giao duc cong dan 11

Trọn bộ giáo án môn giáo dục công dân 11 in dùng luôn

Trọn bộ giáo án môn giáo dục công dân 11 in dùng luôn
... trëng kinh tÕ, 3) Ph¸t triĨn kinh tÕ vµ ý nghÜa cđa ph¸t triĨn kinh tÕ ®èi víi c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi: ph¸t triĨn kinh tÕ (SGK) Treo s¬ ®å 05: Ph¸t triĨn kinh tÕ Sau ®ã a) Ph¸t triĨn kinh tÕ ... víi kinh tÕ tù nhiªn V× vËy c¸c níc mn ph¸t triĨn kinh tÕ ph¶i thùc hiƯn kinh tÕ hµng ho¸ mµ giai ®o¹n ph¸t triĨn cao cđa nã lµ kinh tÕ thÞ trêng S¬ ®å Sù kh¸c gi÷a kinh tÕ tù nhiªn vµ kinh tÕ ... kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi thÕ nµo ®èi víi x· héi ? + Cđng cè an ninh qc phßng + Lµ ®iỊu kiƯn ®Ĩ kh¾c phơc sù tơt hËu x· héi vỊ kinh tÕ so víi c¸c níc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi, x©y dùng nỊn kinh...
 • 91
 • 1,762
 • 5

Giáo án giáo dục công dân 11 đầy đủ nhất

Giáo án giáo dục công dân 11 đầy đủ nhất
... sát đánh giá thực lực học tập HS - HS có kĩ làm kiểm tra môn giáo dục công dân, phần kinh tế hiểu biết vấn đề xã hội II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ tư sáng tạo, KN phân tích so sánh, ... thể chế hoá quyền dân chủ nhân hội chủ nghĩa dân ? Thể chế hoá tổ chức thực quyền * Tại nói Nhà nước công cụ hữu hiệu dân chủ chân nhân dân Đảng, công cụ chủ yếu nhân dân công cụ hữu hiệu để ... không trở thành Có công dụng định hàng hoá Thông qua trao đổi mua, bán VD: => Sản phẩm trở thành hàng hoá có đủ điều Người nông dân SX lúa gạo kiện  Giáo án môn: GDCD - Lớp :11 - Ban  Người soạn:...
 • 72
 • 3,265
 • 2

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào dạy học bài 13 Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa môn Giáo dục công dân 11 ở trường Trung học phổ thông

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào dạy học bài 13 Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa môn Giáo dục công dân 11 ở trường Trung học phổ thông
... việc dạy học Giáo dục công dân Trong đề tài giới hạn: Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào dạy học 13: "Chính sách giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa" môn Giáo dục công dân 11 trường Trung ... vận dụng vào giảng dạy 13 : "Chính sách giáo dục đào tạo khoa học công nghệ, văn hóa" môn Giáo dục công dân 11 trường Trung học phổ thông Chính sách giáo dục đào tạo 12 Chính sách khoa học ... DẠY BÀI 13: "CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ" MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chính sách giáo dục - đào tạo, sách khoa học - công nghệ coi quốc sách...
 • 34
 • 312
 • 0

Bài giảng môn giáo dục công dân lớp 11

Bài giảng môn giáo dục công dân lớp 11
... em cho biết tranh sau nói lên điều gì? B¸n Cung Mua Cầu LOGO Bài 5: CUNG CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA ( 1Tiết ) NỘI DUNG BÀI HỌC 1 KHÁI NIỆM CUNG, CẦU KHÁI NIỆM CUNG, CẦU MỐI QUAN ... ứng với …… ……… xác định Ví dụ: Cầu có khả Cầu khả toán toán An mẹ Anh B có nhu cầu mua sách lớp 11 mua ô tô chưa có đồ dùng học tập Khi tiền toán hết 360 000 đồng Các yếu tố tác động đến số ... ………… giá thời kỳ định, tương ứng với mức …… , khả SX CPSX xác định Cửa hàng bán hàng may mặc Công ty may Kim Anh và hàng may chuẩn bị đưa thị trường Khái niệm cung Cung khối lượng hàng...
 • 73
 • 14,841
 • 23

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm để nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân cho học sinh lớp 11 (qua khảo sát tại trường trung học phổ thông trần phú, quận tân phú, thành phố hồ chí minh

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm để nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân cho học sinh lớp 11 (qua khảo sát tại trường trung học phổ thông trần phú, quận tân phú, thành phố hồ chí minh
... VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯƠNG DẠY HỌC MƠN GIÁO DỤC CƠNG DÂN CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG TRẦN PHÚ, QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.1 Phương pháp hợp tác nhóm - Một phương pháp dạy học ... nhóm dạy học mơn giáo dục cơng dân trường trung học phổ thơng Trần Phú, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 1.3.1 Vài nét trường trung học phổ thơng Trần Phú, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh ... Chương - Một số giải pháp vận dụng phương pháp hợp tác nhóm để nâng cao chất lượng dạy học mơn giáo dục cơng dân trường trung học phổ thơng Trần Phú, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh B PHẦN NỘI...
 • 103
 • 1,059
 • 1

Kết hợp phương pháp tình huống và phương pháp đàm thoại nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần công dân với kinh tế môn giáo dục công dân lớp 11

Kết hợp phương pháp tình huống và phương pháp đàm thoại nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần công dân với kinh tế môn giáo dục công dân lớp 11
... vi kinh t mụn giỏo dc cụng dõn lp 11 cỏc trng THPT huyn Nam n 13 B NI DUNG Chng C S Lí LUN V C S THC TIN CA VIC kết HP PHNG PHP TèNH HUống V PHNG PHP M THOI TRONG DY HC PHầN: CễNG DN VI KINH ... vi kinh t mụn giỏo dc cụng dõn lp 11 trng trung hc ph thụng Ni dung phn Cụng dõn vi kinh t chng trỡnh sỏch giỏo khoa giỏo dc cụng dõn lp 11 - V v trớ phn Cụng dõn vi kinh t mụn hc GDCD lp 11 ... dy hc Vi s lng 35 hc sinh ụng trờn 5000 hc sinh cú nhiu em t gii cao k thi hc sinh gii cp tnh, s lng hc sinh khỏ gii ngy cng cao, t l tt nghip ca hc sinh cỏc trng nm 2010-2 011 khong 96% - 98%...
 • 50
 • 593
 • 1

Sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần công dân với kinh tế chương trình giáo dục công dân lớp 11 THPT qua khảo sát tại trường THPT dân tộc nội trú tân kỳ nghệ an

Sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần công dân với kinh tế chương trình giáo dục công dân lớp 11 THPT qua khảo sát tại trường THPT dân tộc nội trú tân kỳ  nghệ an
... phơng pháp dạy học nêu vấn đề, thực trạng việc sử dụng phơng pháp dạy học nêu vấn đề dạy học phần "Công dân với kinh tế" môn giáo dục công dân lớp 11hiện - Khảo sát thực trạng giảng dạy phần "Công ... "Công dân với kinh tế" (Qua khảo sát trờng THPT Dân tộc nội trú Tân Kỳ - Nghệ An) 2.1 Đặc điểm chung trờng THPT Dân tộc nội trú Tân Kỳ 2.2 Thực trạng việc sử dụng phơng pháp nêu vấn đề dạy Học phần ... việc sử dụng phơng pháp nêu vấn đề vào phần "Công dân với kinh tế" giáo dục công dân lớp 11 trung học phổ thông Chơng 2: Thực trạng sử dụng phơng pháp nêu vấn đề giảng dạy phần "Công dân với kinh...
 • 84
 • 562
 • 0

Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học phần công dân với kinh tế môn giáo dục công dân lớp 11

Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học phần công dân với kinh tế môn giáo dục công dân lớp 11
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH - LƯU THỊ THỦY MINH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ” MÔN GIÁO ... tiễn rèn luyện giải vấn đề dạy học phần Công dân với kinh tế môn GDCD lớp 11 Chương 2: Thực nghiệm sư phạm Chương 3: Định hướng số giải pháp rèn luyện giải vấn đề cho học sinh dạy học phần ... thị Giả thuyết khoa học Dạy học phần Công dân với kinh tế chương trình giáo dục công dân lớp 11 theo hướng rèn luyện kỹ GQVĐ cho học sinh góp phần đổi 14 phương pháp dạy học, phát huy tính tích...
 • 110
 • 1,181
 • 10

Tích cực hóa phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần I – “Công dân với kinh tế” môn Giáo dục công dân lớp 11 ở trường trung học phổ thông Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tích cực hóa phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần I – “Công dân với kinh tế” môn Giáo dục công dân lớp 11 ở trường trung học phổ thông Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
... dạy học môn Giáo dục công dân lớp 11 phần I Công dân v i kinh tế” Chương 2: Thực nghiện tích cực hóa phương pháp nêu vấn đề dạy học môn Giáo dục công dân lớp 11 phần I Công dân v i kinh tế” ... HÓA PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 PHẦN I “CÔNG DÂN V I KINH TẾ” 1.1 Cơ sở lý luận việc tích cực hóa phương pháp nêu vấn đề dạy học phần I Công dân v i kinh ... dân v i kinh tế” môn Giáo dục công dân trường THPT Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình 4.2 Đ i tượng nghiên cứu Tích cực hóa phương pháp nêu vấn đề dạy học phần I Công dân v i kinh tế” môn Giáo dục công dân...
 • 70
 • 447
 • 1

skkn sử dụng phương pháp trực quan trong giảng dạy môn giáo dục công dân lớp 11

skkn sử dụng phương pháp trực quan trong giảng dạy môn giáo dục công dân lớp 11
... lên số vấn đề xoay quanh vấn đề sử dụng phơng pháp trực quan giảng dạy môn GDCD, qua khẳng định việc sử dụng phơng pháp trực quan để giảng dạy môn GDCD nói chung môn GDCD lớp 11 - THPT nói riêng ... Thu Hằng- THPT Ân Thi 1 26 Sử dụng phơng pháp trực quan giảng dạy môn GDCD lớp 11- THPT Cách thức sử dụng phơng tiện trực quan Yêu cầu sử dụng phơng tiện trực quan Giáo án thực nghiệm Kết kiểm ... hiện: Lê Thị Thu Hằng- THPT Ân Thi Sử dụng phơng pháp trực quan giảng dạy môn GDCD lớp 11- THPT - Sử dụng phơng tiện trực quan để củng cố kiến thức * Giảng 1- Công dân với phát triển kinh tế (Dùng...
 • 27
 • 708
 • 7

