Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 2 docx

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 1 pdf

Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 1 pdf
... ph´ep to´an71...z1z 2 z3··· z4z5z6···z7z8z9...(a)w1w 2 w3w4w5w6w7w8w9(b)H`ınh 4 .2: sau:T [f(x, y)] := w1f( x −1,y− 1) + w 2 f( x −1,y)+w3f( x −1,y+ ... bi.khu.˙’bˇa`ng c´ach so s´anh v´o.ingu.˜o.ng n`ao d¯´o.Nhu.trong H`ınh 4 .2, nˆe´u w1,w 2 , ,w9l`a c´ac hˆe.sˆo´cu˙’amˇa.tna.v`a kha˙’o s´at 8−lˆancˆa.ncu˙’a(x, ... ..................................................................................................................................................H`ınh 4.1: D - ˆo`thi.c´ac h`am biˆe´nd¯ˆo˙’im´u.c x´am d¯ˆe˙’nˆang cao d¯ˆo.tu.o.ng pha˙’n.sˆo˙’(window) hoˇa.c lo.c...
 • 5
 • 220
 • 0

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 2 docx

Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 2 docx
... v)c´ok´ıch thu.´o.c 5 12 ×5 12 th`ı phu.o.ng tr`ınh (4 .2) cho kˆe´t qua˙’tu.o.ng d¯u.o.ng chı˙’nˆe´u h(x, y)c˜ung c´o k´ıch thu.´o.c5 12 ×5 12. Nhu.d¯ u.o..cchı˙’ra ... trong d¯´o(r1,s1)v`a(r 2 ,s 2 ) l`a hai d¯iˆe˙’md¯iˆe`u khiˆe˙’ncu˙’a ph´ep biˆe´nd¯ˆo˙’i tuyˆe´nt´ınht`u.ng kh´uc T.V´o.i r1= r 2 ,s1=0,s 2 = L − 1, ta c´o h`am ngu.˜o.ng ... N´oi chung, tathu.`o.ng gia˙’thiˆe´t r1≤ r 2 v`a s1≤ s 2 d¯ ˆe˙’h`am biˆe´nd¯ˆo˙’id¯o.n tri.v`a d¯o.nd¯iˆe.u tˇang. D - iˆe`ukiˆe.n n`ay ba˙’o to`an th´u.tu..cu˙’a...
 • 5
 • 116
 • 0

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 3 doc

Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 3 doc
... s´ang.V´ı du.4 .2. 1 X´et h`am mˆa.td¯ˆo.x´ac suˆa´t(H`ınh 4.15(a))pr(r):=−2r +2 nˆe´u r ∈ [0, 1],0nˆe´u ngu.o..cla.i.Khi d¯´os = T(r)=r0(−2w +2) dw= −r 2 +2r.Mˇa.cd`uch´ung ... s.Khi d¯´ops(s)=pr(r)drdsr=T−1(s)=(−2r +2) drdsr=1−√1−s= (2 √1 − s)dds(1 −√1 − s)=1, 82 H`ınh 4. 12: A˙’nh c´o d¯ˆo.tu.o.ng pha˙’n k´em.v´o.imo.i ... ˆo`thi.cu˙’a ph´ep biˆe´nd¯ˆo˙’i T (r)v`aH`ınh 4.15(c) l`a d¯ˆo`thi.cu˙’a ps(s).D - ˆe˙’c´o thˆe˙’l`am viˆe.c trˆen c´ac a˙’nh sˆo´, ta chuyˆe˙’n c´ac kh´ai niˆe.mtrˆeno.˙’da.ng...
 • 5
 • 110
 • 0

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 4 docx

Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 4 docx
... sˆo´ho´a h`am mˆa.td¯ˆo..H`am phˆan bˆo´Gauss x´ac d¯i.nh bo.˙’ih(z):=e−(z−µ) 22 ,880 12 1 2 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ... mˆa.td¯ˆo.x´ac suˆa´t c´ac gi´a tri.x´am cu˙’aa˙’nh gˆo´cv`aa˙’nh sau khi biˆe´nd¯ˆo˙’i. D - ˆa`u tiˆen ta cˆan bˇa`ng biˆe˙’ud¯ˆo`cˆo.tcu˙’aa˙’nh gˆo´c theo (4.3):s := T ... x´am.trong d¯´o gia˙’thiˆe´t T (rk)v`aT−1(sk) thoa˙’m˜an c´ac d¯iˆe`ukiˆe.n (1) v`a (2) . Mˇa.cd`u h`amngu.o..c T−1(sk) khˆong d¯u.o..csu.˙’du.ng trong cˆan bˇa`ng...
 • 5
 • 124
 • 2

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 5 pptx

Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 5 pptx
... −r0pr(w)dw.Rayleigh,pz(z):=z − zminα 2 e−(z−zmin) 22 ,z≥ zmin.H`am di.ch x´ac d¯i.nh bo.˙’iz(r)=rmin+ 2 2 ln11 −r0pr(w)dw1 2 .Hyperborlic (cube root)pz(z)=13z 2/ 3z1/3max− ... gia˙’mhaykhu.˙’c´ac th`anhphˆa`ntˆa`nsˆo´ cao trong miˆe`ntˆa`nsˆo´v`a gi ˜u.la.i c´ac th`anh phˆa`ntˆa`nsˆo´thˆa´p. C´ac th`anhphˆa`ntˆa`nsˆo´ cao d¯ˇa.c tru.ng cho c´ac d¯u.`o.ng ... v´o.itˆa`nsˆo´d¯ u.o..ccho.ngi˜u.a c´ac tˆa`nsˆo´thˆa´pv`a cao. C´ac lo.c n`ay, ´ıt khi ´ap du.ng trong nˆang cao chˆa´tlu.o..ng a˙’nh m`a thu.`o.ng d `ungtrong phu.chˆo`ia˙’nh...
 • 5
 • 151
 • 0

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 6 pot

Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 6 pot
... cu˙’aa˙’nh v´o.i c´ac mˇa.tna.sau d¯ˆe˙’l`am tro.na˙’nh110111 121 111,116 121 24 2 121 .C´ac mˇa.tna.n`ay, go.i l`a c´ac mˇa.tna.l`am sa.ch nhiˆe˜u, ... mˇa.tna.Laplace. H`ınh 4 .22 l`aa˙’nh gˆo´ccˆo.ng thˆem a˙’nh Laplace v`a tˆa`nsˆo´cu˙’aa˙’nh Laplace.Lo.c c´o khuˆe´ch d¯a.itˆa`nsˆo´ cao Mˆo.ta˙’nh lo.c thˆong cao khˆong ... pixel du.´o.imˇa.tna.ta.ivi.tr´ı z1,z 2 , ,z9. Khi d¯´o d¯´ap´u.ng cu˙’amˇa.tna.tuyˆe´n t´ınh l`aR := w1z1+ w 2 z 2 + ···+ w9z9.Nˆe´u tˆam cu˙’amˇa.tna.d¯...
 • 5
 • 145
 • 0

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 7 doc

Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 7 doc
... tu.˙’Sobel, cho mˆo.txˆa´pxı˙’kh´ac cu˙’a biˆen d¯ˆo.gradient:−1 2 −1000 121 ,−101 20 2−101.Nhˆa.n x´et rˇa`ng, trong c´ac xˆa´pxı˙’trˆen, gi´a tri.biˆen ... 4.1 .2, nˆang cao chˆa´tlu.o..ng a˙’nh trong miˆe`ntˆa`nsˆo´su.˙’du.ngph´ep biˆe´nd¯ˆo˙’i Fourier: biˆe´nd¯ˆo˙’i Fourier cu˙’aa˙’nh cˆa`nd¯u.o..c nˆang cao ... ngu.o..c ta d¯u.o..ca˙’nh nˆang cao chˆa´tlu.o..ng.Viˆe.c l`am nho`ea˙’nh bˇa`ng c´ach suy gia˙’m th`anh phˆa`ntˆa`nsˆo´ cao hoˇa.cl`amn´et a˙’nhbˇa`ng c´ach...
 • 5
 • 179
 • 1

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 8 ppt

Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 8 ppt
... bˆa.c n c´o h`am lo.cH(u, v):=11+[D( u, v)/D0]2n.Hay ca˙’i biˆenH(u, v):=11+(√ 2 − 1)[D( u, v)/D0]2n.4.4 .2 Lo.c thˆong cao Nhu.d¯˜a tr`ınh b`ay trong Phˆa`n 4.4.1, a˙’nh ... 0.Lo.c ButterworthLo.c thˆong cao Butterworth bˆa.c n c´o h`am lo.cH(u, v):=11+[D0/D(u, v)]2n.Hay ca˙’i biˆenH(u, v):=11+(√ 2 − 1)[D0/D(u, v)]2n.105Trong ´u.ng du.ng, ... phˆa`ntˆa`nsˆo´thˆa´pnhu.ng khˆong ph´a hu˙’y thˆong tintˆa`nsˆo´ cao trong biˆe´nd¯ˆo˙’i Fourier.Lo.cl´ytu.o.˙’ngLo.c thˆong cao 2D l´ytu.o.˙’ng, viˆe´ttˇa´t ILHF, c´o h`am lo.cH(u,...
 • 5
 • 152
 • 1

Xử ảnhnâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian

Xử lý ảnh và nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian
... Giang – CTL501 34 ất lượ ế . 2. 4.1. Sự f(x,y) h(x,y) : (2. 4-1 ) ủ ả nó 2. 26ả 2. 26 4 l 2. 26ờ 2. 26ợthừ 2. 26 2. 260. Hình 2. 26, a :ảnh gốc,b :ảnh sau khi thiết lập giá trị 4 lớp ... trong xử ảnh 8 1.1 .2. 1. Một số khái niệm 8 1.1 .2. 3. Tăng cường ảnh 8 1.1 .2. 2. Biểu diễn ảnh 9 1.1 .2. 4. Biến đổi ảnh 9 1.1 .2. 5. Nhận dạng ảnh 9 1.1 .2. 6. Nén ảnh 9 1 .2. Khái quát về nâng cao ... 14 2. 2.3. Chuyển đổi lũy thừa 15 2. 2.4. Hàm khoảng tuyến tính - tuyến tính từng đoạn 17 2. 3. Xử Histograms 20 2. 3.1. Hiệu chỉnh lược đồ 20 2. 3 .2. Kết hợp lược đồ 24 2. 3.3. Nâng cấ ử 29 ...
 • 58
 • 989
 • 1

Báo cáo: Lab xử tiếng nói : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾNG NÓI

Báo cáo: Lab xử lý tiếng nói : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾNG NÓI
... x? ti?ng nói Nâng cao chất lượng tiếng nói liên quan đến việc cải thiện cảm nhận đối với tiếng nóibị suy giảm chất lượng do sự có mặt của nhiễu trong tiếng nói. Mục đích của nâng cao chất lượng ... Filtering:})({})({})({)( 22 2 ωωωωDEXEXEG+=Đặt Priori SNR và Posteriori SNR như sau:})({})({ 2 2ωωDEXESNRpri=})({})({ 2 2ωωDEYESNRpost=Một khó khăn trong các thuật toán nâng cao chất lượng ... trong các hệ thống nâng cao chất lượng giọng nói thì priSNR là tham số rất cần thiết để ước lượng tín hiệu sạch. Trong các hệ thống nâng cao chất lượng giọngnói có thể ước lượng được priSNR...
 • 13
 • 385
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nâng cao chất lượng ảnhkỹ thuật nâng cao chất lượng ảnhcách nâng cao chất lượng ảnhcách nâng cao chất lượng ảnh trong photoshopcách nâng cao chất lượng ảnh bằng photoshopnâng cao chất lượng ảnh chụpchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP