nghiên cứu đánh giá hiện trạng các loài thú nguy cấp và đề xuất giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa-phượng hoàng

Đánh giá thực trạng cơ cấu sử dụng đất đề xuất hướng sử dụng đất tại khu vực dọc đường 353 huyện kiến thuỵ TP hải phòng

Đánh giá thực trạng cơ cấu sử dụng đất và đề xuất hướng sử dụng đất tại khu vực dọc đường 353  huyện kiến thuỵ  TP hải phòng
... chuyển đổi cấu sử dụng đất đề xuất hớng sử dụng đất tại khu vực dọc đờng 353 - huyện Kiến Thụy - thành phố Hải Phòng. 1.2. Mục đích yêu cầu Mục đích Phân tích, đánh giá thực trạng chuyển ... c. 3.3.2. Thực trạng chuyển đổi cấu đất trồng lúa sang đất công nghiệp đất tại khu vực các x dọc đờng 353 3.3.3. Đánh giá tác động của việc chuyển đổi cấu sử dụng đất (đất trồng ... trạng chuyển đổi cấu sử dụng đất để đề xuất hớng sử dụng đất (đất trồng lúa nớc sang đất công nghiệp đất ở) tại khu vực các x dọc đờng 353. Yêu Cầu - Các tài liệu, số liệu thông tin...
 • 115
 • 345
 • 0

Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi sứa vùng ven biển việt nam đề xuất giải pháp khai thác bảo vệ phụ lục (quyển 1)

Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi sứa vùng ven biển việt nam đề xuất giải pháp khai thác và bảo vệ  phụ lục (quyển 1)
... Nghề khai thác thương BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi Sứa vùng ven biển Việt Nam, đề xuất giải pháp khai thác bảo vệ. ... ĐVPD vùng biển phía tây vịnh Bắc Bộ mùa gió Tây Nam 38 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi Sứa vùng ven biển Việt Nam, ... IV. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU SỨA BIỂN Ở VIỆT NAM 19 4.1. Thành phần loài Sứa vùng biển ven bờ Việt Nam 23 4.2. Đặc điểm phân bố một số loài Sứa thường gặp 32 4.3. Các loài Sứa giá trị kinh...
 • 388
 • 869
 • 1

Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi sứa vùng ven biển việt nam, đề xuất giải pháp khai thác bảo vệ

Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi sứa vùng ven biển việt nam, đề xuất giải pháp khai thác và bảo vệ
... 10.00 50 8 68.2Chi phí sản xuất bình quân một chuyến biển của năm 2008 (1000 đ) Chi phí cố định của năm 2008 ( tr.đ )Nghề phụ 2:… Nghề lưới kéo khai thác sứa Nghề phụ 1:… Bảo hiểmTrả lãi vayDầu ... lưới (m) Giá thành một vàng lưới (tr.đ) Giá lúc mua (tr.đ) Giá mua (tr.đ) Giá hiện tại (tr.đ)Số lượngCS (cv)Số lượng Giá lúc mua (tr.đ) Giá hiện tại (tr.đ) Giá mua ... (tr.đ) Giá hiện tại (tr.đ) Giá lúc mua (tr.đ) Giá hiện tại (tr.đ)Số lượng Giá mua (tr.đ)Số lượng Giá mua (tr.đ)Số lượng Giá mua (tr.đ)Số lượng Giá mua (tr.đ)Số lượngGiá...
 • 651
 • 422
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi sứa vùng ven biển việt nam, đề xuất giải pháp khai thác bảo vệ

Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi sứa vùng ven biển việt nam, đề xuất giải pháp khai thác và bảo vệ
... Các giải pháp khai thác bảo vệ nguồn lợi Sứa biển 955.7.2.1. Các giải pháp bảo vệ nguồn lợi Sứa biển 955.7.2.2. Các giải pháp khai thác nguồn lợi Sứa biển 965.7.2.3. Các giải pháp bảo ... của Sứa khi tắm biển 895.6.5.1. Phòng tránh để không bị Sứa đốt 895.6.5.2. Xử lý tác hại khi bị Sứa đốt 905.7. CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI SỨA BIỂN 935.7.1. Một số vấn đề ... KHAI THÁC CÁC LOÀI SỨA KINH TẾ Ở VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM 5.3.1. Trữ lượng Từ số liệu các chuyến điều tra trong giai đoạn 2009 - 2011, trữ lượng nguồn lợi Sứa kinh tế ở các vùng ven biển Việt...
 • 148
 • 494
 • 3

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước tảo độc tại hồ núi cốc (thái nguyên) đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp nước hồ

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước và tảo độc tại hồ núi cốc (thái nguyên) đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp nước hồ
... Thông thường độc Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước tảo độc tại hồ Núi Cốc (Thái Nguyên); đề xuất các giải pháp quản tổng hợp nước hồ 8 Đề tài độc lập cấp nhà nước ... CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ TẢO ĐỘC TẠI HỒ NÚI CỐC (THÁI NGUYÊN); ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG HỢP NƯỚC HỒ ... Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước tảo độc tại hồ Núi Cốc (Thái Nguyên); đề xuất các giải pháp quản tổng hợp nước hồ 30 Đề tài độc lập cấp nhà nước - Mã...
 • 367
 • 1,924
 • 6

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện
... biet la ben bien bde Bo. Mdt trong nhfing quan diim cin dupe nhit quan khi xdy dyng du an la xac dinh tieu chuan thiSt kS dS bien phdi tren eo sd va tam quan trpng cua khu vyc dupe de ... thiit ki. 33 BO KHOA HOC VA CONG NGHE CHlTOfNG TRINH KHCN cAP NHA NU'dC KC 08/06-10 B£TA|: "Nghien cuu cffs& ;khoa hgc va de xuat cdc gidiphap khoa hoc cdng ngh$ ... ke khic trdn tuyin dd biin Hii Hau bj sdng dinh triim qua de, lien tyc trong thdi gian dii, lim cho mat de bj hj thip, nude trin vao trong ding vi dim torn. c/ Tuyin de hien Nghia Hung Tdng...
 • 77
 • 496
 • 0

đánh giá hiện trạng phát thải ctr cn-ctnh đề xuất biện pháp quản lý bền vững tại một số cty sản xuất giày thể thao thuộc tập đoàn nike trên địa bàn thành phố biên hòa, tỉnh đồng nai

đánh giá hiện trạng phát thải ctr cn-ctnh và đề xuất biện pháp quản lý bền vững tại một số cty sản xuất giày thể thao thuộc tập đoàn nike trên địa bàn thành phố biên hòa, tỉnh đồng nai
... Tên đề tài : Đánh giá hiện trạng phát thải chất thải rắn công nghiệp-chất thải nguy hại đề xuất biện pháp quản bền vững tại một số công ty sản xuất giày thể thao thuộc tập đoàn Nike trên ... Đánh giá hiện trạng phát thải chất thải rắn chất thải nguy hại tại các công ty sản xuất giày thuộc tập đoàn Nike trên địa bàn Tp .Biên Hòa trên cơ sở nghiên cứu điển hình tại ba công ty sản ... xuất biện pháp quản bền vững tại một số công ty sản xuất giày thể thao thuộc tập đoàn Nike trên địa bàn Tp. Biên Hòa ". Đề tài được thực hiện với hy vọng ứng dụng những gì đã học vào giải...
 • 120
 • 662
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền (POP) phát thải ở ngành công nghiệp dệt nhuộm tại khu vực thành phố Hồ Chí

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền (POP) phát thải ở ngành công nghiệp dệt nhuộm tại khu vực thành phố Hồ Chí
... – CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINHKHOA MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌCĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPNGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁCHP CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ BỀN (POPS) PHÁTTHẢI NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘMTẠI ... giá hiện trạng các hợp chất ô nhiễm hữu bền (POPs) phát thải ngành công nghiệp dệt nhuộm tại khu vực Tp.HCM và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp để nghiên cứu và làm Đồ ántốt nghiệp. 1.2. ... các nguồn phát thải POPS từ ngành công nghiệp dệt nhuộm và đưa ra các giải pháp khả thi để quản lý các nguồn phát thải này cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Với khoảng...
 • 82
 • 618
 • 7

