Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-12-2010 - Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận bia Sài Gòn

kế toán xác định phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải giao nhận bia sài gòn miền tây

kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải và giao nhận bia sài gòn miền tây
... PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN MIỀN TÂY 4.1 Kế toán xác định kết kinh doanh quý năm 2012 59 4.1.1 Kế toán xác định kết hoạt động ... kết hoạt động kinh doanh, đồng thời qua trình tìm hiểu thực tế công ty em chọn đề tài Kế toán xác định phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ Phần Vận tải Giao nhận Bia Sài Gòn Miền Tây ... xuất kinh doanh 59 4.1.2 Kế toán xác định kết hoạt động tài 68 4.1.3 Kế toán xác định kết hoạt động khác 70 4.1.4 Kế toán xác định kết kinh doanh cuối kỳ 71 4.2 Phân tích kết hoạt...
 • 148
 • 167
 • 0

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU SBC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU SBC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN
... Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn, Công ty Cổ phần Vận tải Giao nhận Bia Sài Gòn chưa phải đối mặt với cạnh tranh lớn nguồn hàng Thêm vào đó, trì uy tín nhiều năm với Tổng Công ... vệ sinh công nghiệp - Kinh doanh bất động sản 1.3 Vị công ty Phân tích SBC Công ty CP Vận Tải Giao Nhận Bia Sài Gòn GVHD: TS Ngô Quang Huân Học viên: Lê Công Huy Với vị trí đơn vị vận chuyển ... Phân tích SBC Công ty CP Vận Tải Giao Nhận Bia Sài Gòn GVHD: TS Ngô Quang Huân Học viên: Lê Công Huy MỤC LỤC GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI...
 • 17
 • 353
 • 0

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 22-03-2009 - Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 22-03-2009 - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
... TTGDCK - TTLK - TV HĐQT, BKS - Website Cty - Lưu HĐQT-VT TM/ĐH CỔ ĐƠNG NHIỆM KỲ(200 9-2 013) CHỦ TỊCH HĐQT Cty PTS Sài Gòn - 118 Hùynh Tấn Phát, Quận 7, Tp.HCM - ĐT: 08.8724551 - Fax: 08.8721013 - Website: ... 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 Bộ tài chính) thực kiểm tốn báo cáo tài năm 2009 Cơng ty Cơng ty đảm bảo tính xác thời gian quy định Cty PTS Sài Gòn - 118 Hùynh Tấn Phát, Quận 7, Tp.HCM - ĐT: 08.8724551 ... 1% phần lợi nhuận sau thuế - Thưởng thêm 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch ĐIỀU 8: Đại hội biểu 100% thơng qua lựa chọn Cơng ty kiểm tốn cho báo cáo tài năm 2009 Cơng ty sau: Đại hội...
 • 3
 • 29
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 26-7-2010 - Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 26-7-2010 - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
... đường vận chuyển Tuy nhiên tháng đầu năm 2010 tai nạn giao thông xảy vụ lớn nhỏ, số tiền bồi thường 42 triệu -2 - đồng, số ngày xe ngưng hoạt động 29 ngày tác động đến hoạt động kinh doanh Công ty ... thực di dời tường rào Công ty phục vụ cho quy hoạch đòa phương - Công tác đầu tư: HĐQT thống nhất: + Đồng ý mua lô đất tỉnh Bình Dương để xây dựng Cửa hàng xăng dầu -3 - + Đồng ý mua nhà số 120 ... khu vực II Cty tuyến sau, vận chuyển ZA1 cho Công ty CP Nhiên liệu bay Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam - Thường xuyên xem xét khỏan chi phí để điều chỉnh kòp thời nhằm hạ giá thành vận tải có nhiều...
 • 4
 • 31
 • 0

