Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Chương Dương

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Chương Dương
... đông thương niên năm 2008 giao cho Hội đồng quản trò Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây Lắp Chương Dương tổ chức triển khai thực vấn đề Đại hội cổ đông biểu thông qua; Đại hội cổ đông thường niên giao ... toán: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trò lựa chọn Công ty kiểm toán thực việc Báo cáo tài 2008 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Chương Dương, theo qui đònh Pháp luật Đại hội cổ đông ...  Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thơng - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI- 2008 CHƯƠNG DƯƠNG ACIC Website: http://acic.com.vn Email: cdacic@vnn.vn VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2008  Mệnh giá cổ phiếu:...
 • 4
 • 73
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An
... 2.050.000 đồng/người/tháng Giao Hội đồng quản trị rà soát lại tiêu chi tiết, tiến hành giao kế hoạch năm 2008 để công ty thực - với tỷ lệ tán thành 100% ...
 • 2
 • 25
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Licogi 13

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Licogi 13
... cụng ty Xõy dng v Phỏt trin H tng (LICOGI) ti Cụng ty c phn LICOGI 13 ng thi ụng Nguyn Ton Thng thụi khụng tham gia Hi ng qun tr Cụng ty c phn LICOGI 13 Ngi thay th lm i din phn gúp ca Tng cụng ty ... b sung nhõn s vo Hi ng qun tr nhim k 2005 -2 010: * Thay i ngi i din phn gúp ca Tng cụng ty Xõy dng v Phỏt trin H tng (LICOGI) vo Cụng ty c phn LICOGI 13 nh sau: ễng Nguyn Ton Thng Gii tớnh: Nam ... thc hin u t khu phũng cho Cụng ty v cỏc chi nhỏnh ti tng khụng gian gii trớ ti khu nh LICOGI 13, vi giỏ tr t VN; 3.4 u t d ỏn nh ti khu t kt gia LICOGI 13 v Cụng ty Xõy dng 34 vi din tớch 1.368m2,...
 • 5
 • 36
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
... Đại hội biểu với tỷ lệ 100% phiếu thuận Nội dung 7: Đại hội giao HĐQT Cơ quan điều hành: Quyết định chế, thủ tục pháp lý cần thiết gắn trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi người lao động Công ty ... xám đội ngũ cán quản lý, nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ, công nhân lao động nòng cốt tích cực giỏi nghề để ổn định lực lượng lao động Đại hội biểu với tỷ lệ 100% phiếu thuận ...
 • 2
 • 34
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam
... Công ty Ông Nguyễn Hòang Công Trúng cử vào chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát ...
 • 2
 • 97
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Xây dựng số 5

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Xây dựng số 5
... phiếu: Số phiếu bầu: 190 phiếu, tương ứng: 6.316.8 15 cổ phần, tỷ lệ: 95, 55% so với tổng số cổ phần có quyền biểu Số phiếu không bầu: 08 phiếu, tương ứng: 293.970 cổ phần, tỷ lệ: 4, 45% so với tổng số ... tổng số cổ phần có quyền biểu Điều 10: Nghị có hiệu lực kể từ ngày 24 /5 /2008 Tất cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán công nhân viên Công ty CP xây dựng số ... toán cho năm tài 2008: Đại hội đồng cổ đông trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 04 đơn vị kiểm toán đề nghị tờ trình Hội đồng quản trị Tỷ lệ biểu tán thành là: 99,6% tổng số cổ phần có...
 • 2
 • 20
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty cổ phần Mía đường 333

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty cổ phần Mía đường 333
... Thông qua Kế hoạch năm 2008 - Thực tháng ñầu năm 2008 kế hoạch vụ ép 200 8- 2009 ðại hội trí biểu 100% với nội dung sau : 2.1 Kế hoạch SXKD năm 2008 – thực tháng ñầu năm 2008 TT Chỉ tiêu Sản ... hành cổ phiếu sau + Năm 2008 phát hành 02 ñợt : - ðợt : 7 /2008 cho cổ ñông hữu lần ñầu(VðL: 10 tỷ) theo tỷ lệ 1:1 với giá 15.000ñ/CP Chậm ngày 15/7 /2008 phải huy ñộng xong - ðợt : 12 /2008 cho cổ ... chương trình hành ñộng công ty , thường xuyên kiểm tra việc thực nghị nhờ ñó nghị HðQT ñược triển khai cách có hiệu Thực nghị ðHðCð năm 2007 việc triển khai dự án mở rộng công suất nhà máy từ...
 • 5
 • 67
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
... thích hợp - Uy quyền Hội đồng quản trị thực đổi tên công ty cho phù hợp với quy mô hoạt động nguyên tắc giữ nguyên chữ Viễn Đông Điều 4: Nhất trí thông qua Điều lệ Công ty (đã sửa đổi, bổ sung ... 6: Trách nhiệm triển khai thực Nghị quyết: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban điều hành có trách nhiệm phổ biến triển khai thực có hiệu cao tinh thần nội dung định nêu Nghị Nghị có hiệu lực ... hiệu cao tinh thần nội dung định nêu Nghị Nghị có hiệu lực kể từ ngày 19/4 /2008 TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2007 Chủ tọa đoàn BÙI QUANG MẪN ...
 • 2
 • 27
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
... cụm Cảng Hóa dầu - Container VIPCO: - Tên dự án: Cụm cảng Hóa dầu - container VIPCO - Tổng giá trị đầu tư: 2.728.739.000.000 đồng - Thời gian thực hiện: Từ năm 2008 - 2015 - Giao cho Hội đồng quản ... kiểm soát cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Ban kiểm soát triển khai Nghị theo quy định Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ... nước chấp thuận kiểm toán cho công ty niêm yết kiểm toán báo cáo tài năm 2008 cho Công ty 8.2 Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2008 8.3 Thành lập Ban kiểm toán...
 • 2
 • 44
 • 0

Xem thêm