đề thi thử đại học lần 3 2013

Đề thi thử đại học lần 3

Đề thi thử đại học lần 3
... 29[50]d 30 [50]c 31 [50]d 32 [50]d 33 [50]d 34 [50]a 35 [50]d 36 [50]d 37 [50]a 38 [50]d 39 [50]d 40[50]c 41[50]d 42[50]a 43[ 50]d 44[50]a 45[50]c 46[50]d 47[50]c 48[50]d. 49[50]a 50[50]c Ô ỏp ỏn ca đề thi: 011[50]c ... 29[50]c 30 [50]d 31 [50]d 32 [50]a 33 [50]a 34 [50]a 35 [50]a 36 [50]d 37 [50]b 38 [50]d 39 [50]a 40[50]a 41[50]a 42[50]a 43[ 50]a 44[50]d 45[50]b 46[50]b 47[50]b 48[50]c 49[50]c 50[50]b Ô ỏp ỏn ca thi: 021[50]b ... 21[50]a 22[50]c 23[ 50]d 24[50]b 25[50]c 26[50]d 27[50]d 28[50]b 29[50]a 30 [50]d 31 [50]d 32 [50]a 33 [50]b .34 [50]b 35 [50]d 36 [50]b 37 [50]b 38 [50]c 39 [50]d 40[50]d 41[50].42[50]b. 43[ 50]c.44[50]a...
 • 25
 • 457
 • 1

Đề thi thử đại học lần 3

Đề thi thử đại học lần 3
... 1s22s22p63s23p63d9.C. 1s22s22p63s23p63d104s1, 1s22s22p63s23p63d10, 1s22s22p63s23p63d9.D. 1s22s22p63s23p63d94s2, 1s22s22p63s23p63d10, ... Cu2+ lần lượt là:A. 1s22s22p63s23p63d94s2, 1s22s22p63s23p63d94s1, 1s22s22p63s23p63d9.B. 1s22s22p63s23p63d104s1, 1s22s22p63s23p63d94s1, ... CH2=CH-CH 3 và CH 3 -CH2-CH 3 B. CH2=CH-CH 3 và H2CCH2CH2C. H2CCH2CH2 và CH 3 -CH2-CH 3 D. CH 3 -CH2-CH 3 Câu 42: 17,7 gam một amin bậc 1 phản ứng vừa đủ với FeCl 3 thu...
 • 4
 • 332
 • 0

De thi thu dai hoc lan 3

De thi thu dai hoc lan 3
... 3H2O D. 2CrO 3 + 2NH 3  Cr2O 3 + N2 + 3H2O.ĐÁP ÁN1A 2B 3C 4A 5A 6B 7D 8D 9B 10C11A 12B 13B 14C 15C 16B 17B 18A 19B 20D21D 22A 23C 24C 25D 26D 27A 28D 29D 30 B 31 C 32 A 33 C 34 D 35 A ... của hai andehit làA. CH 3 CHO, C2H5CHO B. CH 3 CHO, CH2(CHO)2 C. C2H5CHO, C 3 H7CHO D.HCHO, CH 3 CHO 23. Cho 30 gam hỗn hợp CaCO 3 và KHCO 3 tác dụgn hết với HNO 3 thu được ... CH 3 COOCH 3 < C2H5OH < CH 3 COOH B. CH 3 COOCH 3 < C2H5Cl < C2H5OH < CH 3 COOHC. C2H5Cl < CH 3 COOH< CH 3 COOCH 3 < CH 3 CHO D.CH 3 COOH < HCOOH < CH 3 COOH...
 • 5
 • 335
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN VẬT LÝ
... SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ ANTRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂUĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN VẬT LÝThời gian làm bài: 90phút; (50 câu trắc nghiệm)Họ, tên thí sinh: ... B11D 32 A 53 B12C 33 D54 B 13 D 34 A55 C14B 35 B56 A15C 36 B57 C16A 37 B58 A17C 38 C59 D18D 39 D 60A19B40 A20A41 A21B42 B Trang 6/7 - Mã đề thi 132 ... 2 /3 C. 3/ 2 D. 1/2 HẾT MĐ 132 Đ.án1C22D 43 D 2A 23 B44 C 3 D24C45 D4B25D46 A5D26C47 C6C27A48 B7C28B49 B8A29C50 A9A 30 B51 D10C 31 D52 B11D 32 A53...
 • 7
 • 281
 • 5

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2010 TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH III Môn : sinh học –khối B

 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2010   TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH III  Môn : sinh học –khối B
... hin t l 1:1 < /b> ?A AbabAbabìabab B AbabìaBaBC. ABabìAbAbD. aBabìAbabCõu 57 Cacbon đi vào chu trình các bon dưới dạng A . CO B, Hợp chất hữu cơ C, Cacbonat D, CacbondioxitCâu ... TẠO NGHỆ AN ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 < /b> NĂM 2010< /b> TRƯỜNG THPT < /b> YÊN THÀNH III < /b> Môn < /b> : < /b> sinh < /b> học < /b> –khối < /b> B Thời gian làm b i 90 phút không kể thời gian phát đề < /b> Họ , tên thí sinh < /b> ……………………………….Số b o danh ... 0,69AA:0 ,31< /b> aa B. 36< /b> AA: 16aa C. 0,25AA: 0,5Aa:0,25aa D . 0,49AA:0,42Aa: 0,09aa Câu 35< /b> phương pháp cơ b n để tạo ra biến dị tổ hợp là : < /b> A gây đột biến B. lai C. công nghệ gen D. công nghệ tế b o...
 • 4
 • 370
 • 1

Đề THI THử DạI HọC LầN 3 MÔN vật lí

Đề THI THử DạI HọC LầN 3 MÔN vật lí
... 30 [ 1]a 30 [ 1]a 30 [ 1]a 30 [ 1]a 31 [ 1]a 31 [ 1]a 31 [ 1]a 31 [ 1]a 32 [ 1]d 32 [ 1]d 32 [ 1]d 32 [ 1]d 33 [ 1]a 33 [ 1]a 33 [ 1]a 33 [ 1]a 34 [ 1]d 34 [ ... 30 [ 1]d 30 [ 1]d 30 [ 1]d 30 [ 1]d 31 [ 1]d 31 [ 1]d 31 [ 1]d 31 [ 1]d 32 [ 1]a 32 [ 1]a 32 [ 1]a 32 [ 1]a 33 [ 1]a 33 [ 1]a 33 [ 1]a 33 [ 1]a 34 [ 1]d 34 [ ... 34 [ 1]d 34 [ 1]d 34 [ 1]d 35 [ 1]c 35 [ 1]c 35 [ 1]c 35 [ 1]c 36 [ 1]d 36 [ 1]d 36 [ 1]d 36 [ 1]d 37 [ 1]b 37 [ 1]b 37 [ 1]b 37 [ 1]b 38 [ 1]d 38 [ 1]d 38 [ 1]d 38 [ 1]d...
 • 18
 • 298
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 5(2013) MÔN VẬT LÍ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 5(2013) MÔN VẬT LÍ
... www.VNMATH.com . 1 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN Mã đề thi 151 (Ngày 12 – 05 – 2013) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 5(2013) MÔN VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút (60 câu trắc nghiệm) Cho: ... lên vật bằng không thì A. momen động lượng của vật thay đổi. B. gia tốc góc của vật thay đổi. C. tốc độ góc của vật không đổi. D. động năng quay của vật thay đổi. Câu 60.Một con lắc vật ... Khi vật có li độ 3 cm thì động năng của vật lớn gấp đôi thế năng đàn hồi của lò xo. Khi vật có li độ 1 cm thì so với thế năng đàn hồi của lò xo, động năng của vật lớn gấp A. 18 lần. B. 26 lần. ...
 • 11
 • 381
 • 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG NĂM HỌC 2012 -2013 MÔN: SINH HỌC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK         ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3   TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG                NĂM HỌC 2012 -2013  MÔN: SINH HỌC
... dưỡng? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG NĂM HỌC 2012 -20 13 MÔN: SINH HỌC(Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian giao đề) Họ tên: ... 5’AGXTTAGXA 3 ’A. 3 ’AGXUUAGXA5’. B. 3 ’UXGAAUXGU5’.C. 5’TXGAATXGT3’. D. 5’ UXGAAUXGU 3 ’.Câu 3. Mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới vì: A. phổ biến cho mọi sinh vật ... hệ sinh thái?A. Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi trường sinh vào chu trình dinh dưỡng là các sinh vật phân giải như vi khuẩn, nấm.B. Trong hệ sinh...
 • 8
 • 570
 • 8

Đề thi thử đại học lần 3 - 2013 môn Toán

Đề thi thử đại học lần 3 - 2013 môn Toán
... Khóa học LTðH ñảm bảo môn Toán – Thầy Phan Huy Khải ðề thi thử ñại học số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 2 - 1. Trong ... 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ ñộ Oxy, cho ñiểm M (3; 1). Viết phương trình ñường thẳng d ñi qua M cắt các tia Ox, Oy tại A và B sao cho (OA+3OB) nhỏ nhất. 2. Trong không gian với hệ toạ ñộ Oxyz, ... trình2;4x ty t t Rz== ∈=; 2( )∆là giao tuyến của 2 mặt phẳng ( ) : 3 0x yα+ − = và ( ) : 4 4 3 12 0x y zβ+ + − =. Chứng tỏ hai ñường thẳng1 2,∆ ∆ chéo nhau và viết...
 • 2
 • 336
 • 3

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)
... A D B 0 C C A C B B B A 0 A A A A. B A D D 0. C A D B 0 A B B B 00 D B C D? D D A D 0? D A D B @ A A B B 0@ B B C A/ B B A A 0/ B C B BA D D D D 0A B D A D C A A C ? B B D ... C B  D C B C. C B C B . A D C B 0 B C D D 0 C C D C? C B B D ? B D A A@ A A B A @ D A C D/ D D B B / C C D B A A C C A A B A A C A D A C . D B B A D B C B . B A B  A A B ... C B A B C C B . A C D. C D A C D C C0 C B C A .0 C B B? D B D A .? D B C@ B D C D .@ B A C/ A C B C ./ A B AA D C D C .A A D D A D A A 0 D D C C A D D 0 A D B B B A...
 • 9
 • 727
 • 3

đề thi thử đại học lần 3 2013

đề thi thử đại học lần 3 2013
... CHÂUuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang)ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN 3 NĂM HỌC 2012 - 20 13 Môn: SINH HỌCThời gian làm bài: 90 phútMã đề thi 106C. 6 ;30 F4F' BC8 20#j 84"D. 6;3F ... CH<g'l"D. d7#73F)</4EO8M=100(J("Câu 7 : a.BC8C2'8F$CSHTkkSHQSH`k"_& Y8<#;ji&apos ;33 YQmR:&apos ;33 48$;j"+8'8Fkk&apos ;33 ,"6F0n&H.&%1hC28'8F<#;jo0A. ... ,M4.=&J3 $.&8o 8&apos ;3& quot;d.&$o$,; )0&%B3<,"D. A0C=$C4;j&J3 $.&8o8$.&"d.&$o$,; )0&%B3*9f3<,"Câu 48...
 • 7
 • 183
 • 0

Đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 (an3)

Đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 (an3)
... III AN NHƠNĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 20 13 Môn: Toán Khối A-B -A1-D Thời gian làm bài: 180 phút.I.Phần chung cho tất cả các thí sinh (7,0 im)Cõu I (2,0 im). Cho hàm số 2 32 =xxy1. ... - 2 = 01,0đTa có: 2 3 3 2izi+=−( ) ( )2 3 3 29 4i ii+ += =+20 13 20 13 2012.z i i i⇒ = =( )10062.i i i= =khi đó 20 13 2 4z i+ − = i + 2 - 4i = 2 - 3i, nên phần thực là a ... d đi qua A(-1 ; 1 ; 2) và có vtcp (3; 1; 1)AB = −uuuv1 3 d: 12x tpt y tz t= − +⇒ = += −với 1 4 8 1 7 5 5( ; ; ) ( ; ; ) 3 3 3 3 3 3 3 t B AB= ⇒ ⇒ = −uuur0,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25VII.b(1,0)ta...
 • 8
 • 72
 • 0

Đề thi thử đại học lần 3 toán khối D trường THPT Hùng Vương tỉnh Bình Phước năm 2013 và 2014 có đáp án

Đề thi thử đại học lần 3 toán khối D trường THPT Hùng Vương tỉnh Bình Phước năm 2013 và 2014 có đáp án
... – Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com SỞ GIÁO D C & ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC Trường THPT Hùng Vương ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG D N CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014 Môn thi: Toán; Khối: ... www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com SỞ GIÁO D C & ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014 Môn thi: TOÁN – Khối D Thời gian ... 1);( 1 ;3) ;( ;3) 3 − − Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân ()41lnI x x x dx= +∫ . www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com 3 4 421 1 3 542 2141242 2 2 3 1ln42...
 • 7
 • 227
 • 0

Đề thi thử đại học lần 3 toán khối D trường THPTChuyên Quốc Học Huế năm 2013 và 2014 có đáp án

Đề thi thử đại học lần 3 toán khối D trường THPTChuyên Quốc Học Huế năm 2013 và 2014 có đáp án
... TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC – HUẾ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 Tổ Toán Môn: TOÁN; khối D Năm học: 20 13 - 2014 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) I. PHẦN CHUNG ... Họ tên thí sinh:………………………………………… Số báo danh:………… www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC ĐÁP ÁN THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Tổ Toán Môn: TOÁN; khối D Năm học: 20 13 ... . Ta ( ) ( ) 13 2 184 4, , . 2 3 350 50c d C BD d E BD c− −= ⇔ = ⇔ = hoặc 22 13 c= −. ()2 5; 2c C= ⇒ (thỏa mãn vì C, E nằm khác phía đối với BD). 22 31 22; 13 13 13 c C...
 • 6
 • 479
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