Trọn bộ giáo án giáo dục công dân lớp 11 - 2 cột in dùng luôn

Trọn bộ giáo án giáo dục công dân lớp 11 - 2 cột in dùng luôn
... kê kết quả: LỚP Só số Trên trung bình 11a1 42 11a2 41 11b1 39 11b2 41 11b3 40 11b4 41 11b5 38 Tỉ lệ Bài Giới thiệu : dẫn dắt từ cũ sang Hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên học sinh Dưới trung ... nước ta nay? Đáp án : Học sinh trả lời đầy đủ thành phần kinh tế Kết : Lớp Tổng số HS 11a1 11a2 11b1 11b2 11b3 11b4 11b5 11b6 43 45 44 42 45 44 38 36 Trên trung bình % % % % % % % % % Dưới trung ... Ngày soạn : 21 /11/ 20 10 Ngày giảng : 22 /11/ 20 10 I Mục đích yêu cầu - Giúp học hệ thống kiến thức học kinh tế ,các quy luật kinh tế chế thò trường, đặc điểm kinh tế nước ta, nghiệp công nghiệp...
 • 111
 • 1,193
 • 2

Trọn bộ giáo án giáo dục công dân lớp 11theo chương trình chuẩn - 3 cột in dùng luôn

Trọn bộ giáo án giáo dục công dân lớp 11theo chương trình chuẩn - 3 cột in dùng luôn
... cÇu HS ph©n1.tÝch 3- biĨu hiƯn cđanhau:cung néi -Khi cÇu t¨ng -> SX më réng -> dung quan hƯ cung - cÇu Sau ®ã GV treo s¬ t¨ng Néi ®å minh ho¹ vµ ph©n tÝch gi¶m -> SX gi¶m -> cung -Khi cÇu thªm dung ... ®éng cung - cÇu thêng kh«ng ¨n khíp víi Gi¸ c¶ ¶nh hëng ®Õn cung - cÇu: - Khi gi¸ c¶ t¨ng -> SX më réng -> cung t¨ng vµ cÇu gi¶m møc thu nhËp kh«ng t¨ng 37 3) VËn dơng quan hƯ cung - cÇu: a) ... CNXH - Tr¸ch nhiƯm cđa HS ®èi víi sù nghiƯp c«ng nghiƯp ho¸ - hiƯn ®¹i ho¸ ®Êt níc II- ph¬ng tiƯn d¹y häc: - SGK, SGV, Gi¸o tr×nh kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c-Lªnin, v¨n kiƯn §H IX cđa §¶ng III- tiÕn...
 • 91
 • 803
 • 0

Phương pháp thuyết trình và vận dụng phương pháp vào giảng dạy môn Giáo dục công dân ở khối 10 và 11.

Phương pháp thuyết trình và vận dụng phương pháp vào giảng dạy môn Giáo dục công dân ở khối 10 và 11.
... -2- Phương pháp thuyết trình vận dụng phương pháp vào giảng dạy giáo dục công dân khối 10 11 - Phương pháp thuyết trình bị nhà giáo dục đại coi phương pháp lạc hậu Tuy quan niệm phương pháp sử dụng ... -4- Phương pháp thuyết trình vận dụng phương pháp vào giảng dạy giáo dục công dân khối 10 11 CHƯƠNG II: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH VÀO GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI CỤ THỂ Một vài nét trường BÀI 23: ... -15- Phương pháp thuyết trình vận dụng phương pháp vào giảng dạy giáo dục công dân khối 10 11 PHẦN KẾT LUẬN - Như thấy vai trò tầm quan trọng, tác dụng to lớn phương pháp thuyết trình giảng dạy môn...
 • 17
 • 6,595
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: giáo án giáo dục công dân 11kiểm tra giáo dục công dân 11đề giáo dục công dân 11đề kiểm tra giáo dục công dân 11bài tập trắc nghiệm giáo dục công dân 11câu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dân 11trắc nghiệm giáo dục công dân 11 có đáp ántrắc nghiệm giáo dục công dân 11trắc nghiệm giáo dục công dân 11 học kì 2giáo dục công dân 11 chủ nghĩa xã hộibài tập giáo dục công dân 11 bài 8bài 8 giáo dục công dân 11câu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân 11bài 11 giáo dục công dân 11đề thi học kì 1 giáo dục công dân 11bản hợp đồng bốc mộNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Bai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anbáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhphương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu