Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 26-02-2011 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 26-02-2011 - Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
... npl)oiln Ten ti~ng anh: Oat Xanh Group Corporation Ten viJt t~t: Oat Xanh Group I)~t Xanh Ten giao dich tikng Vi~l: T(ip doan DAt Xanh Ten giao dich tiing anh: Dat Xanh Group vAn dieu I~: vbn ... qua!Q-a dt'ii, bd ~ung Di~u I~ Cling I)' D;li hQi dting c6 dOng thong qua vi~c sim dbi dieu I~ cOng ty phil hqp vm mlic vbn, ngimh ngh~ kinh doonh bil sung va ten mm nhu sau: t Ten (,ing ty: Ten ... kha thi, kM thi) San Idp tn\it bAng Dich V\l sim giao dich bil dQng san M sung: D; ,ty" gh~ Bt, sung "ganh; D; ,ty nghe Khai tMc dll cat, wi ddt set (khong hOlll dQng l:,litr;I so) In (trit in trling...
  • 6
  • 35
  • 0

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
... hoạt động sơi động trở lại Đất Xanh cam kết nỗ lực để đáp ứng mong đợi cổ đơng Cơng ty BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Tổng quan ... gia vào hoạt động cộng đồng, xã hội, góp phần làm hưng thịnh quốc gia CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Ơng Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám ốc ... Hội đồng quản trị, năm 2009 cơng ty thực mua lại thành cơng Cơng ty TNHH XD-TM-DV Hà Thuận Hùng 14 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH Trong năm 2010 năm cơng ty tiếp tục định hướng...
  • 104
  • 28
  • 0

Xem thêm