Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
... 30% vốn điều lệ theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 với tỷ lệ 100% thông qua biểu phiếu Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Điều 8: Đại hội đồng cổ đông trí thông qua ... chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 với tỷ lệ 100% thông qua biểu phiếu Điều 10: Điều khoản thi hành: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn tổ chức đạo triển ... thực tốt nội dung nêu Nghị Nghị thông qua Đại hội có hiệu lực kể từ ngày 26/06 /2010 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (Đã ký) Mai Văn Bản Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ...
 • 3
 • 32
 • 0

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 14-9-2010 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 14-9-2010 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
... lâu dài cho Công ty (chiến lược kinh doanh Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua) Với kinh nghiệm lực mình, Công ty tin tưởng, chiến lược đắn giúp Công ty có thành ... chốt danh sách cổ đông để thực việc chào bán cổ phiếu phân bổ 01 quyền mua); o Tỷ lệ thực 1:1 (nghĩa cổ đông sở hữu 01 quyền mua mua 01 cổ phần mới); o Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần từ chối ... nghị Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ; Chủ tịch - UBCKNN, SGDCK, TTLKCKVN (CBTT); - Lưu VT, KT (Đã ký) MAI VĂN BẢN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN...
 • 8
 • 33
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
... MAI PHƯƠN G THÙY Digitally signed by MAI PHƯƠNG THÙY DN: c=VN, st =Bắc Kạn, l =Bắc Kạn, o=CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN, ou=Kế toán, title=Kế toán, cn=MAI PHƯƠNG THÙY, 0.9.2342.19200300.100.1.1=...
 • 22
 • 35
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
... MAI PHƯƠN G THÙY Digitally signed by MAI PHƯƠNG THÙY DN: c=VN, st =Bắc Kạn, l =Bắc Kạn, o=CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN, ou=Kế toán, title=Kế toán, cn=MAI PHƯƠNG THÙY, 0.9.2342.19200300.100.1.1...
 • 19
 • 26
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
... Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác khoáng sản CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Báo cáo thường niên BAMCORP Tỷ lệ sở hữu Công ty công ty con: 100% Định ... TOÀN - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 09/02/1976 - Nơi sinh: Kạn Dương Quang - TX Bắc Kạn - Bắc - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Tày - Quê quán: Dương Quang - TX Bắc Kạn - Bắc Kạn - Địa thường ... sở hữu a Cổ phần: - Tổng số cổ phần Công ty: 6.034.700 cổ phần - Tổng số cổ phần lưu hành: 5.443.200 cổ phần - Lọai cổ phần: Cổ phần phổ thông tự chuyển nhượng b Cơ cấu cổ đông: TT Cổ đông Đến...
 • 13
 • 30
 • 0

thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn
... lưu động công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn - Đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn - Đề số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty cổ phần khoáng sản ... lưu động hiệu sử dụng vốn lưu động Chương 2: Hiệu sử dụng vốn lưu động công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn ... công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Về thời gian: Phân tích việc sử dụng vốn lưu động công...
 • 91
 • 329
 • 0

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty cổ phần KHoáng Sản Bắc Kạn

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty cổ phần KHoáng Sản Bắc Kạn
... trạng công tác hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi nhánh công ty CP khoáng sản Bắc Kạn Phân loại chi phí sản xuất Chi nhánh cổ phần khoáng sản Bắc Kạn chi nhánh ... Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp điều kiện Chơng II: Thực trạng công tác Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Chi nhánh công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn ... 405/QĐ_Sở KHCN ngày 22/10/2002 Công ty khoáng sản Bắc Kạn thành lập Chi nhánh công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Thái Nguyên Chi nhánh công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đợc thành lập với nhiệm vụ tìm...
 • 69
 • 168
 • 1

Báo cáo kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Báo cáo kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn
... tập Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Nhờ dạy bảo tận tình cô phòng kế toán công ty đặc biệt dẫn tận tình cô giáo em hoàn thành "Báo cáo kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn" Báo ... Phần I Đặc điểm tổ chức kinh doanh quản lí kinh doanh công ty 1.1.Quá trình hình thành phát triển công ty a.Sơ lợc công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Tên công ty: Công ty cổ phần khoáng sản Bắc ... biến khoáng sản quặng chì,kẽm * Sơ đồ máy quản lý Giám đốc công ty Phó giám đốc Phòng kế toán Kế toán tổng hợp Kế toán tiền lơng Kế toán TSCĐ Kế toán NVL Các nhà máy trực thuộc công ty Kế toán...
 • 24
 • 243
 • 1

Công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Tuyển Khoáng Bằng Lũng thuộc Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Tuyển Khoáng Bằng Lũng thuộc Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn
... Tuyển Khoáng Bằng Lũng thuộc Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, định chọn đề tài Công tác kế toán nguyên vật liệu nghiệp Tuyển Khoáng Bằng Lũng thuộc Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Giữa ... kế toán NVL XN Tuyển Khoáng Bằng Lũng thuộc Cty CPKS Bắc Kạn Chơng 2: Công tác kế toán nghiệp Tuyển Khoáng Bằng Lũng thuộc Công ty Cổ Phần khoáng sản Bắc Kạn 2.1- Quá trình hình thành nghiệp ... lý nguyên vật lệu nghiệp Tuyển Khoáng Bằng Lũng thuộc Công ty Cổ Phần khoáng sản Bắc Kạn 3.1- Đánh giá công tác quản lý nguyên liệu, vật liệu công cụ, dụng cụ: nghiệp Tuyển Khoáng Bằng Lũng...
 • 29
 • 125
 • 0

Xem thêm