cấu trúc đề thi môn hóa học lần 2 năm 2014

2 549 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2014, 23:08

CẤU TRÚC ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC LẦN 2Nội dung Số câu Bài tập Lý thuyếtĐại cương về kim loại 11 6 5Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng12 6 6Este, lipit 6 3 3Amin, amino axit, protein 10 5 5Cacbonhidrat 6 3 3Polime, vật liệu polime 5 2 3CẤU TRÚC ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC LẦN 2Nội dung Số câu Bài tập Lý thuyếtĐại cương về kim loại 11 6 5Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng12 6 6Este, lipit 6 3 3Amin, amino axit, protein 10 5 5Cacbonhidrat 6 3 3Polime, vật liệu polime 5 2 3 . chúng 12 6 6Este, lipit 6 3 3Amin, amino axit, protein 10 5 5Cacbonhidrat 6 3 3Polime, vật liệu polime 5 2 3CẤU TRÚC ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC LẦN 2 Nội. CẤU TRÚC ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC LẦN 2 Nội dung Số câu Bài tập Lý thuyếtĐại cương về kim loại
- Xem thêm -

Xem thêm: cấu trúc đề thi môn hóa học lần 2 năm 2014, cấu trúc đề thi môn hóa học lần 2 năm 2014, cấu trúc đề thi môn hóa học lần 2 năm 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn