LOI THE THUONG MAI CHUAN MUC KE TOAN VN VA QUOC TE

so sánh chuẩn mực kế toán VN quốc tế

so sánh chuẩn mực kế toán VN và quốc tế
... • Chuẩn mực kế toán quốc tế số 40 (IAS 40) ban hành thay cho IAS 25, sửa đổi tháng 3/2004 có hiệu lực từ ngày 01/01/2005 II So sánh chuẩn mực kế toán VN số 05 chuẩn mực kế toán quốc tế số ... hao luỹ kế bất giảm giá động sản đầu tư • Mô hình giá trị hợp lý: Tất tài sản đầu tư định giá theo giá trị thực tế Các khoản lãi lỗ thay đổi giá trị thực tế ghi nhận Chuyển đổi BĐSĐT vào báo ... bất động sản đầu tư không trình bày Bảng cân đối kế toán sau bán sau bất động sản đầu tư không nắm giữ lâu dài xét thấy không thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc lý bất động sản đầu tư Các nội...
 • 6
 • 500
 • 9

Sự hòa hợp giữa kế toán VN quốc tế trong việc lập trình bày báo cáo tài chính hợp nhất – từ chuẩn mực đến thực tiễn

Sự hòa hợp giữa kế toán VN và quốc tế trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất – từ chuẩn mực đến thực tiễn
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN HỒNG VÂN SỰ HÒA HỢP GIỮA KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ TRONG VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TỪ CHUẨN MỰC ĐẾN THỰC ... nghiên cứu hòa hợp kế toán Việt Nam quốc tế việc lập trình bày BCTC HN 61  1.6.  Các giả thuyết hòa hợp kế toán Việt Nam quốc tế việc lập trình bày BCTC HN từ chuẩn mực đến thực tiễn ... quan hòa hợp kế toán 7  1.2.1.  Một số khái niệm liên quan đến hòa hợp kế toán 7  1.2.1.1.  Hòa hợp kế toán, chuẩn mực hóa kế toán hội tụ kế toán 7  1.2.1.2.  Hòa hợp chuẩn mực...
 • 20
 • 101
 • 0

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội các báo cáo tài chính riêng lẻ theo chuẩn mực kế toán vn hệ thống kế toán tổ chức tín dụng vn đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội các báo cáo tài chính riêng lẻ theo chuẩn mực kế toán vn hệ thống kế toán tổ chức tín dụng vn đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009
... cHlruH ntEruc lr.(ti6p tqi 31 th6ng 12ndm 2009 vdr He NQi theo) cho nim taichinh k6tth0c cUng CHO VAY KHACH HANG (ti6P theo) 9.1 Phdn tich chdt luqng nq cho vaY 31/ 1 2 /2009 31/ 12/ 2008 trieu d6ng neu ... ngdy 31 th6ng 12 nim 2009 31/ 1 42009 31/ 1A2008 fi€u d6ng fieu d6ng 138.996 67.479 920.132 216.1',17 6.357 .319 6.357 .319 2.945.975 16.500 16.500 480. 531 494.699 (1 4.1 68) 3.663 369 12. 701.664 12. 828.748 ... tneo; tai ngdry 31 thdng '12 nim 2009 vir cho ndm tdichinh k6tth0c cung ngdy 15 rtEn oulvA vAY cAc rcro xHAc 31/ 12/ 2009 31/ 12/ 2008 trieu dOng dOng triQu 9.943.404 3.23!!91 31/ 1v2009 15.1 2.235.084...
 • 61
 • 252
 • 0

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội các báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán vn hệ thống kế toán tổ chức tín dụng vn đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội các báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán vn hệ thống kế toán tổ chức tín dụng vn đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009
... HCIP NHAT (ti6p theo) tai ngdy 31 thdng 12 nim 2009 vdr cho ndm tdi chinh kdt th0c cUng ngdy cHo vAY KHACH HANG (ti6p theo) 9.1 Phdn tfch chdt tuong nq cho vaY 31n 2 /2009 trieu dOng 12. 414.107 56.445 ... NHAT (ti6p theo) tai ngary 31 thiing 12 ndm 2009 vd cho ndm tdichinh fet tnuc cirng ngdy cHo vAY KHACH HANG (ti6p theo) 9.4 Phdn tfch du nq cho vay theo ngdnh PhAn tich du nq cho vay theo c6c ngdnh ... theo) tai ngdy 31 th6ng 12nAm 2009 vd cho ndm tdichinh k6tth0c cing ngdy T|EN MAT, VANG e4C, OA OUV 31/ 1 42009 31/ 142008 vtQu oong trieu d6ng aR 9V.lrv47R 53.906 47.357 20 .122 139.081 67.479 31/ 12/ 2009...
 • 62
 • 203
 • 0

Vận dụng chuẩn mực kế toán VN vào việc hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại cty khai thác công trình thuỷ lợi Hòa Bình

Vận dụng chuẩn mực kế toán VN vào việc hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại cty khai thác công trình thuỷ lợi Hòa Bình
... xin trình bày vấn đề Cơ phần tổ chức kế toán TSCĐ Công ty KTCT thuỷ lợi Hoà Bình mạnh dạn đa số ý kiến nhằm hoàn thiện số công tác kế toán góp phần vào việc quản lý nâng cao hiệu xuất sử dụng TSCĐ ... xuất, trình độ cán kế toán hình thức sổ kế toán áp dụng Công ty KTCT thuỷ lợi Hoà Bình có phòng tài kế toán gồm 05 ngời Đứng đầu kế toán trởng (Trởng phòng tài kế toán) đảm nhiệm công tác tài ... thành công việc sửa chữa 1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tổ chức công tác kế toán công ty khai thác công trình thuỷ lợi Hoà Bình 1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh công ty khai thác...
 • 77
 • 278
 • 0

Vận dụng chuẩn mực kế toán VN vào việc hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại cty khai thác công trình thuỷ lợi Hòa Bình

Vận dụng chuẩn mực kế toán VN vào việc hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại cty khai thác công trình thuỷ lợi Hòa Bình
... Báo cáo công tác KHHGĐ quận Ba Đình 1996 2000 ) Đối với công tác y tế, nh trình bày, quyền phờng có vai trò phối hợp chủ yếu thực tuyên truyền vận động chủ trơng, định cấp Việc thực công tác KHHGĐ ... hợp, cán bộ, công chức phờng giải công việc, xử lý vụ việc dựa vào kinh nghiệm, chủ quan, thiên lệch, không rõ chức trách, nhiệm vụ cụ thể mình, không nắm quy trình nguyên tắc giải công việc cụ thể ... địa phơng, nhiệt tình với công việc, có kinh nghiệm sống, biết vận dụng kinh nghiệm để giải quyết, xử lý công việc Một số cán bộ, công chức có ý thức học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên...
 • 106
 • 297
 • 0

Phương pháp kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Đầu tư TM Việt Thái vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán VN.doc

Phương pháp kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Đầu tư và TM Việt Thái vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán VN.doc
... toán nghiệp vụ nhập Công ty TNHH Đầu t Thơng mại Việt Thái 2.2.1 Đặc điểm nghiệp vụ nhập công ty Tại Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái nghiệp vụ nhập đợc coi trọng, hoạt động kinh doanh Công ... trên, Công ty tổ chức Bộ máy Kế toán theo sơ đồ sau: 31 Sơ đồ 2: Mô hình tổ chức máy kế toán Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái Kế toán trư ởng Kế toán tổng hợp Kế toán toán Kế toán nhập Kế toán ... chung kế toán nghiệp vụ nhập hàng hoá doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập Chơng II :Thực trạng kế toán nghiệp vụ nhập hàng hoá Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái Chơng III : Một số giải pháp...
 • 71
 • 368
 • 0

Hoàn thiện phơng pháp Kế toán TSCĐ tại Cty TNHH-TM XD Vĩnh Phát trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán VN

Hoàn thiện phơng pháp Kế toán TSCĐ tại Cty TNHH-TM và XD Vĩnh Phát trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán VN
... lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐcó quy định phơng pháp tính khấu hao phơng pháp khấu hao theo đờng thẳng Phơng pháp khấu hao theo đờng thẳng dựa nguyên giá TSC thời gian sử dụngTSCĐ Trong Quyết ... lựa chọn phơng pháp khấu hao sau; *Phơng pháp đờng thẳng; Nếu nh TSCĐ đợc sử dụng hầu nh lợng nh kỳ kế toán phơng pháp phân bổ công chi phí khấu hao TSCĐ Cách tính khấu hao theo phơng pháp nh ... phơng pháp vận dụng đợc doanh nghiệp mà giá thành chi phí có khả chịu đợc Để hạch toán khấu hao TSCĐ hữu hình, việc sử dụng TK 214 có kết cấu nh kế toán sử dụng TK 009 Nguồn vốn khấu hao có kết...
 • 80
 • 259
 • 0

Hoàn thiện phương pháp ktoán chi phí xây lắp tại cty CP xây dựng số 5 trong đk vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán VN

Hoàn thiện phương pháp ktoán chi phí xây lắp tại cty CP xây dựng số 5 trong đk vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán VN
... Nguồn số liệu: Phòng tài kế toán) Kế toán trởng Phó phòng kế toán kiêm kế toán tổng hợp Phạm Thu Trang- 9432 65 35 Khoá luận tốt nghiệp Trờng ĐHDL Phơng Đông Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán ... loại theo công dụng chi phí đợc chia thành khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: chi phí nguyên liệu, ... chức kế toán trình sản xuất Việc xác định đối tợng kế toán chi phí sản xuất việc xác định giới hạn tập hợp chi phí mà thực chất xác định nơi phát sinh chi phí chịu chi phí Đối tợng tập hợp chi phí...
 • 74
 • 206
 • 0

Hoàn thiện phương pháp kế toán chi phí xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng số 5 trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán VN

Hoàn thiện phương pháp kế toán chi phí xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng số 5 trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán VN
... hớng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ chi phí xây lắp tính giá thành công ty Cổ phần xây dựng số vinaconex 1.1 Đánh giá thực trạng kế toán nghiệp vụ chi phí xây lắp Công ty Cổ phần xây dựng số Mặc ... Bộ máy kế toán công ty cổ phần xây dựng số Kế toán trưởng Phó phòng kế toán Kế toán tổng hợp Kế toán vật tư Kế toán tiền mặt Kế toán toán ngân hàng Kế toán lương, BHXH Kế toán theo dõi công nợ ... giáo TS Nguyn Thanh Quý em chọn đề tài: Hoàn thiện phơng pháp kế toán chi phí xây lắp Công ty Cổ phần xây dựng số điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Do lực chuyên môn hạn...
 • 65
 • 369
 • 0

71 Hoàn thiện phương pháp kế toán chi phí xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng số 5 trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán VN

71 Hoàn thiện phương pháp kế toán chi phí xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng số 5 trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán VN
... hớng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ chi phí xây lắp tính giá thành công ty Cổ phần xây dựng số vinaconex 1.1 Đánh giá thực trạng kế toán nghiệp vụ chi phí xây lắp Công ty Cổ phần xây dựng số Mặc ... Bộ máy kế toán công ty cổ phần xây dựng số Kế toán trưởng Phó phòng kế toán Kế toán tổng hợp Kế toán vật tư Kế toán tiền mặt Kế toán toán ngân hàng Kế toán lương, BHXH Kế toán theo dõi công nợ ... giáo TS Nguyn Thanh Quý em chọn đề tài: Hoàn thiện phơng pháp kế toán chi phí xây lắp Công ty Cổ phần xây dựng số điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Do lực chuyên môn hạn...
 • 65
 • 300
 • 1

Các chuẩn mực kế tóan mới ứng dụng bắt buộc trong kế tóan tín dụng - 1 pot

Các chuẩn mực kế tóan mới và ứng dụng bắt buộc trong kế tóan tín dụng - 1 pot
... Tỷ lệ phạt 1. 3. 4- Hình thức toán thư tín dụng Thư tín dụng lệnh người trả tiền yêu cầu Ngân hàng phục vụ trả cho người thụ hưởng số tiền định theo điều khoản ghi thư tín dụng So với chứng từ toán ... không xảy cách thường xuyên - Quy trình toán thư tín dụng: Chú thích: - Bên trả tiền làm thủ tục mở thư tín dụng cách lập liên giấy mở thư tín dụng yêu cầu Ngân hàng phục vụ trích TK tiền gửi ... hóa, dịch vụ đặt mua để lưu ký vào TK riêng gọi “TK đảm bảo toán thư tín dụng - Ngân hàng phục vụ bên trả tiền mở thư tín dụng cho người trả tiền chuyển liên thư tín dụng cho Ngân hàng phục vụ người...
 • 37
 • 176
 • 0

Các chuẩn mực kế tóan mới ứng dụng bắt buộc trong kế tóan tín dụng - 2 docx

Các chuẩn mực kế tóan mới và ứng dụng bắt buộc trong kế tóan tín dụng - 2 docx
... Chỉ tiêu 20 01 20 02 2003 Tổng thu 15. 120 20.08 327 .000 Tổng chi 12. 68017 .21 223 .550 Chênh lệch Thu - Chi 2. 440 2. 871 3.450 (Nguồn báo cáo kế toán năm 20 01, 20 02, 20 03) Từ kết tài cho thấy cách toàn ... Năm 20 01 Số tiền TT TM % Năm 20 02 Năm 20 03 Số tiền % 328 .106 25 ,71% Số tiền % 528 . 529 24 ,6% 747. 520 26 ,09% TTKDTM 948.5 62 77 ,29 % 1. 620 .23 9 75,4% 2. 117 .27 2 70,91% Doanh số TT 1 .27 6.668 100% 2. 148.768 ... đồng vào năm 20 01 lên 21 0.675 triệu đồng vào năm 20 02, số tuyệt đối tăng 66.190 triệu đồng, tức tăng 45,8% Đến năm 20 03 doanh số cho vay 24 2.866 triệu đồng, tăng so với năm 20 01 số tuyệt đối 32. 191...
 • 36
 • 167
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuẩn mực kế toán tiền và các khoản tương đương tiềnchuẩn mực kế toán vn số 14so sánh chuẩn mực kế toán cũ và mớichuẩn mực kiểm toán nội bộ quốc tếđiều hành và quản lý hoạt động tài trợ thương mại xuất nhập khẩu trong nước và quốc tếgiảm giá trị về lợi thế thương mại đánh giá theo chuẩn mực kế toán hkas 36 phần 1chuẩn mực kế toán số 02 phương pháp giải quyết hàng tồn kho trong các công ty thương mạihoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thương mại và sản xuất thành công trong điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán số 14ghi nhận lợi thế thương mại và sự khác nhau giữa các chuẩn mực quốc tế về lợi thế thương mạikế toán lợi thế thương mạichuẩn mực kế toán thế giớichuẩn mực kế toán việt nam so với thế giớilợi thế thương mại hạch toánchuẩn mực kế toán quốc tế và phương pháp hạch toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ ở một số nước trên thế giớinhững thuận lợi và khó khăn khi vận dụng chuẩn mực kế toán về trình bày báo cáo tài chínhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây