đề thi thử hoá học lần 2 năm 2014 của GSTT

đề thi thử hoá học lần 2 năm 2014 của GSTT

đề thi thử hoá học lần 2 năm 2014 của GSTT
... khối lượng e ( O ) hỗn hợp ban đầu là: A 76,0% B 15 ,2% C 84,4% D 24 ,0% - T - Kỳ thi thử Đại học GSTT. VN lần năm 20 14 tổ chức vào ngày 06/04 /20 14 Hà Nội TPHCM ... Câu 23 : Cho phản ứng sau: Cr2S3 + Mn(NO3 )2 + K2CO3 K2CrO4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO + CO2 Sau cân phương trình hóa học trên, tổng hệ số nguyên tối giản chất phản ứng A 116 B 36 C 106 D 16 Câu 24 : ... HNO3 thu dd X 2, 688 lít (đktc) hỗn hợp gồm khí N2, N2O, NO2 (trong số mol N2 số mol N2O) l{m bay nước dd X thu 55,9 gam muối khan Giá trị a là: A 0,468 B 0,880 C 0,648 D 0,905 Câu 25 Tiến hành...
 • 5
 • 269
 • 0

đề thi thử hoá học lần 3 năm 2014 của GSTT

đề thi thử hoá học lần 3 năm 2014 của GSTT
... Câu 37 : Trật tự tăng dần tính bazơ dãy sau không đúng? A C6H5NH2 < NH3 B NH3 < CH3NH2 < C2H5NH2 C CH3CH2NH2 < (CH3)2NH D p – CH3C6H5NH2 < p – O2NC6H5NH2 Câu 38 : Từ khí thi n nhiên chất vô cần thi t ... Không rõ Câu 33 : Cho sơ đồ phản ứng sau: a) b) c) d) X1 + H2O X2 + X4 X2 + X3 X4 + X5 điện phân có màng ngăn X2 + X3 + H2 BaCO3 + K2CO3 + H2O X1 + KClO3 + H2O BaSO4 + CO2 + H2O X1, X2 , X3 , X4 , ... Cấu hình electron lớp B công thức phân tử X tương ứng là: A 2s22p4 NiO B CS2 3s23p4 C 3s23p4 SO3 D 3s23p4 CS2 Câu 31 : Đốt cháy toàn m gam tetrapeptit cấu tạo từ loại aminoaxit X (X đồng đằng...
 • 6
 • 331
 • 1

đề thi thử đại học lần 2 năm 2014 môn hóa học

đề thi thử đại học lần 2 năm 2014 môn hóa học
... mol NO3 0, 02 mol SO 42- Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M Ba(OH )2 0,1M vào X, sau phản ứng kết thúc, thu 3,7 32 gam kết tủa Giá trị z, t A 0, 120 0, 020 B 0, 020 0, 120 C 0, 020 0,0 12 D 0,0 12 0,096 Câu ... dịch Na2CO3 0,50M vào 0,30 mol hỗn hợp X, đến khí thoát thu V lít khí CO2 (ở đktc) Giá trị V A 0,448 B 4,48 C 2, 24 D 0 ,22 4 Câu 38: Cho chất tham gia phản ứng: (2) : SO2 + H2S  (1): S+ F2   (3): ... e3+ khử Cu tạo thành Cu2+ F e2+ B Ag+ có tính oxi hóa mạnh Cu2+ C Cu2+ tác dụng với dung dịch H2S tạo kết tủa màu đ en D Tính oxi hóa ion tăng theo thứ tự: F e2+, H+, Cu2+, Ag+ B Theo chương trình...
 • 6
 • 293
 • 0

Đề thi thử đại học lần 2 năm 2014 môn Hóa học trường THPT Đinh Chương Dương, Thanh Hóa

Đề thi thử đại học lần 2 năm 2014 môn Hóa học trường THPT Đinh Chương Dương, Thanh Hóa
... thi 135 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 20 15 TRƯỜNG THPT ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG, THANH HÓA MÔN: HÓA HỌC Mã đề 135 Câu Đáp án A D B C C C D C C 10 A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D ... A 23 ,2 gam B 25 ,2 gam C 28 ,1 gam D 27 ,4 gam Câu 36: Nung m gam hỗn hợp gồm Ba(HCO3 )2, NaHCO3 KHCO3 thu 3,6 gam H2O 22 ,2 gam hỗn hợp muối cacbonat Giá trị m A 30 ,2 gam B 34,6 gam C 32, 4 gam D 25 ,8 ... gương Công thức cấu tạo X là: A CH2=CH-COOH3N-CH2-CH3 B NH2-CH2-COO-CH2-CH2-CH3 C H2N-CH2-CH2-COOCH2-CH3 D NH-CH2-COO-CH(CH2)3 Câu 58: Thủy phân dung dịch chứa 34 ,2 gam mantozơ thời gian Lấy toàn...
 • 7
 • 205
 • 0

Trường THPT Yên Định I Thanh Hóa,đề thi thử hóa học lần 2 năm 2015

Trường THPT Yên Định I Thanh Hóa,đề thi thử hóa học lần 2 năm 2015
... A C2H5COOC2H5 B C2H5COOCH3 C C2H3COOC2H5 D CH3COOC2H5 Trang 2/ 4 - Mã đề thi 1 32 Câu 29 : Phèn chua có công thức phân tử A K2SO4 Al2(SO4)3 .24 H2O B K2SO4 Fe2(SO4)3 .24 H2O C Na2SO4 Al2(SO4)3 .24 H2O ... tạo thủy tinh hữu plexiglas Tên g i X A poli(vinyl clorua) B poli(metyl metacrylat) C polietilen D poliacrilonitrin Câu 24 : Cho 3,68 gam hỗn hợp Al, Zn phản ứng v i dung dịch H 2SO4 20 % (vừa đủ), ... xenlulozơ B tinh bột C mantozơ D saccarozơ Câu 40: Dãy sau gồm chất xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ? A Amoniac, etylamin, anilin B Anilin, amoniac, metylamin C Etylamin, anilin, amoniac D Anilin, metylamin,...
 • 4
 • 348
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2014
... lần B Tăng 18 lần C Tăng lần D Tăng 12 lần 2 Câu 36 Hai dao động điều hòa có tần số x1 x2 Biết x1 + x2 = 30 dao động thứ nhật có tọa độ x1 = 3cm tốc độ v1=50cm/s tính tốc độ v2: A 35cm/s B 25 cm/s ... D.102dB Câu 42 Sóng truyền từ M đến N cách 6 ,25 m có phương trình M N π u M = A cos(ωt )cm; u N = A cos(ωt − )cm Bước sóng sau có thê hợp lý Biết 1, 724 m ≤ λ ≤ 2, 38m A.1,92m B 2m C 2, 2m D 2, 3m ... = 2cos( cos ( 2 t ); x2 = T1 T 2 π t + ) Biết = Vị trí hai chất điểm gặp lần T2 T2 A -1 B -2/ 3 C -0,5 D: 1,5 Câu 44 Một vật thực đồng thời ba dđđh phương, tần số có pt x1; x2; x3 Biết x12...
 • 4
 • 176
 • 0

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2014

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2014
... là: AB = 16, 2 số đường hypebol dao động cực đại cực tiểu đoạn AB là: A 32 32 B 34 33 C 33 32 D 33 34 AB Giải: lập tỉ số: = 16 ,2 ⇒ [H]min = 2. 16 = 32 đường; [H]max = 32 đường Đáp án A Giải : ... xo dao động điều hoà: A Tăng lần B Tăng 18 lần C Tăng lần D Tăng 12 lần kA ⇒ W ~ A ⇒ W ' = 9W Đáp án A 2 Câu 36 Hai dao động điều hòa có tần số x1 x2 Biết x 12 + x2 = 30 dao động thứ nhật có ... 4(x1)’.x1 + 6(x2)’.x2 = v1 = (x1)’; v2 = (x2)’ ⇒ 4.x1 v1 + 6.v2 x2 = thay x1; v1; x2 suy |v2| = 50cm/s Đáp án D Câu 37 Một lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc α = 0,1rad nơi có g = 10m/s2 Tại thời...
 • 10
 • 311
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2014 môn vật lý

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2014 môn vật lý
... rad/s C 10 cm v 2, 0 rad/s D 3,2cm v 5,0 rad/s Cõu 18: Cho hai mch dao ng lớ tng L1C1 v L2C2 vi C1 = C2 = 0,1F, L1 = L2 = H Ban u tớch in cho t C1 n hiu in th 6V v t C n hiu in th 12V ri cho mch ... l: A 0 ,28 6m B 0,093m C 0,498m D 0,486m Cõu 39: Cho hai cht im dao ng iu ho cựng phng, cựng tn s, cú phng trỡnh dao ng 2 tng ng l : x1 = A1cos( t+1 ); x2 = A2cos( t +2 ) Bit rng 4x1 + 9x = 25 Khi ... chiu cú hiu in th hiu dng 22 0 V Khi ú hiu in th hiu dng hai u cun th cp h l 484 V B qua mi hao phớ ca mỏy bin th S vũng dõy ca cun th cp l: A 25 00 B 1100 C 22 00 D 20 00 Cõu 46: Mt vt nh dao...
 • 6
 • 246
 • 0

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (4)

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (4)
... biến trở R R2 công suất toả nhiệt biến trở Công suất D vật vị trí cân động ba lần độ giãn lò xo ℓo + Trang 3/5 - Mã đề thi 483 U2 U2 2U U2 B P = C P = D P = R1 R2 R1 R2 R1 + R2 R1 + R2 Câu 30: ... liên hệ ω1 2 A ω1 = 2 2 B ω1 = 2 2 C 2 = 2 1 D ω1 = 0,5 2 Câu 21 : Một máy tăng có số vòng cuộn thứ cấp gấp lần số vòng cuộn sơ cấp Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp không đổi U1 = 12V điện áp ... hai đầu cuộn cảm cực đại Giá trị L xác định biểu thức sau đây? 1 1 A L = R2 + B L = 2CR2 + C L = CR2 + D L = CR2 + Cω Cω 2Cω Cω Câu 23 : Một nhạc cụ phát âm với chu kì 2ms Trong âm có tần số...
 • 5
 • 356
 • 0

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (3)

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (3)
... mạch Tìm liên hệ ω1 2 A ω1 = 0,5 2 B ω1 = 2 2 C 2 = 2 1 D ω1 = 2 2 Câu 23 : Mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ với chu kì T Chọn kết luận A Năng lượng từ biến thi n tuần hoàn theo ... điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại Giá trị L xác định biểu thức sau đây? 1 1 A L = CR2 + B L = CR2 + C L = R2 + D L = 2CR2 + Cω 2Cω Cω Cω Câu 22 : Cho đoạn mạch RLC không phân nhánh, ... nối tiếp với cuộn cảm Khi điện trở biến trở R R2 công suất toả nhiệt biến trở Công suất U2 U2 U2 2U P= P= P= P= A B C D R1 R2 R1 R2 R1 + R2 R1 + R2 Câu 14: Đoạn mạch RLC nối tiếp có cộng hưởng...
 • 5
 • 343
 • 0

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (2)

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (2)
... trở R R2 công suất toả nhiệt biến trở Công suất U2 U2 U2 2U P= P= P= P= A B C D R1 R2 R1 R2 R1 + R2 R1 + R2 π Câu 27 : Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: x = 10 cos (2 t + ... giảm lần Trang 2/ 5 - Mã đề thi 21 0 Câu 21 : Hai mạch dao động LC lí tưởng độc lập với có dao động điện từ Gọi q 1, q2 điện tích tụ mạch Tại thời điểm ta có mối liên hệ q 1, q2 (đo nC): 4q 12 + q2 ... hiệu dụng hai đầu đoạn mạch pha với cường độ dòng điện mạch Tìm liên hệ ω1 2 A ω1 = 2 2 B ω1 = 2 2 C 2 = 2 1 D ω1 = 0,5 2 Câu 38: Mạch dao động LC lí tưởng gồm: cuộn cảm có độ tự cảm L tụ xoay...
 • 5
 • 323
 • 0

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (1)

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (1)
... trở biến trở R R2 công suất toả nhiệt biến trở Công suất U2 U2 U2 2U P= P= P= P= A B C D R1 R2 R1 R2 R1 + R2 R1 + R2 - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 134 ... dụng hai đầu đoạn mạch pha với cường độ dòng điện mạch Tìm liên hệ ω1 2 A ω1 = 2 2 B ω1 = 0,5 2 C ω1 = 2 2 D 2 = 2 1 Câu 29 : Ba chất điểm dao động điều hòa ba đường thẳng song song cách mặt phẳng ... L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại Giá trị L xác định biểu thức sau đây? 1 1 A L = 2CR2 + B L = CR2 + C L = CR2 + D L = R2 + Cω Cω 2Cω Cω Câu 44: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn...
 • 5
 • 391
 • 0

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (5)

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (5)
... đoạn mạch pha với cường độ dòng điện mạch Tìm liên hệ ω1 2 A ω1 = 2 2 B 2 = 2 1 C ω1 = 2 2 D ω1 = 0,5 2 Trang 2/ 5 - Mã đề thi 568 Câu 22 : Đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện ... tiếp với cuộn cảm Khi điện trở biến trở R R2 công suất toả nhiệt biến trở Công suất U2 U2 2U U2 A P = B P = C P = D P = R1 R2 R1 R2 R1 + R2 R1 + R2 Câu 27 : Một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn ... điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại Giá trị L xác định biểu thức sau đây? 1 1 A L = R2 + B L = 2CR2 + C L = CR2 + D L = CR2 + Cω Cω 2Cω Cω Câu 21 : Cho đoạn mạch RLC không phân nhánh,...
 • 5
 • 103
 • 0

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (6)

Đề thi thử Đại Học lần 2 năm 2014 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn vật lý (6)
... tiếp với cuộn cảm Khi điện trở biến trở R R2 công suất toả nhiệt biến trở Công suất U2 U2 2U U2 P= P= A P = B C D P = R1 R2 R1 R2 R1 + R2 R1 + R2 Câu 13: Trong mạch dao động LC lí tưởng có ... liên hệ ω1 2 A ω1 = 2 2 B 2 = 2 1 C ω1 = 2 2 D ω1 = 0,5 2 Câu 45: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại cường độ ... 3cos (2 t + ) cm π π C x3 = 3cos (2 t + ) cm D x3 = 3cos (2 t − ) cm Câu 26 : Một nhạc cụ phát âm với chu kì 2ms Trong âm có tần số đây, âm họa âm nhạc cụ đó? A 120 0Hz B 1500Hz C 1KHz D 20 00Hz...
 • 5
 • 321
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học lần 2 năm 2011 môn hóa thpt lê quý đôngiải chi tiết đề thi thử đại học lần 2 năm học 20122013 môn hóa khối a bđề thi thử đại học lần 2 năm học 20122013 môn thi hóa họcđề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn toán khối a a1 b trường thpt chuyên phan bội châuđề thi thử đại học lần 2 năm 20122013 trường thpt lương tài 2đề thi thử đại học lần 2 năm 2012 trường thpt lê lợi thành phố đông hà quảng trị môn toán khối a bthpt chuyên lê quý đôn đề thi thử đại học lần 2 năm học 20092010đề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 bđề thi thử đại học lần 1 năm 2014đề thi thử đại học lần ii năm 2014 môn vật lý trần phúđề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 b chuyên vĩnh phúcđề thi thử đại học lần 2 môn hoa năm trường đại học sư phạm hà nội 20142015đề thi thử đại học lần 2 môn hóađề thi thử đại học lần 2 môn hóa trương thpt chuyên lê quý đôn mã đề 132đề thi thử đại học lần i năm học 20112012 môn hóa họcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP