on tap chuong 1 hoa 10 NC

Ôn tập chương I (Đại 10 NC- tiết 12)

Ôn tập chương I (Đại 10 NC- tiết 12)
... kiện cần để hai tam giác hai tam giác có đường trung tuyến b) i u kiện cần để tứ giác hình thoi tứ giác có hai đường chéo vuông góc v i B i 53: SGK/Tr 32 B i 53: SGK/Tr 32 a) V i số nguyên dương ... S¬n Gi¸o viªn: D¬ng §øc Cêng B i 52: SGK/Tr 32 Đònh lý : “ P(x) ⇒ Q(x)” “Q(x) i u kiện cần để có P(x)” Gi¸o ¸n ® i 10 n©ng cao N¨m häc 2009 – 2 010 B i 52: SGK/Tr 32 a) i u kiện cần để hai tam ... khoảng r i Vậy 2...
 • 3
 • 215
 • 0

on tap kt 1 tiet 10 NC

on tap kt 1 tiet 10 NC
... Một vật rắn chịu tác dụng ngẫu lực, biết độ lớn lực 10 N khoảng cách giá hai lực 10 cm Mơ men ngẫu lực có giá trị: A .10 N.m B.200N.m C .10 0N.m D 1Nm Từ độ cao h ném ba vật có khối lượng vận tốc vật ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C vật chuyển động nhanh dần D vật chịu tác dụng lực có độ lớn ... ơtơ có khối lượng 10 tấn bắt đầu chuyển động nhanh dần đường nằm ngang, bỏ qua ma sát, sau đoạn đường S vận tốc đạt 72km/h Cơng động ơtơ đoạn đường S A.72000Kj B.2000K j C.200Kj D .10 00Kj Chọn câu...
 • 2
 • 158
 • 0

bài tập ôn tập chương 6-hóa 12 nc

bài tập ôn tập chương 6-hóa 12 nc
... ra(đktc) Giá trị m là: A 18,2g B 12, 8g C 8,12g D 81,2g Cho 18,4g hh Fe FeO tan hết dd H 2SO4 lỗng dư thu 45,6g muối dd A dd A làm màu vừa đủ ml dd KMnO4 0,5M? A 12 ml B 0 ,12 lit C.1,2 lit D kết khác ... hỗn hợp Fe FeO tan hết dd H2SO4 lỗng dư thu 45,6g muối dd A Dd A làm màu ml dd KMnO4 0,5M? A 12ml B 0 ,12 lit C 1,2 lit D Kết khác Hòa tan hồn tồn 10gam hỗn hợp muối khan FeSO4 Fe2(SO4)3 vào nước ... nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 14g chất rắn Phần trăm khối lượng Mg A 31,42% B 34 ,12% C 12, 79% D 53,09% Cho 31,5 g hh gồm Fe, Al, Fe3O4 dd HNO3 đ nóng thu dd X 17,92 lít khí NO2 ( đktc...
 • 6
 • 440
 • 1

Ôn Tập Chương 1 Hóa 12 ( Nâng Cao)

Ôn Tập Chương 1 Hóa 12 ( Nâng Cao)
... (7 )CH3OOC-COOC2H5 Những chất thuộc loại este là: A (1 ) , (2 ), (3 ), (4 ), (5 ), (6 ) B (1 ) , (2 ), (3 ), (5 ), (7 ) C (1 ) , (2 ), (4 ), (6 ), (7 ) D (1 ) , (2 ), (3 ), (6 ), (7 ) Câu 17 Cho chất hữu A chứa loại nhóm chức tác ... trường kiềm cho muối rượu Câu 16 Cho chất có công thức cấu tạo sau đây: (1 ) CH3CH2COOCH3 ; (2 )CH3OOCCH3; (3 )HCOOC2H5 ; (4 )CH3COOH; (5 )CH3CHCOOCH3 ; (6 ) HOOCCH2CH2OH COOC2H5 (7 )CH3OOC-COOC2H5 Những chất ... hoàn toàn 3.96g chất X (C3H4O2) m ôi trường axit Đc h2 chất X1 X2 cho h2 X1,X2 tac dụng với AgNO3/NH3 (dư) Thu đc a(g) Ag Gía trị a là: A 21. 384 B 19 .25 C 23.76 D 28. 512 Câu2 9: X este no, dơn...
 • 5
 • 658
 • 7

Luyện tập chương 1 hóa 10

Luyện tập chương 1 hóa 10
... ĀSb = 10 0 = 12 1,75 Câu b 19 Bạn trả lời ! 10 13 15 17 19 20 10 13 15 17 Sai 19 21 Tiết sau kiểm tra 45 phút Đề nghị em nhà ơn tập lại tòan kiến thức tập sửa , làm thêm số tập sách tập lớp 10 22 ... 10 11 .80 + Y.20 ĀB= 10 0 = 10 , 81 Câu a 17 Bài 10 : Khèi l­ỵng nguyªn tư cđa Stibi lµ 12 1,75 stibi cã ®ång vÞ lµ 12 1 Sb vµ 12 3 Sb T×m phÇn tr¨m cđa ®ång vÞ .12 1 Sb a.58 ,15 b.62,50 c.58,70 d.55 ,19 ... d.55 ,19 18 Bài giải: Khèi l­ỵng nguyªn tư cđa Stibi lµ 12 1,75 stibi cã ®ång vÞ lµ 12 1 Sb vµ 12 3 Sb T×m phÇn tr¨m cđa ®ång vÞ .12 1 Sb Gi¶i : 12 1 Sb : a% Sb : (10 0-a)% 12 3 a =62,50% 12 1.a + 12 3. (10 0-a)...
 • 23
 • 490
 • 0

GA chương 1 Hóa 10 NC 4 cột

GA chương 1 Hóa 10 NC 4 cột
... BT 1/ 22 SGK: Đáp án C 19 3, 4, SGK trang 22? BT 2/22 SGK: Đáp án B BT 3/22 SGK: a)mN=7 *1, 6726 .10 -27+7 *1, 6 748 .10 -27 +7*9 ,10 95 .10 - 31= 23 ,43 82 .10 -27kg ⇒ mN = 23 ,43 82 .10 -24g me mngt * 9 ,10 95 .1031 ... hiđro 1, 6738 .10 -27kg ≈ 1u 1u = khối lượng nguyên tử 12 đồng vị cacbon 12 Nguyên tử có khối lượng 19 ,9265 .10 -27 kg 19 ,9265 .10 −27 kg 1u = = 1, 6605 .10 − 27 kg 12 Khối lượng nguyên tử hiđro 1, 6738 .10 -27kg ... Z: số hiệu nguyên tử 23 VD: 11 Na Tên nguyên tố: Natri ĐTHN :11 + Hạt nhân: 11 p 12 n Lớp vỏ: 11 e M = 23đvC Củng cố: BT 1, SGK trang 11 Bài tập nhà: BT 3, 4, SGK trang 11 Thông tin bổ sung: ……………………………………………………………………………………………………………...
 • 40
 • 80
 • 0

on tap chuong 1 ds 10

on tap chuong 1 ds 10
... x ∈ [ 1; 5] 1 x ≤ | x |≤ x ∈ [ 1; 7 ] 1 x ≤ | x |≤ 2,9 ≤ x ≤ 3 ,1 | x |≤ 0 ,1 x ∈ [ 2,9;3 ,1] Gọi học sinh đọc lớp ý Bài 57 theo dõi kết chỉnh sửa bổ ≤ x ≤ sung hoàn chỉnh −3 ≤ x ≤ x ∈ [ 1; 5] x ...  (D) " ∃x ∈ X, x ≤ 0" Bài 51 a) điều kiện đủ để tứ giác MNPQ coá hai đường chéo MP NQ tứ giác hình vuông b) Trong mặt phẳng, điều kiện đủ để hai đường thẳng song song với hai đường thẳng vuông ... dõi kết chỉnh sửa bổ ≤ x ≤ sung hoàn chỉnh −3 ≤ x ≤ x ∈ [ 1; 5] x ∈ [ −3; 2] 1 ≤ x ≤ x ∈ [ 1; 5] x 1 −5 < x x ∈ (−∞ ;1] x ∈ (−5; +∞) HĐ 5: Củng cố dạy: - Cách lập mệnh đề, mệnh đề phủ định mệnh...
 • 4
 • 170
 • 0

Lý thuyết bài tập chương 1 Hóa 10

Lý thuyết bài tập chương 1 Hóa 10
... tối đa lớp M A 12 B C 18 D 14 31 Số electron tối đa phân lớp d A B C 10 D 14 32 Cấu hình electron nguyên tử Na (z = 11 ) A 1s22s22p63s2 B 1s22s22p63s1 C 1s22s22p23s1 D 1s22s22p63d1 33 Cấu hình ... sang phân lớp 3d) Ag (Z= 47): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 (theo quy tắc: 4d9 5s2 , 1e phân lớp 5s chuyển sang phân lớp 4d) B MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP Lưu ý làm bài: - Số e = số p = số Z ... C Số electron 16 Nguyên tử nguyên tố có hạt nhân chứa 27 nơtron 22 proton? 49 49 49 A 22Ti B 27 Co C 27 ln 17 Nguyên tử có số nơtron với 51 50 A 22Ti B 23V 23 11 24 12 24 11 54 24 D Số nơtron...
 • 6
 • 163
 • 3

DE CUONG ON TAP CHUONG HALOGEN HOA 10

DE CUONG ON TAP CHUONG HALOGEN HOA 10
... 7e Câu 8: Trong phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, ngun tử ngun tố halogen nhận hay nhường electron ? A Nhận thêm electron B Nhận thêm electron C Nhường electron D Nhường electron Câu : Hãy ... khơng xác A Trong tất hợp chất, Flo có số oxi hóa -1 B Trong tất hợp chất, halogen có số oxi hóa -1 C Tính oxi hóa halogen giảm dần từ Flo đến Iơt D Trong hợp chất với hiđro kim loại, halogen ln ... đồng cháy âm ỉ lâu Câu 24 : Trong phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, ngun tử clo : A Nhận thêm electron B Nhận thêm proton C Nhường electron D Nhường nơtron Câu 25 : Hỗn hợp khí sau tồn...
 • 12
 • 356
 • 0

Đề ôn tập chương 1 hóa 11: Trắc nghiệm có đáp án chương Điện ly

Đề ôn tập chương 1 hóa 11: Trắc nghiệm có đáp án chương Điện ly
... 58: 10 ml dung dịch axit HCl pH = Cần thêm ml nước cất để thu dung dịch axit pH = 4? A 90ml B 10 0ml C 10 ml D 40ml Đáp án đề ôn tập chương Hóa lớp 11 A 12 B 23 C 34 C 45 D 56 C A 13 A ... D C 14 A 25 B 36 D 47 D 58 A C 15 D 26 D 37 B 48 B A 16 C 27 B 38 B 49 D A 17 D 28 A 39 C 50 C A 18 C 29 C 40 D 51 C C 19 B 30 C 41 B 52 B A 20 A 31 D 42 A 53 D 10 A 21 C 32 A 43 C 54 B 11 D ... HNO3 Câu 13 : Cho 200ml dd hỗn hợp HCl 0,005M H2SO4 0,0025M tác dụng với 300ml dd KOH, dd pH = 12 pH dd KOH là: A 12 ,36; B 12 ,1; C 11 ,4; D .12 ,26 Câu 14 : Trộn 250 ml dung dịch KOH 0,01M với 250...
 • 8
 • 491
 • 7

40 CÂU TN ON TÂP CHƯƠNG 1. VẬT LÍ 12 NC

40 CÂU TN ON TÂP CHƯƠNG 1. VẬT LÍ 12 NC
... CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH TRỤC CỐ ĐỊNH CHƯƠNG I Câu 10 Trong chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định: Vật rắn thứ có momen quán tính I1, momen động lượng L1; Vật rắn thứ có momen ... Câu 13 Một điểm vật rắn quay cách trục quay khoảng R A vật quay gia tốc góc vật không đổi dương B vật quay nhanh dần gia tốc điểm tăng dần C vật quay gia tốc toàn phần điểm không thay đổi D vật ... rad/s Câu 26 Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Góc quay φ vật rắn biến thiên theo thời gian theo phương trình φ = + 2t + t2 (rong φ tính rad, t tính giây) Một điểm thuộc vật cách...
 • 4
 • 596
 • 7

Đề ôn tập chương 1 (NC)

Đề ôn tập chương 1 (NC)
... 5,0 .10 -5 N lực hút F* = 4,0 .10 -5 N lực đẩy B F = 5,0 .10 -1 N lực hút F * = 4,0 .10 -1 N lực đẩy C F = 5,5 .10 -11 N lực hút F * = 4,4 .10 -11 N lực đẩy D F = 5,0 .10 -1 N lực hút F *= 16 .10 -1 N lực ... cầu thừa hay thiếu êlectrôn? A Thiếu 1, 25 .10 13 êlectrôn B Thừa 1, 25 .10 13 êlectrôn C Thừa 1, 25 10 3 êlectrôn D Thiếu 1, 25 .10 19 êlectrôn Câu 18 Lực điện tác dụng hai điện tích điểm thay đổi điện ... +4,7 .10 -4 C ; q* = - 4,7 .10 -4 C B q = q* = +1, 05 .10 -6 C C q = q* = 1, 49 .10 -6C D q = q* = 2,22 10 -12 C Câu 17 Một cầu nhỏ mang điện tích q=+2µC Hỏi cầu thừa hay thiếu êlectrôn? A Thiếu 1, 25 .10 13...
 • 5
 • 539
 • 2

Xem thêm