Điều Lệ Tổ Chức Hoạt Động Công Ty Cổ Phần Vận Tải Dịch Vụ PETROLIMEX SÀI GÒN

Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ PETROLIMEX SÀI GÒN
... Điều lệ Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Petrolimex Sài Gòn PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ sở pháp lý cho hoạt động Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (dưới gọi tắt Công ty ) Công ty thành ... định Điều 17.3 Điều lệ 17 Điều lệ Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Petrolimex Sài Gòn Điều 19 Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải ... phải người nắm giữ cổ phần Công ty 23 Điều lệ Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Petrolimex Sài Gòn Điều 25 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị Hoạt động kinh doanh công việc Công ty phải chịu quản...
 • 44
 • 149
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
... CTYCP VT VÀ DV PETROLIMEX SÀI GÒN Độc lập – Tự – hạnh phúc o0o SỐ : 04 01 /KT-PTSSG (V/v: Giải trình biến động Kết kinh doanh quý năm 2 015 ) -o0o - TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2 015 ... Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2 015 Kính gửi : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Căn vào kết hoạt động kinh doanh quý năm 2 015 Lợi nhuận sau thuế quý năm 2 015 tăng 27% so với lợi nhuận sau thuế kỳ tương ... thương mại tăng ổn định dẫn đến lãi gộp bán hàng tăng 3,8tỷ Công ty xin giải trình cho quý cổ đông nhà đầu tư biết Giám Đốc Nơi gửi : -Như -Lưu VT ...
 • 19
 • 55
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 - Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
... 313 3 14 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 3 34 335 336 337 338 339 40 0 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 42 1 42 2 43 0 43 2 43 3 43 9 44 0 16 17 18 19 20 21 22 23 01 02 03 04 05 06 ... 7,280,7 74, 441 6,358,206,231 - Cộng 109,627,892,2 04 6,358,206,231 1 ,48 0,7 74, 441 7,280,7 74, 441 110,186,098 ,43 5 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN 118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Tp Hồ Chí ... 37,757,723,1 74 -6 15,203,217 1,751,725, 846 -1 ,690,118,710 -5 ,44 2,086,155 -2 ,013,937,157 43 2,960,235 -5 59,600,000 48 ,723,036, 346 -3 9,591, 943 ,47 8 161,9 04, 761 -7 59, 540 ,191 5,209 ,42 8,501 21,3 54, 512 ,46 8 52,965 ,47 0, 940 ...
 • 11
 • 74
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
... 1,495,701, 122 1,313,540 1,494,387,5 82 3,169,416,855 548,070 ,25 9 2, 621 ,346,596 1,311 1,863,4 02, 139 1,313,540 1,8 62, 088,599 6 ,20 1,165,395 924 ,0 92, 504 5 ,27 7,0 72, 891 2, 639 TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 20 09 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu ... 1,8 62, 088,599 6 ,20 1,165,395 924 ,0 92, 504 5 ,27 7,0 72, 891 2, 639 TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 20 09 Giám Đốc Công ty ...
 • 2
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
... 502 ,35 7 ,30 2 2,200,000 500,157 ,30 2 3, 033 ,776,514 833 ,842,408 2,199, 934 ,106 1,100 555,8 03, 8 83, 4 73 540,011 ,33 4,1 43 15,792,549 ,33 0 2,089,597,2 03 641,159,745 7,2 53, 091, 037 3, 115,199,7 43 6,872,696,008 2 ,36 5,759,441 ... Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu Kỳ báo cáo Lũy kế 2 53, 276,668, 930 555,8 03, 8 83, 4 73 2 53, 276,668, 930 247,852,275,828 5,424 ,39 3,102 251,252,0 53 352,455,625 1,880,206 ,31 7 909 ,36 4,001 2, 533 ,619,212 502 ,35 7 ,30 2 ... 3, 115,199,7 43 6,872,696,008 2 ,36 5,759,441 3, 5 13, 540 2 ,36 2,245,901 9, 234 ,941,909 1,757, 934 ,912 7,477,006,997 3, 739 TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2009 Giám Đốc Công ty ...
 • 2
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
... CHÍNH Ã - B ng cân C KI M TOÁN i k toán - Báo cáo k t qu ho t 07 - 09 ng kinh doanh 10 - 10 - Báo cáo l u chuy n ti n t 11 - 12 - B n thuy t minh báo cáo tài 13 - 29 CÔNG TY C PH N V N T I VÀ D ... Công ty X ng D u Bình nh Công ty X ng D u Lâm ng Công ty X ng D u ng Nai Công ty X ng D u ng Nai Công ty X ng D u BRVT Công ty X ng D u BRVT Công ty CP VT & DV Petrolimex Th a Thiên Hu Công ty ... Công ty ) trình bày Báo cáo c a Báo cáo tài c a Công ty cho n m 2010 k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 CÔNG TY Công ty C ph n V n t i D ch v Petrolimex Sài Gòn Công ty C ph n c chuy n i theo Quy...
 • 29
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
... 4,035,018,909 1,065,1 62, 922 1, 821 ,574,863 1,784,891,8 52 226 ,965 ,23 3,178 22 1,393, 028 ,501 5,5 72, 204,677 1,086,474, 323 (4 92, 797,107) 153,7 72, 223 2, 8 62, 856,778 1,478,538 ,26 2 2, 810,081,067 505,4 52, 070 459,965,905,658 ... 4,440,748 1,7 52, 810,417 6,695,886,469 3,0 32, 804,7 32 104,476,540,849 103,406,540,9 32 20,810,000,000 72, 628 ,509,786 4,375,840 2, 230,499,9 32 5,711,057,141 22 2, 896,178, 122 524 ,171,349 2, 7 02, 739,657 ... quý Quý II N m tr c N m N m tr 22 6,965 ,23 3,178 459,965,905,658 456,643,607,934 24 6,137, 326 ,707 23 7,081 ,21 3,654 9,056,113,053 803, 627 , 029 2, 937,983,388 2, 297 ,28 3,388 4,035,018,909 1,065,1 62, 922 ...
 • 12
 • 31
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
... tháng 10 năm 2012 Giám đốc 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 400 410 411 412 4 13 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 ... từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) 9 ,38 5,991,119 4, 131 ,33 7, 736 3, 9 13, 247, 932 -1 ,277,546,0 63 4,8 63, 960,406 21,016,991, 130 -3 4 , 936 ,247,156 -2 ,478 ,32 2,551 12 ,37 6,199, 733 462,8 93, 194 -4 ,8 63, 960,406 ... thẳng - Nhà cửa, vật kiến trúc 05 - 30 năm - Máy móc, thiết bị 04 - 10 năm - Phương tiện vận tải 06 - 10 năm - Thiết bị quản lý 03 - 08 năm - Phần mềm kế toán 03 năm - Quyền sử dụng đất 15 - 50 năm...
 • 11
 • 29
 • 0

Xem thêm