Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các công trình lấy nước dọc sông hồng trên địa bàn hà nội và đề xuất giải pháp lấy nước hiệu quả cho cống liên mạc vào mùa kiệt

128 987 6
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2015, 14:11

PHỤ LỤC 1 DIỄN BIẾN MỰC NƯỚC SÔNG HỒNG TẠI CÁC CỦA LẤY NƯỚC 1.1. Cửa lấy nước Phù Sa 1.1.1. Trước khi có hồ Hòa Bình PL1 - Hình 1. Diễn biến mực nước sông Hồng tại cửa lấy nước phù sa từ năm 1980 – 1982 chưa có hồ Hòa Bình PL1 - Hình 2. Diễn biến mực nước sông Hồng tại cửa lấy nước phù sa từ năm 1983 – 1985 chưa có hồ Hòa Bình MN bơm ép 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1/1 5/1 9/1 13/1 17/1 21/1 25/1 29/1 2/2 6 /2 10/2 14/2 18/2 22/2 26/2 1/3 5/3 9/3 13/3 17/3 21/3 25/3 29/3 Mực nước ngoài sông (cm) Thời gian (ngày) Năm 1983 Năm 1984 Năm 1985 MN bơm ép MN thiết kế + 5,3m MN bơm ép + 4,0m MN thiết kế + 5,3m PL1 - Hình 3. Diễn biến mực nước sông Hồng tại cửa lấy nước phù sa từ năm 1986 – 1988 chưa có hồ Hòa Bình Hình 1 cho thấy mực nước ngoài sông trong giai đoạn này được duy trì ở mức khá cao. Năm 1980, chỉ có một vài ngày từ 9/3 đến 29/3 là mực nước xuống dưới cao trình +5,3m nhưng vẫn ở trên mức +4m do vậy vẫn có thể bơm ép, đặc biệt trong giai đoạn đổ ải từ 4/1 đến ngày 21/2 mực nước đều trên +5,3m. Năm 1981 và năm 1982, mực nước hầu hết đều duy trì ở mức trên +5,3m Hình 2 cho thấy mực nước tại cửa lấy nước Phù Sa từ năm 1983 – 1985 đều rất đảm bảo thậm chí đều được duy trì ở mức cao hơn rất nhiều so với mực nước thiết kế. Qua việc phân tích diễn biến mực nước sông Hồng tại cửa lấy nước Phù Sa giai đoạn 1980 – 1988 cho thấy: Trước khi có hồ Hòa Bình mực nước tại trạm bơm Phù Sa luôn đảm bảo, chỉ có một số ít ngày mực nước xuống dưới cao trình mực nước thiết kế tại bể hút +5,3m nhưng vẫn ở trên cao trình +4,0m. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1/1 5/1 9/1 13/1 17/1 21/1 25/1 29/1 2/2 6/2 10/2 14/2 18/2 22/2 26/2 1/3 5/3 9/3 13/3 17/3 21/3 25/3 29/3 Mực nước ngoài sông (cm) Thời gian (ngày) Năm 1986 Năm 1987 MN thiết kế + 5,3m MN bơm ép + 4,0m 1.1.2. Sau khi có hồ Hòa Bình PL1 - Hình 4. Diễn biến mực nước sông Hồng tại cửa lấy nước Phù Sa từ năm 1989 – 1991 (có hồ Hòa Bình) PL1 - Hình 5. Diễn biến mực nước sông Hồng tại cửa lấy nước phù sa từ năm 1992 – 1994 (có hồ Hòa Bình) MN bơm ép + 4,0m MN thiết kế + 5,3m 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1/1 5/1 9/1 13/1 17/1 21/1 25/1 29/1 2/2 6/2 10/2 14/2 18/2 22/2 26/2 1/3 5/3 9/3 13/3 17/3 21/3 25/3 29/3 Mực nước ngoài sông (cm) Thời gian (ngày) Năm 1989 Năm 1990 Năm 1991 MN bơm ép + 4,0m MN thiết kế + 5,3m PL1 - Hình 6. Diễn biến mực nước sông Hồng tại cửa lấy nước phù sa từ năm 1995 – 1997 (có hồ Hòa Bình) PL1 - Hình 7. Diễn biến mực nước sông Hồng tại cửa lấy nước phù sa từ năm 1998 – 2000 (có hồ Hòa Bình) MN bơm ép + 4,0m MN thiết kế + 5 3m MN bơm ép + 4,0m MN thiết kế + 5,3m PL1 - Hình 8. Diễn biến mực nước sông Hồng tại cửa lấy nước Phù Sa từ năm 2001 – 2003 (có hồ Hòa Bình) PL1 - Hình 9. Diễn biến mực nước sông Hồng tại cửa lấy nước phù sa từ năm 2004 – 2006 (có hồ Hòa Bình) MN bơm ép + 4,0m MN thiết kế + 5,3m MN bơm ép + 4,0m MN thiết kế + 5,3m PL1 - Hình 10. Diễn biến mực nước sông Hồng tại cửa lấy nước phù sa từ năm 2007 – 2010 (có hồ Hòa Bình) PL1 - Hình 11. Diễn biến mực nước Sông Hồng tại cửa lấy nước Phù Sa từ năm 2011 – 2013 (có hồ Hòa bình) MN bơm ép + 4 0m MN thiết kế + 5,3m MN bơm ép + 4,0m MN thiết kế + 5,3m MN bơm ép + 4 0m MN thiết kế + 5,3m Hình 4 và hình 5 cho thấy diến biến mực nước sông Hồng tại cửa lấy nước Phù Sa từ năm 1989 – 1994 luôn duy trì ở trên cao trình mực nước thiết kế bể hút. Hình 6 cho thấy diến biến mực nước sông Hồng tại cửa lấy nước Phù Sa từ năm 1995 – 1997 luôn duy trì ở trên cao trình mực nước thiết kế bể hút. Hình 8 cho thấy diễn biến mực nước sông Hồng tại cửa lấy nước Phù Sa từ năm 2001 – 2003 khá đồng đều, mực nước dao động xung quanh cao trình +5,3m và đều ở trên cao trình +4,0m. Hình 9 cho thấy diễn biến mực nước sông Hồng tại cửa lấy nước phù sa từ năm 2004 – 2006. Trong giai đoạn này mực nước bắt đầu có xu thế giảm mạnh và liên tục, trong toàn bộ 3 tháng giữa mùa kiệt mực nước đều ở dưới cao trình +5,3m, đến năm 2006 đã có một số thời điểm mực nước xuống dưới cao trình +4,0m (muốn bơm được nước phải sử dụng trạm bơm dã chiến). Hình 10 và hình 11 cho thấy diễn biến mực nước sông Hồng tại cửa lấy nước Phù Sa từ năm 2007 – 2013, đây là giai đoạn mực nước hạ thấp kỷ lục trong hơn 100 năm qua, đặc biệt là năm 2010, mực nước hầu hết đều duy trì ở mức dưới +3,0m. Chỉ có trong giai đoạn từ 25/1 đến ngày 14/2 mực nước đột ngột tăng cao đến cao trình mực nước thiết kế là do có sự bổ sung nước từ hồ Hòa Bình để bổ sung nước cho giai đoạn đổ ải ở hạ du. 1.2. Cửa lấy nước Liên Mạc PL1 - Hình 12. Quá trình mực nước tại công trình đầu mối Liên mạc 2002 Biểu đồ hiện trạng mực nước tại Liêm Mạc năm 2002 3.00 3.50 4.00 4.50 1/1/2002 1/11/2002 1/21/2002 1/31/2002 2/10/2002 2/20/2002 3/2/2002 3/12/2002 3/22/2002 4/1/2002 Ngày Mực nước (m) MN thiết kế = 3.77 m MN thực đo PL1 - Hình 13. Quá trình mực nước tại công trình đầu mối Liên mạc vụ đông năm 2003 PL1 - Hình 14. Quá trình mực nước tại công trình đầu mối Liên mạc vụ đông năm 2004 Biểu đồ hiện trạng mực nước tại Liêm Mạc năm 2003 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 1/1/2003 1/11/2003 1/21/2003 1/31/2003 2/10/2003 2/20/2003 3/2/2003 3/12/2003 3/22/2003 4/1/2003 Ngày Mực nước (m) MN thực đo Biểu đồ hiện trạng mực nước tại Liêm Mạc năm 2005 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1/1/2004 1/11/2004 1/21/2004 1/31/2004 2/10/2004 2/20/2004 3/1/2004 3/11/2004 3/21/2004 3/31/2004 Ngày Mực nước (m) MN thiết kế = 3.77 m MN thực đo PL1 - Hình 15. Quá trình mực nước tại công trình đầu mối Liên mạc từ 1/1 đến 31/1 năm 2007 - Năm 2002 và 2003 mặc dù không phải năm ít nước nhưng vẫn có những thời đoạn trong thời kỳ cấp nước khẩn trương, mực nước sông Hồng nhỏ hơn mực nước thiết kế. - Năm 2005 là năm hạn hầu như toàn bộ thời kỳ tưới ải mực nước sông Hồng thấp hơn mực nước thiết kế ừ 0,5 m đến trên 1,0 m. - Các năm 2004 cũng có tính trạng tương tự và đặc biệt năm 2006 cũng rất căng thẳng về mặt cấp nước. - Năm 2007 hầu hết mực nước mùa kiệt đều thấp hơn mực nước thiết kế. MN thiết kế + 3,77m MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU - 1 - 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI - 1 - 2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - 2 - 3. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - 2 - 4. KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC - 3 - CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH LẤY NƯỚC DỌC SÔNG HỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI - 4 - 1.1. Khái quát về công trình lấy nước. - 4 - 1.2. Tổng quan về các công trình lấy nước dọc Sông Hồng trên địa bàn Hà Nội - 6 - 1.3. Đánh giá khả năng cấp nước của sông Hồng về mùa kiệt. - 11 - 1.4. Các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về công trình lấy nước - 18 - Kết luận chương - 21 - CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH LẤY NƯỚC DỌC SÔNG HỒNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ LẤY NƯỚC CHO CÁC CÔNG TRÌNH - 22 - 2.1. Hiện trạng về nhu cầu dùng nước cho nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội - 22 - 2.2. Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng khả năng lấy nước của một số công trình - 27 - 2.3. Nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng lấy nước của các công trình. - 34 - 2.4. Các giải pháp nâng cao hiệu quả lấy nước - 40 - Kết luận chương - 45 - CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP LẤY NƯỚC HIỆU QUẢ CHO CỐNG LIÊN MẠC - 47 - 3.1. Tổng quan về công trình cống Liên Mạc - 47 - 3.2. Hiện trạng cống Liên Mạc - 50 - 3.3. Tính toán khả năng lấy nước của cống Liên Mạc - 56 - 3.4. Phân tích lựa chọn phương án lấy nước thích hợp cho cống Liên Mạc - 60 - 3.5. Tính toán cho các phương án - 68 - KẾT LUẬN - 75 - TÀI LIỆU THAM KHẢO - 76 - [...]... nhim v cp nc ti cho 8.776 ha ca H Ni, cụng trỡnh u mi gm 1 trm bm in, mt cng ly nc Cỏc thụng s chớnh ca trm bm: Mỏy bm DU750 cụng sut 5 t ì 7700 m3/h Mc nc thit k b hỳt (sụng Hng +3,05 m Lu lng thit k Q =9,8 m3/s Cng ly nc: ti t chy ch yu vo mựa l; lu lng thit k Q = 9,8 m3/s b Hin trng iu hnh trong nhng nm kit Diễn biến mực nước sông Hồng tại cửa lấy nước Đan Hoài -Hà Tây (Từ 1/1 đến 31/3 các năm 2002... TRíT M ạCH 3/ 2 Mt bng tng th cng Liờn Mc 1 chợ dày hà nội Hỡnh 1.5 Chớnh din h lu cng Liờn Mc 1 1.2.6 Cng Nht Tõn õy l cng cú mt ct ngang ch nht vi b x h = 0.8x1(m) c xõy dng ti K59 cú nhim v chuyn nc cho khu bói ngoi ờ v tiờu h tr cho khu trong ờ Cng t cao trỡnh +1100 -9- 1.2.7 Cng Vnh Tuy Cng c xõy dng ti K70 vi nhim v chuyn nc t trm bm ngoi sụng ti cho vựng t nụng nghip Vnh Tuy Cng ó b honh trit... 1-16 1-13 1-7 1-10 1-4 2.00 1-1 Mực nước ngoài sông (m) 5.00 Thời gian (ngày) Hỡnh 1.16 Quỏ trỡnh mc nc ti cụng trỡnh u mi trm bm an Hoi - 17 - (3) H thng cụng trỡnh cng Liờn Mc a Cỏc thụng s chớnh õy l h thng ln trờn h thng sụng Hng H thng cú nhim v cp nc ti cho 81.148 ha ca tnh H Tõy (c), to ngun cung cp nc cho dõn sinh, cụng nghip v ci to mụi trng ng thi phc v cho giao thụng thu trờn sụng - Cng cú... lng thit k Q = 9,8 m3/s Cng t gn long sụng li v trớ sõu nờn nguy c mt an ton cho c on e l cú V mu l ton b mỏy úng m cú th b ngp nc do mt cu cụng tỏc thp hn nh ờ gõy khú khn cho vic vn hnh cng 1.2.5 Cng Liờn Mc Cng c xõy dng t nm 1941 ti K53 vi b rng 18m cng chia thnh 5 ca (trong ú cú mt ca cho thuyn qua) Nhim v ly nc ti cho 6100ha vi Qmax = 41 m3/s Cao trỡnh ỏy cng +1.0, bn ỏy di 27m, sõn trc di 117m... Trn Phỳ c xõy dng ti K75 +200 cú nhim v v quy mụ vn hnh nh cng Nht Tõn Cho n nay cng nh ny vn lm vic bỡnh thng 1.2.9 Cng Yờn S Xõy dng ti K76 +900 vi nhim v tiờu nc cho rung trong ờ ca xó Yờn S v ti cho khu ngoi ờ Hin cng ó b honh trit 1.2.10.Cng ụng M Cng c xõy dng ti K83+ 500 cú nhim v dn nc t trm bm tiờu trong ng, cp nc ti cho khu bói ngoi sụng Cng di khong 15m, cao trỡnh ỏy khong + 9,50 cng nh... n nhu cu cp nc cho nụng nghip v sinh hot vo mựa kit ti H Ni Vỡ vy, vic nghiờn cu ỏnh giỏ hin trng cỏc cụng trỡnh ly nc t sụng Hng l rt quan trng lm cú s cho vic xut gii phỏp ly nc thớch hp 2 MC CH CA TI - ỏnh giỏ hin trng cỏc cụng trỡnh ly nc hin nay trờn sụng Hng on qua H ni v xỏc nh lm rừ nguyờn nhõn gõy nh hng ti kh nng ly nc ca cỏc cụng trỡnh - xut cỏc gii phỏp ly nc hiu qu cho cỏc cụng trỡnh... nc thp nht trờn sụng Hng ti H Ni giai on 2001-2013 - 13 - Bng 2.1 Tng hp hin trng cung cp nc cho nụng nghip theo ngun sụng trờn a bn thnh ph n nm 2012 - 23 Bng 2.2 Tng hp hin trng cung cp nc cho nụng nghip theo khu ti trờn a bn thnh ph n nm 2012 - 25 Bng 2.3 Tng hp hin trng cung cp nc cho nụng nghip theo lu vc 4 sụng: Sụng Hng, sụng Nhu, sụng ỏy, sụng Tớch nm 2012 - 26 Bng... lm cho hng trm hecta t nụng nghip ca H Ni khụng nc ti vo mựa kit Din bin bt thng ca mc nc sụng Hng ó lm nh hng ln n cỏc ca ly nc v cỏc trm bm ti trờn sụng Hng Nm 2008 trm bm Phự Sa ó khụng th ly c nc ti do mc nc h thp hn mc nc hỳt thit k, thỏo g khú khn c quan qun lý ó phi xõy dng cỏc trm bm dó chin cú th cung cp nc kp thi 7.00 Năm 2005 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2006 Ztk Mực nước ngoài sông. .. sụng cha hp lý cng gúp phn khụng nh khin cho nhiu ly nc khụng th hot ng c Vỡ vy ó cú nhiu nghiờn cu v cỏc cụng trỡnh ly nc v s bin i ngun nc nhm nõng cao hiu qu cho sn xut nụng nghip, c th nh sau: Vin Quy hoch thy li Nghiờn cu s dng tng hp ngun nc lu vc sụng Hng sụng Thỏi Bỡnh 2006 - 21 - GS.TS Lờ Kim Truyn Nghiờn cu c s khoa hc v thc tin iu hnh cp nc mựa cn cho ng bng sụng Hng 2007 TS Phm Vn Thu... nm 2004 Cng cú nhim v ly nc t sụng Hng theo kờnh Cm ỡnh - Hip Thun di gn 12km n cng Hip Thun cung cp cho sụng ỏy vi lu lng v mựa kit l 36,24 m3/s v v mựa l l 70 m3/s - 10 - Cng Cm ỡnh Hỡnh 1.6 1.2.13.Cng Xuõn Quan Cụng trỡnh u mi cng Xuõn Quan: ly nc t sụng Hng, l cụng trỡnh cung cp nc ti ch yu cho h thng Bc Hng Hi, cng c xõy dng nm 1958 ti ờ t sụng Hng, cỏch cu Long Biờn v phớa h lu khong 10 km . năng lấy nước của các công trình. - Đề xuất các giải pháp lấy nước hiệu quả cho các công trình lấy nước dọc sông Hồng từ đó đưa ra giải pháp thích hợp và tính toán cụ thể cho cửa lấy nước Cống. lượng, mực nước sông Hồng làm ảnh hưởng lớn đến khả năng lấy nước của các công trình trên sông vào mùa kiệt - Đề xuất các giải pháp lấy nước hiệu quả, bền vững cho các công trình lấy nước nhằm. LẤY NƯỚC DỌC SÔNG HỒNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ LẤY NƯỚC CHO CÁC CÔNG TRÌNH - 22 - 2.1. Hiện trạng về nhu cầu dùng nước cho nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội - 22 - 2.2. Nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các công trình lấy nước dọc sông hồng trên địa bàn hà nội và đề xuất giải pháp lấy nước hiệu quả cho cống liên mạc vào mùa kiệt, Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các công trình lấy nước dọc sông hồng trên địa bàn hà nội và đề xuất giải pháp lấy nước hiệu quả cho cống liên mạc vào mùa kiệt, Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các công trình lấy nước dọc sông hồng trên địa bàn hà nội và đề xuất giải pháp lấy nước hiệu quả cho cống liên mạc vào mùa kiệt, PL1 - Hình 15. Quá trình mực nước tại công trình đầu mối Liên mạc từ 1/1 đến 31/1 năm 2007, Quá trình mực nước tại công trình đầu mối trạm bơm Phù Sa, Các Cống dưới đê chủ yếu là cống ngầm, tuy nhiên có một số cống đầu hệ thống hoặc các cống phân lũ theo hình thức cống hở. Trên đoạn đê sông Hồng, đoạn đê mang cấp đặc biệt duy nhất của cả nước, trực tiếp bảo vệ Hà Nội ta có thể liệt kê một số Cống ..., Vấn đề nước đầu