 1-0 4 6 2-0 4 6 1-6 6, ... o 6 2-8 5, 88, 89 6 2-6 5, 7 0-7 9, 8 1-9 0 6 1-7 9, 8 1-8 2, 8 4-8 5, 8 8-9 1 6 7-7 9 66.67, 6 9-7 7, 79 6 1-7 6, 7 8-7 9 ,8 1-8 4, 8 8-9 1 8 1-9 6 6 2-8 4, 86,90, 9 2-9 5 6 1-8 1, 8 4-8 7 72, 73, 7 5-8 1 6 1-7 1, 7 3-7 6, 7 8-8 9 6 1-5 0,...
 • 120
 • 442
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học thành lập bản đồ môi trường đất cấp tỉnh phục vụ quản lý bảo vệ môi trường đất (lấy Hải Dương làm địa bàn nghiên cứu) (toàn văn + tóm tắt)

Nghiên cứu cơ sở khoa học thành lập bản đồ môi trường đất cấp tỉnh phục vụ quản lý và bảo vệ môi trường đất (lấy Hải Dương làm địa bàn nghiên cứu) (toàn văn + tóm tắt)
... khoa học công tác thành lập đồ môi trường đất cấp tỉnh Các gồm: Tìm hiểu kĩ phương pháp nghiên cứu khoa học; sở khoa học đồ học; sở luận đất; sở luận môi trường đất; sở luận ... Thành lập đồ môi trường đất tỉnh Hải Dương, phục vụ quản bảo vệ môi trường đất Chương 3: Chất lượng môi trường đất bảo vệ môi trường đất tỉnh Hải Dương Luận án trình bày với 156 trang, 30 bảng ... đánh giá CLMT đất phục vụ quản bảo vệ môi trường đất - Nghiên cứu sở khoa học việc thành lập đồ chuyên đề môi trường đất, đề xuất quy trình công nghệ thành lập đồ môi trường đất cấp tỉnh - Xây...
 • 155
 • 450
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học xác định một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng thứ sinh nghèo tại huyện chợ đồn bạch thông tỉnh Bắc Cạn

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng thứ sinh nghèo tại huyện chợ đồn bạch thông tỉnh Bắc Cạn
... nghiên cứu đề tài Nghiên cứu sở khoa học, xác định số biện pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng thứ sinh nghèo huyện Chợ Đồn, Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn” Đề tài nghiên cứu sở phần đề tài khoa học ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRIỆU ĐỨC VĂN NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC, XÁC ĐỊNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT LÂM SINH PHỤC HỒI RỪNG THỨ SINH NGHÈO TẠI HUYỆN CHỢ ĐỒN, BẠCH THÔNG TỈNH BẮC ... đích rừng tự nhiên rừng trồng làm sở cho việc phục hồi rừng tự nhiên nghèo kiệt trạng thái khác Đề tài Nghiên cứu sở khoa học, xác định số biện pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng thứ sinh nghèo...
 • 126
 • 894
 • 3

nghiên cứu sở khoa học xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo iso 140012004 cho công ty tnhh may thuận tiến tại kcn phan thiết, tỉnh bình thuận

nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo iso 140012004 cho công ty tnhh may thuận tiến tại kcn phan thiết, tỉnh bình thuận
... VÂN CHƯƠNG NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CHO CÔNG TY TNHH MAY THUẬN TIẾN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH MAY THUẬN TIẾN 4.1.1 Môi trường không ... thật hiệu cho Công ty 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản môi trường theo ISO 14001 : 2004 cho Công ty TNHH May Thuận Tiến nhằm giúp tăng cường công tác bảo vệ môi trường ... hợp Tiến hành phân tích tổng hợp liệu nghiên cứu được, từ tiến hành xây dựng hệ thống quản môi trường theo ISO1 4001:2004 cho Công ty TNHH May Thuận Tiến CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI...
 • 67
 • 510
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất nội dung cơ bản quy hoạch lâm nghiệp huyện tân sơn tỉnh phú thọ giai đoạn 2011 2020nghiên cứu cơ sở khoa học để hiệu chỉnh cấp dự báo nguy cơ cháy rừng cho các tỉnh vùng bắc trung bộnghiên cứu cơ sở khoa học hoàn thiện chế độ công vụ ở việt namnghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáynghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cho trường tiểu học dân lập quốc tế việt úc thành phố hồ chí minhnghiên cứu cơ sở khoa học và kỹ thuật gây trồng một số loài cây ngập mặn trên nền cát đá sỏi vụn san hô ngập triều không thường xuyên tại các đảo ven bờ vùng biển phía nam việt namnghiên cứu cơ sở khoa học quản lý nhà nước về tài nguyên đấtnghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống quản lý môi trường cho công ty tnhh may thuận tiến gs ts lê kim truyền nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn điều hành cấp nước mùa cạn cho đồng bằng sông hồng 2007luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng zn cd pb cu trong các mô của ngao dầu ở vùng biển đồ sơn hải phòng luận văn thạc sỹ hóa họcnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nấm da bằng dịch chiết m2các hướng nghiên cứu cơ bản khoa học công nghệcơ sở lý thuyết tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện dùng trong các trường đại học cao đẳng khối kỹ thuậtcơ sở khoa học thông tin và thư việntrung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và môi trườngBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệugiáo án tháng 9 2017 (1) (2)KSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoayBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocbài tập tuần logic và cách học tốt logiccác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuGiáo án công nghệ 6220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp ánLien ket gen va hoan vi genBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨABài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTBài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂNTRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI