Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... hlrrlc I0 1. 7 311 lgu ,j 1. 1,, dQjtg U,u",n 4.762.870.85-s 310 L Ngroi nrrl rrt ticr tnrnc 6gs4 11 11 i ll li r.l r; Lr ,-, r,l,ii rop Nlrl r.r, ,- r* 1r3 82.7 10 .7 61 163 82. 710 .16 4 .16 3 51 029 400 ... -8 5,053,975 ii (J.22 {1. sr8. 910 ) ,1. J03.636,93 18 .060 .15 9.367 19 .855 .19 2.S6{ 1. 1,839.8 71. 915 24 ,15 9.029.{96 20t5 frudlg ti - .1' t 1' '// ,1 /\ 'l)r,r'J.6; !''s-r, ) ) 05 thurtn ,i.ho1i rtQtg ki h otntl ... ,1rr1 d;i ,1u1 : D,rarrlr n;rriil Jrl ri rlrrrler rrrinh ehi ,i( t gj,i !oi .,, 16 11r, 11 r1.n,i,,,,, ; r; 1. '.,, ,1. ,., ,1' ,,,;;,; : ,1; cltc loai kin qu1i cki qu{ ,i' Jr rrr.t1: Dorrrtr ncr,i. _1, ...
 • 45
 • 73
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... thu6 23 2.6 32. 191 3.7 82. 684.4r -3 .5 s0.0 52. 219 -9 -1 .8 l-oi nhufn 150.658.853 2. 934.868.448 -2 . 784 .20 9.595 _q.l 87y; 10.4 52. 614.55 I Gii v6n btin hiing sau thu6 30% Lido: -QLri Nnm 20 15 chi phi ... plrr t"i - c , ' I - Thanh li, - Lei la1nh L len lr41 Trudc 5 2- 35 42' 11 57 12' 1 63'l hh.ic ttlt\p Thu nhuqrlg bin Ndm I SCD; 1nu otrgcl 5 52. 694 22 '7 .25 5.95'7 2. 066.3 12 513 1.807354067 giin; - Cic ... 1.980. 822 .28 0 1.985 .26 1.78 vl.19b 980. 822 .2 VI .25 a 69.375.848.051 13.471.185.646 69.375.818.0s1 73.477.18s.646 s7. 029 .400.000 57. 029 .400.000 57. 029 .100.040 57. 029 .1A0.000 | ':, 985 .26 1.780 8. 028 .766.65t...
 • 29
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... 1.66 4-7 t 4- 830 3. 492.t3s. 93? 3. 2!8 57t:) t.t3 ) 31 t It8 2U3 '8t.t61.687 l-di Ihoi]n 06) kh,ic rhuin th4,it ninh 30 /09/201'l 6 .36 3.t 98.2It4 142 CIi phi ri l(i liichhh hinglil 12.698.1 63. ,1s4 thn,h ... 10/ t\3a - -* *, (l6Dg tir'.tiiu l0/r)9 /2015 g rl lNllll atia aa,rg ri Ij )ndri +-" NSr \e I Thrnrh Co Chi liar viL tjau 1.750 i 37 i -_ :::tl _-_ l!!_!l1l -_ -_ 28.8I6 09i r5t.01i.656 t' ti _ ,- _ ... i i .a ,t- ;j +i c: i i ."; :l:il : '; ql: ii ': : 't t ,e: ! ': -s L -i:, ;: '!;;G {! : ',:r i :t ?,t -. -i: -? '.!: F:>i2 ;-" -, 1'^ ,4 l:?F, ='i2 7:ni -: '"' 7.': .: b; t;r^' lij "E FS -i: : Z ,1...
 • 23
 • 36
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... 2.201.9 24. 418 2.319 .40 0.92 3.267. 643 .76,1 5.836.24A.920 3.9 50 t82 43 0.913.9t4 - Suq kho 815.2 t3.733 1t75.52t.4t2 - 28 5.3 17.655 240 .77t.tIl 176.519 .43 5 246 .158.33J 982.8 r5.536 1 54. 17A.7 - SLia ... TNDN 42 .71-s.850.923 42 4.t t4.29 7.675.516.31 t VI.I 1.070.703.089 26 vt.I rl 12.101 582.207 4. 631 .43 6.078 -1 0 il VI.2() 32 vt l0 r 949 . 5-5 L46 15.523.537.,112 19 21i6.17 0 .48 2 8. 045 .779 i 64 7.980 ... LJ- :: ...
 • 24
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... 15.941.165.409 31 2 37 4.282.0 43 154.854.0 43 3 13 66.150 .32 4 64. 535 j24 1. ?31 .148.546 9.878.606 .35 5 28',7 432 .t82 v.t'l 165.1s2.6't8 v_18 2. 931 .492.665 3. 790 .32 1.875 t7 5-7 56.255 118 31 9 I 32 0 32 2 t.144.569 ... 0U01 /2014 d6n ngly 30 /9 /2014 san ChCnh lech ry gi6 h6idodi ? Ou9 diu tu phdt hiin 65.454.546 87.27 2-7 28 1 1-7 21.401 239 66.? 83. 7 83. 130 124.401 239 66.7 83. 7 83, 130 57.029.400.000 57.029.400.000 33 8 33 9 ... cdns ty phat sinh kY chi ti6t nhu sau: Tht Kj Oi hhh r ren ruong !a pn! cap rgty t'U I...
 • 22
 • 34
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... 19A 321 87 589.6i9.175 a 1-2 ',12.728 : 8. 140 .909 81.212.128 40 0 7r -4 7 7 .40 5.050 66,783.783.130 41 0 73 .41 7 .40 s.050 66.783.783.130 41 1 5r.029 .40 0.000 57.029 .40 0.000 41 2 41 3 4t4 r 3.932.018.600 3.932.013.600 ... nhuan: ' 3It12/20t4 0U01t20 14 3u12/20 14 0|01/2011 5. 742 . 944 5.702. 940 5.702.94A 702.910 5.102. 940 5.702. 940 5.702. 940 742 91n 31tnno 14 0I/01/201d Qut ddu tu phAttiCn 3.932.018.600 3 .47 2.t18 6iA Qut ... lthi tA 4udc 31t12/20t1 ot/01t20 14 Gi6tri CCDC phan b6 12.392.2',7 36',7 1 .49 0.073.098 c0ng 12.392.2',t1 361 1.190.073.098 31/12t2[t4 ou01/20 14 3l/12t20 14 0l/01120 14 (39s.092.69s) 169. 243 .236...
 • 21
 • 30
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari
... 4 21 609 3.07r 7 91 25 L005.749 i0rl 228 i-r r 13 8 :2 ,18 1: r ,16 i00 000 l2 l3.l.ai nhuin kh{ (rd =ri-l2l 11 l6ne lai nhuin k6roin l tot! 27 18 E .19 9 938 313 .2 714 72 18 1 hnng 11 8 51 212 27 il 27 317 2 ... HN): 10 0 000 000 10 0 000 00t) 2 -1 4 0.000.000 2 .14 0.000.000 62 288.026 61. 2 71. 8 61. 295 16 .9,i4.243.595 l2.r85.l2o.ooo 12 .5i2.005 t2g 36.t54.736 .16 6 12 .38i .12 0.000 61. 16 2-2 44.026 61. 2 71. 8 61. 295 1i. ,1. i69.6 61 ... bi 2i:l :17 942 i 12 199 2j i2l I 12 9 215 8i9 94 211 219 9 9l) 21) 219 9 576 ta .19 l8 3,< I 2 31 MI 706 ,j i :17 L8i I ll9.Ii 819 I l:t:li si'l I Chiphi q0rn li doa,h nqhier) 26 10 1 5 517 69 2.r 115 t Ll iE!...
 • 15
 • 44
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... CCDC phrin b6 31. 077.452 C0ng 37.077.452 40.255.777 3l103/2 01" 1 01/ 01/ 2 011 hut: Vay ngdn han cLla CBCNV 415 .16 9.000 1. 394.6 01. 000 41s.769.000 1. 394.6 01. 000 31/ 03/2 011 01t0't/2 011 \o diri han d€n ... 749.-s1 .1. 737 l0 L9s7 8 21 68. 212 .15 5.0't1 65. 811 .329.347 68. 212 .15 5.0 41 65.8 41, 329.34',7 54 299 960 410 54.299.960 4r (4s.46s.745) (12 .75 8.206 411 14 0.943.547 I 08 3. 61 3.48 1. 083. 613 .486 7i 10 3. 313 ... 9s2. 314 Plni rltu C\ ,1 Cong ry Thanh D6 + Phqi thu c1ng ty CP clning khoan An ThAnh Ihui 0t/ 01/ 2 011 Phdi thu khdc 685. 311 .499 935.943. 912 2.0 41. 539 2.0 415 39 18 0.039.672 7. "10 7.9',77.920 31/ 03/2 011 ...
 • 19
 • 82
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... han tri C0ng 16 Thut!vd cric khoiut phii n6p 31, /03/2 011 0t/ 01/ 2 011 415 .7 69.000 1. 394.6 01. 000 415 .769.000 1. 394.6 01. 000 31/ 03t2 011 0l/0U2 011 Nhd nudc: Thu6 gi6 tri gia rdng 11 1 17 n O)) Thu6 ... chinh 01t01t20ll atin nsiy 3l103/201I rheo) Chi phi phdi trd: - 31/ 03/2 011 07/07/20 71 3.035.000 3.035.000 92.602.788 30.505 .18 7 95.637.788 33.540 .18 7 31/ 03 t2 011 0l/01t2 011 4l.3r7 702 41. 317 702 ... 1. 495.844.482 1. 038 .11 8.854 5 01. 005.679 253 .13 0.497 95.637 88 33.540 .18 7 4.00'7 _606 .19 t r.554.3 214 11 6t 939) 210 .2 91. 26t r.945 .1? 3.803 It 334 N 335 336 2 51. 193.848 213 .t15.980 514 . '13 7 r.7 01. 997...
 • 20
 • 84
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... ngin h4n 300 7 .19 8. 313 .32s 10 .239. 212 . 818 310 034. 616 ,9 61 10. 216 .794,636 14 9.882.043 3ll PhAi tra ngudi bdn 3t2 14 1.082.043 313 73.826.4 91 52.734.t18 314 2.635 954.420 5. 714 .287.4 21 315 l Ngudi mua ... 5 51. 157 .12 5 ss1 .15 7.r25 ngin hgn: 3U03nOt3 01/ 012 013 Vay ngin hon cua CBCNV Nq ddi hgn ddn hqn td c0ng 11 , Thud vd cdc khodn phdl n,p Nhd r nutc: r( n 3t/o3t2 013 01/ 01n 013 11 2.270.353 10 6 .19 9. 91? ... nrm 2 013 Ngay 3l thAng rAm 2 013 Don Tiin vi cdc khoin tuong tutrng iiin tinh: YND 10 0 18 .15 6. 015 . 919 18 .12 6.42t.845 11 0 16 .362.3 51. 457 16 .950.903.976 l Ti6n l Cdc khoAn tucng duong ti6n l12 502.3 51. 457...
 • 21
 • 26
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... 649 1. 376.580. 616 Hdng hod 2.094.423.649 L 376.580. 616 c0ng 2.90 6-1 A4 313 2.322.7 42.s80 31t03t2 013 01/ 01/ 2 013 10 . 518 .43 r 10 . 51 8.4 31 10, 518 .4 31 10. 518 .4 31 3'/03t2 013 01/ 01/ 2 013 Thrri vit ctic ... vd nq 5 51. t57 .12 5 5 51. 157 .12 5 ngin hqn: 31t0 312 013 01t 01/ 2 013 : Vay ngin han cia CBCNV I Ng ddi hqn d6n h4n trd t c0ng 11 , - Thui vi cric khoin phdl n\p Nhi nt6c: 31/ 03/2 013 01/ 01/ 2 013 Thu6 giA ... 3 41. t22.036 3 '12 .11 3 608 2.628.969.007 2, 410 .479.s08 I 14 : I Yry vl ng ddi h(tn: 311 03t2 013 01l0tD0t3 Doanh thu chua thuc hiQn 16 3.636.364 22. 418 .18 2 cQng 16 3.636.364 22. 418 .14 2 31/ 03/2 013 01/ 01i2 013 ...
 • 22
 • 38
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... fi 12 2.040 878 AA0 dich vq vian th6ng Mekong Lgng 12 1 .11 4. 211 666 .12 3-5 80 31t03/2 014 o1t0uz{n4 27.33',7.\28 40.29'7.89',7 '7.s56 .18 6 2.849,046 5 '16 .345 004 2 51. 8 31. 216 611 .238. 918 300.978.1s9 ... nop khrc cqnc 11 - Vay fing ddi hgn: 31t03n 014 01t01t2 014 Doani thu chua thuc hien 12 .600.000 8'.7. 212 .',728 c0ng 12 .600.000 81. 212 .12 4 3!03n 014 0t0ln 014 16 .3 41. 140.000 16 ,3 41. 140.000 40.688.260.000 ... CHiNH - 13 Chi phi thdi gian ngtmg kinh doanl Larlrar pnreu pnalTra Chi phi phei trd khdc 4.800.000 17 5 .15 6.2ss c0ns 4.800.000 11 5 .15 6.255 31t03D 011 01/ 01/ 2 014 12 .363.0 61 12.363.0 61 61. 716 .13 0...
 • 20
 • 29
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
... 011 011 2 014 d.,n 311 312 014 BAO CAO TAI CHiNH 3|03t2 014 01tn1n 014 343.625.0 41 155;722.829 2.032.856.409 3.3 i8. 513 .674 Cdc khoan tuqng {iuong d6n 23.090_000.000 1? .490.000.000 c0nc 25. ,16 6.4 81. 1s6 ... ??" ?f "a' chlni hqp nhat c6o tai 1l0tl2[4 det' 311 312 014 TH{JYfT MINH BiO CAO TAI CHiNH 7, ChiphixA! dttl1g co bdn dA dang: 31t03/2 014 011 01/ 2 014 31t0 312 014 nll01n0l4 T6ng s6 chi phi XDCB dd dang: ... 611 .238. 918 300.979 .16 2 27.337 .12 8 44.297.897 7.556.786 2.849.446 576.345.40 .1 257.832. 219 1. 582.068.6 21 1.552 .19 4.400 Hdtlg hod 1. 582.468.6 21 1.55 219 4 .10 0 cQnc 2 .19 3.3 01 539 1. 853.',t73.562 3|O3ntl1...
 • 22
 • 84
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... SAN NGAN HAN 11 0 11 1 11 2 12 0 12 1 12 9 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 13 0 ... 28, 810 ,000 12 ,487,760,885 2 51, 262,272,5 81 176,333,842,922 31/ 03/2 015 VND 2 61, 867,286 11 6,839, 019 200,345,498 01/ 01/ 2 015 VND 464,827,9 61 133,803, 911 386 ,16 9,829 579,0 51, 803 984,8 01, 7 01 CAC KHOAN ... 41, 209,0 91 336, 612 ,356 (28,946,580,0 51) 1, 1 01, 426,976 4,428,305 ,19 1 6,020 ,10 3,439 Quj, 1. 2 015 VND 3,488, 516 ,380 285,675,002 1, 179,808 ,12 4 11 ,000,000 Quj, 1. 2 014 VND 3 ,10 9, 415 ,952 245,008, 619 1, 203,553,555...
 • 18
 • 93
 • 0

Xem thêm