HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 7 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 7 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 7 potx
... giá trị ε của phân tử một chất có liên quan chặt chẽ đến các loại liên kết hóa học của nguyên tố có trong phân tử của chất, tức là cấu trúc phân tử. Vì thế phổ hấp thụ quang phân tử vùng UV−Vis ... trạng thái kích thích có mức năng lượng cao hơn. Khi phân tử bị kích thích như thế chúng sẽ có sự chuyển mức năng lượng: n π* n σ* π π* σ σ* Kích thích Cơ bản Hình 27: Sơ đồ các ... dung dịch hỗn hợp phân tích - đo tổng độ hấp thụ quang tại λmax1 và λmax2 rồi xác định hàm lượng Mn và Cr có trong dung dịch phân tích. Tính nồng độ các ion theo mg/ml II. Hóa chất - Dung...
 • 14
 • 352
 • 1

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx
... nhất λmax. λmax có hai ý nghĩa quan trọng đó là phân tích định lượng và phân tích cấu trúc phân tử. Trong phương pháp phân tích cấu trúc phân tử bằng phổ UV-Vis từ giá trị λmax ta dễ dàng ... ra sau cùng không ảnh hưởng đến quá trình điện phân) . II. Điều kiện điện phân theo yêu cầu phân tích Đối với mục đích phân tích, quá trình điện phân phải đảm bảo các yêu cầu sau: Chất lượng ... điện phân luôn được khuấy đều và đun nóng 70 -80oC trong suốt quá trình điện phân. Môi trường thực hiện quá trình điện phân là hỗn hợp axit H2SO4+HNO3 có tác dụng làm tăng độ phân ly...
 • 14
 • 549
 • 2

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 3 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 3 potx
... pháp phân tích đã dùng, vì vậy việc tính toán trong phân tích thể tích phải được tiến hành với độ chính xác sao cho phù hợp với việc đo thể tích dung dịch chuẩn bằng buret. Các buret dung tích ... hồng thì kết thúc định phân. Ghi thể tích HCl đã dùng. III. Hóa chất và dụng cụ cần thiết - HCl đặc 38% (d=1,19g/ml) - Na2B4O 7 .10H2O tinh khiết phân tích (M=381, 37) - Dung dịch metyl ... Tính lượng Na2B4O 7 .10H2O cần lấy để pha 200ml dung dịch Na2B4O 7 0,1N: Đương lượng gam của 2 47 2381,4Na B O .10H O 190 ,7 22Mg== = Lượng Na2B4O 7 .10H2O cần lấy để...
 • 14
 • 484
 • 0

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc
... W.H.Freeman and Company, NewYork, 1999. 6. Từ Văn Mặc, Phân tích hóa lý, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1995. 7. Từ Văn Mặc, Các phương pháp phân tích dùng công cụ, NXB đại học quốc gia Hà Nội, ... Thanh (dịch) , NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1 974 . 10. Bùi Long Biên, Hóa học phân tích định lượng, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2001. 1 27 Lấy 150ml dung dịch HCl 1,5N cho vào cốc lớn, ... thể bỏ qua. Hệ số phân bố của KL Men+ là D. 136 TTÀÀII LLIIỆỆUU TTHHAAMM KKHHẢẢOO 1. G.Saclo, Các phương pháp hóa phân tích- tập 1 và tập...
 • 10
 • 463
 • 1

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx
... thì kết thúc chương trình phân tích - Hiển thị kết quả phân tích lên trên màn hình 121 Hình 37: Ví dụ về một thiết bị chuẩn độ tự động sử dụng trong các phòng phân tích II. Cách tiến hành ... buret. Nhỏ từng lượng thể tích xác định dung dịch NaOH 0,1M vào dung dịch phân tích. 1. Lần chuẩn thứ 1: (Chuẩn sơ bộ) Nhỏ 1,0ml dung dịch NaOH trên buret vào dung dịch phân tích luôn được khuấy ... Điện phân tích góp làm giầu là 90,0s ở điện áp 70 0mV Quét thế với Uđầu= 70 0mV; Ucuối= −200mV, tốc độ quét 10mV/s; thời gian quét tương ứng là 51,2s - Thêm dung dịch chuẩn với thể tích...
 • 14
 • 362
 • 3

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 6 pot

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 6 pot
... vạch/mm có khi tới 2400 vạch/mm) có độ phân giải cao từ 1 tới 0,2nm. 3. Mẫu phân tích: chất phân tích có thể cho tác dụng với một thuốc thử trong môi trường thích hợp nhằm tạo phức chất có độ nhạy ... mẫu phân tích bằng cách kéo dài đường chuẩn cắt trục x tại đâu đó chính là nồng độ mẫu cần tìm. A (4) (2) 0 2 4 6 8 CNồng độ mẫu phân tích (Cx) A của dung dịch mẫu phân tích ... trong phần hóa chất cần thiết) và định phân dung dịch bằng dung dịch chuẩn ZnSO4 cho tới khi nào dung dịch chuyển từ mầu vàng sang mầu đỏ. III. Hóa chất cần thiết - Dung dịch phân tích Al3+...
 • 14
 • 632
 • 3

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 5 ppt

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 5 ppt
... K2Cr2O 7 là chất oxi hóa mạnh, có thể dùng làm chất khởi đầu để xác định nhiều loại chất khử khác nhau, lúc đó Cr2O 7 2− chuyển thành Cr3+: Cr2O 7 2− + 14H+ + 6e = 2Cr3+ + 7H2O ... đun khoảng 8∼10 phút để phân hủy hoàn toàn HMnO4 (mất mầu đỏ tím, còn lại mầu vàng của H2Cr2O 7 ) Từ buret cho một thể tích dung dịch muối Fe2+ vào mẫu phân tích cho tới mất mầu vàng ... oxy hóa. I2 + 2e = 2I−Thế oxy hóa- khử tiêu chuẩn của cặp I2/2I− tương đối bé (E0 = 0,5345V ) nên so với các chất oxi hóa đã biết (KMnO4, K2Cr2O 7 ) I2 là chất oxi hóa tương...
 • 14
 • 1,045
 • 1

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 4 pot

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 4 pot
... 51III. Hóa chất và dụng cụ cần thiết - Dung dịch KMnO4 cần chuẩn độ - Tinh thể H2C2O4.2H2O tinh khiết phân tích (P.A) - Dung dịch H2SO4 6N - Các dụng cụ cần thiết cho phân tích ... Na2CO3 ngay trong khi định phân. Vì thế, khi phân tích cần: - Pha loãng dung dịch bằng nước không chứa CO2- Định phân ngay khi lấy hỗn hợp - Khi gần kết thúc định phân (với chất chỉ thị phenolphtalein) ... H2C4H4O4 hòa tan rồi định phân bằng dung dịch KOH thì hết 25,20ml dung dịch KOH? (ĐS: 0,1005N) 3) Cho 9 ,77 7g axit nitric đậm đặc vào nước pha loãng thành 1lít. Để định phân 25ml dung dịch NaOH...
 • 14
 • 1,235
 • 10

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 2 pptx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 2 pptx
... định mức 22 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH Dựa vào bản chất của phản ứng trong phân tích thể tích có thể phân loại các phương pháp phân tích sau: - Phương pháp trung ... Chất gốc trong phân tích thể tích Dung dịch chuẩn, dung dịch gốc là dung dịch cơ bản trong phân tích thể tích, khi chuẩn độ dựa vào nó để xác định hàm lượng các chất trong chất phân tích. Việc ... khóa thủy tinh qua đó dung dịch từ buret chảy ra. Hình 12: Thao tác chuẩn độ phương pháp phân tích thể tích Hình 13: Đọc thể tích buret khi để mắt ở các vị trí khác nhau 15 Hình 7: ...
 • 14
 • 583
 • 0

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 1 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 1 doc
... sau 7 lần làm thí nghiệm được ghi lại như sau: x1 =7, 75ml; x2 =7, 70ml; x3 =7, 78ml; x4 =7, 75ml; x5 =7, 76ml; x6 =7, 05ml; x 7 =7, 70ml Ta tính các đặc trưng. − Kỳ vọng mẫu: 11 7, 75 7, 07 7 ,78 ... ()ixx− 2()ixx− 1 7, 75 0,1086 0,01 178 8 2 7, 70 0,0586 0,003431 3 7, 78 0,1386 0,019202 4 7, 75 0,1086 0,01 178 8 5 7, 76 0,1186 0,014059 6 7, 05 -0,5914 0,34 978 8 7 7 ,70 0,0586 0,003431 Ta ... lần đo n=6 ta có được các kết quả sau: {7, 75ml; 7, 70ml; 7, 78ml; 7, 75ml; 7, 76ml; 7, 05ml; 7, 70ml} 4 Bài 47: Chuẩn độ Fe bằng K Cr O 1233+2 2 7 Chương 5: Phương pháp sắc ký trao đổi ion...
 • 14
 • 981
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hoá phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích tài liệu miễn phí cho sinh viên đại học bách khoa hà nộithí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thực hành hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa học 12hướng dẫn thí nghiệm hóa học 10hướng dẫn thí nghiệm hóa học 11hướng dẫn thí nghiệm hóa họcgiáo trình thí nghiệm hóa phân tíchbài báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchbáo cáo thí nghiệm hóa phân tíchthí nghiệm hóa phân tích 1thí nghiệm hóa phân tích định lượngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