Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari
... Điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CPChế tạo máy điện Việt Nam - Hungary QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo Ban điều hành kết SXKD năm 2011 tiêu kế hoạch năm 2012 ... Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam- Hungary tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012 vào hồi 8h ngày 21/4 /2012 trụ sở Công ty tổ 53 thị trấn Đông Anh, Hà Nội Tham dự Đại hội có 60 cổ đông, sở hữu đại ... kinh doanh năm 2012 nội dung nghị Nghị 100% cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần dự họp biểu trí thông qua trước Đại hội hồi 11 ngày 21/4 /2012 THƯ KÝ TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH...
 • 12
 • 54
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari
... sirh: - ODg I-e Xunn Ngulen - Truorg ban; 6DgNlutan Thmh Pnon! - Thnnh vion: - BiNgur:n Thny IIuIin-Thdnhvian n i5 b'.u t'ti td eqrJdl'r'icl D.r(i:' rti.n !6i sij c6 phan biau qlyat iin ' 'l'.t.-i'.,l]l].l ... D.ih6i r J' D-r B.'o ! n q ii \XKD 2015 f; chr r.i I Li ho h.?0.o rdnr r P o , ij,,l ' neDr 2015 dd dlockiah torin cn c6ngLl ' Vir -. l,i.i-h'lDOl h t l ,' ro, D.r l.ii ' 'i''t -r B- -. - 'd' tlo.'e ... tL\: rl6io{'r Q-r,''.1 r'\i' \o.6.d,,\ir'0k, -L.ir' r -. o.ll]l) ' P '' B oti i'' r) ': tl.)oo J rr ,.,f1 '- r b i- q Dar i rh l U."rd hoi ttongqtra cncBno cno l ong Bi,iQu6c Bio - Uy vieD HDQT...
 • 6
 • 24
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari
... bộ: - Các nhận xét đặc biệt VI Các công ty có liên quan - Công ty nắm giữ 51% vốn góp công ty: + Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungary 1; + Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam ... lĩnh vực chế tạo cung cấp thiết bị điện Việt Nam III Báo cáo ban giám đốc Báo cáo tình hình tài - Báo cáo Tài kiểm toán kèm theo - Những thay đổi vốn cổ đông/vốn góp: Không - Tổng số cổ phiếu: ... tạo máy điện Việt Nam - Hungary 2; - Công ty có 34,27% vốn góp Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam nắm giữ; - Tình hình đầu t vào công ty có liên quan: vốn góp vào công ty thành viên đợc bảo...
 • 6
 • 98
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari
... cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungary 1; + Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungary 2; - Công ty có 34,27% vốn góp Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nắm giữ; - Tình ... trình báo cáo tài - Các nhận xét đặc biệt: không Kiểm toán nội - ý kiến kiểm toán nội bộ: - Các nhận xét đặc biệt VI Các công ty có liên quan - Công ty nắm giữ 51% vốn góp công ty: + Công ty cổ phần ... nghề kinh doanh; - Từng bớc phát triển trở thành thơng hiệu mạnh lĩnh vực chế tạo cung cấp máy điện quay Việt Nam khu vực III Báo cáo ban giám đốc Báo cáo tình hình tài - Báo cáo Tài kiểm toán...
 • 7
 • 105
 • 0

Tài liệu Báo cáo thực tập "Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari" ppt

Tài liệu Báo cáo thực tập
... - ISO 9000: 2000: Hệ thống Quản chất lượng - sở từ vựng - ISO 9001: 2000 : Hệ thống Quản chất lượng - yêu cầu - ISO 9004: 2000: Hệ thống Quản chất lượng - hướng dẫn cải tiến hiệu - ISO ... bày theo nội dung sau đây: Chương Cơ sở luận quản chất lượng Chương Phân tích tình hình áp dụng hệ thống Quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt ... dụng hệ thống Quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam Hungari Giới thiệu khái quát công ty: 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty: 2.1.1.1...
 • 66
 • 1,776
 • 3

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp điện tử tại Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp điện tử tại Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari
... Điện- Điện Tử Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Lớp : ĐK9LC.1 Phần I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY Tên công ty: Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari Tên tiếng Anh: Vietnam ... Điện- Điện Tử GVHD : Đào Minh Tuấn SVTH : Dương Thị Phượng Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Lớp : ĐK9LC.1 Page Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện- Điện Tử Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Lớp : ĐK9LC.1 Công ... để tự khắc phục Trong năm học 2011_2013 khoa điện- điện tử tạo điều kiện cho chúng em thưc tập công ty: Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari địa : Tổ 53,Thị trấn Đông Anh, Huyện...
 • 29
 • 2,286
 • 8

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - Phân tích và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - Phân tích và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari
... S LNG Ban giỏm c Trờn H Phũng TC-KT Phũng K thut H C/TC PT Nam N - - - - - - 1 - 1 - - Phũng Kinh doanh - 1 - - Phũng K hoch - T chc - - Phũng Bo v-Kho-Vn - - Tng cng 16 13 T l % 100 44 31 19 ... tip STT B PHN S LNG GII TNH BC TH PT Nam N Xng rốn - - - - - Lũ nu gang 10 1 - 3 Xng khuụn mu - - - - 2 Xng ỳc 32 12 22 10 Xng C khớ 50 5 15 10 42 - - - - 105 100 25 24 14 13 13 12 25 24 18 17 ... KINH DOANH TI CễNG TY C PHN CH TO MY IN VIT NAM - HUNGARI II.1 GII THIU KHI QUT V CễNG TY II.1.1 Gii thiu chung Tờn cụng ty: Cụng ty C phn Ch to mỏy in Vit Nam - Hungari Tờn ting anh: Vietnam...
 • 67
 • 397
 • 2

