Bài giảng điện tử số part 1 pps

Bài giảng điện tử số part 1 pps

Bài giảng điện tử số part 1 pps
... 0 0 1 0 1 1 1 10 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 20 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 30 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 6 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 ... 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 20 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 40 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 50 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 60 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 ... 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 20 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 30 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 40 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0...
 • 13
 • 303
 • 0

Bài giảng điện tử số part 10 pps

Bài giảng điện tử số part 10 pps
... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F F F HROM0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 H0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 F F F HRAM 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 H0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ... 1 1 1 1 1 1 5 F F F HRAM20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 H0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 F F F HRAM3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 H 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... HRAM4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 H 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B F F F HRAM5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 H 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D F F F HRAM6 1 1 1 0...
 • 6
 • 268
 • 0

Bài giảng điện tử số part 2 pps

Bài giảng điện tử số part 2 pps
... phngf(x 1 ,x2)x 1 x20 1 0 1 fx 1 x2x30 1 00 01 11 10fx 1 x2x3x400 01 11 1000 01 11 10fx2x3x4x500 01 11 1000 01 11 10 10 11 01 00x 1 =0 x 1 =1 Bài ging N T S 1 Trang ... 1: x 1 Vòng gom 2: x4y: f(x 1 ,x2,x3,x4) =x 1 + x400 01 11 1000X X 1 X 01 X 0 1 X 11 0 X X 1 10 1 1 X 1 00 01 11 1000X X 1 X 01 X 0 1 X 11 0 X X 1 10 1 1 X 1 x4x3x2x 1 f(x 1 ,x2,x3,x4)x4x3x2x 1 f(x 1 ,x2,x3,x4)Vòng ... sau:f(x 1 ,x2,x3) =Π(0, 1, 2) + d(5, 6) 00 01 11 100 0 0 1 1 1 0 1 1 1 00 01 11 100 0 0 X 1 1 0 1 1 Xx 1 ,x2x3f(x 1 ,x2,x3) Vòng gom 2: x 1 + x2Vòng gom 1: x 1 + x3x 1 ,x2x3f(x 1 ,x2,x3)Bài...
 • 13
 • 287
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 1 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 1 docx
... thập phân:n 1 1 0 1 m 10 n 1 1 0 1 mmiin 1 N d 10 d 10 d 10 d 10 d 10 d 10                  10 N3 2 1 0 1 2 12 65.34 1 10 2 10 6 10 5 10 3 10 4 10     ... 28 11 .360.68 x 27 11 .680.84 x 26 11 .840.92 x 25 11 .920.96 x 2400.960.48 x 23 11 .480.74 x 22 11 .740.87 x 21 PhầnnguyênKếtquảNhânBước Kết quả biểu diễn nhị phân: 10 10 011 .11 011 110 Bài giảng ... Bài giảng Điện tử số V1.0 17 Đổi số 22 .12 5 10 sang số nhị phân Đối với phần nguyên:MSB1 01/ 25 012 /24 12 5/23 15 11/ 22LSB 011 22/ 21 DưĐượcChiaBước Đối với phần phân số: 000 x 24 11 0.5 x...
 • 18
 • 251
 • 0

Bài giảng điện tử số part 9 potx

Bài giảng điện tử số part 9 potx
... Q4Q3Q2Q 1 Q4Q3Q2Q 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 03 0 0 1 0 0 0 1 14 0 0 1 1 0 1 0 05 0 1 0 0 0 1 0 1 6 0 1 0 1 0 1 1 07 0 1 1 0 0 1 1 1 8 0 1 1 1 1 0 0 09 1 0 0 0 1 0 0 1 10 1 0 0 1 ... xJ 1 = Q 1 00 01 11 100 1 Q3Q2Q 1 K 1 xxx x 1 1 x xK 1 = 1 = Q 1 00 01 11 100 1 Q3Q2Q 1 J2x00 x 1 x x xJ2 = Q 1 00 01 11 100 1 Q3Q2Q 1 K2x0x 0x 1 x xK2 = Q 1 00 ... Q3Q2Q 1 Q3Q2Q 1 J3K3J2K2J 1 K 1 1 0 0 0 0 0 1 0 X 0 X 1 X2 0 0 1 0 1 0 0 X 1 X X 1 3 0 1 0 0 1 1 0 X X 0 1 X4 0 1 1 1 0 0 1 X X 1 X 1 5 1 0 0 0 0 0 X 1 0 X 0 X Bài ging N T S 1 Trang 10 4Trng...
 • 13
 • 314
 • 0

Bài giảng điện tử số part 8 pot

Bài giảng điện tử số part 8 pot
... ti.anbnBn -1 DnBn0 0 0 0 00 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 00 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 p bng Karnaugh và ti thiu hóa, ta có:00 01 11 100 1 00 1 00 1 1 1 anbnBn -1 Dn 11 11 −−−−+++=nnnnnnnnnnnnnBbaBbaBbaBbaD 1 ⊕⊕=nnnnBbaD00 ... Cn -1 ) Cn = f (an, bn, Cn -1 )a b s c0 0 0 00 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 anbnCn -1 SnCn0 0 0 0 00 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 00 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 23 1 23SCabHình ... 01 11 100 1 00 1 00 1 1 1 anbnCn -1 Sn00 01 11 100 1 10 0 1 1 1 00anbnCn -1 Cn 11 11 −−−−+++=nnnnnnnnnnnnnCbaCbaCbaCbaS 1 ⊕⊕=nnnnCbaSnnnnnnnbaCbCaC ++=−− 11 )(1...
 • 13
 • 292
 • 0

Bài giảng điện tử số part 7 potx

Bài giảng điện tử số part 7 potx
... 1 1 1 1 1 1 00 0 0 1 0 1 1 0 0 0 00 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 10 1 0 1 1 0 1 1 0 1 10 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ... 0 01 0 1 x 0 11 0 0 x x 10 0 1 x x00 01 11 10000 0 x 0 01 0 0 x 0 11 0 0 x x 10 1 0 x x00 01 11 10000 1 x 0 01 1 0 x 0 11 0 1 x x 10 0 0 x x00 01 11 10000 1 x 0 01 1 1 x 1 11 1 1 x x 10 0 ... 0 0 0 0 0 1 00 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 20 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 30 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 40 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 50 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 60 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 1 0 0 0 0...
 • 13
 • 279
 • 0

Bài giảng điện tử số part 6 potx

Bài giảng điện tử số part 6 potx
... x7 C B A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 00 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 00 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1Gii thích ... tpx2xny 1 y2ymHình 4 .1 x 1 Chng 3. Các phn t logic c bn Trang 71 SRQnJ00 01 11 1000 0 X 1 1X X X XJ = SSRQnK00 01 11 100X X X X 1 0 1 X 0K = Ri gin theo dng chính tc 1 ... 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 Phng trình logic ã ti gin:A = x 1 + x3 +...
 • 13
 • 271
 • 0

Bài giảng điện tử số part 5 potx

Bài giảng điện tử số part 5 potx
... Qn +1 0 0 0 00 0 1 10 1 0 00 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 bng khai trin trên ta xây dng c bng u vào kích cho JKFF nh sau:Qn Qn +1 Sn Rn0 0 0 X0 1 1 X 1 0 X 1 1 1 ... trin nh sau:Sn Rn Qn Qn +1 0 0 0 00 0 1 10 1 0 00 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 X 1 1 1 XTrong bng này, tín hiu ngõ ra  trng thái tip theo (Qn +1 ) s ph thuc vào tín hiu các ... Qn +1 Sn Rn0 0 0 X0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 X 0ng t bng trng thái khai trin ta có th tìm c phng trình logic ca RSFF bng cách lp Karnaugh nh sau: 00 01 11 100 0 0 X 1 1 1...
 • 13
 • 234
 • 0

Bài giảng điện tử số part 4 pdf

Bài giảng điện tử số part 4 pdf
... có:DDDS(ON)/Q3DS(OFF)/Q2DS(ON)/Q1DS(ON)/Q3DS(OFF)/Q2yV)])//(R[(RR))//(R(RV+=DD77VK//1K) (10 200KK//1K10+=⇒ Vy2 01 1VDD 0,005V ⇒ y = 0- Khi x 1 =1, x2=0: Q 1 và Q2 dn, Q3 tt, gii thích tng t ta có:Vy2 01 1VDD 0,005V ⇒ y = 0- Khi x 1 =x2 =1 ... :DDDS(OF)/Q4DS(ON)/Q3DS(OFF)/Q2DS(OFF)/Q1DS(ON)/Q2DS(OFF)/Q1yV)])//(R[(RRR))//(R(RV++=DD777VK//1K) (10 1KK101KK10+++=⇒ Vy≈ VDD⇒ y = 1 - Khi x 1 = 1, x2 = 0: Q3 và Q2 dn, Q 1 và Q4 tt: ... = 1 - Khi x 1 = x2 = 1: Q2 và Q 1 dn, Q3 và Q4 tt, ta có:DDDS(OFF)/Q3DS(OFF)/Q4DS(ON)/Q2DS(ON)/Q1DS(ON)/Q2DS(ON)/Q1yV)])//(R[(RRR))//(R(RV++=DD77VK)K/ /10 (10 1K1K1K1K+++=⇒...
 • 13
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử số 7 tiết 1bài giảng điện tử số 5 tiết 1bài giảng điện tử toán lớp 1 bài số 8bài giảng điện tử toán lớp 1 bài số 9bài giảng điện tử số 7 lớp 1bai giang dien tu so 8 tiet 1bài giảng điện tử đạo đức 1bài giảng điện tử tiếng việt 1bài giảng điện tử công suất 1bài giảng điện tử số tài liệu điện tử sốbai giang dien tu số 0 trong phép trừbài giảng điện tử toán lớp 1bài giảng điện tử tnxh lớp 1bài giảng điện tử tnxh lớp 1 bài lớp họcbài giảng điện tử sơ lược về lazeNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