HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx
... thì kết thúc chương trình phân tích - Hiển thị kết quả phân tích lên trên màn hình 121 Hình 37: Ví dụ về một thiết bị chuẩn độ tự động sử dụng trong các phòng phân tích II. Cách tiến hành ... buret. Nhỏ từng lượng thể tích xác định dung dịch NaOH 0,1M vào dung dịch phân tích. 1. Lần chuẩn thứ 1: (Chuẩn sơ bộ) Nhỏ 1,0ml dung dịch NaOH trên buret vào dung dịch phân tích luôn được khuấy ... từng lượng thể tích xác định dung dịch AgNO3 vào dung dịch phân tích. 1. Lần chuẩn thứ 1: (chuẩn thô) Nhỏ chính xác 1,0ml dung dịch AgNO3 có nồng độ 0,1N xuống dung dịch phân tích luôn được...
 • 14
 • 358
 • 3

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc
... edition, W.H.Freeman and Company, NewYork, 199 9. 6. Từ Văn Mặc, Phân tích hóa lý, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 199 5. 7. Từ Văn Mặc, Các phương pháp phân tích dùng công cụ, NXB đại học quốc gia ... chuyên nghiệp, Hà Nội 197 6. 2. A.P.Creskov, Cơ sở hóa học phân tích- tập 1 và tập 2, Từ Vọng Nghi, Trần Tứ Hiếu (dịch), NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 198 9- 199 2. 3. Douglas A. ... Sách tra cứu pha chế dung dịch, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 198 7. 9. P. P. Koroxtelev, Chuẩn bị dung dịch cho phân tích hóa học, Nguyễn Trọng Biểu, Mai Hữu Đua, Nguyễn Viết Huệ, Lê Ngọc...
 • 10
 • 458
 • 1

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx
... nhất λmax. λmax có hai ý nghĩa quan trọng đó là phân tích định lượng và phân tích cấu trúc phân tử. Trong phương pháp phân tích cấu trúc phân tử bằng phổ UV-Vis từ giá trị λmax ta dễ dàng ... ra sau cùng không ảnh hưởng đến quá trình điện phân) . II. Điều kiện điện phân theo yêu cầu phân tích Đối với mục đích phân tích, quá trình điện phân phải đảm bảo các yêu cầu sau: Chất lượng ... Hình 29: Sóng cực phổ Hình 30: Đồ thị chuẩn Trong phân tích, sử dụng dòng giới hạn (Igh) để xác định nồng độ theo phân tích Inkovitch: Igh = 605.n.D1/2.m2/3 .t1/6.C n: điện tích...
 • 14
 • 546
 • 2

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 7 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 7 potx
... giá trị ε của phân tử một chất có liên quan chặt chẽ đến các loại liên kết hóa học của nguyên tố có trong phân tử của chất, tức là cấu trúc phân tử. Vì thế phổ hấp thụ quang phân tử vùng UV−Vis ... đồng phân tử gam Lấy 9 bình định mức có dung tích 25,0ml pha chế 1 dãy dung dịch có các thành phần như bảng sau: ml Bình B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 Nitrozo-R-sol 10−3M 9, 0 ... dung dịch hỗn hợp phân tích - đo tổng độ hấp thụ quang tại λmax1 và λmax2 rồi xác định hàm lượng Mn và Cr có trong dung dịch phân tích. Tính nồng độ các ion theo mg/ml II. Hóa chất - Dung...
 • 14
 • 345
 • 1

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 6 pot

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 6 pot
... vạch/mm có khi tới 2400 vạch/mm) có độ phân giải cao từ 1 tới 0,2nm. 3. Mẫu phân tích: chất phân tích có thể cho tác dụng với một thuốc thử trong môi trường thích hợp nhằm tạo phức chất có độ nhạy ... mẫu phân tích bằng cách kéo dài đường chuẩn cắt trục x tại đâu đó chính là nồng độ mẫu cần tìm. A (4) (2) 0 2 4 6 8 CNồng độ mẫu phân tích (Cx) A của dung dịch mẫu phân tích ... trong phần hóa chất cần thiết) và định phân dung dịch bằng dung dịch chuẩn ZnSO4 cho tới khi nào dung dịch chuyển từ mầu vàng sang mầu đỏ. III. Hóa chất cần thiết - Dung dịch phân tích Al3+...
 • 14
 • 625
 • 3

