Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai
... nam 2 012 44.484.684.257 44.484.684.257 L6 narn 2 013 12 4.072.947. 915 12 4.072.947. 915 L6 nam 2 014 11 0 .15 8.785. 211 11 0 .15 8.785. 211 L6 nam 2 015 21. 663 .15 5.8 21 CQng 300.379.573.204 278. 716 . 417 .383 ... . - 72.297.329.0 51 VI.27 - 70 .16 1.627.726 2 .13 5.7 01. 325 - VI.28 4.753.873 17 .639. 612 .570 - - - 17 .625. 612 .570 1. 774.450.039 - - - 4.3 71. 784.776 20 .15 9.954.374 ... 09 10 11 12 13 14 15 16 Luu chuyin tiRn thulin tir hOflt Ilvng kinb doanb 02 03 15 ,048,348,970 14 ,878,440,032 17 ,625, 612 ,570 20 ,14 8,668,092 10 ,999,284,594 (24, 313 ,337,728) 1, 088,8 61, 800 13 , 314 ,9 71, 344...
  • 28
  • 23
  • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai
... phitlu 70 - - - - BIEU - - 4 /17 /2 014 - - - 20 .15 9.954.374 - - - 20 .14 8.668.092 - - - - 78.967.884 - - - - - - - - ( 31. 490.587.777 )1 - - 43.880.336 - - 4.278.9 21. 985 (26.666.260.040) ... - 9. 616 .053 - 22.792. 915 .987 1. 274.772.668 - 3 .12 2.8 41. 202 - - - 22.7 41. 244.467 - 2.025.543.3 71 - - - 35.087.548 - 4. 917 . 714 - - 53.464 .13 1 - - - - - (48.546. 417 - (26.6 31. 172.492 ... l~i - - - - - 35.087.548 - 50 - - 43.880.336 14 T6ng lQi nhu~n k€ toan truce thu€ (50=30+40) - - - - - - - - 4. 917 . 714 - - 53.464 .13 1 - - (48.546. 417 - - - - - 60 18 LAi...
  • 27
  • 87
  • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai
... nước Tài sản ngắn hạn khác Thuyết minh 14 0 14 1 14 9 15 0 15 1 15 2 15 4 15 8 V .1 Số cuối kỳ Số đầu năm 19 4,9 41, 552,578 15 8 ,12 3,443,208 20,6 41, 517 ,6 61 20,6 41, 517 ,6 61 3,592,499,8 91 3,592,499,8 91 - - - V.2 ... 46,375,974 - - B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 309,445,749,886 300,787,682,646 I 10 11 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 4 21 306,456,948, 410 18 1,490,980,000 76,827,250,400 11 ,243,3 01, 309 6,890,640, 317 ... 1, 184,424,902 1, 020 ,17 5,778 - V.6 CƠNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI Địa chỉ: Đường số 4, Khu cơng nghiệp Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 31 tháng năm 2009 1, 184,424,902...
  • 10
  • 28
  • 0

Xem thêm