Đề thi thử đại học lần 3 - 2013 môn Toán

2 336 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2014, 15:40

Khóa học LTðH ñảm bảo môn Toán – Thầy Phan Huy Khải ðề thi thử ñại học số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ñiểm) Câu I: (2 ñiểm) Cho hàm số 3 23 1y x x= − + có ñồ thị (C). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ ñồ thị (C). 2. Tìm hai ñiểm A, B thuộc ñồ thị (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A và B song song với nhau và ñộ dài ñoạn AB = 4 2. Câu II: (2 ñiểm) 1. Tìm nghiệm trên khoảng 0;2π    của phương trình: 2 234sin 3 sin 2 1 2cos2 2 4xx xπ ππ     − − − = + −           2. Giải hệ phương trình : 4 2 22 24 6 9 02 22 0x x y yx y x y− + − + =+ + − = Câu III: (1 ñiểm) Tính tích phân: 230sinI(sin cos )xdxx xπ=+∫ Câu IV: (1 ñiểm) Cho lăng trụ ABC. A’B’C’ có ñộ dài cạnh bên 2a, ñáy ABC là tam giác vuông tại A, AB = a, 3AC a= và hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung ñiểm của BC. Tính thể tích khối lăng trụ và khoảng cách từ A ñến mặt phẳng (BCC’B’) theo a. Câu V: (1 ñiểm) Cho bốn số dương a, b, c, d thoả mãn a + b + c + d = 4 . Chứng minh rằng: 2 2 2 221 1 1 1a b c db c c d d a a b+ + + ≥+ + + + PHẦN RIÊNG (3 ñiểm) A. Theo chương trình chuẩn Câu VIa: (2,0 ñiểm). 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa ñộ Oxy, cho ñường tròn (C) có phương trình 2 2( 1) ( 2) 9x y− + + = và ñường thẳng d: x + y + m = 0. Tìm m ñể trên ñường thẳng d có duy nhất một ñiểm A mà từ ñó kẻ ñược hai tiếp tuyến AB, AC tới ñường tròn (C) (B, C là hai tiếp ñiểm) sao cho tam giác ABC vuông. 2. Trong không gian với hệ toạ ñộ Oxyz, viết phương trình ñường thẳng (d) vuông góc với mặt phẳng (P): 1 0x y z+ + − = ñồng thời cắt cả hai ñường thẳng ( )11 1:2 1 1x y zd− += =− và21( ) : 1x td yz t= − += −= −, với t R∈. Câu VII.a: (1 ñiểm) Giải hệ phương trình sau trên tập số phức: 2 281z w zwz w− − =+ = − B. Theo chương trình nâng cao Câu VIb: (2,0 ñiểm). ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC SỐ 03 MÔN: TOÁN Giáo viên: PHAN HUY KHẢI Thời gian làm bài: 180 phút Khóa học LTðH ñảm bảo môn Toán – Thầy Phan Huy Khải ðề thi thử ñại học số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ ñộ Oxy, cho ñiểm M(3;1). Viết phương trình ñường thẳng d ñi qua M cắt các tia Ox, Oy tại A và B sao cho (OA+3OB) nhỏ nhất. 2. Trong không gian với hệ toạ ñộ Oxyz, cho ñường thẳng 1( )∆ có phương trình2;4x ty t t Rz== ∈=; 2( )∆là giao tuyến của 2 mặt phẳng ( ) : 3 0x yα+ − = và ( ) : 4 4 3 12 0x y zβ+ + − =. Chứng tỏ hai ñường thẳng1 2,∆ ∆ chéo nhau và viết phương trình mặt cầu nhận ñoạn vuông góc chung của 1 2,∆ ∆ làm ñường kính. Câu VIIb: (1,0 ñiểm) Giải phương trình: 2 2 2 2 2log ( 1) ( 5)log( 1) 5 0x x x x+ + − + − = Giáo viên : Phan Huy Khải Nguồn : Hocmai.vn . Khóa học LTðH ñảm bảo môn Toán – Thầy Phan Huy Khải ðề thi thử ñại học số 03 Hocmai. vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900. 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ ñồ thị (C). 2. Tìm hai ñiểm A, B thuộc ñồ thị (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A và B song song với nhau và ñộ dài
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học lần 3 - 2013 môn Toán, Đề thi thử đại học lần 3 - 2013 môn Toán, Đề thi thử đại học lần 3 - 2013 môn Toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn