Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty cổ phần Cảng Đoạn

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
... 41 1a 41 1b 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 42 1 42 1a 42 1b 42 2 43 0 43 1 43 2 2 74, 591,868,363 2 74, 591,868,363 78, 749 ,720,000 78, 749 ,720,000 1,352,660 ,45 4 0 0 113,7 34, 763,396 0 80,7 54, 7 24, 513 10,1 64, 199, 649 ... 225.758.727.156 - Tại ngày đầu kỳ 205. 741 .839 3.862 .48 3.226 44 .49 5.555. 943 42 8.8 24. 641 48 .992.605. 649 - Tại ngày cuối kỳ 34. 247 .705 3.673. 744 .41 8 40 .818.118. 245 365.331.519 44 .891 .44 1.887 - Mua kỳ - Đầu ... doanh Quý năm 2015 Quý năm 20 14 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn cho thấy lợi nhuận sau thuế TNDN Quý năm 2015 tăng 12.839.3 14, 656 đồng tương ứng 110,81% so với Quý năm 20 14 (lợi nhuận sau thuế TNDN Quý...
  • 17
  • 13
  • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
... E_~ng- s6 se cu6i ky -' - arm (40 ~= _4_ !2_ -+ :.~~Q)_ nam d§u - j _ .-> . - 4~ ~~_ 14. 022.058,00 _45 0.97~.03~.~2~,-O9 _ _ 40 0 _ _ -~ 4~ O.972.0.3~~8~1 ,~Q _ 41 6.8 14. 022.058,00 41 1 40 0.000.000.000,00 ... 1 04. 9 34. 9 24 480.851.9 34 lliy kt1 nam 1 .46 9 .44 7.939 95. 644 .800 1328. 749 .939 2:235;858. 546 Quy nily nam truac lliy k~ nam tru6"c 3.23 845 7026 219.077.280 14. 107 .44 9.891 859.866 .48 0 145 . 643 .971 1 94. 412.018 ... ~P -, ,-~ _._ "-. _,_.,,. ,- " t Thilbi ,., ""._ "R•• 879.605 .45 5 1219 .41 1.727 74. 795.939.7 84 6.607.863.898 81.9 34. 148 .207 2.997.556.6 74 3 .48 3,312.637 1.895.9 54. 546 879.605 .45 5 1 .49 7. 148 .091 74. 795.939.784...
  • 38
  • 74
  • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà
... 22,328, 940 , 348 40 ,327,862,3 64 22,328, 940 , 348 40 ,327,862,3 64 12/31 /2015 - Hng tồn kho 55,7 94, 4 34, 9 24 1/1 /2015 701,893, 144 ,161 317 ,44 3,200,725 701,893, 144 ,161 317 ,44 3,200,725 - Dự phòng giảm giá hng ... Báo cáo ti Cho kỳ hoạt động từ ngy 01/01 /2015 đến 31/12 /2015 11 Đầu t ti di hạn 12/31 /2015 1/1 /2015 - Đầu t vo công ty - Đầu t vo công ty liên kết , liên doanh 41 , 840 ,000,000 41 , 840 ,000,000 - ... 2,653 ,46 1,1 54 13 Lợi nhuận khác (40 =3 1-3 2) 40 -5 ,788,528,0 94 -2 , 644 ,3 54, 488 -5 ,775,986,572 -2 ,611,852,009 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế (50=30 +40 +45 ) 50 6,775,1 84, 785 1,390,650,999 9,626,6 54, 342 ...
  • 26
  • 88
  • 0

Xem thêm