Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011 - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011 - Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011 - Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam
... i tr 340 341 342 343 40 0 41 0 41 1 41 1.1 41 1.2 41 2 41 3 41 1.3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 1 .4 418 41 9 42 0 42 1 42 3 42 4 42 5 42 6 42 7 42 8 42 9 43 0 15 ,46 7,599,158 12,720, 247 ,3 74 2, 747 ,351,7 84 2,252,785, 242 ,919 ... 26 - - - - + Chi hoa h ng 27 - - - - + Chi giám đ nh t n th t 28 - - - - + Chi đòi ng 29 - - - - 30 - - - - 31 - - - - + Chi đ phòng h n ch r i ro, t n th t 32 - - - - + Chi khác 33 - - - - Chi ... 7,2 04, 472, 545 7,033,1 24, 887 37,278,2 64, 410 22,659,182,603 22 Chi phí ho t đ ng tài 47 - D phòng toán h c trích t lãi đ u t 48 - - - - - D phòng chia lãi 49 - - - - - Chi khác ho t đ ng tài 50 7,2 04, 472, 545 ...
  • 15
  • 22
  • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
... 56.282.7 94. 960 -~ _. _-~ - _. _-9 .968.818.523 2.5 84. 953.755 8 .44 0 .47 4. 344 - _ - - - " - - 39. 147 .086.518 _ - - 1 .45 7.639.179 - - _ - 37.236.753.566 - - -7 .153.029.069 - _ -, 44 0.853.551 ... 33~05~ 2-0 6.23 1-" " 3"1: 747 .2 0-2 245 V1.3I 27.6 04. 380.587 23.107.683. 245 -8 .530:08 3-: -0 68" - - - -7 .153~02 9-. o69 VI.32 550.000.000 - - 1 .47 9:7 04: 917 -" - .- - - - -4 4 0:853.551 -so:2 - 51 -5 2- ... 758. 647 .755. 643 615 .41 1.662.967 -: :-: c-~ ~-: :-: c :-: -: :, . - - - -. _. . -3 36.607 .49 9.228 309.0 24. 608.261 71.1 10.675 .43 2 80.267 .41 1 .49 9 - _ .- -~ -. _- - ~ -3 1 .44 7.903. 844 110.056.361.099...
  • 17
  • 44
  • 0

Xem thêm