Khảo sát đánh giá hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt đề xuất các giải pháp cung cấp nước sạch thích hợp cho vùng nông thôn huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

Khảo sát đánh giá hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt và đề xuất các giải pháp cung cấp nước sạch thích hợp cho vùng nông thôn huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp
... sử dụng được. Nước ngầm chưa đưa vào sản xuất chưa được khai thác nhiều để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Việc xây dựng các trạm xử lý nước mặt, khai thác nước ngầm để cung cấp nước sạch ... 2.3.2.1 Sinh hoạt: Các chỉ tiêu liên quan đến nguồn nước sinh hoạt của người dân không đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Do đa số hơn 90% người dân huyện Cao Lãnh sử dụng nguồn nước sinh hoạt ... mặt nước ngầm bởi hàm lượng các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng vi sinh vật gây bệnh. 3.4.3 Đánh giá về nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân: Ở VN hiện nay, bộ phận dân cư nông thôn...
 • 79
 • 867
 • 3

nghiên cứu đánh giá sinh khối rừng tràm u minh hạ đề xuất các giải pháp phát triển bền vững

nghiên cứu đánh giá sinh khối rừng tràm u minh hạ và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững
... đề tài Nghiên c u đánh giá sinh khối rừng tràm U Minh Hạ đề xuất các biện pháp phát triển bền vững ”. Vấn đề mà chúng em muốn tìm hi u là cách nhìn nhận của anh (chị) về rừng tràm U Minh ... BẢNG C U HỎI ĐI U TRA Đề tài: NGHIÊN C U ĐÁNH GIÁ SINH KHỐI Ở RỪNG TRÀM U MINH HẠ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Phần 1: Giới thi u Xin chào anh (chị), chúng em là sinh viên ... bi u đồ sinh khối rừng Tràm - Xác định nguyên nhân chính gây ra hiện trạng cháy rừng đề xuât giải pháp phòng ngừa - Đê xuất một số giải pháp chiến lược phát triển bền vững rừng, trong đó đề...
 • 39
 • 1,418
 • 5

nghiên cứu đánh giá hiện trạng các loài thú nguy cấp đề xuất giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa-phượng hoàng

nghiên cứu đánh giá hiện trạng các loài thú nguy cấp và đề xuất giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa-phượng hoàng
... tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các loài thú nguy cấp đề xuất giải pháp bảo tồn tại khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa-Phƣợng Hoàng . Với mục đích cung cấp những ... PHẠM ANH TUẤN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI THÚ NGUY CẤP VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA - PHƢỢNG HOÀNG, THÁI NGUY N Chuyên ngành: LÂM ... phần loài, phân bố, giá trị khoa học các mối đe doạ tới Khu hệ thú hiện nay, đề xuất một số giải pháp nhằm bảo vệ có hiệu quả các phương pháp giám sát thường kỳ đối với khu hệ thú tại khu...
 • 106
 • 560
 • 1

đánh giá hiện trạng chất thải rắn đô thị đề xuất giải pháp quản lý phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh bình dương đến năm 2025

đánh giá hiện trạng chất thải rắn đô thị và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh bình dương đến năm 2025
... !"#$%&'#(")*+ ,- ."/0102"34567182"39:;82"3<"<"4!"=%>98?."@A#B")'5#C")!?2"DA"E*1 Đánh giá hiện trạng chất thải rắn đô thị đề xuất giải pháp quản phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - hội tỉnh Bình Dương đến năm 2025 F5/"'#(")G*1H9I6JK ,- @"LMNO+P")E" %-% QMR3"">98ĐỒ ... vậy tác giả chọn đề tài nghiên cứu: Đánh giá hiện trạng quản chất thải rắn đô thị đề xuất giải pháp quản phù hợp với điều kiện kinh tế - hội tỉnh Bình Dương đến 2025 làm luận văn ... (1) Hiện trạng hệ thống quản chất thải rắn đô thị tại Bình Dương; (2) Hiện trạng công tác quản chất thải rắn đô thị tại Bình Dương. 2.1 Hiện trạng hệ thống quản chất thải rắn đô thị...
 • 52
 • 1,723
 • 4

nghiên cứu hiện trạng đất trống đồi núi trọc đề xuất giải pháp phủ xanh tại 8 xã tại phía nam huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

nghiên cứu hiện trạng đất trống đồi núi trọc và đề xuất giải pháp phủ xanh tại 8 xã tại phía nam huyện đại từ, tỉnh thái nguyên
... phía nam huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên . Trịnh Thị Kim Hoàn - Nghiên cứu hiện trạng đất trống đồi núi trọc đề xuất giải pháp phủ xanh tại 8 phía nam huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ... Kim Hoàn - Nghiên cứu hiện trạng đất trống đồi núi trọc đề xuất giải pháp phủ xanh tại 8 phía nam huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Số hóa bởi Trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ... Kim Hoàn - Nghiên cứu hiện trạng đất trống đồi núi trọc đề xuất giải pháp phủ xanh tại 8 phía nam huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Số hóa bởi Trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn...
 • 102
 • 1,603
 • 2

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các công trình lấy nước dọc sông hồng trên địa bàn hà nội đề xuất giải pháp lấy nước hiệu quả cho cống liên mạc vào mùa kiệt

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các công trình lấy nước dọc sông hồng trên địa bàn hà nội và đề xuất giải pháp lấy nước hiệu quả cho cống liên mạc vào mùa kiệt
... năng lấy nước của các công trình. - Đề xuất các giải pháp lấy nước hiệu quả cho các công trình lấy nước dọc sông Hồng từ đó đưa ra giải pháp thích hợp tính toán cụ thể cho cửa lấy nước Cống ... lượng, mực nước sông Hồng làm ảnh hưởng lớn đến khả năng lấy nước của các công trình trên sông vào mùa kiệt - Đề xuất các giải pháp lấy nước hiệu quả, bền vững cho các công trình lấy nước nhằm ... LẤY NƯỚC DỌC SÔNG HỒNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ LẤY NƯỚC CHO CÁC CÔNG TRÌNH - 22 - 2.1. Hiện trạng về nhu cầu dùng nước cho nông nghiệp trên địa bàn Nội - 22 - 2.2. Nghiên...
 • 128
 • 1,000
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa tỉnh long an đến năm 2020nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng phước kiều tỉnh quảng nam2 nghiên cứu đánh giá hiện trạng công trình lấy nước dọc sông hồng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả lấy nước cho các công trìnhnghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất trên lãnh thổ việt nam và giái pháp phòng tránhđề tài nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất trên lãnh thổ việt nam và các giải pháp phòng tránhnghiên cứu đánh giá hiện trạng xói mòn trên lưu vực hồ trị annghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn tại quận long biên thành phố hà nộinghiên cứu đánh giá hiện trạng nuôi và thị trường tiêu thụ cá trắm đen mylopharyngodon piceus thương phẩm tại thành phố hà nộinghiên cứu đánh giá hiện trạng khả năng lấy nước của một số công trìnhcơ sở lý luận về nghiên cứu đánh giá hiện trạng biến động sử dụng đất phục vụ định hƣớng qui hoạch sử dụng đất cấp quậnđề tài nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp tháp chàm đến năm 2020nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông công đoạn từ hạ lưu hồ núi cốc đến điểm hợp lưu sông cầu và đề xuất giải pháp bảo vệnghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở khu bảo tồn thiên nhiên thần saphượng hoàng tỉnh thái nguyênnghiên cứu nguyên nhân gây mất ổn định và đề xuất giải pháp bảo vệ bờ sông đuống tỉnh bắc ninhnghiên cứu phác đồ điều trị bệnh t evansi cho trâu và đề xuất biện pháp phòng chốngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM