Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp
... 270 300 310 311 v .11 v .12 v .13 312 3 '13 I 314 315 316 317 318 319 320 330 1V .17 793.058 .17 9 3 31 334 I | 335 336 338 339 400 410 411 412 413 4't4 415 416 417 418 Page v.l8 (730.457.O45') 1. 903.557.435 ... 63.253.069 .11 0 63.467.952.938 5. 219 .9 31. 348 5 .15 8.9 31. 348 10 .044.698.729 9,956.334.7 01 456 .16 4.627 7.2 51. 818 .868 798.7 01. 354 v .15 519 .4 51. 169 20.453.358 2 .12 1 .15 8.565 468 .12 1.000 1. 332.222 .19 1 v .16 285.885 .10 3 ... cu6i | 14 0 14 1 14 9 15 0 15 1 15 2 15 4 200 210 211 212 2't3 218 219 220 222 223 224 225 227 228 230 Page v.3 1. 460.443. 614 95.3 01. 500 12 4.3 81. 945 v.4 15 .365.996.{65 r s.365.996 .16 5 14 .884.634.322 14 .884.634.322...
 • 16
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp
... 013 .525 13 .8 71. 0 91. s25 13 .8 71. 0 91 525 14 .13 2.045.000 14 .1 32.045.000 872.772.795 872.772.795 499.457 .10 5 487.297.704 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7 13 9 14 0 14 1 14 9 15 0 15 1 v.4 V8 15 2 15 3 15 4 15 s 200 210 ... V5 v.6 12 .15 9.4 01 41. 42',,.367.475 278 .14 5.5 81 41. 005.964.373 255 .19 1.8 21 278 .14 5.5 81 255 .19 1 8 21 211 212 213 214 215 zto 219 220 2 21 222 223 224 225 zzo 6 .18 8.352.070 v.7 6 .18 8.352.070 19 .037 ... 5.560.392 .13 8 1. 560.392 .13 8 000.000.000 Si5 oAu nim 25.800.6 81. 629 9.690.679.792 690.679.792 000.000.000 v.2 12 1 12 2 12 3 13 0 13 1 v.3 13 2 3 .13 2.359 .11 1 3.068.5 81. 91 26 .18 1.200 1. 478.499.732 1. 137.786.207...
 • 16
 • 31
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp
... 255 .19 1.8 21 34.999. 215 .925 232.238.0 61 255 .19 1 8 21 232.238.0 61 1508242 718 15 2 15 3 tc+ 15 5 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 2 21 222 223 zz+ 6.237 297.4 71 v.7 6.237.297.4 71 17 565 463 454 (1 ... 9.726.0 81. 8 51 226 0 81 8 51 500.000.000 1. 000.000.000 000 000 000 1. 000.000.000 1. 356.48 '1. 028 298.957 046 14 6.600.000 12 1 12 2 1ta 13 0 v.3 806.790.4 21 713 .7 51 020 13 1 13 2 IJJ 13 4 13 5 13 6 910 .923.982 ... 5.575.4 61. s88 5.356 .11 9.693 1. 2 51 879.280 7.666.859.849 477.62't.945 313 v '1 314 v .12 v .13 3 21. 584.000 v .14 535.942 13 452.559.093 307 349. 415 745.428. 910 219 .3 41 895 18 9.237.904 315 J to 10 8.967 16 1...
 • 15
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp
... 319 | | 244 619 878 5ZV 323 330 331 332 JJO 1,?7 ??R 339 40 0 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 Page v.18 (730 45 7 045 ) 5.760 .42 1 848 (730 45 7 045 ) D }IG T 1.583 077 928 pnAt 142 021,637 ... zoz 268 v10 28 .41 0 .41 1.629 27.769.199 44 0 4Q8.9 741 28 232 238 061 20 763 269,5 54 1 74 472 801 209 2 84 301 61.9 34. 481 .49 8 63 .46 7.952.938 21. 147 "026.656 269 270 10. 044 .698.729 9.956.3 34. 701 7.608.521.756 ... loai - USD Dq to6n chi sU nghiep, du 6n W chi ti6u Thuytit minh SO cuOi So t...
 • 16
 • 69
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp
... i'int ray ddng co ban dd dang 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 6 22 7 22 4 22 9 17 r30 0 72 815 (10 589 5 92 066) 7,136_353 054 16 957 145 5 62 (9 77C 487 503) lll Batd0ng s:in deu lu 24 2 lv c.c khoin d5u tu r;i.hinh ... phonggidm sddeuutj 25 0 24 1 25 2 25 3 chinh da h?n 26 0 Ch phi tra truoc dai han 2. 14 +nihua ihu nhap hoen qL 26 2 26 3 26 9 va 23 .634.305.957 23 061 705 65r 390 3 62 245 V9 23 223 4461 20 9 24 4 iQ1 62. 197.116 301 ... doanh o ddn vilructhuQc Phir lhu da han ne bO 9 32. 015.733 158 iI|aiN 31 9 42 424 8r 316 25 1 42 t47 25 6 35 .22 4.746. 726 23 .775 785 21 0 21 1 21 2 (r 2r3 \jc a 21 4 0vphdngcec 1'Tai5;nc6dinh htu h'nh Crtrlrao...
 • 16
 • 114
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp
... II .Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài - Ngun giá Mã Thuyết tiêu minh 10 0 11 0 11 1 11 2 12 0 12 1 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 9 14 0 ... 785,433,292 13 ,600,000,000 1, 913 ,793,604 1, 813 ,843,604 99,950,000 3,4 81, 805,878 1, 500,666,989 1, 847,750,000 13 3,388,889 V.4 13 ,19 1,4 21, 129 13 ,19 1,4 21, 129 9,987,3 61, 1 61 9,987,3 61, 1 61 V.5 810 ,10 0,382 5 81, 866,767 ... 14 0 14 1 14 9 15 0 15 1 15 2 15 4 15 8 200 210 211 212 213 218 219 220 2 21 222 223 224 225 V .1 V.3 Số cuối kỳ Số đầu năm 28,9 91, 1 61, 669 13 ,075,846,554 2,375,846,554 10 ,700,000,000 28,566,776,396 14 ,385,433,292...
 • 11
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp
... II Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình Mã Thuyết số 10 0 11 0 11 1 11 2 12 0 12 1 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 9 14 0 14 1 14 9 15 0 15 1 15 2 15 4 15 8 200 210 211 212 213 218 219 220 2 21 minh V .1 Số ... CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP Báo cáo tài Cho quý tài kết thúc ngày 31/ 03/2 010 p Cây Chàm, xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, Bình Dương MST: 0 6 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý năm 2 010 Đơn ... 240 2 41 242 250 2 51 252 258 259 260 2 61 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 3 31 332 333 334 14 ,929,095,653 (4,028 ,13 4,272) 14 ,929,095,653 (3,682 ,15 6,965) V.7 912 ,298,845...
 • 11
 • 26
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp
... (2,0 51, 242,348) (10 ,276,447, 413 ) 14 ,439, 612 ,9 01 24,245, 816 ,263 (13 8 ,12 4) 12 ,388,232,429 13 ,969,368,850 ng, ngày 23 tháng 04 n m 2 011 Giám c Lê Minh Hồng CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP Báo cáo tài ... 4,238 ,16 4,848 4 ,11 8 ,18 7,449 V .10 V .11 V .12 7,587 ,16 4,339 7,470 ,13 7,940 2,000,000,000 822 ,14 8, 813 12 7,732,375 2 ,13 3,447,708 V .13 2,0 41, 293,824 657 ,17 3,298 V .14 345, 515 ,220 11 7,026,399 640 ,14 8,220 11 9,977,399 ... khoản tương đương tiền Số đầu năm - Tiền mặt quỹ Số cuối quý 16 1,840,605 396,9 01, 504 1, 415 ,7 81, 6 81 1, 312 , 411 ,978 12 ,796, 911 ,050 10 ,650,324,760 1, 395, 810 , 911 1, 249,362,745 - Tiền gửi không kỳ hạn ngân...
 • 15
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp
... 2 6-0 62.020.424 99.004.772 1' 1.5 21. 719 314 10 .7 004 1. 8 21. 719 . 314 1. 099 772 9.700.000.000 9.700.000.000 10 0 11 0 11 1 11 2 12 0 12 1 TiA 12 9 hang l fhei thut...
 • 16
 • 30
 • 0

Xem thêm