nguồn là rất cấp bách để cấp nước cho nông nghiệp và các ngành kinh tế. Đồng thời việc chuyển đổi nhiệm vụ, cải thiện môi trường và chất lượng nước của sông Đáy, Tích, Nhuệ cần được xem xét kỹ, từng bước làm sống lại các dòng sông về mùa, Căn cứ vào: Địa hình lưu vực, hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi. Hệ thống thuỷ lợi thành phố Hà Nội có thể chia thành 3 khu vực rõ rệt là vùng thuỷ lợi Hữu Đáy (sông Tích- Thanh Hà), Tả Đáy (hệ thống sông Nhuệ) và Bắc Hà Nội, Các kết quả thống kê cũng cho thấy hệ thống công trình thủy lợi hiện tại mới chỉ đáp ứng được 68% diện tích cần tưới. Trong khi đó mực nước trên sông Hồng ngày càng có xu hướng cạn kiệt., Lượng mưa có xu thế giảm theo các năm, được thể hiện qua số liệu đo ở một số trạm Hà Đông và trạm Sơn Tây, cụ thể như sau:, - Hình 2.4 cho thấy tổng lượng mưa mùa kiệt có xu hướng giảm rõ rệt, Tổng lượng nước mưa mùa kiệt của giai đoạn hiện nay suy giảm khoảng 6,5% so với giai đoạn 1970 – 1980.,  Cung cấp nước nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt với diện tích tưới cho nông nghiệp khoảng 55.527 ha của 3 tỉnh Hà Nội, Hà Tây (cũ) và Hà Nam.,  Tường ngực của cống khi xe chạy tường ngực rung, xuất hiện vết nứt tại giữa tường. Tường ngực có những vết nứt ở hai bên chân tường gây thấm và tiết vôi, gây ăn mòn cốt thép., Nhận xét: Với các kịch bản cung cấp nước khác nhau, khi các phương án tiếp nước tại đầu mối công trình được thực hiện mực nước tại trạm Hà Đông được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, nhận thấy rằng, chỉ với kịch bản thuận lợi thì lưu lượng lấy vào cống Liên M, + Mặt khác chi phí cho việc công tác quản lý, khai thá Khả năng làm việc của Cống Liên Mạc hiện nay đạt rất thấp chỉ khoảng 40% -50% lưu lượng so với yêu cầu. Vỡ vậy chi phí để việc xây dựng bổ sung thêm cống mới đảm bảo yêu cầu dùng nước hiện nay cũng, Tính với điều kiện bình thường, giữ nguyên hiện trạng sông nhuệ nâng cao đầu nước bằng cách xây dựng 1 đập tràn trên sông Hồng. Kết quả tính toán lưu lượng vào sông Nhuệ (chi tiết xem phụ lục 5) như sau:, - Cống gồm 4 cửa 5 m và 1 cửa thông thuyền rộng 6m;, Để thực sự nâng cao hiệu quả lấy nước cho các hệ thống đầu mối trên sông Hồng, nhất thiết phải cần một giải pháp tổng thể (có quy hoạch, định hướng rõ ràng) từ việc điều tiết các hồ chứa trên sông Hồng. Hướng nghiên cứu tiếp theo là cần có những tính toá, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Kết quả tính toán và so sánh với số liệu thực đo được thể hiện như sau:, PL4- Hình 5. Mô phỏng biến dạng lún thẳng đứng Uy=0,11m, TÍNH TOÁN KIỂM TRA KHẢ NĂNG LẤY NƯỚC CỦA CỐNG, PL5 -bảng 3. Khả năng lấy nước khi b=5m, cao trình ngưỡng cống -1,0m

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay