ĐỀ CƯƠNG đại CƯƠNG văn hóa

Đề cương văn hóa Việt Nam

Đề cương văn hóa Việt Nam
... văn hoá, văn hiến hình thành dân tộc Văn hoá tinh thân, sức sống dân tộc, văn hoá dân tộc còn ;văn hoá suy dân tộc suy ; văn hóa dân tộc bị diệt vong Vậy sắc văn hoá Việt Nam gì? Bản sắc văn hóa ... phú đa dạng Văn hóa dân tộc thiểu số không làm nên tính đa dạng vản hóa Việt Nam mà tiếp biến lẫn làm cho văn hoá Việt Nam phát triển rực rỡ Do vậy, xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, ... mẽ tham gia phát triển văn hoá, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ văn hoá chân đối tợng chủ yếu hoạt động văn hóa Vấn đề nêu thực trạng đặt nghiệp xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà...
 • 21
 • 1,247
 • 6

đề cương văn hóa doanh nghiệp

đề cương văn hóa doanh nghiệp
... 10 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp? Nêu biểu văn hóa doanh nghiệp? Tại yếu tố kiến trúc doanh nghiệp quan tâm? Lấy ví dụ? 11 Đạo đức kinh doanh nghiên cứu vấn đề gì? Tại đạo đức kinh doanh xuất ... công cụ tác nghiệp doanh nghiệp ? 22 Lấy ví dụ phân tích yếu tố định tính mạnh, yếu văn hóa doanh nghiệp doanh nghiệp cụ thể? Có phương pháp xác định tính mạnh - yếu văn hóa doanh nghiệp? Hình ... xây dựng văn hóa doanh nghiệp? Nội dung, ưu điểm hạn chế quan điểm tổ chức “dòng chảy biến hóa ? 31 Hãy nêu cách phân loại văn hóa doanh nghiệp Sethia & Klinow? Đặc điểm văn hóa doanh nghiệp chu...
 • 5
 • 836
 • 10

Đề cương văn hóa kinh doanh doc

Đề cương văn hóa kinh doanh doc
... việc hình thành văn hóa doanh nghiệp thay đổi văn hóa doanh nghiệp 38 Trong thương lượng đàm phán văn hóa kinh doanh không đóng vai trò việc thành công hay thất bại 39 Đạo đức kinh doanh giúp cho ... nghĩa tiền cổ đông, khách hàng mua bảo hiểm Câu hỏi: a/ Tình đề cập đến vấn đề văn hóa kinh doanh? b/ Bài học rút vấn đề văn hóa kinh doanh loại hình DNNN Việt Nam gì? c/ Nếu thuê làm tư vấn, anh/chị ... thành văn hóa doanh nhân 43 Đạo đức kinh doanh có nghĩa gắn lợi ích DN với lợi ích khách hàng xã hội, coi trọng hiệu gắn liền với trách nhiệm xã hội 44 Văn hóa kinh doanh công cụ để doanh nghiệp...
 • 8
 • 876
 • 7

Đề cương văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nghiệp

Đề cương văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nghiệp
... 20 .Văn hóa dân tộc ảnh hưởng đến văn hóa kinh doanh văn hóa doanh nghiệp? Cô Lan cho tập tài liệu – tập có chương 1,2,3,5 + tập mỏng (20 đức tính người phương Đông, phươngTây...
 • 2
 • 77
 • 0

Đề cương văn hóa doanh nghiệp

Đề cương văn hóa doanh nghiệp
... văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp Page 30 7/13/2015 Nhà quản lý vấn đề thay đổi văn hóa doanh nghiệp Nguyên tắc thay đổi văn hóa doanh nghiệp Một số cách thức thay đổi văn hóa doanh nghiệp ... hồn doanh nghiệp người góp phần tạo nên văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp văn hóa doanh nhân tách rời Một doanh nghiệp có hai loại văn hóa hòa quyện vào làm nên sức mạnh DN • Văn hóa doanh ... VẤN ĐỀ THAY ĐỔI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP NỘI DUNG ÔN TẬP Khái quát chung thay đổi văn hóa doanh nghiệp 1.1 Khái niệm thay đổi văn hóa doanh nghiệp 1.2 Nhận diện vấn đề thay đổi văn hóa doanh nghiệp...
 • 40
 • 618
 • 1

Sơ thảo những luận điểm cơ bản góp phần xây dựng đề cương văn hóa việt nam trong giai đoạn mới

Sơ thảo những luận điểm cơ bản góp phần xây dựng đề cương văn hóa việt nam trong giai đoạn mới
... CUC>'I1gvAn ho,l Vi~t Nam giai eto~ll m6'1", ve Cluing Wi quan ni¢m ginj dO«;1n mdi Clla ...
 • 25
 • 179
 • 0

ĐỀ CƯƠNG môn đại CƯƠNG văn hóa VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG môn đại CƯƠNG văn hóa VIỆT NAM
... phân biệt văn hóa biển, văn hóa đồng văn hóa núi Trong quan hệ với cộng đồng, phân biệt văn hóa dân gian văn hóa thống Cũng vậy, quan hệ với chủ thể văn hóa, phân biệt văn hóa Việt với văn hóa dân ... trí thức Nhóm Văn Tân [1973] phân biệt văn hóa vật chất, văn hóa xã hội văn hóa tinh thần; văn hóa xã hội (phong tục, tập quán ) đâu có nằm văn hóa tinh thần? M.S Kagan chia văn hóa ba thành tố, ... ngoại giao) Một hệ thống văn hóa xem xét góc độ bình diện đồng đại lịch đại, khái quát cụ thể Môn lịch sử văn hóa lâu chủ yếu quan tâm đến bình diện cụ thể lịch đại, môn văn hóa học bàn chủ yếu quan...
 • 8
 • 658
 • 11

Đề cương luận văn Dạy học hợp xướng cho sinh viên khoa Sư phạm Âm nhạc trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Đề cương luận văn Dạy học hợp xướng cho sinh viên khoa Sư phạm Âm nhạc trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
... xướng Việt cho sinh viên trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa nói chung cho sinh viên khoa phạm Âm nhạc trường trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa trường nghệ thuật ... tài: Dạy học hợp xướng cho sinh viên khoa phạm Âm nhạc trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa cho luận văn chuyên ngành Thạc sĩ Lý luận Phương pháp dạy học âm nhạc Với đề tài ... Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa số trường Đại học khác Luận văn đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học hợp xướng Việt cho trường Đại học Văn hóa Thể thao - Du lịch Thanh...
 • 17
 • 288
 • 1

Đề cương đại cương văn hóa việt nam

Đề cương đại cương văn hóa việt nam
... thu nạp yếu tố văn hóa ngoại sinh, góp phần làm giàu có thêm văn hóa dân tộc, hội nhập văn hóa giới Tiếp xúc với văn hóa Mỹ (1954 - 1975) - Cuộc tiếp cúc giao lưu văn hóa Mỹ miền Nam hệ tất yếu ... trị đạo đức Văn hóa địa với du nhập yếu tố văn hóa ngoại sinh định hình cho văn hóa truyền thống Tiếp xúc văn hóa Pháp - bước khởi đầu (1858 - 1954) Lịch sử xã hội: Đặc điểm văn hóa: - 1858, ... Nghệ thuật Việt Nam truyền thống: * Các loại hình nghệ thuật truyền thống: a Văn chương truyền thống Việt Nam: Sự xuất văn học viết bước phát triển quan trọng văn hóa, đánh dấu đời văn hóa bác học...
 • 29
 • 468
 • 7

ĐỀ CưƠNG MÔN HỌC Một số vấn đề tƣ tƣởng văn hoá Việt Nam cận hiện đại

ĐỀ CưƠNG MÔN HỌC Một số vấn đề tƣ tƣởng văn hoá Việt Nam cận hiện đại
... 3: Một số vấn đề "văn hoá- tƣởng" Việt Nam thời cận đại 3.1 Nho giáo văn hoá Việt Nam trước áp lực văn minh phương Tây chủ nghĩa thực dân 3.2 Cuộc vận động Duy Tân yếu tố “cuộc cách mạng văn ... cách mạng văn hoá nước ta đầu kỷ XX 3.3 Khuynh hướng dân chủ tư sản, tính đại chuyển biến văn hoá Việt Nam 1930-1945 Chƣơng 4: Một số vấn đề "văn hoá- tƣởng" Việt Nam thời đại 4.1 Chủ nghĩa ... nghĩa Mác văn hoá Việt Nam, NXB Văn nghệ, 1952 50 năm Đề cương văn hoá Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 1995 Đào Duy Anh (1992), Việt Nam văn hoá sử cương, Hà Nội Đặng Thai Mai, Thơ văn yêu nước...
 • 4
 • 54
 • 0

Đề tài trang phục người Mường đại cương văn hóa Việt Nam

Đề tài trang phục người Mường đại cương văn hóa Việt Nam
... cư trú người Mường Trang phục người Mường 2.1 Đặc điểm chung trang phục Mường với trang phục dân tộc Việt Nam Khu vực Đông Nam Á 2.2 Trang phục Thầy Mo 2.3 Trang phục nam giới 2.4 Trang phục nữ ... giới Trang phục Mường gắn liền với sống người Mường Giá trị tinh hoa trang phục Mường với hệ tương lai Địa bàn cử trú người Mường - Trên giới Người Mường dân tộc có ngôn ngữ nhóm Việt - Mường ... mường trang phục Mường Kết luận Trang phục người Mường phần thiếu văn hóa truyền thống dân tộc Mường gắn bó từ ngày hình thành hôm nay, niềm tự hào, ghi đậm dấu ấn riêng dân tộc Mường Trang phục...
 • 33
 • 256
 • 0

ĐỀ CƯƠNG đại CƯƠNG văn hóa

ĐỀ CƯƠNG đại CƯƠNG văn hóa
... Nền văn hóa Sơn Vi * Nền văn hóa Hòa Bình * Nền văn hóa Bắc Sơn * Nền văn hóa thời sơ sử * Nên văn hóa Đông Sơn * Nền văn hóa Sa Huỳnh * Nền văn hóa Đồng Nai * Nền văn hóa Óc Eo 15 ... Nam tứ đại khí ? Chuông Quy Điền, Vạc Phổ Minh, Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, Tháp Báo Thiên Câu 7: Kể tên văn hóa tiền sơ sử ? * Nền văn hóa thời tiền sử * Nền văn hóa Núi Đọ * Nền văn hóa Sơn ... vọt • Đúc vật lớn, có hoa văn trang trí  Chứng tỏ trình đọ kĩ thuật bàn tay cư dân văn hóa Đông Sơn • Kĩ thuật luyện rèn sắt phát triển, đặc biệt cuối giao đoạn Văn Hóa Đông Sơn • Biết chế tạo...
 • 15
 • 9
 • 0

Giải thích phép vua thua lệ làng môn đại cương văn hoá.

Giải thích phép vua thua lệ làng môn đại cương văn hoá.
... Và phép vua có ban hành hóa giải sau lũy tre làng vi mà có câu Phép vua thua lệ làng Và nhiều lệ làng thời xưa ảnh hưởng đến sống ngày hương ước, khao vọng, lễ hiếu, hỷ III Nguyên nhân giải ... ước người dân làng xã, phép vua luật lệ áp dụng cho quốc gia Lệ làng khác phép vua điểm quan trọng người dân thường vui vẻ tuân theo phong tục làng xã thường ép chấp hành luật lệ nhà vua Trong câu ... chữ gồm hai vế : vế đầu phép vua đối lại vế thứ hai lệ làng Hai vế liên kết chữ thua tạo thành thể so sánh, nói lên mối tương quan giưa phép vua lệ làng Lệ, thứ thành văn, tập tục truyền thống...
 • 7
 • 12,664
 • 76

Đại Cương Văn Hóa Việt Nam

Đại Cương Văn Hóa Việt Nam
... thuật gắn với lịch sử văn hóa dân tộc thiểu số sống dọc Trường Đại Cương Văn Hóa Việt Nam – N02 Sơn – Tây Nguyên Trải qua bao năm tháng , cồng chiêng trở thành nét văn hóa đặc trưng, đầy sức ... gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể năm 2009, điệu dân ca vùng đồng Bắc Bộ, Việt Nam. Quan họ Bắc Ninh Hội đồng chuyên môn UNESCO đánh giá cao giá trị văn hóa ... vật thể Việt Nam, thể loại nhạc cung đình thời phong kiến, biểu diễn vào dịp lễ hội (vua đăng quang, băng hà, lễ hội tôn nghiêm khác) năm triều đại nhà Nguyễn Việt Nam Nhã nhạc Việt Nam mang...
 • 5
 • 3,192
 • 65

Xem thêm