Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
... Trung Công ty Cổ phần Điện Gia Lai Công ty CP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai Công ty Cổ phần Ayun Thượng Công ty TNHH GKC Công ty đầu tư Công ty Mẹ Chung Công ty Mẹ Chung Công ty Mẹ Công ty liên ... bên có liên quan Báo cáo thường niên năm 2012 Trang 28 Công ty liên quan Bán hàng Tổng Công ty Điện lực miền Trung Công ty Cổ phần Điện Gia Lai Công ty Cổ phần Ayun Thượng Công ty TNHH GKC Nội ... triển Điện Gia lai (nay Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai) ; Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên Từ tháng 4/2011 đến - Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần điện Gia Lai; - Giám...
 • 43
 • 70
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
... xuất nhập Báo cáo thường niên năm 2013 Trang Công ty cổ phần thủy điện Thượng Lộ: Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai (GHC) hợp tác với Công ty cổ phần điện Gia Lai (GEC) Công ty cổ phần Trường ... phòng Công ty - Công ty Cổ phần Điện giữ tổ chức khác: Gia Lai; - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện cao su Gia Lai (GRC); - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư điện ... 08/1998 – 07/2003 Công tác Công ty Điện Gia Lai Từ 08/2003 đến Công tác Công ty TNHH đầu tư phát triển Điện Gia lai (nay Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai) Chức vụ công tác Công ty: Phó Giám đốc...
 • 54
 • 72
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
... nhập Công ty cổ phần thủy điện Thƣợng Lộ: Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai (GHC) hợp tác với Công ty cổ phần điện Gia Lai (GEC) Công ty cổ phần Trường Phú hợp tác liên doanh để đầu tư dự án thủy ... 15.1 Năm Năm trước Tóm tắt hoạt động tình hình tài Công ty cổ phần Thủy điện Thượng Lộ: Báo cáo tài năm 2014 Báo cáo thường niên năm 2014 Trang 16 Công ty cổ phần Thủy điện Thượng Lộ kiểm toán Công ... 08/1998 – 07/2003 Công tác Công ty Điện Gia Lai Từ 08/2003 đến Công tác Công ty TNHH đầu tư phát triển Điện Gia lai (nay Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai) Chức vụ công tác Công ty: Phó Giám đốc...
 • 64
 • 27
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
... Báo cáo tài kiểm toán 27 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI PHẦN A: THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Thông tin khái quát: - Tên giao dịch : CÔNG ... 2.467.148.000 Công ty Cổ phần Thủy điện Thượng Lộ (i) Công ty TNHH GKC TỔNG CỘNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 - 12.000.000.000 14.467.148.000 43 Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai B09-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO ... đầu tư vào công ty có liên quan: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 14 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI a Tóm tắt hoạt động tình hình tài Công ty cổ phần Thủy điện Thượng Lộ: Nhà máy thủy điện Thượng...
 • 60
 • 32
 • 0

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần thủy điện thác bà

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần thủy điện thác bà
... toán c l p: Công ty d ch v ki m toán t v n UHY - Ý ki n ki m toán Công ty c ph n th y c l p: iên Thác 16 Báo cáo th ng niên 2011 - Công ty c ph n th y iên Thác 17 Báo cáo th ng niên 2011 ... t i Công ty ang u ãi, khuy n khích ng &i lao , kinh nghi m công tác v công tác lâu dài t i Công ty Tr Công ty c ph n th y iên Thác ng c a Công ty ng có trình c sau c 24 Báo cáo th ng niên ... s thu c Công ty CP Thu i n Thác i n, Th c s" Qu n tr kinh doanh - Quá trình công tác Công ty c ph n th y iên Thác 26 Báo cáo th ng niên 2011 + T 1981 ÷ 1999: Công tác t i Công Ty + T 2000...
 • 38
 • 176
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu
... cOngt6c - TU 2003 - 2008: Tru&ng ca vfln hinh Nhi m6y thtry di0n Ndm Mu - Cty CP thiiy - di0n NAm Mu Tir 2008 - 2009: Ph6 quin dOcNhh m6y thtry diOnN8m Mu - Cty CP thtiy diQnNAm Mu - Tt 2009 - 2010: ... CP thtry di0nNAmMu - Til 200 8- 2009:Ph6qu6ndOcNhi mdy thiiy di€nNAmMu - Cty CPthiiy diOnNnm Mu - Til 200 9- 20t0: QuAnddc Nhd m6y thfiy dien N0m Mu - Cty CP thiry di6n Nflm Mu - Til 20LAddnnay: ... SOngDi; - Til 199 2- 1999:Nh0n viOnphbngKinh td ke hoachSongDd 9- Tflng congty Song Di; - TU 200 0- 2002: Tru&ngban Kinh td thi cOngchi nh6nh90 1- Congty SongDA 9, Tdngc0ngty S0ngDd; - TU2A02 - : Ph6...
 • 16
 • 31
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
... PT nhà Hoàng Nguyên 80% 51% 51% Công ty CP Phú Hoàng Anh CÔNG TY CP THỂ THAO HOÀNG ANH GIA LAI 80% 75% Công ty CP Hoàng anh gia lai Miền Trung Công ty TNHH TMDV Minh Tuấn Công ty CP Hoàng Anh Mê ... đá Công ty TNHH Hoàng Anh Lum Phát CÔNG TY CP HOÀNG ANH LUM PHÁT CÔNG TY CP HOÀNG ANH GIA LAI Ngành khác 9,77% 99,78% 99,41% Công ty Cp KHOÁNG SẢN Hoàng Anh Gia Lai 83,68% 100% 100% Công ty CP ... Công ty CP Xây Dựng Cầu đường Hoàng anh gia lai Công ty TNHH Hoàng anh gia lai Vientiane Công ty CP QUẢN LÝ BĐS VÀ KS Hoàng anh gia lai 55% 100% 70% Công ty CP dịch vụ VÀ Quản Lý BĐS Hoàng Anh Công...
 • 127
 • 29
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
... W3IHDN !HLDNQHd I' t- H ~! :- ): :-: f-:~ 0· c;'l c;'l ~- -~ 0> ~("l JlL LYA DNQHd _) -0 zc;'l ~ " , t:) ·0 >-VOH ~)! ... if' h •' , t "nth •, -. ~ .- -. h ~ ,., , ,; .-. h_;, A-A!,; + A .- h;~ l-.A h ::, ., -. - ~. ~- ,._;: , ; _ail gla VH~C ~Ua.u ~ ~U n m':l YU uy :\.e ~VU11 uyu ualli ' Ca '-' Ht,uycu laV va phuang ... nhu~n sau thu~ TY Ie lqi nhu;in tra c6 nrc -, I - - - ~-~ - - rl - Cac chi tieu Chi tieu ve khil nang to an +He so toan ngiin h;;m: TSLD/Nq ngi\.n h;;m + He so toan nhanh: (TSL.D-HTK)/Nq ngi\.n...
 • 24
 • 71
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
... trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình Nam 07/11/1955 Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Tây Việt Nam Kinh Phường Nam Bình - TP .Ninh Bình - Ninh Bình ... NMĐ Ninh Bình Phó Ban quản lý dự án Nhiệt điện Ninh Bình Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Ninh Bình Phó Tổng Giám đốc Công ty 6.300 CP Không Không Không Không Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt ... NMĐ Ninh Bình Phó Quản đốc Phân xưởng lò, NMĐ Ninh Bình Quản đốc Phân xưởng lò, NMĐ Ninh Bình Phó Giám đốc, Công ty Nhiệt điện Ninh Bình Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Nhiệt 01/2008 đến điện...
 • 16
 • 37
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
... cấp nước khác Đến năm 2007, Chi nhánh Cấp nước Gia Định cổ phần hóa Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đời từ + Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Thực chủ trương Đảng Nhà nước, ngày 30/12/2005 ... Quyết định số 6658/QĐ-UBND phê duyệt phương án chuyển Chi nhánh Cấp nước Gia Định thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (nay Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH Một thành viên) thành Công ty Cổ phần ... Gia Định thức vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần công ty mối quan hệ với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Công ty mẹ - chiếm 50% vốn điều lệ Công ty + Niêm yết: Việc chuyển đổi, kêu gọi...
 • 21
 • 28
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần In Diên Hồng

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần In Diên Hồng
... +199 1-1 998: Quản đốc phân xởng chế Nhà máy in Diên Hồng +1998 - 2009: Phó Giám đốc Nhà máy in Diên Hồng + 2009 - nay: Giám đốc Công ty cp in Diên Hồng - Số cổ phần nắm giữ: 9.066 cổ phần - Hành ... Diên Hồng + 2001 - 2004: Trởng phòng kế hoạch sản xuất vật t nhà máy in Diên Hồng + Tháng 4/2004 đến Phó giám đốc Công ty cổ phần in Diên Hồng + Số cổ phần nắm giữ: 8.576 cổ phần - Hành vi vi phạm ... toán tài vụ Nhà máy in Diên Hồng + 2004 đến nay: Kế toán trởng Công ty cổ phần in Diên Hồng - Số lợng cổ phần năm giữ: 6.016 cổ phiếu - Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Quyền lợi mâu thuẫn với...
 • 24
 • 21
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung
... Ông công tác phòng tài – Công ty Điện lực từ năm 1993 đến năm 2004 Năm 2005 bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung 26 Chất lượng - Hiệu - Phát triển Báo cáo thường ... lượng - Hiệu - Phát triển Báo cáo thường niên 2015 TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG (tiếp theo) Phát động trồng rừng bảo vệ môi trường thủy điện A Lưới Sáng 2 2-1 0 -2 015, Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung ... Trưởng phòng Kế hoạch - Công ty Điện lực - 4/2010 -1 2 /2015 : Trưởng Ban Kế hoạch Tổng công ty điện lực miền Nam 21 22 Chất lượng - Hiệu - Phát triển Báo cáo thường niên 2015 Ông: Nguyễn Thành...
 • 75
 • 107
 • 0

Xem thêm