Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - CTCP May Phú Thành

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - CTCP May Phú Thành

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - CTCP May Phú Thành
... 109 .37 7.485.440 98.749.719.927 109 .37 7.485.440 96.000.000.000 98.749.719.927 96.000.000.000 13. 377.485.440 2.749.719.921 10.299.27s.280 30 .109. 031 .36 6 31 7 31 8 3t9 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 v.l9 JJJ 33 + ... (24.502.202.0', 13) 121. 937 .547 122 (r 0r 633 .0 63. 6 93) 30 3l 32 35 36 40 11.416.514.777 20 .30 4.4 83. 429 50 581.1 23. 134 (s.844 .34 4.9 43) 60 3. 057.651.756 9.441.648.196 6l 70 vII .34 cONG TY co PuAN *r.nY Pnu rnANn ... lf, 12t.8 13. 44 5-4 55 24.600.272.610 02 (21.662.6 43. s 33) ( 73. 340.47 t.742) 03 (2.576.4s6.660) 04 (r .38 3.16s.220) 05 (r 30 .000.000) (7.7 43. 362.6 73) (3. s r s.462.88s) (4s5.000.000) 42. 832 .021 06...
 • 24
 • 68
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - CTCP Cảng Đà Nẵng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - CTCP Cảng Đà Nẵng
... Thu€GTGT 16 311 03/2 016 86 e6 kha nang tra 311 03/2 016 311 12/2 015 11 ,707,609,776 1, 839,235,793 7,705,703,782 606,552,240 1, 556 ,11 7,9 61 17,224 ,19 0 ,10 3 1, 332, 712 ,938 14 ,266,830,020 1, 624,647 ,14 5 1, 0 71, 147 ,15 4 ... 311 03/2 016 311 1 212 015 78,773,983,594 4,732 ,14 8,296 5,298,688,373 68,743 ,14 6,925 67,436,005,305 4,306, 715 ,858 11 ,2 31, 082,085 51, 898,207,362 311 0 312 016 311 1 212 015 2,2 01, 476,705 5,405 ,12 8,892 15 0,000,000 ... ghi nhdn kY 24 15 4 ,13 0,2 91, 990 29,3 61, 3 01, 4 51 122,655,7 71, 148 2 ,11 3, 219 ,3 91 2 ,11 3, 219 ,3 91 Chi€t khAu thirong mai 71, 3 01, 430 CQng 71, 3 01, 430 Quy I12 015 Gia van hang ban Quy I12 016 26 12 0,374,977,883...
 • 31
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam
... 35J29 ,16 0,000 20.33% 17 4. 719 .940 410 0 10 0.**% 17 4. 719 .940JW* 1* 0.00% Qtiy 1/ 2 016 VND QU)> 1^ 2 015 VND 17 4. 719 ,940.000 17 4, 719 ,940.000 17 4, 719 ,940,000 17 4, 719 ,940,000 31, 449,589,200 31, 449,589,200 17 ,4 71. 994 ... 250,000,000 1, 149,055,678 it phAitrAngAnh^nkhAc 31/ 03/2 016 VND -KinhphlcOngdohn -Bi) hi^m a( hOi 1, 7 31, 297266 ( 31, 749,678) 1, 472,7 21, 138 44 012 17,0 01 1,732, 319 ,998 44 012 17,0 01 /J3,553.65-l 753,553,654 -B^ohifmylf ... 48, 411 ,688,372 16 0,9 51, 297,547 vnd" 48, 411 ,688.372 865,5 61, 592 209,362.9853 )19 865 316 13(92 49,423,523^54 2 21, 572,698,005 865,5 61, 592 16 1, 816 ,859 ,13 9 1, 419 .,926,0 91 1, 419 ,926.0 91 ,926,0 91 211 .648.473.602...
 • 32
 • 95
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - CTCP Cấp nước Đồng Nai

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - CTCP Cấp nước Đồng Nai
... -7 .-6 ~1: ··ph-6nghai-th~-ng~n-h~n-kh6d6i(;) - - -1 3 7·P - (2~~ '-4 2.950~226 )- -( 2.342~ 9-5 0. 2-2 6) 1- ' _- - - - -. Tai san thi~u cho xu' Iy ~ -. - - -. -. "-' -' -" ' 13 9 41. 814 .259.272 ... - - - _ -_ 15 0 V .!~i-s_~~_n_g~I!J1~E_~h~~ Chi tra - - ng~n h~n -. - - - - 15 1 phi tm6'e - - - Thu~ GTGT ou-O'e - trtl' - kh~u - - 15 2 -' -" - : -. - - _. - - -. Thu~ va cae khoan ... 2 41 i -. -. . -. -. -. -. -. -. -. - · · Chi phi xay dung cc ban do' dang 242 16 7. 812 .808.588 11 2.683.295.623 f - - - -; - - '- f - - - ~S:ac -. -. - -. -...
 • 31
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
... 3.'.t64.270 26.599.343 18 .1' .t4.3 21 175.583 18 .289.904 I 18 .255.687 9.8 01. 327 12 8.057. 014 1. 644.003 200.632 1. 844.635 63 .14 7 64.954 12 8 .10 1 16 1. 512 .23' ,1 13.406.766 17 4. 918 .997 11 PHAT HANH GIAY TO ... \'/ vdr a b 18 1.063.369 v .10 17 4. 918 .997 V.3 17 6.650 16 1.678 3.380.000 3.075.000 3.089.479 2.9 01. 457 v .11 v .12 2 .1' ,t1. 413 978.066 v .14 7 41 689 1. 159.768 19 6.764.472 18 8.669.443 13 .10 3.383 't2.787.542 ... 16 8.9 21. 838 14 4.099 3.380.000 2.9',tg. 717 'l 3 .10 3.383 13 6.872 14 .394.522 419 .303 13 2. 311 10 1.3 31 75.379 - 214 .687.389 77 12 . 610 2.933 8.539. 910 18 1.063.369 58.067 17 6.660 3.380.000 3.089.479 3 .10 3.383...
 • 32
 • 59
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tuần 6. Ngôi trường mớiMẫu hợp đồng khảo sát - thiết kế nạo vét công trình cảng biển7 chuongtrinhchitietDLCCIMẫu đề xuất ý kiến trong thiết kế và thi công công trình cảng biểnMẫu phụ lục hợp đồng xây dựng công trình thi công cảng sônghiện trạng kỹ thuật nuôi động vật thân mềm và ưu nhược điểm của từng phương phápcâu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khíMẫu báo cáo - Đề xuất két quả kiểm tra khảo sát và thảm đinh công trình thi côngNghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HAF, βTCP, βTCPSr pha tạp Eu, Er, Dy và Mnmẫu công văn yêu cầu thanh toán chi phí kiểm định bến phà trong xây dựng công trìnhBất đẳng thức tích chập suy rộng KontorovichLebedev – Fourier và ứng dụngCông tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại điện lực long biênPhân tích thực trạng về hoạt động trả thù lao lao động của trường đại học điện lựcTHỰC TRẠNG CÔNG tác ĐÁNH GIÁ mức độ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC tại BAN QUẢN lý dự án THỦY điện 1Thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hóa nông thônGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngNguồn gốc và ý nghĩa mùa chay12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ánGiaoTrinh kinh te cong nghiepChủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộ