Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A
... chinh ng6n hqn 32 0 31 .8s1.000.000 Qui khen thUdng, phric ldi 32 2 2.654.810.5 23 2.802.150.5 23 ll N0 dai h?n 33 0 836 .5 53. 730 .000 836 .5 53. 730 .000 33 8 836 .5 53. 730 .000 836 .5 53. 730 .000 D-VON cHU sO HUU ... Gialai 31 .851.000.00( 31 .851.000.001 836 .5 53. 730 .00( 836 .5 53. 730 .00( 836 .5 53. 730 .00( 836 .5 53. 730 .00( 868.404. 730 .001 ning tri nar n(y a) Vay quf 868.404. 730 .00( cONc ry c6 psAN Tr{Oy DrEN sE sAN 4A ... ngUdi b6n ng6n hqn 132 435 . 832 .451 Ph6i thu ngdn hqn kh6c 136 2.472.5 43. 169 2.648.9 13. 7 13 lV Hing tbn kho 140 1.1 73. 414.196 1 .35 0 .32 1. 539 Hdng tbn kho 141 1.1 73. 414.196 1 .35 0 .32 1. 539 V Tdi sdn ng6n...
  • 13
  • 22
  • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 -  Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
... 85.872.265. 831 31 7.416.6 23 v.1l 3. 497.954.056 r 33. 729.907 4 .33 6.4 63. 412 8 43. s94 .32 0 v.r2 76.000.000 135 .228.000 3t9 v. 13 2.4 93. 620.906 32 0 v.r4 r4.s1t .31 2. 032 s3.499.200.0s6 21.1 73. 796:096 0 3ll hpn (38 .118.925) ... uu ddi I Thu6 thu nhdp hodn lai phii tri l2.DV phdng phii tri ddi han 13 QuY ph6t tri6n khoa hgc vd c6ng nghQ 32 4 33 2 aaa JJJ 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 34 0 34 1 34 2 34 3 v.t4 I V6n chri l V6n g6p ... lgi 31 7 31 8 32 1 32 2 13 Qug binh 6n ei6 14 Giao dich mua b6n lai tr6i phi6u Chinh phri 44 .37 1.t65.151 33 0 33 1 s.566.s67 .32 4 54.4 63. 890.187 44 .37 r.165.t51 54.4 63. 890.t87 32 3 II No 3. 7 83. 0 43. s81...
  • 22
  • 22
  • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DlfphOng dau tll tai chfnh dai h...
  • 40
  • 31
  • 0

Xem thêm