Chuyên đề tốt nghiệp: Tăng cường vai trò của Kế hoạch kinh doanh tại Công ty Cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam – Hunggari sau cổ phần hóa

Chuyên đề tốt nghiệp: Tăng cường vai trò của Kế hoạch kinh doanh tại Công ty Cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam – Hunggari sau cổ phần hóa
... VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM HUNGGARI I PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM HUNGGARI Tăng ... cung cấp động điện hàng đầu Việt Nam Hệ thống kế hoạch Công ty Cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam Hunggari Các kế hoạch Công ty Cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam Hunggari chủ yếu kế hoạch sản ... chính: kế hoạch hàng năm Quy trình lập kế hoạch sản xuất Công ty Cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam Hunggari Trình tự lập kế hoạch sản xuất Công ty Cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam Hunggari...
 • 57
 • 146
 • 0

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN CHẾ tạo máy điện VIỆT NAM HUNGARY

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN CHẾ tạo máy điện VIỆT NAM HUNGARY
... kinh doanh ca cụng ty * Thun li - Cụng ty c phn ch to mỏy in Vit Nam Hungary l mt cụng ty cú b dy kinh nghim lnh vc ch to mỏy in quay ln nht Vit Nam Cụng ty l nh mỏy nht ti Vit Nam c nc ngoi chuyn ... Cụng ty c phn ch to mỏy in Vit Nam Hungary hin ti cú phõn xng sn xut chớnh v cụng ty thnh viờn Cỏc phõn xng sn xut: Xng c khớ v xng in Cỏc cụng ty thnh viờn - Cụng ty c phn ch to mỏy in Vit Nam ... ty ch yu l u t vo cụng ty chim 95,33(%) khon u t ti chớnh di hn Cụng ty u t u t vo hai cụng ty cụng ty c phn ch to mỏy in vit Nam Hungari I v Vit Nam- Hungari II Cụng ty u nm gi 51(%) iu l Cỏc...
 • 49
 • 36
 • 0

Tình hình tài chính tại công ty cổ phần chế tạo máy điện việt nam hungary

Tình hình tài chính tại công ty cổ phần chế tạo máy điện việt nam hungary
... CễNG TY C PHN CH TO MY IN VIT NAM- HUNGARY 2.1 KHI QUT TèNH HèNH CễNG TY C PHN CH TO MY IN VIT NAM HUNGARY 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty Cụng ty c phn ch to mỏy in Vit Nam Hungary ... Tng cụng ty thit b in Vit Nam, c thnh lp vo ngy 04/12/1978 Cụng ty c phn ch to mỏy in Vit Nam Hungary c thnh lp trờn c s c phn húa Cụng ty TNHH Nh nc mt thnh viờn Ch to mỏy in Vit Nam Hungary ... kinh doanh ca cụng ty * Thun li - Cụng ty c phn ch to mỏy in Vit Nam Hungary l mt cụng ty cú b dy kinh nghim lnh vc ch to mỏy in quay ln nht Vit Nam Cụng ty l nh mỏy nht ti Vit Nam c nc ngoi chuyn...
 • 74
 • 33
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM – HUNGARY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM – HUNGARY
... kinh doanh ca cụng ty c phn ch to mỏy in Vit Nam Hungary 2.2.1.Nhng thun li v khú khn hot ng sn xut kinh doanh cụng ty Cựng vi tc tng trng kinh t ca Vit Nam thỡ nhu cu tiờu dựng luụn mc cao ... cụng ty ch to mỏy in Vit Nam Hungary 2.1.1.S lc v quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty Cụng ty c phn ch to mỏy in Vit Nam Hungary l mt doanh nghip nh nc thuc Tng cụng ty thit b in Vit Nam, ... s dng kinh doanh 1.3.1.Hiu qu s dng kinh doanh ca doanh nghip Cú th núi mt nhng bin phỏp ch yu bo ton v phỏt trin kinh doanh l qun lý v s dng cú hiu qu kinh doanh Hiu qu s dng kinh doanh cú nh...
 • 66
 • 54
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari
... Vit Nam Hungari cú ba cụng ty l Cụng ty Ch to mỏy in Vit Nam Hungari 1, Cụng ty Ch to mỏy in Vit Nam Hungari 2, Cụng ty Ch to mỏy in Vit Nam Hungari Cụng ty C phn Ch to mỏy in Vit Nam Hungari ... s Phi thu ca khỏch hng 29.124 - 112.635 - 79.762 - Tr trc cho ngi bỏn 878 - 1.771 - 25.626 - Cỏc khon phi thu khỏc 342 - 63 - 19 - Phi thu ni b ngn hn - - Tng cng - 30.344 114.469 105.407 (Ngun: ... to mỏy in Vit Nam Hungari ngy 15/05/2010) Danh sỏch nhng cụng ty m v cụng ty ca Cụng ty C phn Ch to mỏy in Vit Nam Hungari, nhng cụng ty m Cụng ty C phn Ch to mỏy in Vit Nam Hungari ang nm...
 • 57
 • 66
 • 0

Xem thêm