Bài giảng Điện tử số - Chương 2 pps

Bài giảng Điện tử số - Chương 2 pps

Bài giảng Điện tử số - Chương 2 pps
... địnhMức 0 2. 2. Các mạch tích hợp số 72 11/13 /20 0931 Chương 2 Các cổng logic cơ bản và mạch thực hiện61Nội dung chương 2 2. 1. Các phần tử logic cơ bản 2. 2. Các mạch tích hợp số 2. 3. Ký hiệu ... hợp số 75 Một số đặc tính của các mạch tích hợp số  Đặc tính cơ* DIL/DIP (Dual In Line Package): số chân từ 8 đến 64. 2. 2. Các mạch tích hợp số 7611/13 /20 09 42 Phần tử NOR dùng IC83Phần tử ... 106 2. 2. Các mạch tích hợp số 7011/13 /20 0939 Một số đặc tính của các mạch tích hợp số  Đặc tính cơ* SIL/SIP (Single In Line Package)* Vỏ hình vuông 2. 2. Các mạch tích hợp số 77 Một số...
 • 14
 • 330
 • 0

Bài giảng điện tử số part 2 pps

Bài giảng điện tử số part 2 pps
... Boole.Ví d 2. 12 Ti thiu hoá hàm f(x1,x 2 ) =x1x 2 + x1x 2 + x1x 2 f(x1,x 2 ) =x1x 2 + x1x 2 + x1x 2 = (x1 + x1).x 2 + x1x 2 = x 2 + x1x 2 = x 2 + x1Ví d 2. 13 ... f(x1,x 2 ) theo dng chính tc 1 hoc chính tc 2. - Theo dng chính tc 1 ta có:f(x1, x 2 ) =x1.x 2 + x1.x 2 + x1.x 2 =x1.x 2 + x1(x 2 + x 2 )=x1.x 2 + x1= x1 + x 2 - ... Xx1,x 2 x3f(x1,x 2 ,x3) Vòng gom 2: x1+ x 2 Vòng gom 1: x1+ x3x1,x 2 x3f(x1,x 2 ,x3) Bài ging N T S 1 Trang 22 =x1x 2 x3 + x1x 2 x3 + x1x 2 x3 + x1x 2 ...
 • 13
 • 287
 • 0

Bài giảng điện tử số part 10 pps

Bài giảng điện tử số part 10 pps
... loi máy tính t 4 ( 64 bit. - Byte:t nhóm t nh 8 bit. - Dung lng b nhCh kh nng lu tr ca b nh.Ví d: 1K = 2 10 ; 2K = 2 11; 4K = 2 12 ; 1M = 2 20. - a chDùng  xác nh ... DSR 2 DSR1A B DSR3DSR 2 DSR1A4 DSR3DSR 2 DSR1A DSR4DSR3DSR 2 DSR1Trng hp ngõ ra Qc ni vi ngõ vào d liu ni tip DSR (hình 5.18).Ck1Q11QJ1K1Ck 2 Q 2 2QJ 2 K 2 Ck3Q33QJ3K3LoadQ 2 Q1CkClrCk4Q44QJ4K4Q3Q4AB ... t, ta cn dùng 4 ng a ch (2 4 = 16 → có 4ng a ch). Nh vy có mi quan h gia a ch và dung lng b nh.Ck1Q11QJ1K1Ck 2 Q 2 2QJ 2 K 2 Ck3Q33QJ3K3PrPrCkClrCk4Q44QJ4K4PrPrDSRHình...
 • 6
 • 268
 • 0

Bài giảng điện tử số part 1 pps

Bài giảng điện tử số part 1 pps
... + a-n.10-n1999,959(10) =1.103 + 9.10 2 + 9.101+ 9.100+ 9.10 -1 + 5.10 -2 + 9.10 -3 i N =2 (h nh phân):A (2) = am-1 .2 m-1 + am -2 .2 m -2 + + a0 .2 0 +a-n 2 -n1101 (2) ... :A(N) = am-1.Nm-1 + am -2 .Nm -2 + + a0.N0 + a -1 .N -1 + + a-n.N-nHay:∑−−==1mniii(N)NaA(1.1)i N=10 (h thp phân):A(10) = am-1.10m-1 + am -2 .10m -2 + + a0.100 ... +a-n 2 -n1101 (2) = 1 .2 3+1 .2 2+ 0 .2 1+ 1 .2 0= 13(10)i N=16 (h thp lc phân):A(16) = am-1.16m-1 + am -2 .16m -2 + + a0.160 + a -1 16 -1 + + a-n16-n3FF(16) = 3.16 2 + 15.161+...
 • 13
 • 303
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 2 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 2 docx
... Dấu phẩy động Bài giảng Điện tử số V1.0 21 Nội dungBiểu diễn số Chuyển đổi cơ số giữa các hệ đếm Số nhị phân có dấuDấu phẩy động Bài giảng Điện tử số V1.0 29 Câu hỏi Đổi số nhị phân sau ... giữ nguyên. Ví dụ: số 4: 00000100, số -4 : 111111100. Bài giảng Điện tử số V1.0 23 Cộng và trừ các số theo biểu diễn bit dấu Phép cộng Hai số cùng dấu: cộng hai phần trị số với nhau, còn dấu ... trong trường hợp nàycũng giống phép cộng. Ví dụ: Bài giảng Điện tử số V1.031Đại số Boole và các phươngpháp biểu diễn hàm Bài giảng Điện tử số V1.034Phương pháp Bảng trạng thái Liệt kê...
 • 18
 • 282
 • 0

Bài giảng Điện tử số - Chương 4 pptx

Bài giảng Điện tử số - Chương 4 pptx
... tần số. Hệ số chia tần số đúng bằng môđun của bộ đếm Bộ đếm tiến (tăng): số đếm tăng lên 1 mỗi khi có 1 xung đếmVí dụ Bộ đếm tiến môđun 8: 0-1 - 2- 3 - 4-5 - 6-7 - 0-  Bộ đếm lùi (giảm): số đếm ... môđun 8: 7-6 - 5-4 - 3 -2 - 1-0 - 7- Các IC được chế tạo làm bộ đếm thường cho phép đếm theo cả 2 chiềuBộ đếm và chia tần số 19811/13 /20 0991 Trigger D có 1 đầu vào là D và hoạt động ở 2 chế độ ... 11/13 /20 0983SXX1X 2 XNs1Fs(s1,X1),Fy(s1,X1) Fs(s1,X 2 ),Fy(s1,X 2 ) : Fs(s1,XN),Fy(s1,XN)s 2 Fs(s 2 ,X1),Fy(s 2 ,X1) Fs(s 2 ,X 2 ),Fy(s 2 ,X 2 ) : Fs(s 2 ,XN),Fy(s 2 ,XN):...
 • 25
 • 506
 • 0

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2
... Boole.Ví d 2. 12 Ti thiu hoá hàm f(x1,x 2 ) = x1x 2 + x1x 2 + x1x 2 f(x1,x 2 ) =x1x 2 + x1x 2 + x1x 2 = (x1 + x1).x 2 + x1x 2 = x 2 + x1x 2 = x 2 + x1Ví d 2. 13 ... f(x1,x 2 ) theo dng chính tc 1 hoc chính tc 2. - Theo dng chính tc 1 ta có:f(x1, x 2 ) =x1.x 2 + x1.x 2 + x1.x 2 = x1.x 2 + x1(x 2 + x 2 )=x1.x 2 + x1= x1 + x 2 - ... có:f(x1,x 2 ) = f(0,0).x1x 2 + f(0,1).x1.x 2 + f(1,0).x1.x 2 + f(1,1).x1.x 2 = 0.x1x 2 + 1.x1.x 2 + 1.x1.x 2 + 1.x1.x 2 =x1.x 2 + x1.x 2 + x1.x 2 Nhn xét:•...
 • 15
 • 691
 • 3

Bài giảng điện tử số I - Chương 6 pps

Bài giảng điện tử số I - Chương 6 pps
... b, c, d) = (1, 2, 3, 4, 9, 15) h. f (a, b, c, d) = (0, 2, 4, 6, 8) + d(1, 9, 12, 15) 24 . Tỗm tọỳi thióứu hoùa caùc bióứu thổùc sau : a. (0, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13) 4b. (2, 4, 8) + d(0, ... c. f (a, b, c, d) = (1, 2, 4, 9, 11) d. f (a, b, c, d) = (0, 1, 4, 5, 10, 11, 12) + d(3, 8, 14) e. f (a, b, c, d) = (0, 2, 3, 4, 7, 8, 14) f. f (a, b, c, d) = (1, 2, 4, 15) + d(0, 3, 14) g. ... Baỡi tỏỷp Trang 157 d. f (d, e, f) = (1, 2, 3) + d(0, 5, 7) e. f (d, e, f) = (1, 4, 6) + d(0, 2, 7) f. f (p, q, r) = (p + q + r)(p + q + r ) 28 . Tỗm mọỹt bióứu thổùc tọỳi giaớn daỷng...
 • 7
 • 253
 • 0

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1
... + a-n.10-n1999,959(10) =1.103 + 9.10 2 + 9.101+ 9.100+ 9.10 -1 + 5.10 -2 + 9.10 -3 i N =2 (h nh phân):A (2) = am-1 .2 m-1 + am -2 .2 m -2 + + a0 .2 0 +a-n 2 -n1101 (2) ... :A(N) = am-1.Nm-1 + am -2 .Nm -2 + + a0.N0 + a -1 .N -1 + + a-n.N-nHay:∑−−==1mniii(N)NaA(1.1)i N=10 (h thp phân):A(10) = am-1.10m-1 + am -2 .10m -2 + + a0.100 ... +a-n 2 -n1101 (2) = 1 .2 3+1 .2 2+ 0 .2 1+ 1 .2 0= 13(10)i N=16 (h thp lc phân):A(16) = am-1.16m-1 + am -2 .16m -2 + + a0.160 + a -1 16 -1 + + a-n16-n3FF(16) = 3.16 2 + 15.161+...
 • 11
 • 769
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử mỹ thuật 2bài giảng điện tử công suất 2bài giảng điện tử số tài liệu điện tử sốbai giang dien tu số 0 trong phép trừbài giảng điện tử toán lớp 2bài giảng điện tử sơ lược về lazeBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