Đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 Môn: TOáN ; Khối: A,B - Trường THPT Nguyễn Huệ pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 Môn Toán - Khối D - Trường THPT CHUYÊN potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 Môn Toán - Khối D - Trường THPT CHUYÊN potx
... • .Có 12 1 212 12 1 120 12 2 )11 ( ++++++=+=+++nnnnnnCCC Với ,,k nk n N≤∈ • . 12 12 0 12 +++=nnnCC , nnnCC2 12 1 12 ++= , 12 12 2 12 −++=nnnCC 12 12 12−++=nnnnCC ... )RxyyVNxxxxxxxxxxxyxxxxxxy∈∀>⇒>=⇔=−≤∨≥⇔++−=+−+≥−+⇔=+−−−+++=,0' 010 '02 1 2 1 112 112 012 120' 12 12 12 12 '222222 • ⇒HSy=f(x) ñồng ... )057 1 172: 1; 2053240342=++⇔−+=−⇒−⇒=−+++=−−−⇒yxyxptABEyxyx • Gọi );( 00yxB .Trung ñiểm của )(tBC∈vàABB∈ nên ta có 02082 1 16 12 : ) 1; 12( 010 23 13 2440570000=+−⇔−=+⇒−⇒=−+++=++yxyxptBCByxyx...
 • 7
 • 373
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI B - TRƯỜNG THPT LIÊN SƠN docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI B - TRƯỜNG THPT LIÊN SƠN docx
... +33log 15 log=yxyx + + 15 log=logx+y 15  1 Ûlog3 15 =logx+y 15 Ûyx + = 15 15 log 1 3log 1 0.25 Ûlog 15 (x+y)=log 15 3 Ûx+y=3 Ûx=2x–y= 1 y= 1 0.25Lưuý:Trênđâychỉlàmộtcáchgiải,nếuthísinhtrìnhbàytheocáchkhácmà ... 2x0+y0–3=0 (1) SGDVTVNHPHC KTHIKSCLTHIIHCNM2 011 LN1TRNGTHPTLINSN MễN:TON KHIB(Thigianlmbi180 ,khụngkth igiangiao)thigm:01trangI.PHNCHUNGCHOTTCTHISINH(7im)CõuI.(2im)chohmsy =232 - +xx(C). 1. Khosỏtvvthhms(C)2.Tỡmttcgiỏtrcathamsmngthngy=x+mct(C)tihaiimphõnbitmtiptuynca(C)tihaiimúsongsongvinhau.CõuII.(2im) 1. ... Ûx+2y25=0y= 14 250.25 14 432 1 ÷ ÷ ø ö ç ç è æ +xx=0 14 C(3x) 14 +…+kC 14 (3x) 14 k(42 1 x)k+…+ 1414 C (42 1 x) 14 Đểhệsốkhôngphụthuộcvàox...
 • 9
 • 353
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI D - TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI D - TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH pptx
... ³ nên 1 1 1 y 1 z 1 (y 1) (z 1)1 1 2 (1) x y z y z yz - - - - ³ - + - = + ³ 1 1 1 x 1 z 1 (x 1) (z 1)1 1 2 (2)y x z x z xz - - - - ³ - + - = + ³ 1 1 1 x 1 y 1 (x 1) (y 1)1 1 2 (3)z ... 0 1 52 x 5 51 2x x 1 x - > ỡ ù - - < < - - - < - ù ợ0,252 1 x 0 1 x 52 1 51 2x x 0 - < ỡ < < - - - ợ0,252)Vynghimcabptl 1 52 x 5 - - < < - ... ũ0,25Cõu32 22 22 2 2 2 1 1 1 1222 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1I ln(x 1) dx ln(x 1) dx2x 2 x (x 1) 2x 2 x x x 1 1 1 1 x 1 ln(x 1) ln2x 2 x x - - ổ ử = + + = + + - + ỗ ữ + + ố ứ - - + ổ ử = + +...
 • 4
 • 199
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT LÊ LỢI pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT LÊ LỢI pot
... =0,25+K: 1 x ÊPhngtrỡnhtngng ( )2 2 2 1 1 2 1 1 2m x x x x x x + - + = - + + - + (2)0,25+t ( )( )2 222 2 2 2 1 2 1 1 0 . 1 1 1 t x xt x xt x x ỡ ù = + - ù ù = + - ịớ ù Ê + + - ù ... +Ơy'|| - - y 1 - 1 0,25 1 (1, 0im)+th: th ctOy ti ( )00O th ctOx ti ( )00O Tõmixnglim ( ) 11 I .0,25+PT honhgiaoim2( ) 0 1 xx m g x x mx mx = - + = - + = - (1) vi1x ạ.0,25+ngthng ... +.0,25HNDCAA'B'C'D'BM*Tớnhthtớchtdin BMC'N: ( ) ( )' ' . ' ' ' ' 1 . , ' ' ' '3B MC N M B C N B C NV...
 • 7
 • 236
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN ppt
... CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2 011 Môn Toán, Khối A,B (Đáp án-thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm 1. (1, 0 điểm) Khi 0m, ... t 13 19032( )f t t 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – NĂM 2 011 MÔN TOÁN; KHỐI A, B Thời gian làm bài : 18 0 phút; không ... A( 1 1 ; x y), B(2 2 ; x y) là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số ( )mC, ( 1 2,x x là hai nghiệm của (1) ). Vì 1 '.( ) 2( 1) 23 3 3 3x m my y x      và 1 2'(...
 • 6
 • 353
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN KHỐI D - TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN TỈNH THÁI NGUYÊN potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN KHỐI D - TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN TỈNH THÁI NGUYÊN potx
... x = 1; T/c ngang: y =1 Tâm ñối xứng I ( 1; 1) BBT x - 1 +∞ y’ + + y +∞ 1 1 - ∞ ðồ thị f(x)=(x-2)/(x -1 ) f(x) =1 x(t) =1 , y(t)=t -3 -2 -1 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 1236457xy ... CHẤM THI THỬ ðẠI HỌC VÀ CAO ðẲNG LẦN I- KHỐI D Năm học 200 9-2 010 PHẦN CHUNG (7 ñiểm) Nội dung chính và kết quả ðiểm thành phần a) (1 iểm) D=R/{} 1 y '2 1 ( 1) x=−> 0 ,xD∀ ... = + 26 osx ( 1- sinx )-( 2sin 9sinx+7) 0c x⇔ − =76 osx ( 1- sinx )-2 (sinx -1 ) (sinx- ) 02c⇔ = ( 1- sinx)(6cosx-2sinx+7) 0⇔ = (1) (2) 1 sinx=06cosx-2sinx+7=0−⇔2 ;( )2x k k Zππ⇔...
 • 6
 • 221
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN KHỐI A - TRƯỜNG THPT ANH SƠN III doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN KHỐI A - TRƯỜNG THPT ANH SƠN III doc
... C x x C x x C x - + + + + + + + +0,25Câu 7b (1. 0điểm)=0 0 12 1 11 8 4 1 2 0 11 9 2 12 12 12 12 12 11 11 2 4 0 10 1012 10 10 [C ]+C x [C ]+C [C ]+ C x C x C x x C xx x ... Þ0,25LấyđiểmNbấtkỳtrênVTacóMA+MB=MB+MA’=A’B£NA+NBVậy 13 4 (1 ; )3 3M0,25Tacó: (1+ x+x2) 12 =[ (1+ x)+x2] 12 ==0 12 1 11 2 12 2 12 24 12 12 12 12(1 ) (1 ) . (1 ) .( ) k k kC x C x x C x x C x - + + + + ... îDễthấyhệcó2nghiệmlà:(0; 1) và (1 0) không TMVậya=00,25 1 2 1 3 1 3 1 23 1 2 1 mmmmm ìé - < < ïêï - < < - ê ï Û Û < < + íê < < + ïê ëï > ï îSGD&TNGHAN...
 • 8
 • 221
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN ppsx
... " - sin x)(cos x + 1) + 1. 1:0 ; i ; ;- ;; ; ii- sin'x + cosx(l- sinx) + ( 1- sinx)l:0(cosx*sinxx 1 -sinxx 1 *sinx*cosx+ 1 ) - 0ept co 2hqnghiQm x- -+ + kn;x -! ... iDatt: log ,-& quot; (y + 2) ta co Pt sau: -2 e t- 1 'e logr-r(Y'+Z)-I e Y: -x- 1 t +- t0,252D[t t-x +- x)ta co dt - (1 - i>a* ; dOi cQn txA9:J +- 2 -) J:44+, ... =l;x, + x, =55NOn dugc 9 -9 (3m -1 ) + 36: -1 Hay m=a; Gi6 tri m ndy thoa27'nghiQm. k6t 1u0n eicm cdn tim tex1fi ;- 21 2\op. (-xv -2 x + v+ 2) + los^ (x' -2 x +1\ =3m -1 2pt...
 • 4
 • 217
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT TỨ KỲ pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT TỨ KỲ pdf
... 3 1 x y zI u - + D = = - r0,25Tỡmtphpim ( ) ( )' 1 3' 2 1 3' 1 3 24 2 1 3z iz iz i z zi - - - = + + ị = = - +0,25 ( ) ( )' 1 3 1 3 1 2 1 2 ' 1 ... i - - - = - - = - - + =0,25t ( ) ( )( ) ( ) ( )' , 1 3 6 2 3 8 3 6 2 3 3 8z x yi x y x yi i i x y y x i = + ẻ ị + - - + = + - + + - = Ă ( ) ( )2 23 6 2 3 3 8x y y x + - + ... phươngtrình Điềukiện: 1, 1 x y ³ ³PTthứnhất ( )( ) 1 1 3 0x y x x y Û - - - + + - =Nếu 1 x y > ³ thìVT0 >,nếu 1 x y £ < thìVT 0 < x y Þ =0,5Thay y...
 • 5
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM