Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Sông Đà 9

bản cáo bạch công ty cổ phần sông đà 6 chào bán cổ phiếu công ty cổ phần sông đà hoàng long ra công chúng 2013

bản cáo bạch công ty cổ phần sông đà 6 chào bán cổ phiếu công ty cổ phần sông đà hoàng long ra công chúng 2013
... c6c thdng II-l tin vd s6 lieu C6n8 ty C6 ph;n S6ng Dd - li vd Hoang Long cung CAC KHAI NIEM COng ty C6ng ty C6 phan S6ng Dd SDHL 'l'6n vi6t SD6 Ma c6 tit - Hodng I-ong cira C6ng ty C6 phrin S6ng ... Khdng c6 16 Cic cam k6t n6m girr c6 phiiiu (niiu c6) KhOng co 17 Nhung khonD nq vdi C6ng tY Kh6ng c6 18 Lgi (ch lien quan d6i v6i C6ng tY Kh6ng c6 lqi mau thuAn v6i C6ng tY lQ Kh6ng 06 19 Quydn ... Kh6ng c6 Cic cam k6t nim gin c6 phi6u (nliu c6) 17 NhiLng khoeD nq Kh6ng c6 v6i C6ng tY I8 Lqi ich licn quan d6i vdi C6ng tY Kh6ng c6 lqi mnu thudn v(/i C6ng tY Kh6ng c6 19 Quydn - Thnnh vi6n...
 • 42
 • 147
 • 0

bản cáo bạch công ty cổ phần sông đà 1.01 chào bán cổ phiếu ra công chúng 2010

bản cáo bạch công ty cổ phần sông đà 1.01 chào bán cổ phiếu ra công chúng 2010
... Nhật 12/2009 12/2009 5 /2010 3 /2010 6 /2010 3 /2010 6 /2010 9 /2010 4 /2010 9 /2010 1 /2010 7 /2010 7 /2010 1 /2010 26 Bn cỏo bch Cụng ty c phn Sụng 1.01 SONG DA 1.01 f Quy trỡnh kim tra cht lng sn phm Cỏc ... xuất tuỳ theo khối l-ợng công việc giai đoạn Chi nhỏnh: Các Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 đơn vị hạch toán kinh tế nội bộ, trực thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 chịu trách nhiệm dân ... QLDA Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 định thành lập Ban QLDA đầu mối thay mặt cho Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 việc đề xuất quản lý, thực toàn công tác có liên quan tới công tác xây dựng Dự...
 • 70
 • 261
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Sông Đà 27

Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Sông Đà 27
... soát cổ phần chi phối Công ty cổ phần Sông Đà 27 Công ty nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối Công ty Cổ phần Sông Đà 27: Không có Công ty mẹ: Không có Công ty con: Không có Công ty Công ty ... Nguồn: Công ty Cổ phần Sông Đà 27 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT Tạo lập niềm tin - Giá trị vững bền 23 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 SONG DA 27 Ghi chú: Công ty thực cổ phần hoá ... Công ty 19 Cơ cấu cổ đông Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty; Danh sách cổ đông sáng lập Danh sách công ty mẹ công ty Công ty cổ phần Sông Đà 27, công ty Công ty cổ phần Sông...
 • 71
 • 38
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Sông Đà 4

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Sông Đà 4
... 01/01/2007 - Tõ 15/11/2007 - 14/ 11/2007 31/12/2007 Tỉng gi¸ trÞ tµi s¶n 44 8. 940 .40 8.363 559 .43 5.319 .49 7 525. 046 .667 .44 3 Doanh thu thn 125.373 .45 5 .45 2 206. 345 .983 .41 3 68.783.112.0 74 4.626.515.939 4. 6 84. 731.783 ... 951.611.739 -4 .40 7.358.319 1.027.7 64. 473 47 1.288.738 Lỵi nhn tr−íc th 219.157.620 5.712 .49 6.256 1 .42 2.900 .47 7 Lỵi nhn sau th 172.766.269 4. 3 64. 755.970 1.087 .41 6.2 74 Tû lƯ lỵi nhn tr¶ cỉ tøc - - - Tû ... 20 - 10 TÊm phđ ®−êng « t«, ®−êng b¨ng 10 - 1-2 Bª t«ng toµn khèi Ýt cèt thÐp 6 -4 2 -4 Cét, xµ, dÇm b»ng bª t«ng cèt thÐp ...
 • 91
 • 96
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Sông Đà 9
... TC-KT phòng VT-CG Chi nhánh Sông đà 90 2 Chi nhánh Sông đà 90 3 Chi nhánh Sông đà 90 4 Chi nhánh Sông đà 90 5 Chi nhánh Sông đà 90 7 Chi nhánh Sông đà 90 8 Nhà máy chế tạo CK SĐ Công ty CP Sông Đà 90 6 ... nhỏnh Cụng ty Vt t thit b Sụng ti Quy Nhn 199 4 199 5 : K toỏn Cụng ty Sụng 199 5 199 6 : K toỏn i din Tng Cụng ty Sụng ti Trung 199 6 199 7 : Phú K toỏn trng Cụng ty Sụng 199 7 199 8 : K toỏn ... Cụng ty Thi cụng c gii 198 9- 1 99 5 : Giỏm c xớ nghip c gii - Cụng ty Thi cụng c gii 199 5-0 9/ 2001 : Phú giỏm c cụng ty Sụng - Tng Cụng ty Sụng 10/2001 2005 : Giỏm c Cụng ty Sụng Tng Cụng ty...
 • 56
 • 27
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long

Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long
... 16 21 Cụng ty Danh sỏch nhng Cụng ty m v Cụng ty ca Cụng ty C phn Sụng 28 Thng Long, Nhng Cụng ty m Cụng ty C phn Sụng Thng Long nm gi quyn kim soỏt hoc c phn chi phi, nhng Cụng ty 5.1 5.2 ... Cụng ty Cụng ty C phn Sụng Thng Long HQT Hi ng Qun tr Cụng ty C phn Sụng Thng Long BKS Ban Kim soỏt Cụng ty C phn Sụng Thng Long HC i hi ng c ụng iu l iu l ca Cụng ty C phn Sụng Thng Long ... 2.000.00 20.000.000.000 Ngun: Cụng ty C phn Sụng Thng Long Danh sỏch nhng cụng ty m v cụng ty ca Cụng ty c phn Sụng Thng Long, nhng cụng ty m Cụng ty c phn Sụng Thng Long ang nm gi quyn kim soỏt...
 • 112
 • 60
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Sông Đà 25

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Sông Đà 25
... Cụng ty 15 Danh sỏch nhng Cụng ty m v Cụng ty ca Cụng ty Sụng 25, Nhng Cụng ty m Cụng ty Sụng 25 nm gi quyn kim soỏt hoc c phn chi phi, nhng Cụng ty nm quyn chi phi Cụng ty Sụng ... H Ni Cụng ty Cụng ty C phn Sụng 25 HQT Hi ng Qun tr Cụng ty C phn Sụng 25 BKS Ban Kim soỏt Cụng ty C phn Sụng 25 HC i hi ng c ụng iu l iu l ca Cụng ty C phn Sụng 25 T chc t Cụng ty C phn Chng ... Cụng ty c thnh lp 11 C ễNG TY C PHN CHNG KHON SAO VIT To lp Nim tin - Giỏ tr Vng bn BN CO BCH SONG DA 25 JSC Cụng ty c phn Sụng 25 trng B Xõy dng v vic chuyn Cụng ty Sụng 25 thnh Cụng ty C...
 • 76
 • 51
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Sông Đà 7
... động, vật tư, thiết bị công nghệ lĩnh vực kinh doanh khác • Tỷ lệ nắm giữ Công ty mẹ Công ty: 52% 4.2 Công ty Công ty cổ phần Sông Đà 7: Tên Công ty con: Công ty cổ phần Sông Đà 7. 02 Địa chỉ: Phường ... Công ty Cổ phần Sông Đà – TCT Sông Đà Chức vụ công tác nay: Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 7. 02 Hành vi vi ... Q.Thanh Xuân, 4.000 0. 27% thành phố Hà Nội Tổng cộng 79 0.000 52, 67% Danh sách Công ty mẹ Công ty tổ chức đăng ký 4.1 Công ty mẹ Công ty cổ phần Sông Đà 7: Tên: Tổng công ty Sông Đà Địa chỉ: Nhà G10...
 • 116
 • 24
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Sông Đà 5

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Sông Đà 5
... 187/2004/NĐ-CP theo Điều lệ Công ty c phn húa Cụng ty Songda Bn cỏo bch Cụng ty CP Sụng - Số cổ phần cổ đông sáng lập nắm giữ 1.738.180 cổ phần, chiếm 79,01% Công ty thức chuyển sang Công ty cổ phần ... 07/01/20 05 số cổ phần bị hạn chế chuyển nhợng vòng 03 năm ngày 07/01/2008 - Số cổ phần đợc tự chuyển nhợng Công ty 461.820 cổ phần, chiếm 20,99% tổng số cổ phần Công ty Danh sỏch c ụng nm gi t 5% c ... 340.182 2 ,51 % 4 05. 782 19,28% Li nhun trc thu 9. 955 15, 89% 10.2 05 2 ,51 % 10.468 2 ,58 % Li nhun sau thu 9. 955 15, 89% 8.776 -1 1.84% 9.002 2,6% T l li nhun sau 3,00% 0, 35% 2.6% -0 ,4% 2,22% -0 ,38% 27,61%...
 • 47
 • 38
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04
... La; Xí nghiệp Sông Đà 705 -Công ty Cổ phần Sông Đà Xí nghiệp Sông Đà 707 -Công ty Cổ phần Sông Đà Xí nghiệp Cơ khí -Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần Sông Đà 604 Công ty Cổ phần công nghiệp ... Đà 7.04 trực Công ty Cổ phần Sông Đà Cùng ngày 20 tháng 12 năm 2007, HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà có định số 22CT/HĐQT việc thành lập Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 ... Đà 7.04 SD 7.04 : Tên viết tắt Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04; Cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04; CTCP : Công ty cổ phần ĐKNY : Đăng ký Niêm yết; KLS : Tên viết tắt Công ty...
 • 70
 • 120
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Sông Đà 12

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Sông Đà 12
... nghip Sụng 1 2-6 - 200 3-2 005: Phú giỏm c Xớ nghip Sụng 1 2-8 - 200 5-2 006: Phú giỏm c Xớ nghip Sụng 1 2-2 - Thỏng 10/2006-Thỏng 7/2007: Giỏm c Chi nhỏnh Cụng ty c phn Sụng 12 ti Hi Dng - T T8/2007: ... Cụng ty cung ng vt t Sụng - 1991 7/2001: i cụng tỏc ti Irc - 7/2001 12/ 2001: Phú phũng C gii Cụng ty Sụng 12 - 12/ 2001 2/2002: Phú Giỏm c Xớ nghip 1 2-7 - 2/2002 4/2005: Giỏm c Xớ nghip 1 2-7 ... SễNG 12 S T CHC CA CễNG TY H C ễNG H QUN TR BAN KIM SOT TNG GIM C PHể TG X NGHIP 1 2-2 PHể TG PHể TG PHềNG T CHC HNH CHNH X NGHIP 1 2-3 X NGHIP 1 2-4 PHềNG QUN Lí K THUT X NGHIP 1 2-5 X NGHIP 1 2-7 ...
 • 67
 • 40
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 ppt

Tài liệu BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 ppt
... SÔNG ĐÀ 11 Ý kiến Công ty Kiểm toán Tư vấn (A&C) Báo cáo tài năm 2005 Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (Trích Thư kiểm toán Báo cáo tài kiểm toán năm 2005 Công ty Cổ phần Sông Đà 11 A&C lập): Báo cáo tài ... phòng Tài Tổng Công ty Sông Đà 29 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 Chức vụ công tác nay:  Trưởng phòng Tài Tổng Công ty Sông Đà  Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11  ... đốc Công ty Sông Đà 11  Tháng 10/2004 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Chức vụ nay:  Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 11  Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 11...
 • 58
 • 307
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
... 45 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng Bản Công bố thông tin - Từ năm 2003 đến nay: Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng Số lượng cổ phần nắm giữ: 606.508 cổ phần Trong đó: Số cổ phần sở hữu: 70.663 cổ phần ... Số liệu Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng cung cấp) Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình Tổ chức cam kết hỗ trợ T r a n g | 22 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng Bản Công bố thông tin 3.2 Danh sách cổ đông ... 2007 đến nay: Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng Số lượng cổ phần nắm giữ: Số cổ phần sở hữu: 1.394.056 cổ phần Trong đó: 143.750 cổ phần Số cổ phần đại diện: 1.250.306 cổ phần Số lượng cổ phần sở hữu...
 • 57
 • 35
 • 2

BẢN CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ part 1 ppt

BẢN CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ part 1 ppt
... Công ty: Công ty cổ phần Đầu Phát triển Đô thị Khu Công nghiệp Sông Đà ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông HĐQT: Hội đồng Quản trị BKS: Ban Kiểm soát Điều lệ công ty: Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu ... THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Đô thị Khu Công nghiệp Sông Đà thành lập theo Quyết định số 946 QĐ/BXD ngày 08/7/2003 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc chuyển Công ty Đầu Phát triển ... chuyển Công ty Đầu Phát triển Đô thị Bản cáo bạch SUDICO VCBS Khu Công nghiệp Sông Đà (tiền thân Công ty) thành Công ty Cổ phần Trong năm này, Công ty trao cờ thi đua xuất sắc Bộ Xây dựng 1. 2.2...
 • 10
 • 277
 • 1

BẢN CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ part 2 pps

BẢN CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ part 2 pps
... 01 cổ đông nắm giữ 5% vốn cổ phần Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty Cổ đông Tỷ trọng vốn góp (%) Vốn góp (triệu đồng) Số cổ phần phổ thông (cổ phần) 51 25 .500 2. 550.000 ... 13.809.700.000 27 ,6 Phổ thông Tổng cộng 22 0 100,0 Phổ thông Cổ đông a) 50.000.000.000 Phần vốn Nhà nước 04 cổ đông đại diện nắm giữ 4 .2 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY Có 01 cổ ... nghề Công ty; • Tổ chức, thực công tác chuẩn bị đầu tư, thực đầu thu hồi Vốn dự án phát triển hạ tầng khu đô thị An Khánh, dự án khác địa bàn tỉnh Hà Tây dự án khác theo phân cấp Công ty; • Triển...
 • 10
 • 330
 • 2

Xem thêm