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 5 ppt

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 5 ppt
... vào dung dịch phân tích một lượng H3PO4 (xem thuyết về định phân bằng phương pháp oxy hóa khử đã học). - Ngoài ra cần tạo môi trường axit khá cao, vì vậy trước khi định phân người ta ... định phân Cl− bằng AgNO3 theo cả 2 phương pháp trên? Giải thích. 2) Trong phương pháp Mo người ta chọn nồng độ chất chỉ thị K2CrO4 trên cơ sở nào? Hãy tính xem trong bài thí nghiệm ... đun khoảng 8∼10 phút để phân hủy hoàn toàn HMnO4 (mất mầu đỏ tím, còn lại mầu vàng của H2Cr2O7) Từ buret cho một thể tích dung dịch muối Fe2+ vào mẫu phân tích cho tới mất mầu vàng...
 • 14
 • 1,036
 • 1

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 4 pot

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 4 pot
... 51III. Hóa chất và dụng cụ cần thiết - Dung dịch KMnO4 cần chuẩn độ - Tinh thể H2C2O4.2H2O tinh khiết phân tích (P.A) - Dung dịch H2SO4 6N - Các dụng cụ cần thiết cho phân tích ... C2H4O2(COOH)2 (150,09g/mol) III. Hóa chất và dụng cụ - Dung dịch NaOH 0,1M (fixanal) - Chất chỉ thị phenolphthalein - Các dụng cụ cần thiết cho phân tích thể tích 43Bài 5 XÁC ĐỊNH ... Na2CO3 ngay trong khi định phân. Vì thế, khi phân tích cần: - Pha loãng dung dịch bằng nước không chứa CO2- Định phân ngay khi lấy hỗn hợp - Khi gần kết thúc định phân (với chất chỉ thị phenolphtalein)...
 • 14
 • 1,208
 • 10

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 3 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 3 potx
... pháp phân tích đã dùng, vì vậy việc tính toán trong phân tích thể tích phải được tiến hành với độ chính xác sao cho phù hợp với việc đo thể tích dung dịch chuẩn bằng buret. Các buret dung tích ... đặc có d = 1,19g/ml, chứa ∼38% HCl nguyên chất. Từ đó tính thể tích HCl đặc cần lấy để pha một thể tích định trước dung dịch HCl ≈ 0,1N. Dùng một cốc có mỏ (dung tích tuỳ theo thể tích cần pha ... III. Hóa chất và dụng cụ cần thiết - HCl đặc 38% (d=1,19g/ml) - Na2B4O7.10H2O tinh khiết phân tích (M=381,37) - Dung dịch metyl đỏ (0,1% trong cồn) - Bình định mức có dung tích 200ml...
 • 14
 • 479
 • 0

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 2 pptx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 2 pptx
... định mức 22 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH Dựa vào bản chất của phản ứng trong phân tích thể tích có thể phân loại các phương pháp phân tích sau: - Phương pháp trung ... Chất gốc trong phân tích thể tích Dung dịch chuẩn, dung dịch gốc là dung dịch cơ bản trong phân tích thể tích, khi chuẩn độ dựa vào nó để xác định hàm lượng các chất trong chất phân tích. Việc ... thúc thí nghiệm ghi khối lượng m1. Tính khối lượng : 24SO−2410 96 ().233,33SOmmm−=− Tính hàm lượng /lít. 24SO−III. Hóa chất và dụng cụ cần thiết - Dung dịch phân tích (H2SO4)....
 • 14
 • 574
 • 0

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 1 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 1 doc
... C1 − ĐH Bách Khoa Hà Nội Điện thoại: (+84) 04. 8 692 206 E.mail: hpt@mail.hut.edu.vn Bản gốc Hướng dẫn thí nghiệm Hóa Phân tích năm 199 2, 199 6: Trần Bính, Nguyễn Ngọc Thắng Bản năm 2007 bổ ... 5 HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH −2007− Bộ môn Hóa Phân tích − Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Department of Analytical ... hành phân tích định lượng 7 Giới thiệu một số dụng cụ, thiết bị cơ bản 8khi làm thí nghiệm phân tích định lượngXử lý thống kê các số liệu thực nghiệm 12 Phần 1: Các phương pháp phân tích hóa...
 • 14
 • 968
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hoá phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích tài liệu miễn phí cho sinh viên đại học bách khoa hà nộithí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thực hành hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa học 12hướng dẫn thí nghiệm hóa học 10hướng dẫn thí nghiệm hóa học 11hướng dẫn thí nghiệm hóa họcgiáo trình thí nghiệm hóa phân tíchbài báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchbáo cáo thí nghiệm hóa phân tíchthí nghiệm hóa phân tích 1thí nghiệm hóa phân tích định lượngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM