De Thi DH Khoi B - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa - 2012 - 2013

Đề thi ĐH khối B và D năm 2009

Đề thi ĐH khối B và D năm 2009
... ĐỀ THI < /b> CHÍNH THỨC CUA B GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO MÔN SỬ KHỐI C ...
 • 3
 • 271
 • 0

Đề thi ĐH khối B và D 2009

Đề thi ĐH khối B và D 2009
... x xxxdx e dx deI dee e e e e e ee e e e ee e e e = = = = ữ + += = − =∫ ∫ ∫ ∫Câu IV.Ta có 2 22 22' ' 521.2ABCAC A C AA aBC AC AB aS AB BC a= − ... trung điểm AB, suy ra 1; 0 1( )2 6A B I Ix x mx x m TM+ −= = = ⇒ =.Gv. Trần Mạnh Tùng – THPT Lương Thế Vinh - HNNguyễn Văn Chung – ĐH Công Nghiệp HN. Đáp án đề < /b> toán khối < /b> D - 2009 Câu ... 2x2+ TXĐ: D = R; + y’ = 4x3 – 4xy’ = 0 ⇔ x = 0; x = 1±+ Điểm cực đại (0; 0), điểm cực tiẻu (-1; -1) (1; -1)+ Hàm số đồng biến trên (-1; 0) (1;+∞); Hàm số nghịch biến trên (...
 • 6
 • 255
 • 0

bài giải chi tiết đề thi ĐH Khôi B 2009

bài giải chi tiết đề thi ĐH Khôi B 2009
... (CH3)2CH-CH2-MgBr Chuỗi viết lại dạng oH SO đặc,tHBr Mg,etekhan2 43 2 3Butan 2 ol X(But 2 en) Y(2 brombut an) Z(CH CH(MgBr) CH CH )+ +− −     → − −   → −     → − − −Đáp án A8 B ... − −   → −     → − − −Đáp án A8 B GD & ĐT GIẢI ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2009 Môn thi < /b> : HOÁ, khối B - Mã đề < /b> : 637Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :H ... (NH4)2SO4 + BaCl2 → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 →(3) Na2SO4 + BaCl2 → (4) H2SO4 + BaSO3 →(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 →Các phản ứng đều có cùng...
 • 10
 • 2,026
 • 41

Gián án Đề-ĐA Thi thu ĐH Khối B Hậu Lộc 4 Thanh Hóa -2010-2011

Gián án Đề-ĐA Thi thu ĐH Khối B Hậu Lộc 4 Thanh Hóa -2010-2011
... VI.a(2,0đ)VII.a(1,0đ)VI .b (2,0đ) 4 35253.215.3132.aaaVABCDS==⇒ (đvtt)Ta có:SBBCBCIBBCSI⊥⇒⊥⊥Vì 090==∧∧SBCSIC ⇒mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.IBC có đường kính làSC ⇒ b n kính ... A(2 ; -1 ) ; B( 0; 3 ) ; )4; 2(−→AB . Mà C∈ AC : x – y -3 =0 ⇒C(3;00−xx) )6;(00−=⇒→xxBC. ABC∆ vuôngtại B nên AB ⊥ BC⇒120)6 (42 0.000=⇔=−+−⇔=→→xxxBCAB⇒ C(12 ; 9)2.(1,0đ)Gọi ... THPT HẬU LỘC 4 *** ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2010 – 2011Môn thi < /b> :TOÁN - Khối < /b> B (Thời gian làm b i 180 phút, không kể thời gian giao đề) Họ và tên thí sinh: ;Số b o danh...
 • 8
 • 279
 • 0

Bài soạn Đề-ĐA Thi thu ĐH Khối B Hậu Lộc 4 Thanh Hóa -2010-2011

Bài soạn Đề-ĐA Thi thu ĐH Khối B Hậu Lộc 4 Thanh Hóa -2010-2011
... 9129211−=−−1,0đVì : (SAB)⊥(ABCD) và (SAB)∩(ABCD) = ABMà SI ⊥ AB , nên SI⊥(ABCD)⇒ABCDABCDSSSIV .31.=Đặt AB = x , ta có SI = 23xID = 4 422xa+Vì 4 4 4 392222222xaxaIDSISD++=⇔+=5522axax=⇔=⇔Khi ... VI.a(2,0đ)VII.a(1,0đ)VI .b (2,0đ) 4 35253.215.3132.aaaVABCDS==⇒ (đvtt)Ta có:SBBCBCIBBCSI⊥⇒⊥⊥Vì 090==∧∧SBCSIC ⇒mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.IBC có đường kính làSC ⇒ b n kính ... A(2 ; -1 ) ; B( 0; 3 ) ; )4; 2(−→AB . Mà C∈ AC : x – y -3 =0 ⇒C(3;00−xx) )6;(00−=⇒→xxBC. ABC∆ vuôngtại B nên AB ⊥ BC⇒120)6 (42 0.000=⇔=−+−⇔=→→xxxBCAB⇒ C(12 ; 9)2.(1,0đ)Gọi...
 • 8
 • 267
 • 0

Đề Thi Thử ĐH Môn TOÁN khối D - THPT Hậu Lộc 4 - Thanh Hóa [2009 - 2010] pot

Đề Thi Thử ĐH Môn TOÁN khối D - THPT Hậu Lộc 4 - Thanh Hóa [2009 - 2010] pot
... xxt -+ -= 31 . )0(³t22 34 22 - = ̃txx ta có phương trình: 222 .4 2 -= - - tt 0622= Û tt êêëé -= =Û232tt , do 0³t,nên t = 2 t = 2 ̃231 =-+ - xx 1 34 2= Û xx 044 2= +- ... 0.5 M S B C D A O I S GD-T Thanh Húa đề kiểm tra chất lợng d y - học bồi d ng Trng THPT Hu Lc 4 năm học 200 9-2 010 Mụn Toỏn, Khi D (Thi gian làm bài 180 phút) ... học bồi d ỡng môn toán khối D- năm 200 9-2 010. Câu Đáp án Điểm 1.(1,25đ). Với m = 0 ta có hàm số : y =212 - - xx Tập xác định : D =R\{}2 0,25 Sự biến thi n: Chiều biến thi n:...
 • 6
 • 266
 • 0

Đề thi thử Đại Học Lần 1 Hậu Lộc 2 Năm 2014 môn toán

Đề thi thử Đại Học Lần 1 Hậu Lộc 2 Năm 2014 môn toán
... 2 2 1 x ux u x    0 ,25 2 2 1 1 1 1 2 2ux dx duu u        Đổi cận 1x   thì 2 1u   ; 1 x thì 2 1. u   0 ,25 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 ...  0 ,25  2 2sin 2 3sin 2 1 3 cos2 2sin2 1 0x x x x       2sin 2 1 sin 2 3 cos2 1 0x x x     0 ,25   12 1 5sin 2 2 12 , , , . 1 sin 2 3 2 47. 12 x kxx lk l ... 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 (1 )dudu duuIu u u u               0 ,25 3 (1, 0 điểm) = 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 duduu u u u  ...
 • 6
 • 559
 • 2

Đề-ĐA Thi thu ĐH Khối A Hậu Lộc 4 Thanh Hóa -2009-2010

Đề-ĐA Thi thu ĐH Khối A Hậu Lộc 4 Thanh Hóa -2009-2010
... (x; y).Đk: a, b, c phân biệt và khác 0Đk: 1 1 1( )( ) ( )( ) 0. 01 1 1. 0( )( ) ( )( ) 0111x a c b yAH BC a c bBH ACx b c a yb c a yx a xbc abcabcyy abcy bac abc− − + ... (18-19)2010=10.250.250.5 TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4 *** ĐỀ THI TH ĐI HC LN 1 NĂM HC 2009 – 2010Môn thi :TOÁN - Khối A (Thời gian làm bài 180 phút, không kể thi gian giao )phần chung cho tất cả thí ... C510-C310 d A BMOQP VI .a (2điểm)1. M(t; 3 + 2t): IM = 10 với I( 2; 3) 4 24 5tt= =. Có hai điểm M: M( -4; -5) và 24 63( ; )5 5M2. Gọi 1 1 1( ; ); ( ; ); ( ; )A a B b C c a b c...
 • 5
 • 234
 • 0

De Thi DH Khoi D - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa - 2012 - 2013

De Thi DH Khoi D - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa - 2012 - 2013
... 2 I;( ) 4 d R r  . 0 ,25 2 2 2 1 4 6 9 4 431 2 ( 2) d d        9 12 219 12 9 12 3( ) d d d d d        loại 0 ,25 Vi 21 ( ): 2 2 21 0 d x y z ...     . 0 ,25 Gọi số phức ,( ; R)z x yi x y  . Khi đó: 4 2 ( 2 2i) 2 ( 2) ( 2) i 2 1iz x yi x yi             2 2 2 2( 2) ( 2) 2 ( 2) (y 2) 4 x y x    ... 2 33 4 2 0 4 4 4 4 4 6 2 93x 2x 00;3 4 69kk x xk x xkx xk            0 ,25 Vậy các pttt cần tìm là: 4 6 4 6 2; 2; 2 9...
 • 6
 • 118
 • 0

De Thi DH Khoi B - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa - 2012 - 2013

De Thi DH Khoi B - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa - 2012 - 2013
... xảy ra khi a = b 2 2 2 21 1 1 1 2 2 2 2.1 1 111 1a b ababa b            và  2 2 2 ab a b ab a b ab      nên 2 21 1F ab tab t     ... )( )(1 )(1 )a b a b a b ab     (*) . vì  3 3 2 2( )( ) 2 .2 4 a b a b a b a b ab ab abab b a         và 1 1 1 ( ) 1 2 a b a b ab ab ab      ... = 2a.1 2 = a và 2 2 2 21 4 3AI A A AI a a a     2 2 3AB AI a  , khi đó 2 2 2 2 12 11BC AB AC a a a     ta có: 1 1 1 1 1 1 1. . . 1 1 11 2 . . .3 3A BCC B ABC A B...
 • 7
 • 116
 • 0

De-DA Thi thu DH- Khoi D - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa -2010-2011

De-DA Thi thu DH- Khoi D - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa -2010-2011
... 11 2 x tx t 2 1 2 3tI t e dt⇒ =∫0 ,25 Đặt t tu t du dtdv e dt v e= = ⇒ = = 0 ,25 2 2 2 11 2 2( )3 3t tI te e dt e = = ữ 0 ,25 IVCho hỡnh chúp t giác đều S.ABCD ... M.BCD bằng 4. 1,0Do D là đỉnh thứ tư của hình bình hành ABCD nên có:DA BC=uuur uuurGọi ( ; ; ) ( 1; 2; 1 )D x y z AD x y z⇒ = − − +uuur, (3; 2; 4) BC = − −uuur1 3 4 2 2 0 (4; 0; 5)1 4 5x ... = 2. Gọi N là trung điểm AB 2 21IN R AN⇒ = − =0 ,25 Vì ∆đi qua M (2; 3) nên∆có d ng: 2 2( 2) ( 3) 0( 0)a x b y a b− + − = + ≠. 2 2 2 ( ; ) 1 1a b d Ia b− −∆ = ⇔ =+0 ,25 => 0 4 3bb...
 • 7
 • 138
 • 0

De-DA Thi thu DH- Khoi B - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa -2010-2011

De-DA Thi thu DH- Khoi B - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa -2010-2011
... AC→=(6 ; -2 )0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50,50,5VII .b (1,0đ)⇒pt BI : 3x – y – 9 = 0 , mà B ∈ BI ⇒ B( b ; 3b – 9 )Khi đó : AB→= (b +1 ; 3b – 7) ; CB→= (b- 5 ; 3b – 5)ABCD là ... ''. ' '.ABCABC A B CV AG S∆=Với '3as 60 2 aAG in= ° =; 2 2 2 31 1 3 3 27 3. . . 2 2 2 4 36 4 3 27 3 9. . ( ) 2 36 4 32 ABCx x aS AH BC xa a aV dvtt∆= = ... điểm của BC 2 2 3 3.3 3 2 3x xAG AH⇒ = = =0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 B C’A’ B ’JA H C IG V(1,0đ)VI.aTa cóos60 2 AG ac AGa° = ⇒ =3 3 3 33 2 6 2 3x a a...
 • 7
 • 136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi đh khối b năm 2010 môn toánđề thi đh khối b năm 2010đáp án đề thi đh khối b năm 2010đáp án đề thi đh khối b năm 2009đáp án đề thi đh khối b 2010đề thi đh khối b môn toán năm 2009Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