Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... phdng Dja 8 4-4 -3 9970803 Fax: 8 4-4 -3 8686263 giao dich: chi: Teng I l s6 ph6 T6n Thir Thuyir- phuong Dich Vong Hdu qLrin Ciu l" ci6y, TP HdNOi DiQn thoai: 8 4-4 -3 9970803 :( Fax: 8 4-4 -3 8686263 Tai ... dA KPF n6p h6 so rlting gt ni€n yit ctj ph u roi HOSE) t: Danh sich nhiing c6ng ty me vlL c6ng ty cia KpF, nhi.ng c6ng ty mi KpF alang nim quydn kiAm sodt hoic c6 phin chi ptriii, nhilng c6ng ty ... Thanh Mai - phuong d6ng sin vd khodng sAn C6ng ty da dang hqp khai Hodng Ven Thu - quan Hodrg Mai - Hd Noi, du dn khu nghi dudng biCn cao c6p Ninh Hei Beach Resort - Hrii Hd - finh Gia - Thanh...
 • 131
 • 77
 • 0

Bản điều lệ - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Bản điều lệ - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... Qu6n Ddng Da HA N6i - Ei6n thoai: 8 4-4 -3 997 0803 - Fa,r: 8 4-4 -3 8686263 E-mail: kpfjsc@gmail.com Website: www .kpf. com.vn T6ng gi6m d5c ld dai di6n theo ph6p ludt cria C6ng ty C6ng ry c6 th6 thdnh ... cria C6ng ty vin phdng rlSi di6n vir thli TCn C6ng ty Comoanv - T€n ti6ng Vi€t: Cdng ty C6 phdn Tu v6n du rin Qu6c 16 KPF T6n ti€ng 46: KPF consultant intemational project Joint Stock ty hdnhCdngVi6tld ... cira c6c c6ng ty cimg tlp doan ho4c c6c c6ng ty hoat d6ng theo nh6m c6ng ty, bao g6m cdng ty me - cdng ly con, tqp dodn kinh td ho{c ld ngudi dai di6n cia c6ng ty qu6n l1i qu!, c6ng ty ddu tu chimg...
 • 47
 • 83
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... Df dn Qu6c ti: KPF tfinh bay tsao cao cua minh ve Bro cao tai chinh hop nhAt cua C6ng ty cho nam tai chinh k6t thirc ) 3ll12120ll CONC TY - C6ng ty CO phdn Tu vAn Du an Qu6c ti KPF (sau da) goi ... vien ,rrii, iLII!G TY ,$iiiii ,,tlu fl \q\ Ctdy Effi'6KH-,r Kian rcan za t ;qaWI[UC 8AN SA0 r HoAng Ctdt Thi Kh6nh Vin cht)qe nhtin DKHA 0UNG Vol BAd ffi ^k'n xgor: -r:.r-r i 2 6-1 1- 28154/ a v j ... cll co-ng ty c6 nghia v! rang buoc vtc6 kha nang bu diip khoan 16 Ca" Cdc tn"a"ia ,i""g ,l"g Cdtts ty trung phnt vi hqp nh,i Bau M6i licn C0ne ty bo"g ty CFru Liu Tii chi"h niJ b'tn g;nt "i"-o!,...
 • 31
 • 74
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... nhe l7 rans langsinh vien Hacinco-sd99 Nguy NhtKon Tum _Thanh xuan - Hn N0i oicn thoai : (8 4-4 ) 628 62531132 - taxt O@ 4-4 ) 624 62521 Websiie: kiemtoanasc-com.vn - Email: kiemtoanasc.info@gmail.com ... rri hQn 3l -1 2-t li (vND) 0l-01-lJ C6ng ty c6 phin Tu vin Du rtn eu6c 16 KpF Tang 3, s6 48, ngd 102 Truong Chinh, Phuong Mai, HiNOi Bdo c6o tiichinh Cho nam tdichinh k6t thuc ngdy31ll2l2013 li cia ... gia ki v.10 228 BAt dong - CiA v.09 226 gid Chiphixty d$s " ltr lii(*) Tdisan cii dinh v6 htnh - Gid v.08 225 - Gia hi hao mdn - NgryAh s6 oiu nrm |.293.632.985 221 - NgryAn giA l nim 292.446.416...
 • 31
 • 45
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... DK,HN Ki6u todn s6; 0647 ,2013 I33 -1 ,"u^,K*K' crdychingnhai oKlrN xian ban s6 037 1-2 013-i 33-l :.) nili 8ro JNH -z Bdo cno C6ng ty c6 phin Tu v6n Dt in Qu6c t6 KPF TAng 3, s6 48, ngd 102 Truimg ... nhin vdo bdo c;ok;r tua hoar deng L,io"r igo-dtu ,.i.kno:r d r' l-i oo "cl.k g"nrLg Khodrdi-.r\noconur li€ o.,-l aL c le ro- Ll'eop.ro-jphJp6d oc.K.oa-.d,gor doanh kh,3ng didu chinh thay d6i c'la ... 3.00a.aaa - ca Ph)e! Pho rhohe - C6 phietl ru dai - 56 lugng c6 phiau duqc mua lii - ca thteu pno thong - Cd phie, ,11 1di - 56 luong c6 phi6u dang luu hdnh - COphiet! ph1 thdng - ca pnteu tnt aal * Menh...
 • 32
 • 53
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... hinh - NguEn gid Cid trlhao mdn 610.479 .28 )) 22 4 22 6 22 7 22 8 lr, ki(, 22 9 ll I Bdt dong sin diu tu 23 0 - Nguyen gid 23 l - GiA fiihao mbn IV liy k6 (+) 23 2 Tii sin dddangdiihgn l Chi phi 24 0 san ... r.8 42. 509.011 988.759.809 L 829 .23 S.091 - Nguren Eid - G id haa ndn litr kti(*) Taisan cii dinh thu€ 6ichinh 22 2 2. 879 0 82. ',l27 22 3 (t.436.573.691) - 22 5 ii Ngu)An gid - Gia n hao mdn lAJ kti(,) ... 24 2 25 0 126 .400.000.000 52. 900.000.000 126 .400.000.000 52. S00.000.000 25 1 25 2 25 3 ',.; 25 5 26 0 l Chi phitd tru6c dai han Tiisdn fiuAthu nhap hoan tai 26 1 L Thi6t bi, 8t.484,405 70. 427 .'1 92 81.484.405...
 • 42
 • 42
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... t i' .-= q€ F ! 'EE9E ; € e'P oo-: 'l F ,S .s '"P€ .- iE5 P € - Ji i.b.3 - >a a; s€iFC -E=o 't : E! ; €; E bb E,{ E"i 8.5 € E-€ E.i s g; g H a' = -e ,E :6 -l :l \ ii ol F l s El s E '3 t:l -l F ... b6n - C6nC ty CP DAu tu Tan Hd ' Cbns tyCP Phn Gia Hd Nan Doanh thu ban hdng - C6ng ty CP Dli' tu Tan Ha - Cdkg ty CP PhnGia Hd Nan hens (n$yer vet lieu) - C6ng CP DAu tu Tam Hd - C6ng ty CP Phn ... Cong ty hen tull Chi hO ti6n hans, cho vay - C6hg ty CP DA1' n Tam Hd - CAng tr CP Ph,i Gia Hd Nan Cong ty lien kiil C6ng ly licn kAl Thu hdi klonn chi hO, oho vay - Cing ty CP DAu tu Tam Ha - C6hgtyCP...
 • 44
 • 48
 • 0

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015 - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015 - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... 01/01/201s 1.8 29. 2 39. 091 1.8 29. 2 19. 091 ki 1.0 49. 843.636 1.0 49. 843.636 - s6 lnng 0 - Sd giam ky 2.8 79. 082.721 - s6 du 01/01 /2015 840.4 19. 282 ting trorg k' ' - 56 giam qui 298 .101.745 - s6 duSo/ 09/ 2015 (2) ... diu ndm 2015 D1nrl tinh: d6ng Lny k6 ft diu nnm tl6n cu6i quf CHI TIEU niy Nim nry CAc khoan gjam trt 20.0 79. 299 .93 7 )0.A 19. 299 93 7 60.1 19. 947 43.828.5?1.426 6. 292 .035 -6 10 01 60.7 19. 951 .90 6 1.502.340.817 ... 840.4 79. 282 298 .301.745 I 1.138.781.027 - s6 dr30/ 09/ 2015 tri 082.72'7 hao mdn luY - 56 (3) Gi6 2.8', 79 1.138.781.027 cdn l?i cna TSCD hiiu hinh ( 1-2 ) - T?i ngny 01/01 /2015 98 8.7 59. 8 09 988.7 59. 809...
 • 15
 • 46
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... C6ng ty Phi Gia Hd Nam kiong cdn ld cdng ly cua KPF nta- ndn d6 Lranh Lhri nang l,rc khai tbAc t6i uu tai m6 cdt ndy, dAu nem 2015 Cdng ty da kj hqp ddng dQc quydn khai rhec c6t s6 01 -2 015/ KPF- PGHN ... md C6ng ty da chia se quy6n khai thic v6i KPF th6ng qua ho p ddng dQ9 quydn khai th6c cet s6 02 -2 015, KPF- TH ki ngdy 05/01 /2015 san l6p C6ng Theo Blio c6o tdi chinh nim 2015 cria C6ng ty C6 phan ... vAN DgiN, GI,{M SAT cONG TRiNE - cdng * ty con, c6ng ty li6n kCt ,lrbsidiaries, associated companies; KPF c6 ty fen kCt/ KPF has asscociated compahies CAc c6ng Cdng ty C6 phin o Dia Diu tu Phit...
 • 50
 • 40
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... 03 ndht 2 016 Ddni 31/ 0 312 016 tinh: 01/ 01n 016 A-TII SAN NGAN IA.dN (10 0 =11 0 +12 0 +13 0 +14 0 +15 0) Ti6n vir c6c kloan tllong aludng tten (11 0 =11 1 +11 2) l TiCn 8.062.303.856 11 0 Cic khob llLo-ng duong ... 7.829.8 01. 336 6.606 .19 1.7Jr 311 03/2 016 0l/ 01/ 2 016 Page 10 - Phai n6p BHXH, BHYT, BHTN 56. 911 .B00 c0ng 12 - Vay vi nq thuo tii 56. 911 .800 2 016 15 0.000.000 NgeD hdng TMCP D6ng A-CN Lang Ua 1. 100.000.000 ... ngny 0V 01/ 2 016 1. 638.094 .16 7 1. 638.094.367 - TAi ngny 3U03/2 016 t.535.887.034 1. 535.887.034 - s6 du 01/ 01/ 2 016 ki - Sii giim kl - Sd ung - s6 du 31/ 03/2 016 (r, ctd itt h"" -d" l,rY k6 - s6 du...
 • 15
 • 56
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần vấn Dự án Quốc tế KPF

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF
... CONG TY cO PHAN TLI VAN DU AN QU6C TE KPF Doc lap - Trj - H+nh phnc HA Nai ngir, S6: l/20 | 6 /KPF. ti\Q-DHDCD 2l NGHI QUYET EAI HQI DdNG CO D6NG THLTO'NG NITN N,{M si thdng 03 ndnt 2016 2016 - C.in ... -: -" i 'L'"'"1' "]-ij, 2015 so rrii theo k6, """' 2015 20ls cira nim *':k, lhuc td lhqc rd -" ':^ -: :: ' In{c te noacn holch 2ol4 tu\4 u' Vdn chi so'hiru Doanh thu thuan Lgi nhuan til I-IDKD I-oi ... (rTTt'HDQT 'KPF nga)' A3/3/2a 16 kiul theo) nginh ngha kinh doanh Thdnh vi€n HDQT trlnh bdy To trlnh vil vi€c b6 sung ngarnh nghi kinh 0oann (^-Ai drng chi A thea ni h'inh \6 01/2016i 7-. \-HDQT -KPF ngb,...
 • 12
 • 45
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần vấn Đầu IDICO

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO
... Đầu IDICO cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM UBCKNN: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Công ty: Công ty cổ phần vấn Đầu IDICO Tổ chức đăng ký niêm yết : Công ty cổ phần vấn Đầu IDICO IDICO - ... ty Đầu phát triển Đô thị Khu công nghiệp Việt Nam mua 503.900 cổ phần tổng số 704.100 cổ phần mua Số cổ phần Tổng công ty IDICO từ chối mua (200.200 cổ phần) Công ty Cổ phần vấn Đầu IDICO ... chức Công ty Hình 1: Cơ cấu tổ chức Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO CHI NHÁNH HÀ NỘI CHI NHÁNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT 14 BẢN CÁO BẠCH IDICO...
 • 83
 • 43
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty cổ phần vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân

Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân
... Nguồn: Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân Danh sách công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết Công ty 5.1 Danh sách công ty mẹ Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân công ty mẹ 5.2 ... 61,5 Nguồn: Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân 4.2 Danh sách cổ đông sáng lập Công ty Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân chuyển sang hoạt động hình thức công ty cổ phần kể từ ngày ... Địa Ốc Hoàng Quân cung cấp -7 - Đơn vị vấn: Sacombank-SBS CTCP TV-TM-DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN Bản cáo bạch Niêm yết III CÁC KHÁI NIỆM Công ty Công ty Cổ phần vấn – Thương Mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng...
 • 63
 • 18
 • 0

bản cáo bạch công ty cổ phần xuất nhập khẩu an giang angimex niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán năm 2012 tổ chức vấn công ty cổ phần chứng khoán bản việt VCSC

bản cáo bạch công ty cổ phần xuất nhập khẩu an giang angimex niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán năm 2012 tổ chức tư vấn công ty cổ phần chứng khoán bản việt VCSC
... Công ty Công ty CP Xuất nhập An Giang Angimex Công ty CP Xuất nhập An Giang Tổ chức niêm yết Công ty CP Xuất nhập An Giang VCSC Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt Đơn vị vấn Công ty cổ phần ... NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 9  Tổ chức niêm yết - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG Tổ chức vấn - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 10  III.  CÁC KHÁI NIỆM ... Tỷ lệ sở hữu (%) 98,25 83,45 14,80 1,75 1,75 0 100 Bản cáo bạch Nguồn: Công ty CP Xuất nhập An Giang Danh sách công ty mẹ, công ty tổ chức đăng ký niêm yết, công ty tổ chức đăng ký niêm yết...
 • 90
 • 255
 • 0

Xem thêm